No. 13. Woensdag 13 Februari 1907. 4e Jaargang. Wees U Zelf! Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". DE 00RL0GSBEGR00TING VERWORPEN. FEUILLETON. Hoe de familie Roosevelt in 1765 het Kerstfeest vierde. Cigaroiogie. fl Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Hendrik van Viandenstraat 28, Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertentlën Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) ËDe Begrooting van Oorlog is door de Eerste Kamer verworpen met 27 tegen 17 stemmen. De Rechterzijde vermecr- I - derd met den heer Van Houten tegen de linkerzijde. 5 leden der coalitie, éen der vrijzinnigen waren afwezig. De meest democratische Minister van Ut?'Oorlog, dio ooit aan onze Regeering deelnam, de man, ook door tegenstrevers Mg als de eenige beschouwd, die de ker nvorming onzer weermacht zou kunnen en durven ter hand nemen, is van de groene tafel verjaagd, een gewichtig onderdeel van het rogeeringsprograni .zal niet tot uitvoering komen. Generaal Staal is gevallen, maar zijn in de Tweede Kamer gesproken woord, dat de vaan 1 die hij voert onbesmet is, blijft bewaar- hcid. Hij is geen stap geweken van, geen stap gedeinsd op den weg, dien |j! hij met volle overtuiging had gekozen Hen voor het beslissend votum viel heeft hij nog schitterend geknot de klein- zielige taktink van lieu, die zelfs zijn karakter niet opgerept wenschteu te laten. Ook in deze Kamer heeft hij bewezen, dat geen enkele bewuste of onbewuste onjuistheid hem in't vuur van het debat of in de schriftelijke beant woording der geopperde grieven ont snapte. Tegen tendentieuze couranten artikels wol-den officieele en onweer- spreekbare gegevens gesteld; tegenover de interrupties van den heer Heemskerck in de Tweede Kamer, verklaarde de heer Van Leeuwen heden zelf, dat de voorstelling des ministers omtrent de met den burgemeester van Amsterdam gevoerde onderhandeling juist De Regeering zal thans ernstig de politieke beteekenis van dit votum overwegen, zeide de Minister van Finan ciën vóór de stemming; uit pure belang stelling had zij de discussiën niet bijge woond, zij wenschte de beslissing te sS- Men moet de metischen niet alleen beoor- declen naar hun dadenmaar ook naar het 1 oordeel dat zij over hun daden hebben i) Jacobus en zijne vrouw waren, evenals alle Hollanders uit die dagon, die zich metterwoon op het eiland Manhattan hadden gevestigd, zeer op het Kerstfeest gesteld. De 25ste December was steeds de gewichtigste dag van het jaar geweest op den kalender van de Roosevelten, maar de 25ste December van het jaar 1765 scheen wel in het bijzonder er toe aangewezen te zijn, tot een echte feest dag, want immers nooit hadden de zaken zoo goed gestaan en scheen de toekomst van de kolonie zóó rooskleurig als juist dit jaar! Annatje, de vrouw van Jacobus Roo sevelt stelde echter meer belang in het welslagen van hare pudding en appel- vernenien omtrent een punt van haar program, dat vermindering der persoon lijke en financieele lasten der defensie inhield. Zal zij aftreden? Het is thans nog niet met zekerheid uit te maken. Maar hot feit, dat andermaal de heer De Meester zich in de bespreking heeft gemengd om moe te deelen, dat het geheele Kabinet zich den uitslag dei- stemming aantrekt, wijst op de ruime mogelijkheid eener collectieve ontslag aanvrage. De Regeering heeft uitteraard te rekenen met het feit, dat de stemming schier geheel links tegen rechts plaats vond en dat in do Eerste Kamer een technische bespreking van de afschaffing van 't blijvend gedeelte op den achter grond werd gedrongen door constitu- tioncclo en politieke beschouwingen. Aan den anderen kant mag zij niet uit het oog verliezen, dat in de Tweede Kamel eon sterke meerderheid haar beleid op dit stuk heeft gesteund eu dat bijna alle direct gekozen vertegenwoordigers des volks de kwestie van louter technisch standpunt bezien hebben. "Vóór Maandagochtend, wanneer de Eerste Kamer weder bijeen komt, zal hieromtrent vermoedelijk de beslissing gevallen zijn. Waarom heeft ten slotte de Eerste Kamer het buitengewone middel van ver werping eener Begrooting aangegrepen? Goeddeels om redenen buiten den maatregel zelf gelegen. De hoeren Roekers en Vermeulen, woordvoerder; der Katholieke partij dachten voorname lijk aan de toekomstplannen des Minis ters: verhooging van hetj contingent, korte oefeningstijden om tot ecu volks leger te geraken; de heeren 't Hooft en Van Houten hadden bezwaren van juri- dischen aard, zij achtten de nieuwigheid eenerzijds in strijd met de grondwet, anderdeels indruischende tegen den geest van de militiewet zelve. Want die interpretaties aan gezochts. taarten dan in den toenemenden han delsbloei der kolonie. Het was ecne vroolijke, gezonde gast vrije familie alleen ging het er som tijds wat te rumoerig toe, maar dat kwam door het groote aantal kinderen; want een rond dozijn woelige bengels was voor die dagen nog niet veel en de Roosevelts hadden zich van de vestiging van Claes Martenszen van Roscvelt in Nieuw-Holland in 1649 af, steeds als eenc oud-testamentische familie doen kennen. Jacobus en zijne vrouw hadden reeds tien kinderen gehad, ofschoon hij nog maar een en veertig jaar en zij nog vier jaar jonger vras. Auuatje Bogard had ze vóór haar huwelijk geheeten en als de overlevering waarheid spreekt, dan was er in haren tijd geen vroolijkcr en blozender meisje op heel Manhattan Island te vinden geweest, dan zij was. En nu op Kerstmis hield men het met de discipline niet zoo nauw! want tegelijk met het Kerstfeest, werd ook het oud-Hollandsche bint-Nicolaasfeest gevierd en had de beeltenis van dezen goeden Sint niet als schutsheilige gediend aan het eerste schip, dat de Hollandsche kooplieden naar Kieuw-Nederland had gebracht? En was niet deze woldoener der kinderen, boewol niet officieel, de patroon der stad? Geen wonder dus, dat zoowel ouden als jongen vol blijdschap zich opmaakten tot viering van dit vroolijke en plechtige feest; dat huizen aan spitsvondigs inhielden, is uitnemend door den heer Van der Feltz aangetoond. Tegen den heer Van Houten kon ook Minister Staal op de Memorie van Toe lichting dor wet wijzen, maar de Fricsche afgevaardigde bleef bij zijn meaning, dat niet in de eerste plaats de verdediging van ons grondgebied, doch de hand having der binncnlandsche veiligheid in de Militiewet was vastgelegd en hij zou liever „zijn hand zien afbranden" dan zijn stem aan deze Begrooting geven. Slechts enkele leden bekeken de af schaffing van 't blijvend gedeelte apart. De heeien Van Wassenaer van Rosande en Van Löbcn Seis, hoe zwak de door hen ingebrachte bezwaren ook schenen, hoe sterk 's Ministers bestrijding daarvan, hebben het „tegen" doen hooren. En toch kon de Minister, wieu men zijn isolement verweten had, zich beroepen op het oor deel eener in 1888 ingestelde Staats commissie, waarin als militaire leden zitting hadden generaal Von Rijmer, latei- Minister van Oorlog, generaal Roose boom, later gouverneur-generaal van Indië, generaal Schimmelpenninck var der Oye, thans president der Eerste Kamer, en generaal A. Kool, chef van den generalen staf. Die commissie had bij meerderheid van stemmen uitgemaakt, dat voor de bereden troepen een dienst tijd van 11/2 jaar voldoende zou zijn, precies wat de Minister thans wilde ver wezenlijken. Slechts de heer Van Weideren Ren- gers is op zijn Vrijdag geuit oordeel teruggekomendeze afgevaardigde, kon hij op den duur geen vertrouwen aan den Minister beloven, achtte diens her haalde belofte van loyale en tijdige medc- deeling zijner voorzieningen, aan de Tweede Kamer, voldoenden waaiborg voor de Volksvertegenwoordiging. Zoo schijnt een conflict tusschen onze Eerste eu Tweede Kamer te zijn ont staan. De meerderheid der direct go- kozen afgevaardigd.n heeft de zaak op zichzelf beschouwd, eu zich laten over- en kerken versierd werden inot lange slingers van klimop, en dat- de straten vol waren van vroolijk uitziende men- schen, die elkander blijde gelukwcnschcn toeriepen, en zich ijlings huiswaarts spoed den, de armen vol geschenken. De kinderen van Jacobus hadden den avond te voren hunne, lange, wollen kousen netjes in volgorde vóór de vuur plaat gehangen, hopende, dat de oude Sint zich niet vergissen zou; en vader en moeder hadden (zooals het gebruik was in die dagen) de hunne er ook bij gehangen, evenals Anna, de oudste van hot troepje, een zeventienjarige jonge dame. Op Anna volgde Johannes, die veertien was; dan kwam Margeretha, die- tien, Helena, die vijf, Maria, die twee was en dan ten laatste de zuigeling Elisabeth, die zes weken telde. Drie kinderen, twee meisjes en een jongon, waren jong gestorven. En wat Jacobus Junior, betreft, die op dit oogonblik zes jaar telde, bij was voorbestemd, eenmaal de over-overgrootvader van een president te worden. Een kerstboom was er niet; want dit symbool van het oude Juulfeest was toentertijd in Amerika nog onbekend en werd nog niet uit het sageurijkc Ger- maniè aangevoerd. Maar nergens op het vastland deed zich de feestvreugde zóó sterk en vroolijk gelden als in deze Hol landsche kolonie te New-York en dat nog wel in een tijd, toen door het tuigen, zoo al gedeeltelijk niet van gene raal Staals juist inzicht, toch van diens volle betrouwbaarheid; zij heeft der regeering ook geen grief gemaakt vandesociaal-poli- tieke economische overwegingen, welke nevens militaire haarhandelwijzebeïnvloed hebben; zij versmaaddespitsvondigc tekst- inlerpratie als wapen in den kamp, en maakte toekomstplannen van concrete voorstellen los; de Kamer van vijftig heeft gemeend een in hoofdzaak tegen gesteld standpunt te moeten innemen. En beriep zij zich herhaaldelijk op de constitutie, 't verwijt van tegen denadat in ons staatsbestel te hebben gchaudeld, ontgaat haar niet. Ver-strekkende gevolgen zal dit votum der Eerste Kamer wellicht na zich sleepen; verder dan zelfs een aftreding van het vrijzinnig kabinet onmiddellijk doet voorzien. Vad. Er zijn dames, die werken met een ei en met koffiedik, die verleden en toe komst lezen uit de op tafel uitgespreide kaarten of uit de lijnen der hand. Alle maal zwetsers. Ze weten er niets van eu de genoemde middelen kunnen niet halen bij die nieuwe wetenschap, welke zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld en tallooze beoefenaren vindt, zoowel in het grimmige Lapland als in het teer-smach tende Zuiden, ik bedoel bij de „Cigaroiogie". Voorloopig moet men zich, althans in Holland, beperken tot het mannelijk ge deelte der bevolking, ook wel genaamd het sterke geslacht, omdat het zwakke dito nog niet of heel weinig rookt en het rookeude gedeelte ervan in den regel ook wel andere kenmerken heeft, waar uit verleden en toekomst kan worden afgeleid. De „Cigaroiogie" dan is eeno geheel bijzondere wetenschap. De ouderwetsche spreuk: „zeg mij wie uwe vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt," wordt door de „Cigaroiogie" een concurrentie van beteekenis aangedaan. Immers, men kan haar gerust omzetten in: „Zeg mij, hoe gij uwe sigaar rookt en ik zal u zeggen wie gij zijt." Puiiteihsche Nieuw-Engeland al watfeest dag was als een paapscii overblijfsel werd veroordeeld. Op den morgen vtm den feestdag ging eerst de geheele familie, uitgezonderd kleine Marie en de zuigeling Elisabeth, gezamenlijk ter kerke- want, evenals tegenwoordig, behoorden de Roosevelts tot de Nederduitsch Hervormde Kerk en waren zij reeds toen hechte steunpilaren vau dit kerkgenootschap. Toen zij uil de kerk terugkwamen was het bijna etens tijd, want liet etensuur was een uur. Meef Isaac Roosevelt was een der rijksti en meest invloedrijke leden der familie. Zijne woning stond, waar zicli thans Franklin Square bevindt, en op don achtergrond daarvan had hij zich eene suikerraffinaderij gebouwd - de eer ste op Manhattan Island. Hij verkocht (zooals hij steeds per advertentie in de publieke bladen berichtte) allerlei soor ten suiker en stroopen waarvan de grond stoffen uit West-Indië werden aangevoerd eu dc zaak ging zóó goed, dat dc raffi- naarderij zelfs veertig jaren later, en tijdens den vrijheidsoorlog, nog door bleef werken. Ter eere van het feest, maar ook van Neef Isaac, had Annatje, die als een puike huisvrouw bekend stoud, de deuren van de mooie kamer geopend eene kamer, die op gewone dagen nooit betreden mocht worden. Het was inderdaad een heerlijke kamer, de witte Velen zijn zij geweest, die getracht hebben iemands karakter af te leiden uit de manier, waarop hij zijne sigaar rookt, doch het was voor een beroemd Europccsch psycholoog weggelegd om al die verschillende observaties te verecni- gcu tot een afgerond systeem. Indien men de rogels der nieuwe wetenschap, „de Cigaroiogie", nauwkeurig bestudeerd heeft, is meu in staat iemand bij den eersten oogopslag te beoordeclen, te zeggen wie en wat hij is. Dat moet natuurlijk eene revolutie veroorzaken in het dagelijksch leven, in alle kringen van bestuur. Als deze wetenschap meer verbreid wordt, zal de rechter van in structie den verdachte gaan ontvangen in een luxueus rooksalon, hom eene geurige Siësta laten opsteken en terwijl hij met hem de viagcn van den dag bespreekt, hem nauwkeurig gadeslaan on ■vooral lotton op dc wijze, waarop hij zijne sigaar aan de lippen brengt en haat- rookt. Met vrij groote zekerheid zal hij dan 's mans karakter kunnen bepalen. Zeker een der gewichtigste factoren bij het beoordeclen der mate van schuld van een misdadiger. Yooi- den koopman zal de sigaar eene ongekende waarde verkrijgen. Iloe moei lijk is het op 't oogcnblik niet iemands crediotwaardigheid te peilen! 't Is waar, er zijn z. g. informatie-bureaus, doch de ondervinding heeft den koopman ge leerd, dat bij daaraan slechts een zeer voorwaardelijk vertrouwen schenken kan en doen zij den handel al eens goed, zij berokkenen ook dikwijls veel leed en kwaad aan de betrokkenen. Als de koop man evenwel de „Cigaroiogie" bestu deert, zal hij onmiddellijk zien kunnen wie wel en wie niet vertrouwen ver dient. Hij zal zich voor verliezen vrij waren door den kooper eene Siësta te laten opsteken. De geneesheer zal on middellijk zien of Hij met ernstige zieken of mot simulanten te doen heeft en daar naar de hoegrootheid van zijn honorarium bepalen. De examens aan onze hooge- scholen zullen worden vergemakkelijkt. Dc schoonmoeder in spe zal direct kun nen zien of hare dochter het bij den aanstaanden man barer keuze goed of slecht zal hebben en daarnaar liet be slissende ja of neen uitspieken. De vrouw eindelijk, mits zij de regelen der Ciga roiogie zicli eigen make, zal aan de wijze, waarop baar man na hot eten zijne sigaar opsteekt en rookt, zijne plannen voor vlooi- bestrooid met helder zand, dat in kunstvolle figuren daar op aangebracht was. Verder in het midden van het vertrek een zware, massief mahoniehou ten tafel, en tegen de wanden aan, op gelijken afstand van elkaar geplaatst, negen hooggerugde stoelen uit dezelfde houtsoort vervaardigd en waarvan de zittingen met kussens bedekt waren. De meest eigenaardige versiering van de kamer vormden de talrijke porseleinen borden, die nog uit Europa moe waren gekomen en zonder twijfel reeds zeer oud waren en die tusschen houten ramen in waren gehangen. Daar het Kerstmis was, werden ook dc kinderen bij lioogo uitzondering tot dit heilige vertrek toegelaten, ofschoon de voeten van den jongen Jacobus, zoo als reeds boven gezegd de over-over-' grootvader in spe, evenmin als die der anderen, tot den grond kwamen, wan- neer zij op zoo'n hoogen stoel werden gezet. Was er in den beginne ook al eenige stijfheid te bespeuren, deze verdween al te gauw door dc komst van twee groote, zilveren schalcu met punch bowl, waarbij de gasten de keus werd gelaten tusschen koude en warme. Nadat op aller gezondheid geklonken was en door een der gaston nog een specialen dronk op den gastheer werd ingesteld, werd het eten aangekondigd en met Annatje en Neef Isaac aan liet hoofd, begaf de

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1