Woensdag 6 Februari 1907. 4e Jaargang. Wees U Zelf l No. ii. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". f i Tentoonstelling van Oost- en West- Indische Kunstnijverheid in „AMICITIA". FEUILLETON. „De Verworpeling", Wat ze ons te eten en te drinken geven. DE LANDER. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Hendrik van Viandenstraat 28, Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertentiëu Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting A.s. Zaterdag en Zondag zal de Ver eeniging tot het houden van Kunstbe schouwingen alhier eene tentoonstelling houden van voorwerpen van Indische Kunstnijverheid, haar door de Haagsche firma Boeatan verstrekt. Het is voorzeker een gelukkig idee van onze kunstvereeniging ons publiek eens op de hoogte te brengen van wat de bevolking onzer koloniën op genoemd gebied al niet weet te presteeren. Kunst en kunstnijverheid, wie had die op Java en de omliggende eilanden ooit kunnen vermoeden? Wie had er ooit aan gedacht, dat die bruine wezens daar in het verre land over de zee kunstenaars konden zijn? Wie had er ook maar een flauw vermoeden van, dat deze nog zoo oorspronkelijke mcnschen, ons misschien nog wel het best bekend door hun opiumschuiven en amok maken, behoefte hebben om zich te omringen met schoone dingen en schoonheid wenschen in hun huisraad, hun wapens, hun kleeding en hun woning? Eu toch is zulks zoo en dwingen zij ons, Europeanen, in menig opzicht eer bied af. Hunne kunstnijverheid staat in tal van zaken hooger dan de onze. En dat kan ons ook niet verwoudcren, wan neer wij bedenken, dat de handarbeid, de huisvlijt, die wij nog in enkele deelen van Europa bijv. in Scandinavië aantref fen, het in fijnheid en teerheid wel eens wint van de machine en de fabricatie in het groot, waar soms onwillekeurig een zekere ruwheid en grofheid mee gepaard gaat. Sedert enkele jaren doet Boeatan alles wat zij kan om ons met die Indische Kunstnijverheid bekend te maken. Ten toonstellingen, in de laatste jaren door haar gearrangeerd i» Zutphen, Amster dam, Hilversum enz. hebben overal het Het geluk onzer vrienden is gemakke lijker te dragen dan hun succes. OF De geschiedenis eener schilderij, DOOR KOMA WHITE. 2) Eene kleine verwelkte vrouw kwam zenuwachtig binnen. „Jack vertelde uiij, dat hij je als model dienen zal, William," zeide zij. „Ja. Nu wat zou dat?" „Ik... ik wilde je nu iets vragen. Hij... hij vindt het goed, dat ik 't doe. Geef hem niets te drinken, zoolang hij bij je is!" Smeekend keek zij hem aan. Air. Ffarringdon gaf geen antwoord en zijn schoonzuster hervatte haastig: „Ilij heeft mij beloofd plechtig beloofd geen drank meer aan te raken. Wij hebben het geld zoo noodig en als hij maar even grootste succes. Zij hebben aan tallooze be zoekers deoogen geopend en hen met artisti- sclie schoonheden bekend gemaakt, waar van dezen tot dusverre niets afwisten. Kunstschatten van batikwerk uit de Vorstenlanden en de meer eenvoudige van Madoera, de Preanger en andere deelen van Java, afgewisseld door typisch versierde geklopte boombast van Nieuw-Guinea en Celebes, en de met veel smaak en groote bedrevenheid gevlochten matten uit verschillende deelen van onzen archi pel. Daartusschen fijn bewerkte wapens uit Atjeh en van Borneo. Tallooze voor werpen van huiselijk gebruik. Alles sprekend vau een fijn gevoel voor lijn en kleur, dat benijdenswaardig is. Eene tentoonstelling dus, die zal uit munten in artistisehe waarde, die ons ook een blik zal doen werpen op de inborst en de ontwikkeling der bewo ners onzer koloniën, waarvan wij veel te weinig weten; die ons tevens een voorstelling zal geven van hun werken en scheppen; reden te over om een druk en belangstellend bezoek te ver wachten. We hebben al meermalen over dit onderwerp het een eu ander medege deeld, maar we achten het hoog noodig daarop van tijd tot tijd terug te komen, omdat het bedrog, hot vervalscheu zoo langzamerhand de spuigaten begint uit te loopen en er vau Begeeringswege nog zoo weinig wordt gedaan, om aan al het geknoei een eiude te maken. In de Handelingen van de Tweede Kamer van 24 December 1906 blad zijden 1373 en 1379. gij merkt lezers, dat er een fatsoenlijk aantal bladzijden sedert September 1.1. zijn volgepraat heeft de lieer Schaper een boekje opengedaan over enkele knoeierijen, die niet genoog algemeen bekend gemaakt kunnen worden en iets proeft is 't mis. Wil je hem helpen om zijn woord te houden?" „Natuurlijk, ik beloof 't je, Kitty. Ik zal Jack's zwak niet aanmoedigen." „Dank je," zeide zij huiverend hem haar koude, klamme liaud toestekend. „Arme Kitty!" zeide hij zacht, toen zij hem verlaten had. „Yroeger zag zij er wel aardig uit!" Hij stond op en keek in den spiegel, toen nam hij zijn hoed en jas en verliet het huis; hij sloeg de kraag van zijn jas op; het was koud buiten en riep een voorbijrijdende hansom aan: „Salisbury Gardens. Kensington, maar een beetje vlug." De man lag de zweep er op en reed zoo snel hij kon in do richting van High street. „Als ik succes heb, zooals ik geloof, dat ik hebben zal, zal ik 't wel klaar spelen met dat trotsche persoontje gin der" mompelde Ffarringdon zelfverge- noegd. Hij rijtuig hield stil en Ffarringdon sprong er uit, den koetsier zijn geld toe werpend. Na eenige oogenblikken werd hij in een salon gelaten, waarvan de hoofdtonen wit en geel waren, verlicht door roze lampen en een welriekende geur van winterviooltjes. Bij een helder brandend vuur zat een jong meisje in 't wit eu naast haar zat een heer met een gebronsd gelaat en onderzoekende oogen. Deze keek op, toen de artist waarvan wij er dus hier op zijn gezag eenige overnemen. En dat aan dit geknoei een einde gemaakt kan worden, blijkt uit de vol gende aanhaling: Wat betreft de cacao geeft men tegenwoordig veel doppen, vroe ger werden deze gebruikt voor de fabricage van lijnkoeken voor het lieve vee, maar sedert het vee- artsenijkundig staatstoezicht zoo scherp is, kunnen zij daarvoor niet meer gebruikt worden en moeten de mcnschen ze maar eten. Wat blieft u, lezers! Te slecht voor 't vee, want alle voedermiddelen, waarvan aan 't Kijkslandbouwproefstation blijkt, dat zij met doppen van cacao, van rijst enz. vervalscht zijn, worden door do verstandige veehouders, die geen vee voeder meer koopen dan onder voor waarde van goedkeuring door het station geweigerd en omdat van die zijde het onderzoek meer en meer toeneemt, komen de doppen voor den mensch! Waarom niet evenzeer gewaakt over het voedsel, dat voor den mensch bestemd is? Chocolade is een uitstekend voedings middel. De Zeeuwsche met al zijn A. A's, ruen kan er de Camera obscura op naslaan, had een uitstekenden naam, ook thans is ze, ofschoon weinig gefabri ceerd, nog steeds aan te bevelen, maar vrij algemeen is ze ondanks haar goede eigenschappen, vervangen door de cacao en chocolade, waaraan alle vet onttrok ken is. Cacao is tegenwoordig aan de orde van den dag. Men kan aan geen station van 't spoor komen, of men ziet reclame borden van allerlei firma's. De eene heeft de beste, de andere de fijnste, een derde de voordeeligstc in 't gebruik. Men vindt reclameborden op tramwagens, voor de ruiten van tram- rijtuigen, op een ceuzaain huis, dat men met het spoor voorbij stuift, soms op een paal midden in do hei of het veen. De wereld, zou men geneigd zijn te binneukwam en opstaande bleef bij wach ten, om voorgesteld te worden. Ook de jonge dame stond op en stak haar hand uit. Zij was heel mooi, met een zachte, gevoelvollen mondzij bloosde licht, toen zij haar gast begroette. „Bent u daar eindelijk?" zeide zij. „Ik ben heel blij u te zien. Mag ik u voor stellen aan mijn neef, Mr. Arthur Mcynell." Deze stak zijn hand uit; zijn oogen bestudeerden nog aandachtig Mr. Ffar- ringdon's gelaat. „Het doet mij genoegen kennis met u te maken", zeide hij. „Gertiude heeft mij u dikwijls over u en uw schilderijen gesproken." William Ffarringdon boog. „Het is heel vriendelijk van de wereld over mijn werk te spreken", merkte hij onverschillig op. „'t Is anders niet veel waard. Een mode, mijn waarde heer, niets dan een mode!" liet was zoo zijn gewoonte op zijn eigen werk af te geven in publiek. Zij gingen zitten en praatten eenigen tijd, meest over kunst, totdat Mr. Mcynell opstond en afscheid nam. „Ik ben bang dat ik uw neef verveeld heb", zeide Ffarringdon glimlachend, na Mcynell's gehaast vertrek. „ik geloof toch wel dat hij belang stelde in 't geen u zeide; doch die arme oude Arthur is zoo lang uit Londen weg geweest. Hij heeft veel gereisd eu is lang zeggen, hangt van cacao aan elkaar. En wat vertelt dhr. Schaper nu van een van die hooggeroemde cacaovoort- brengers? Woordelijk zegt hij het volgende: Ik heb een proef gezien van Bensdorp's cacaopoeder, voor de helft was dit aardappelmeel. Dan zijn de leveranciers zoo slim om er een etiquet op te zetten, die de mcnschen niet begrijpen, net als indertijd die van „surrogaat" op de margarine en daar staat ongeveer op Deze cacao is voorzien van een bindmiddel voor hen, die een kop chocolade gebonden begeereu. Deze chocolade is dus voor de helft aardappelmeel en moet don schijn heb ben voor mcnschen te zijn, die vau wat lijmerigs houden. Iets verder heeft de spreker het ge had over allerlei limonades, die tegen- woordig als alcoholvrije dranken, in den handel worden gebracht, want ook van den strijd tegen den alcohol weten de knoeiers meesterlijk partij te trekken. Wat voor de beesten niet meer deugt, zoo zeide de spreker, kun nen de menschen nog best ge bruiken. Limonades, een van de middelen om het drankgebruik en drankmisbruik tegen te gaan, wor den door tal van edele mcnschen, die totaal afschaffer zijn, aangera den te goeder trouw. Maar het is een schande te moeten hooren, hoe dit alles ver valscht is. Meestal is het niets anders dan een hoog percentage aardappelstroop met saccharine, soms zelfs met een giftig schuim verwekkend bestanddeel als s a p o nime. Geen spoor van vruchtensap is er dikwijls in te bekennen zooals bijv. iu de limonades van Duyl Jz. en van Van Kceken in Den Haag. Alles is kunstmatig vervalscht; met de kleurstof er van kan uien buitenslands geweest, daar ergens bij de Amazone, geloof ik, niet waar, tante Dit laatste togen een oudere dame, die. juist binnenkwam. Zij groette Mr. Ffar ringdon eu ging met een handwerkje bij het vuur zitten. Zij liet Gertrude nooit alleen met William Ffarringdon, deze wa6 echter' niet zeer gesteld op haar ge zelschap en nam dan ook spoedig zijn afscheid. „Goeden nacht", zeide hij, Ger trude's hand drukkend. „Goeden nacht," Mis Hetherington." Een oogenblik bleef hij staan en keek neer in 't naar hem opgeheven gezichtje. Haar meisjesachtige bewondering voor hem, dien zij een groot genie dacht, sprak duidelijk uit haar blik. „Morgen begin ik aan een nieuw schil derij," zeide hij zachtjes, 't Zal mis schien 't beste worden, dat ik ooit ge maakt heb. Als zij af is Hij hield op en wierp een zijdelingschen blik op Gertrude's tante. „Als zij af is, heb ik u een vraag te doen," mompelde hij; toen drukte hij nog een? haar haud en ging heen. William Ffarringdon's groote schilderij vorderde goed, en toch werd hij steeds ontevredener over zijn werk; 't voldeed niet aan zijn verwachting. Zijn model stond op een kleine verhooging aan bet eene eiude van 't atelier. Hij merkte op, dat zijn broeder veranderd was in de laatste dagen. Zijn gelaat had niet meer garen verven. Zoo is vervalscht de „eierenbeschuit" van Vau Kouten te Amsterdam. Hierin zit geen grein ei, alles bestaat uit een zeker bestanddeel, waaraan men met aniline een kleur geeft van eieren. Wij willen verder het geheelc betoog niet volgen, we willen nog slechts kor- telijk eenige opmerkingen niededeelen over auderc vocdingsartikelen. Er is een g e z o n d h e i d s k o ff i e in den handel, een soort koffiepoeder met 33 pCt. minerale stoffen. Arme gezondheid van den gebruiker! Voor armelui verkoopt men goed- koope koffiesiroop, in vele deelen van ons vaderland iu gebruik inplaats van cichorei, die bereid wordt met lood en zwavelzuur en voorts bestaat uit de verfstof d o o d c k o p, steenkolengruis krijt en Brusselsch zand. Kinderen worden vergiftigd met d u i m d r o p, gemaakt van roggemeel cacaodoppen en zwartsel. Do asch van choc la de sigaar tjes bevat zink-oxyde, en de zooge naamde Boerhavischo klontjes worden vaak aangezet met zwartsel. Door een paar firma's worden jams in den handel gebracht, welke 70 tot SO pCt. aardappelmeel bevatten, bitter weinig vruchtensap, maar wel saccharine. Amerikaansch gistpoeder be vatte 70 pCt. ammoniak, roggebrood werd vervalscht met lcoffiedoppon. Ziedaar, lezers, eenige artikelen, waarvan men iets verneemt; hoeveel andere zijn er nog waarvan men niets hoort? En de oorzaak van al dien zwendel, van al die knoeierijen, waar moet men die zoeken? Gewoonlijk bij hot publiek. De goedkoopste artikelen zijn het meest welkom. Eu ze worden dan ook buitengewoon goedkoop door sommige knoeiers ge leverd. Maar ten koste van uw gezondheid. dien gejaagden trek, zijn oogen waren minder fletsch; hij zag er kalmer, ern stiger, meer zelfbewust uit. In die lange stille uren in 't atelier doorgebracht, had hij dikwijls met gewetenswroeging aan Kitty gedacht en de goede voornemens, die iiij in stilte gevormd had, gaven hem iets hoopsvols, iets krachtigs. Hij was niet langer „do verworpeling". Ongeduldig legde de schilder zijn palet neer. „Ga maar liever naar huis," zeide hij ruw. „Ik kan vandaag niet werken." „Morgen moet ik zeker terug komen?" vroeg Jack, terwijl hij vau zijn verhoo ging stapte en naar het schilderij kwam zien. „Dat weet ik nog niet. Ik geloof niet, dat je geschikt bent voor model ten minste niet zooals ik er een noodig heb. Kijk maar zelf." „M at mankeert er aan? Ik zie er echt verloopcn uit en dat was toch je bedoe ling, niet?" zeide Jack, met een korten lach. „Natuurlijk,' antwoordde zijn broer kortaf. Ilij stond met zijn handen in zijn zakken Jack aan te staren en wenschte van ganscher harte, dat hij dien gejaag den schuwen blik weer terug kon breu- gen in die oogen. Do sporen door een onmatig leven achtergelaten, verdwenen langzamerhand van die trekken; hij be gon er uit te zien, als iemand, die zich tot een strijd inspande. De artist keerde zich weer naar zijn

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1