No. 17. Woensdag 27 Februari 1907. 4e Jaargang. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Ons bureau is thans gevestigd Y reemdelingenoerieer Kortegracht 1. FEUILLETON. Een Fransche Revolutie om 5 centimes. Eén Rijksdaalder. De Doema. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Kortegracht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs «Ier advertentiën Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting r naar tippel te maken Hoewel op 't oogenblik 't weder niet aanlokkelijk is,is't voor ons,Amersfoorters heel wat, ons genoodzaakt te zien, thuis te blijven wij, buitenmcnschon, ge wend, aan weer en wind, zijn gewoon ons zooveel mogelijk m de vrije natuur te begeven. En, onze omstreken r.oöden ons wèl, zelfs in de koude wintermaanden buiten te komen om een flinke want Amersfoort, d. w. z. de omstreken van ons aardig, A. oud stadje ziju mooi. Vooral de Berg met zijn dichtbegroeide hellingen geeft aan den wandelaar werkelijk iets schoons i te genieten. Maar, wanneer we nu buiten komen, SE' is 't niet te doen, geen kwestie van, om een wandeling te kunnen maken; er kan slechts sprake zijn van „baggeren door de modder". Met zulk noodweer, zulke sneeuw- en hagelbuien, als de laatste dagen herhaaldelijk voorkomen, kan men niet wandelen, kinnen de wegen niet begaanbaar zijn; maar ook bij beter weer was voor eeuige maanden de Berg letterlijk ontoegankelijk; de liéel smalle kronkelpaadjes waren bij 't minste regenbuitje al onbegaanbaar en vooral de „Kalkweg", naar den Leusder- weg leidend, die breede zandweg, een i eind voorbij hotel „de Berg" was dadelijk ongenietbaar! Daar is nu verandering in gekomen. De kleine smalle paadjes zijn verbreed, zoodat 't ook ouden van dagen gegund is eens van de mooie natuur te genieten, en de Kalkweg. Kaast 't breede „paardenpad" is een mooi, breed voetpad gemaakt, zóo dat De godediensten zijn de ziel der volkeren Weer keert het publiek zich verbaasd om. „Hier, kom hier", schreeuwt de on verschrokken aristocraat eu de rest van het publiek snelt nu onder aanvoering van de kaasjuffrouw naar hem toe. „Leve het leger! Leve Frankrijk!" „Leve de socialisten! Dood aan de aristocratenIWraak, wraak Het gegil en geschreeuw houdt aan. naren worden bij bosjes uitgetrokken, 3 bloedneuzen en blauwe oogen zijn sche ring en inslag. Een algemeene paniek ontstaat. De café-tafeltjeB worden opge tild en als stormram gebruikt, en de eigenaar, wild van woede, stormt naar de telefoon om de politie op te belleu. Maar de socialisten, steeds op don uit kijk naar tirannen, onderscheppen zijn we niet meer tot onze enkels in de modder behoeven te zakken èu de Kalkweg loont de moeite van onze weldoeners. Wat is het er mooi, die jonge berkeboompjes, zilverwit afstekend tegen den blauwen hemel en dan dat prachtig vergezicht; daar in de diepte 't mooie „Nimmerdor", dat z'u naam met ecre draagt, en rechts Hotel „Oud-Leusden" met er achter 't mooie, oude torentje van 't Kerkhof 't lieeft iets buiten- landsch, dat schilderachtig hotel met torentje, in - mooi; en daar achter de uitgestrekte, bruine heide met liéel in de verte de Pyramide, als een donkero spits boven den horizon uitstekend! 't Geheel is wonder mooi, loont de moeite van een verre wandeling. Waren er vroeger maar weinigen die zich aan den muilen zandweg waag den, thans is hieraan een eind gemaakt door „Vreemdelingenverkeer". Had deze vereeniging zich reeds nuttig gemaakt door 't plaatsen van banken, om den moeden wandelaar, hier en daar, op een mooi plekje eenige rust te verschaffen, thans heeft ze ons, Amersfoorters be paald een grootcn dienst bewezen. Ik geloof namens zeer vele stadge- nooten dank te mogen betuigen, aan „Vreemdelingenverkeer" met de op rechte wensch, dat velen nog tot deze nuttige vereeniging zullen toetreden. T. 23 Febr. 07'. Aan bovenstaand schetsje, dat wij danken aan de begaafde pen van en iemand, die onze mooie omgeving kent en lief heeft een enkel woord toege voegd van onze zijde. Ook wij hebben een vier of vijftal weken geleden, ge weet wel lezer, op dion eenigen inooien, niet-konden Zondag, dien wij gehad hebben?.met zeer groote voldoening deze wandeling gemaakt. plan. In weinige, goed gekozen woorden verklaart Marat junior ondcrtusschen de theorieën van Karl Marx. Vol klasse- bewustzijn tiert de menigte daarbij. Plot seling wuift de artist van zijn venster uit het publiek met een poëtisch gebaar een vaarwel toe, stapt dan het raam uit, klemt zich vast aan de telefoondraad en trekt deze dan onder omhelzingen en tranen der partijgenootcn naar omlaag. Alleen en thans van alle wettelijke hulp verstoken, dringt de moedige mijnheer, hier glimlachend, daar handen drukkend, daar weer dringend door de menschen- uiassa heen, op den voot gevolgd door de kaasjuffrouw. Marat junior vliegt op hem af en zijn schort, het zinnebeeld van den arbeid, met beide handen omhoog hou dend, trekt hij haar over het hoofd van den aristocraat. Maar als hij tracht het hoofd van den „gcpolijsten parasiet" met het stof in aanraking te brengen, ziet plotseling de aanhankelijke kaasjuffrouw naar een wapen om, vliegt op haar kar met kazen toe, grijpt een dikke vetto kaas en werpt die als ecu kanonskogel naar het hoofd van den leider der klasse- bewusten. In een oogwenk verandert het karakter van den strijd. „Weg met de kleine burgerij", schreeuwen thans de socialisten. „Helpt haar! Bedt de buurvrouw", schreeuwen de handelslui uit de buurt. „Gooi met kazen", piept de straat jongen er tusschen door. Er is nu een flinke verbindingsweg: Berg Leusden en dat die er is heb ben wij te danken aan „Vreemdelingen verkeer". Deze vereeniging hoeft dus een goed werk gedaan doch heeft nog tal van andere „goede werken" op haar pro gramma. Doch daarvoor is geld nöodig. Ge kunt lid worden voor e 11 R ij k s d a a 1 d e r. Meer behoeft hier niet bijgevoegd te worden. Eeuwen heeft het gerust, in Rusland, het verlangen naar openbaar leven, en nog niet laug geleden ontwaakt, ziet het zich een der meest gewichtige levensvoor waarden onthouden, n.l. elk middel tot uiting. Vergaderingen, pers, verkiezings programma's, hoezeer ook nuttige zaken voor de propaganda, voor een opwekkend politiek leven, ze liggen aan den ket ting als een bulhond, die zijn eigen baas niet kan uitstaan. Wat is dan natuur lijker dan dat de baa» de ketting opzoekt, om de natuur van den dog te breidelen? Dit is juist de reden dat het zoo uiterst moeilijk is om eenige politieke voorspel ling over dat land te doen. Maar nu de verkiezingen een knap eind gevorderd zijn, zoodat althans met eenige zekerheid de inzichten voor de naaste toekomst kunnen beoordeeld worden kan het mis schien nuttig zijn de toestanden eens van nabij te zien, zooals de Doema, die in wording is, zo zal vinden. Zeven maanden heeft hctkabinet-Stoly- pin tijd gehad om het land tot rust te brengen, de revolutionaire neigingen te onderdrukken eu de Doema-verkiezingen voor te bereiden. Hoe hoeft het kabinet zich vau deze taak gekweten? Ze riep de veldkrijgsraden in 't leven, die spoe dig de techniek van verhooren en von nissen op hun duimpje kenden, en ver klaarde in een opzienbarende circulaire Eu de kazen vliegen door de lucht; roode Edammers; weeke Zwitsersc-he, die tegen de hoofden blijven kleven, Duit- sche, Fransche, Italiaansche kazen, Ito cheforts, Cauienberts, onschadelijk 0111 te zien maar een pest voor de neusgaten. Maar al deze worden nog in lucht over troffen door oen oude Limburger, die de oude roem van zijn soort handhaaft. De juffrouw wringt zich de handen, neemt dan onder eiker, arm een kaas en gaat op het handvat van de kar een deuntje zitten huilen. Maar nu treedt haar leider op, zooals voorheen, welwil lend, hoffeljjk, koel. I11 oen oogenblik heeft hij de partijgenooten in een vecht linie, die iot het kaaskeldertje toe reikt, opgesteld. En als een troep sprinkhanen vliegen zij op de kazen af eu grabbelen die op Na eenige oogenblikken vliegen alleen nog maar écn Edammer eu één oude Zwitsersche over de hoofden der menigte heen. Maar ook zij worden door eene zijlinie, opgesteld door de straat jongens. opgepikt. En nu gaan eensklaps alle hoofden naar omhoog. Wat heel in de hoogte, tusschen twee rijen huizen, wordt een groote vlag langzaam heen eu weer ge zwaaid. Het zijn de twee verliefden, die dit arm in arm op hun balkonnetje uit halen. Eu de vlag is helrood. „Leve de socialisten!" schreeuwt de eene helft, en terwijl uitroepen van geestdrift, vermengd met gejouw, de vrijheid van vergaderen, die zoo opgevat moest worden dat er behalve het gewone dak, steeds oen „ander dak" op het huis moest zijn. Politiecommissarissen zaten er namens hun heer en gebieder, 011 hadden den eigenlijken presidents hamer in handen, zoodat het leiden der vergaderingen door do bevoegde leiders niet meer dan oen sinecure was. En dan ging de regeering van de ver onderstelling uit, dat wie niet voor haar is, tegen haar is, maakte de scheiding in wettige, erkende verecnigingcn, en niet erkeudc, onwettige verecnigingcn, en bracht onder de laatste groep ook de K. D., de constitutioneel-democratische partij, hoewel het duidelijk is dat deze slechts een linksche centrum-partij wil zijn. Wat de regeering dan ook tot stand wilde brengen was een gematigde, recht- sche Doema, en terwijl zij de reactionaire bonden krachtig steunde, ontnam de Senaat door de uitlegging van de kies wet, aan honderden, neen, duizenden het kiesrecht, enkel en alleen om haar wensch, een regeeringsgezindc Doema te formeeren, mogelijk te maken. E11 zoo werden de meetings van die partijen verboden, programma's en ver- kiezings manifesten vernietigd. Gehoor zamen was hierbij het gebod, de hand boeien lagen klaar en de weg naar de gevangenis was bekend. Dagelijks gingen er heele transporten gevangenen den somberen gevangenisweg op, eu het eind van 't lied was, dat er al heel gauw geen plaats meer was, zoodat o.a, verleden week de gouverneur van Ar- changelsk naar Petersburg moest seinen 0111 te verzoeken de bannelingen elders heen te zenden, daar en geen plaats, geld of gelegenheid meer beschikbaar was om ze te verplegen. Het is duidelijk dat de niet-erkende vereenigingen op zeer geheime wijze pro paganda maakteu; ook riep de gestreng heid der censuur vele geheime drukke rijen in 't leven, ter verspreiding van partijgeschriften. lucht doen trillen, schreeuwt eensklaps Marat junior, die steeds een waakzaam oog op de tirannen houdt, boven alles uit: „houdt hem tegen, slaat hem neer". De menigte ziet rond. Te laat! De wel willende mijnheer, de kaasjuffrouw en nog vijf verknochte volgelingen rammei en de deur open en vliegen hals over kop de zeven trappen op om als duive len gelijk de verliefden in hun hemelrijk te gaan bestoken. Er valt nog te red den De geliefden moeten geholpen wor den! De vlag verdedigd! En de tegen partij maakt zich tot den aanval gereed. De gegrendelde deur schudt in de voe gen en is op het punt open te sprin gen.... maar daar wordt uit het raam boven door een krachtigen arm een zwarte brandspuitslang naar buiten geslingerd. Het publiek herkent dien arm. Het is dion van de kaasjuffrouw. Op een vijf voet hoogte boven de hoofden der aan vallers wordt de slang neergelaten. Het volgende oogenblik wringt zij zich in tal van bochten eu koud water de aartsvijand van verhitte hoofden daalt op de belegeraars neer. Mannen, vrouwen en kinderen hollen hals over kop de stoep weer af. E11 nu nog een tragische scène! De drie goedige, ouwe heeren, die in de menigte verward zijn geraakt, ziju van de eene helft naar de andere ge duwd. Zoo verschrikt zijn de gezichten, zoo zenuwachtig de glimlachjes om den De afgevaardigden die het manifest van Wiborg onderteekenden, zijn nog steeds in staat van beschuldiging, met de zeer doorzichtige bedoeling om te beletten dat zij ditmaal weder in de Doema worden gekozen. Dejintcllectueeleu die den moed hebben te doen blijken dat zij aanhan gers van do K.-D.-partij zijn, worden vervolgd. Wat heeft de regeering met dit alles bereikt? De politiek der regeering moot als mislukt worden beschouwd; door al les wat gebeurd is, is hel volk steeds meer naar links gedreven. Op het platte land werden meest candidaten der radi cale linker partijen gekozen. De gekozen geestelijken blijken mecrendeels tot de K.-D.-partij te behooren. De arbeiders- candidaten zijn socialisten, en de reht der stedelijke vertegenwoordigers zijn leden der K.-D.-partij. Een minderheid in de Doema zal het aantal rechtschc monarchisten vormen, misschien linkerzijde 60%, centrum 25% rechts 15%. De uitslag der verkiezing in Moscou was merkwaardig, Moscou, de zetel van den bond van echt Russische mannen. Ondanks ontelbare moeilijkheden, waar mee de linkerzijde daar te kampen had (iiet streng verbod vergaderingen te houden of caudidatenlijsten te publi- ceeren, de arrestatie van leiders en verkiezingsagenten, hot optreden van den leider der Oktobristen) werden er uitsluitend leden der K.-D. partij tot kiesmannen gekozen. Daags na de verkiezing te Moscou moest de regeering zich uitspreken over het verzoek der K.-D. partij om erkend te mogen worden. Maar zij die dachten dat de regeering aan den billijken wensch dezer partij, die in do komende Doema nog wel de meerderheid zal hebben, zou tegemoet komen, vergisten zich deerlijk. Op „formeele gronden kon de erkenning niet plaat6 hebben", aldus de mededeeling van den comman dant der stad Dratsjefski aan den pro- mond, dat beide partijen ze beurtelings als stormrammen hebben gebruikt tot dat een stroohoed tot ver over het rech teroor van den bezitter geslagen, is, de tweede over de gebrilde neus hangt en van de derde niets meer dau de bruine rand over is. Deze drie stakkers worden nu voor het laatst naarvoren gedrongen en Marat junior en de zijnen duwen ze nu tot voor de bewuste deur. Op hetzelfde oogen blik spuwt de slang nog eens met ver nieuwde woede, een breede stroom daalt neer en de drie goedaardige, ouwe heer tjes v/ordeu letterlijk van de stoep afge spoeld en komen ten slotte in de goot terecht. Ziedaar het lot van „de zacht- aardigen", wanneer de klassenstrijd ont brandt. De dichter is, sinds de strijd een zoo ernstig aanzien neemt, geheel in de war. Een riethalm gelijk, staat hij daar sid derend op zijn tafeltje, terwijl aan zijn voeten de menigte brult, huilt en elkaar afranselt. Zijn gevoelige ziel siddert als in doodsangst eu hij bedekt de branden de oogeu met de handen. Daar voelt hij plotseling iets tegen de beenen opkrui pen. Het is koud en nat. Het bloed be vriest in zijn aderen. Het water. Met een schreeuw springt hij er af. Zijne broekspijpen druipen, de beenen staan ge heel in de goot. Maar terwijl hij naar een veiliger plaats om ziet, daar bespeurt hij plotseling de vlag. In een oogwenk verandert zijn gezicht. Een onrechtvaardi-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1