No. 14. Zaterdag 16 Februari 1907. 4e Jaargang. 1 De iriumf oan 1' leoen, Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Wees U 1 Hervormingsmoeilijkheden FEUILLETON. DE EEMLANDER. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Hendrik van Viandenstraat 28. Abonnementsprijs Per jaarf 3-"° Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertentlën Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting „Maar, dat i9 nu toch zoo'n dwaze toestand, dat de wetgever geen oogen- blik zal aarzelen om daar een stokje voor te steken". Dit of iets dergelijks kunt go telkens hooren, wanneer ge verkeerde toestanden m den eeu of anderen kring uiteenzet. Zoo iets dus als: si le Roi le savait. Als de wetgever de kwalen maar kende, dan Zoudt ge dan denkeu, dat de wetgever vele der bestaande moeilijkheden en be zwaren niet kende? Kom, lees dan de Handelingen der Staten-Generaal maar eens; neen, de meeste verkeerdheden in wetgeving en staatsbestuur zijn maar al te zeer be- jkend, zo zijn over en over tentoonge steld, niet alleen daar, maar ook in de bladen. Maar waarom wordt er dan geen eind aan gemaakt; het is toch de plicht '.van Regeering en Staten-Generaal om de wetgeving zoo goed mogelijk te maken, haar inhoud te doen overeenkomen met het rechtsbewustzijn des volks? Inderdaad, dit alles is volkomen juist, maar evenwel nochtans en dcsalmiet- temin Vooreerst moet de tijd rijp zijn voor een hervorming, dat wil zeggener moeten genoeg menschen overtuigd zijn van hare noodzakelijkheid om haar op den voorgrond te brengen. De vooruitstrevende groepen hebben vele hervormingen aangewezen, die zij vurig begceren te verwezenlijken, maal ais zulke hervormingen niet gedragen worden door de overtuiging van een groot deel des volks, gelukt het niet eens om ze op den voorgrond te brengen, om ze te voeren binnen de sfeer van de praktische politiek, zooals dat heet, laat staan de Staten-generaal te bewegen ze aan te nemen. Maar, laat nu een gewenschte her vorming zoover zijn (doorgedrongen in Men zou oud moeten zijn geweest om het geluk te bese/feu van jong te zijn. Is (Naar 't Italiaascli.) 1 Een regenachtige Decembermorgen op de Pincio, in do nabijheid van den be kenden muur, die in het eerste hoofdstuk van den „Triumf des doods" wordt ver eeuwigd. Het slechte weder, dat de vroo- lijke kinderschaar met de gezamenlijke bonnes, benevens hunne aanbidders te huis hield, veroorlooft den bewaker, die I in de verte eenzaam tusschen de blocm- I bedden rond doolt, zich ongestoord aan zijne droomerijen over te geven. Te mid den van de diepe stilte klinkt het ge- j lijkraatig vallen der droppels als een somber rhytme. De villa Borghese aan den voet van den muur schijnt de schor- men barer pijnboomen te hebben uitge- do geesten, dat men haar brengl op een program van actie, zoodat derhalve een politieke groep belooft, dat als de kiczei-6 haar aan het roer brengen, zij een op lossing van het vraagstuk zal voordragen dan begint het getob eerst recht. In de eerste plaats bestaat er natuur lijk altijd verschil over de al of niet noodzakelijkheid van een gevraagde her vorming een verschil, dat veelal vol komen te goeder trouw is, want do staat huishouding is zeer ingewikkeld en wat de een een verbetering acht, kan de ander op voor hem zelf wellicht bijna even goede gronden voor verderfelijk honden. Maar wij hadden het over een ge vraagde hervorming, die binnen de sfeer der praktische politiek was getrokken. De groepen, die van de eischen, die in het program van actie zijn opgenomen, niets weten willen, beginnen zich nu eerst goed te roereu. Natuurlijk zijn zij van verbetering in het algemeen geen tegeustander, integen deel, ze zijn zoo verklaren zij althans nog vooruitstrevender dan de meest vooruitstrevenden onder de vooruitstrevende groep, die zij aanvallen, maar deze stelt het vraagstuk geheel verkeerd, totaal onjuist; de oplossing, die zij aan de hand doet, is onzinnig en leidt tot benadceling van 's lands belaug; als men iets in dit opzicht wil doen, dan moet het heel anders gebeuren volgt dan een schema, dat juist de oplossing anders voorstelt, dan de voor uitstrevende groep aangaf. Natuurlijk wordt bij eeu volgende poging hetzelfde spelletje weer vertoond. Voortdurend worden bij de verkiezin gen talrijke verbeteringen in staatsbe stuur en wetgeving aan de hand gedaan en gedebatteerd en het is dus geen wonder de Nederlanders hebben weinig verbeeldingskracht en zijn boven dien nog al langdradig en zwaar op de hand dat als de kiezers eindelijk hun biljet in de bus moeten stokeu, de spannen, ten einde zich voor den regen te beschutten. Uit twee zijpaden komen gelijktijdig, in tegenovergestelde richting, met lang zame schreden en wantrouwend omziende, een heer en een dame. Hij (ongeveer in 't midden der twin tig, is niet mooi en niet leelijk, doch niettegenstaande de afgedragen zomer- kleer.n, ziet hij er tamelijk elegant uit; hij zou waarschijnlijk ook minder mager zijn, wanneer hij alle dagen voedsel kreeg, en zonder twijfel zindelijk zijn, indien hij maar van hemd koD verwis selen. Zijne handen en lippen beven als van koorts, misschien is de kou daaraau schuld, wel licht iets anders.) Zij (van or,bepaalden leeftijd, het hangt van omstandigheden af of men haar voor vijfentwintig of vijfendertig zal houden, is een mooie brunette, met prachtige oogen, die thans rood zijn, gevolg van lang waken of van weenen.De wat verwaarloosde kleeding is in strijd met de brillonten oorringen, die minstens tienduizend lire waard zijn. Onrustig, nerveus leest ze maar aldoor eeu brief door). Hij (tegen de borstwering geleund, be wondert schijnbaar het panorama, terwijl hij haar van terzijde opneemt). Zij (eveneens). Hij (wendt het hoofd om en werpt een toornigen blik op zijn buurvrouw). Zij (eveneens). verwarring haar toppunt bereikt heeft, en dikwijls de kleurlooze middenstof, zooals dr. Kuyper haar minder vleiend dau juist heeft gedoopt, besluit hot mot het bestaande maar te houden; al dat nieuweje kunt nooit weten, neen, het oude is dan toch zoo slecht niet. Het resultaat is dan een kleine meer derheid links of rechts, zoodat een coalitie, een verbond van twee of meer partijen of groepen noodzakelijk is. Die coalitiën zijn het natuurlijk over de hoofdpunten van het te volgen Regecringsbeleid eens moeten worden, maar over hetgeen het eerst in het program zal worden opgenomen, moet nog heel wat strijd worden gevoerd; eindelijk is men het ook daarover eens, maar natuurlijk heeft men daarbij eenige der door de vooruitstrevenden gewenschte punten moeien laten vallen: men kan den rechtervleugel met al te zeer ver toornen. Litigieus politieke punten vraagstukken waarover nog al te zeer strijd wordt gevoerd, ook tusschen ver wante groepen heet het, moeten uit een praktisch oogpunt worden vermeden. Zoo steekt dan het Regeeringsschecpjo met een lichte lading in zee op hoop van zegen. Maar zelfs de meest ervaren stuurman brengt niet altijd het ranke vaartuig in behouden haven, want dik wijls steken (onverhoeds stormen op, stormen die de politieke zee in heftige beroering brengen. Doch niettegenstaande al deze bezwa ren, komt men tot voorstellen. Het ministerie brengt dan het eeu of ander beloofde wetsontwerp bij de Staten Generaal in of de eene of andore maat regel dringt zich als van zelf op, daar barst de strijd eerst recht los. Measures nol wieii, heet het Engclsche politieke voorschrift: wij bestrijden de maatregelen, niet de menschen, maar lacv, over de maatregelen ontbrandt de strijd, maar niet zelden ontaard hij in een gevecht van man tegen man, terwijl Hij (zet zonder zijn ergenis te ver bergen, zijne wandPling opnieuw voort). Zij (eveneens). Na ongeveer vijf minuten ontmoeten ze elkander opnieuw op hetzelfde punt. Hij (strekt de hand uit, terwijl hij eene hoeveelheid regendroppels opvangt, als wilde hij door die beweging do onge- wenschte buurvrouw er aan herinneren, dat het weder zich niet tot boemelen in het park eigent). Zij (tracht den ongewenschte te be duiden, dat haar dit onverschillig is, terwijl ze voor de tiende keer haar brief begint te lezen.) Hij (beproeft zijn tooru m eene philo- sofische beschouwing tekleeden): „Wat regent het." Zij (zonder op te houden met lezen, stemt ironisch toe): „Het regent." Hij (inziende, dat hij zich duidelijker moet uitdrukken): „Een wéér, om de hevigste verkoudheid op te doen." Zij (hem van top tot teen monste rende): „O, ik ben heel warm gekleed." Hij (bijt woedend op zijn snor). Zij (zet hare wandeling opnieuw voort, zenuwachtig in den modder stappend, zoodat het water opspuit). Hij (volgt met een vloek haar voor beeld). Na twee minuten ontmoetten ze elkander opnieuw op hetzelfde punt. Hij en Zij (tegelijkertijd losbarstend): „Maar, voor den duivel!".... „Houdt u eindelijk eens op?" de maatregel zelf op den achtergrond raakt, althans het belang, dat het geldt, niet steeds wordt in het oog gehouden. La politique n'est pas une oeuvre de saints de politiek is nu eenmaal geen werk van heiligen licet hot dan vergoelijkend, alsof dit niet do strengste veroordeeling ware vau het politiek gedoe. Doch ook die strijd is gestreden, de Regeering heeft stand gehouden, de zege is bevochten, soms met hot prijs geven van een deel der gedane voor stellen, teneinde althans een stap voor waarts te doen ook dan is de her vorming nog niet uitgevoerd; de Eerste Kamer is er ook nog, ja, dit staatslichaam gaat in den laatsten tijd al verder en steekt vooraf reeds waarschuwend den vinger op. Men heeft haar het recht van amendement niet gegeven terecht of ten onrechte, dit laten wij daar op dit oogenblik men heeft haar alleen de macht willen toekennen om over de ontwerpen in hun geheel te oordeelen na te gaan of het Regeeringsbeleid van een hoog standpunt gezien wel in 's lands belang wordt gevoerd, maar nu gaat zij eischen, dat de ontwerpen zoodani, ingekleed en verdeeld worden, dat zij ook over de onderdooien niet alleen haar oordeel kan zeggen, maar beslissen ja, zij neemt zelfs blijkens haar votum van Zaterdag j.l. het roer in handen! De Ongevallenwet verwierp zij, omdat de overdracht van risico daarin niet was opgenomen en toen die overdracht daarin ter kwader ure, zooals sedert wel gebleken is, was neergelegd, verleende zij aan het ontwerp haar zegel. De opneming van het opeenten-voor stel in de wet op de Middelen van 1901 wraakte zij en nu de belastiughervormin, van den Minister de Meester nog eerst in de afdeelingen der Tweede Kamer moet behandeld, hoort men in de Eerste Kamer reeds den eisch: afzonderlijk de belastingen, afzonderlijk de uitvoerings wet. HijWaarmede moet ik ophouden Zij: „En ik dan?" Hij: „U hindert mij." Zij: „En u stoort mij." Hij„Ik verbied u toch niet, alles te doen, wat u wilt." Zij: „Hetzelfde zou ik tegen u kun nen zeggen." Hij: „Maar het is niet waar, dat uw tegenwoordigheid mij niet verhindert..." Zij: „liet zelfde wilde ik u zeggen Hij (opgewonden haast smeekend): „lk bid u, laat mij alleen." Zij (diep beleedigd): „Ik wacht ei- alleen op, dat u eindelijk heengaal." Hij (wien eenklaps een licht opgaat): Maar waarom wil u alleen blijven Zij (zenuwachtig): „Eti u, waarom?" Geruimen tijd stilzwijgen. Beide werpen onwillekeurig een blik in de buivering- wekkende diepte, vervolgens kijken ze elkander aan, terwijl ingehouden tranen en wanhoop hun de keel verstikken. Zij (met bevende stom): „Ilebt u be grepen?" Hij (met een grafstem): „Ik heb be grepen.... of lieve: wij hebben beide begrepen." Zij (bevende): „Alle beide.... Maar.... zweert mijniet hier...." Hij: „ls het li zoo onaangenaam, mij tot reisgezel te hbben?" Zij: „Ik zou gecompromitteerd zijn." Hij (verbaasd): „O, ik begrijp niet wat... Onder deze omstandigheden." Een voorbereidende maatregel als het naar huis zenden van het blijvend ge deelte een maatregel, die elk oogen blik weer ongedaan kan worden gemaakt heeft een strijd tengevolge aan weers kanten van het Binnenhof alsof de wereld vergaan zal een strijd waarin de Eerste Kamer do beslissing heeft geno men, terwijl de Tweede Kamor haar votum verdaagd had. De grondwetsherziening tot behoorlijke oplossing van het kieswetvraagstuk nood zakelijk, deed reeds nu een veldtocht van ongehoorde verwoedheid voorzien. Wie weet van welken invloed de openbaarmaking van het verslag der Commissie is geweest! Zóó liggen aan elke hervorming struikelblokken bij menigte in den weg en slechts zeer, zeer langzaam komt men tot verbetering; elke hervorming moet onder tallooze moeilijkheden wor den volbracht. Maar één ding is gelukkig. Wel ziet het volk den weg naar betere toestanden niet altijd met volle duidelijkheid, soms raken de kiezers op een dwaalweg door het rumoer, dat gemaakt wordt, maar de partijen, die op eigen belang uit zijn geweest, krijgen na eenigen tijd onverbiddelijk den bons. Daarvoor hebben de kiezers naar hot schijnt een zesde zintuig. Egoïsme wreekt zich immer. Hervormingen mogen dus met moeilijk heden gepaard gaan; zij komen er toch. Elke zegepraal der reactie is een Pyrrhusoverwiuning. Niettegenstaande alle moeilijkheden is er steeds vooruitgang. Hoe snel of hoe langzaam die zal zijn, hangt ten slotte van het volk zelf af. Elk volk heeft de Regeering, die het verdient. V. D. ■sk 'iv Zij (zonder er acht op te slaan): „Dan zou ik het even goed kunnen opgeven." Hij: „En ik zou door uwe tegen woordigheid slechts kunnen winnen. Nood, als beweegreden, is iets zoo alle daags." Zij: „Arme man, het spijl me, maar ik moet alleen blijven." Ilij (minachtend, sceptisch): „Aha, ik begrijp.... liefde." Zij (diep zuchtende)„Ja zeker, liefde." Hij (onverschillig): „Heeft hij u be drogen Zij (snikkend)„Hij gaat trouwen." Hij: „Is u gehuwd?" Zij: „Neen." Hij: „Weduwe?" Zij: „Neen." 4 Hij: „Dus mejuffrouw?" Zij: „Ja." Hij (zeer belangstellend): „Ah, nu be- grijp ik het. U blijft in ellende...." Zij (beleedigd): „Maar jwat denkt u wel! Een meisje als ik ben? Boven dien.... daarvoor zorgt een ander.... be grijpt u Hij (ironisch): „Dus het hart speelt de hoofdrol?" Zij (wanhopig snikkende): „O, ik lijd zoo vreeselijk.... zoo vreeselijk...." (Slot volgt.)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1