No. 32. Zaterdag 20 April 1907. 4e Jaargang. Wees 11 Zelf Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Directeur Weriholm. De crisis-comedie. FEUILLETON. Gezonde woningen. DE EEMLAHDER. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Kortegracht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der adverteutiën Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) In de Tweede Kamer hoeft de tijde lijke Voorzitter van den Ministerraad een verklaring afgelegd omtrent het verloop der kabinetscrisis, welke nader aangevuld werd door mr. A. F. de Sa- vornin Lohman, die uit naam der geheelc rechterzijde eene schriftelijke verklaring voorlas. De voorzitter der kleinste groep schijnt dus thans de erkende leider der geheele rechterzijde te zijn. Wat is nu uit die toelichting in de eerste plaats gebleken? Dat de hoofd redacteur van de „Standaard", die steeds volhield dat er nimmer van een opdracht tot kabinets-formeering aan een lid der rechterzijde sprake geweest is, of onwe tend werd gehouden omtrent hetgeen er voorviel, öf onwaarheid gesproken heeft. Immers ten duidelijkste bleek uit de mededecling van den heer Lohman, dat door H. M. tot tweemaal toe aan den heer Schimmelpenninck, voorzitter der Eerste Kamor, de opdracht werd ver strekt tot vorming van een kabinet uit de rechterzijde, en dat deze tot tweemaal toe, na raadpleging met de heeren Heems kerk, Talma, Loeff, Kolkman en Lohman verzocht van de opdracht te worden ontheven, de eerste maal op 1 Maart, de tweede maal op den 23sten d. a. v. De motieven waarop de rechterzijde zich beriep om zich te onttrekken aan hare verplichting om het door haar be stelde gelag te betalen, werpen een eigenaardig licht op wat van die zijde als hooge politiek wordt beschouwd. Den 21 Februari werd het Kabinet door H. H., op grond van de ingewon nen adviezen, uitgenoodigd op zijn ont slagaanvrage terug te komen. liet Kabinet antwoordde op 25 Fe- biuari, dat in elk geval eerst aan de rechterzijde een opdracht tot kabinetsfor matie moest worden gegeven, desverlangd met bevoegdheid tot Kamerontbinding. Alleen als de rechterzijde weigerde, zou De gevaarlijkste onwaarheden zijn waar heden, matig verdraaid. Vrij naar 't Daitseh VAN MOR1TZ VAN REICHENBACH. Werkholm ging bij haar staan, sloeg zijn arm om haar heen; en 't was of hij in het hart gestoken werd toen hij voelde dat ze zich daar tegen verzetten wilde. Hij trok haar dichter naar zich toe; maar zij maakte zich los en toen bleef hij tegen over haar staan. Mijn zuster Metais je moeder, zcide hij, maar heeft je aan mij en mijn vrouw afgestaan toen je nauwelijks een jaar ond was, omdat je vleezelijke vader ge storven was en zij naar 't tooneel wilde. Ik was arm Ebba, viel Meta in de er van een terugkomen op de ontslag aanvrage sprake kuunen zijn. De Koniiigin gaf aan dit advies gevolg en belastte den 27en Februari den heer Schimmelpenninck met de Kabinetsfor matie, volgens den heer Lohman daar mede bedoelend, dat dan door de rechterzijde een voorstel zou worden gedaan omtrent den persoon aan wien de vorming van een Kabinet zou worden toevertrouwd. In overleg nu met de genoemde heeren heeft de heer Schimmelpenniuck geantwoord op den eersten Maart dat indien de loop, dien de zaak heeft ge nomen, het Kabinet tot ontslagaanvraag bewoog, daaruit nog niet volgt dat de rechterzijde geroepen is het bewind over te nemen. Een beslissing omtrent het Rcgeeringsprogram toch is niet gevallen. Het aftreden van het Kabinet kon slechts ten gevolge hebben dat de toestand van 1905 weder intrad. De rechterzijde zou dus niet tot aftre den van het Kabinet medewerken, dan uadat gebleken was dat de partijen, die in 1905 de meerderheid behaalden, geen parlementair of extra-parlementair Kabi net konden vormen. De heer Schimmel penninck verzocht mitsdien van zijn op dracht ontslagen te worden. Om deze verklaring naar hare juiste waarde te schatten, moet men zich her inneren wat „de Standaard" en andere organen der coalitie in October en No vember 1906 schreven naar aanleiding van de militaire voorstellen en waar tegen toen „de Nederlander" in verzet kwam. Den 26en Maart heeft de heer Schim melpenninck een opdracht ontvangen om aan de rechterzijde de voorwaarden voor te leggen waaronder het demissionair Kabinet, behalve minister Staal, zich geroepen achtte zijn ontslagaanvraag terug te nemen. Uit een medegedeeld schrijven van het Kabinet dd. 16 Maart bleek dat het bereid was op zijn ontslag aanvrage terug te komen, doch dat rede, met jou had ik gebrek geleden en ik had een sterke en mooie stem, en ik wist dat zij mij een schitterende toekomst bezorgen zou, als ik er geld van maakte de natuur heeft me niet sterk genoeg gemaakt om met werken de kost te verdienen ik zou gestor ven zijn in het kleine leven dat ik moest leiden; ik moest er uit, ik moest vrijheid en pracht hebben. Werkholm wenkte met de hand. Zwijg! ik beschuldig je niet bij je dochter dan hoef jij je niet te verdedi gen Ebba behoeft slechts de directe verhoudingen te kennen Nu spieok dan en laat mij dan zoggen wat ik op het hart heb!" Meta ging naar een hoek van de kamer en liet zich in een stoel bij het raam vallen, het hoofd naar den anderen kant gewend, alsof ze niets van hen wou hooren of zien tot dat het haar beurt was om te spreken. We hadden geen kinderen, moeder en ik," begon Werkholm „en jij zou ons kind zijn, onze schat, op wie niemand eenig recht had dat wij zoo hadden we met je vleezelijke moeder afgesproken. Meta die alles hoorde wat gezegd werd trok haar schouders op, zonder er zich verder in te mengen. En met jou kwam het geluk in huis" zei Werkholm toch weder zijn handen op Ebba's schouders leggende. Je was onze „alles" van den eersten dag minister Staal in elk geval bij zijn ontslagaanvraag wilde volharden en dat het Kabinet wenschte voor te dragen een hoofdofficier, geestverwant van mi nister Staal, die mede voor het overige instemde met de beginselen van het Kabinet, en dat deze zoo spoedig moge lijk, liefst te gelijk met het ontwerp tot definitieve vaststelling der Oorlogs- begrooting voor 1907, de quaestie van het blijvend gedeelte opnieuw zou aan de orde stellen in een afzonderlijk wets ontwerp met een behoorlijke toelichting. In de benooming van zulk een minis ter zou het Kabinet dan een bewijs zien van H. M.'s gezindheid om een zoodanig wetsontwerp te doen indienen en, bij aanneming door de Staten Generaal, het door haar handteekening te bekrachtigen. Volgens schrijven van den heer. De Meester aan de Koningin werd hiermede alleen bedoeld zich jvau de medewerking van II. M. te verzekeren. De 6 heeren maakten er echter iets anders van. Zij stelden het dus voor, dat H. M. zich nu reeds stilzwijgend zou hebben te verbinden tot bekrachtiging van een wetsontwerp, waarvan zij den inhoud nog niet kende, voordat do Raad van State er over was gehoord en de Staten-Generaal een beslissing hadden genomen. Welke veranderingen er ook in zouden zijn gebracht, zij zou het ont werp moeten goedkeuren zoodra slechts een meerderheid het zou hebben aange nomen. In dat stelsel zou de landsverdediging ondergeschikt ku nnen worden gemaakt aan politieke overwegingen van partijen en zou liet veto-recht der,Kroon geheel ver vallen. Toen nu het Kabinet, gezien het niet slagen van den heer Cort van der Lin den tot vorming van een gemengd Kabi net en de weigering der rechterzijde, zich bereid verklaarde op zijn ontslag aanvraag terug te komen, werd hiervan opnieuw mededeeling gedaan aan den heer Schimmelpenninck, waarop deze te kennen gaf dat, naar het oordeel der 6 heeren artikel 71 2e lid der Grondwet, de Koningin onvoorwaardelijk en onder alle omstandigheden het recht toekent al dan niet een wetstontwerp te be krachtigen en dat indien het demissionair Kabinet dit betwist of betwijfelt, er voor de rechterzijde eerst dan aanleiding bestaat de bestuurstaak over te nemen. Zoo wist men opnieuw het gevaar te ontkomen om met de vorming van een nieuw Kabinet te worden belast, en be proefde daarbij tevens tegenover de Kroon do mooie rol te spelen, door hot te doen voorkomen dat zij de hoeders waren van haar door de liberale be dreigde rechten. Terecht protesteerde Minister De Mees ter met een enkel woord togen de pro- portiën die de heer Lohman toekende aan een zaak die ten slotte niets is ge bleken dan een misverstand dat spoedig en volledig is opgehelderd. Niemand van de raadslieden der Kroon zou er een oogenblik aan kunnen denken om de rechten, die H. M. zijn toegekend bij de Grondwet, ook maar een oogenblik te verkorten. Maar de zes heeren hadden dit vuur werk noodig, om hunne onverantwoor delijke houding op het gunstigst te be lichten. Wat intusschen uit deze geheele ge schiedenis duidelijk blijkt is, dat het liberale Kabinet te kampen heeft gehad met nog anderen tegenstand, buiten dien van de rechterzijde in do Staten-Generaal alleen. afaan, voor jon heb ik gewerkt en ge leefd, jou terwille was ik trotsch en blij, toen ik bemerkte dat ik nog verscheidene sporten op de ladder van het geluk mocht beklimmen. We verlieten ons Westfaalsch vaderland; ik bond een werkkring in een industriezaak in Boven Silezie aan en ik deed't des te liever, omdat in die nieuwe toestanden niemand van je moeder zou sprekenWeer trok Meta haar schouders op, maar zij bleef bij het raam zitten, en zonder één oogenblik naar haar op te kijken, ver volgde Werkholm: Eu ik heb nooit berouw gehad van die verandering, want mijn nieuwe woon plaats werd mij een vaderland, dat ik hielp groot worden door mijn arbeid en inspanning maar ook niet een gunstig gevolg, terwijl er mijn geheele kunnen en streven aan gewijd waren. En je moeder en jij, jullie waren mijn zonnetje, dat mijn leven verlichtte en mij steeds nieuwe kracht gaf, als verslapping dreigde. Eu sinds moeder er niet meer is, was jij mij mijn zonneschijn," mijn geluk, mijn levensdoel en nu moet jc zelf zeggen ben ik niet altijd een vader voor je geweest?.... en óf ik 't zal blijven?" Zijn oogen zochten die van Ebba; toen keek ze op en de armen oin zijn hals slaande, liet ze zonder een woord te zeggen haar hoofdje weer op zijn borst rusten. (Ontleend aan „Tuberculose", uitgege ven door het Bestuur van het Nederl, Centr. Comité tot bestrijding der tuber culose.) Tot verbetering van den toestand der woningen heeft de ziekenkas van Leipzig en omgeving de Op 't zelfde oogenblik stond Meta naast hen. Laat mij nu ook eens zeggen, wat ik op het hart heb", vroeg ze, „iedere misdadiger heeft toch het recht zich te verdedigen en ik weet nog niet of ik werkelijk wel zoo schuldig ben. Ten eerste, Ebba, ik wilde niet niet je honger lijden nu dan, ik meende dat ik beter voor je zorgde door je aan mijn broeder af te staan, dan door je in een onzekere toekomst mee te nemen. Toen beloofde ik van mijn rechten als moeder op je afstand te doen. 't Was dwaas maar ik was toen twintig jaar ik kende mijn eigen hart niet; en ik had zooveel zorg om mij door den eersten nood heen te slaan, dat ik geen tijd vond om er over na te denken. Toen werd het leven zoo afwisselend, zoo schitterend voor mij, als een droom. In dien tijd, te Parijs op het toppunt van mijn roem, schreef ik je Oskar. Mijn brief bleef onbeantwoord. Ik schreef nog eens ongeopend stuurde je dien brief terug." Werkholm bewoog de lippen om te antwoorden. Maar hij onderdrukte de woorden, die zich opdrongen, terwille van Ebba. Je zei dat wij niets met elkaar te maken hadden, ging Meta op zachte droevige toon voort zonder de stem te verheffen, „ik stond alleen in de wereld, ik was jong, mooi en had talent, en ik volgende wenken ter kennis van hare leden gebracht. Bekend is het, dat vochtige huizen in verschillende opzichten nadeelig en on aangenaam voor de bewoners kunnen zijn. 7o. Ziekten van verschillende aard, vooral rheumati8mus; 2o. Onaangename kille atmosfeer, ook al wordt in 't vertrek gestookt; 3o. Een vochtige kamer is moeilijker te verwarmen dan een droog vertrek, daar droge, versche lucht spoediger warm wordt, dan gebruikte, die meer waterdamp bevat; 4o. Do vocht slaat op muren, deuren, ramen, vloer en meubelen neer. Op do muren komen natte donkere vlekken of blazen, de vloeren worden week, spons achtig, krijgen reten, terwijl deuren en vensters niet goed meer te sluiten zijn, en de meubelen bederven; 5. Op de vochtige plekken vinden zwammen een geschikten voedingsbodem, die in het vertrek een muffe bedompte lucht verspreiden. Do oorzaken eener vochtige woning kunnen zijn: lo. Dat de grond, waarop het huis ge bouwd is, vochtig is 2o. Dat de woning te vroeg betrokken is, voor dat het huis goed droog was: 3o. Dat de bewoners het huis ondoel matig behandelen. Waardoor wordteen aanvankelijk droge woning vochtig? lo. Door overbevolking, te geringe ruimte; 2o. Doordat huiselijke bezigheden, die veel waterdamp aan de lucht afgeven, als koken, wasschen, waschdrogen, in het woonvertrek worden verricht; 3o. Door onvoldoende ventilatie, zoo dat de gebruikte vochtige lucht niet door droge, frissche vervangen wordt. De beste luchtverversching is do ra men geopend te houden en wil men snel kwalijk riekende dampen verwijderen, tevens de deur te openen. Opent men 's zomers over het algemeen trachtte te vergeten dat ik een broeder en een dochter had. Ik hertrouwde ook de mededeeling daarvan bleef on beantwoord. Ik werd ouder en voor de tweede maal weduwe, en alle glans en rijkdom die mij omringde scheen mij waardeloos, De groote kring van vrien den die mijn huis in Frankfurt omgaf bevredigde mij niet meer. Ik wou wel weer naar het tooneel zijn gegaan om een werkkring te hebben maar ik had mijn stem verloren. Ik bleef in de salon wereld die mij koud liet. Met steeds grooter verlangen dacbt ik aan hen, die mij door den bond des bloeds het naast waren, aan U beiden. Maar mijn trots verzette er zich tegen, nog eenmaal te vergeefs te verzoeken: neem mij weer op. Toevallig moest ik Roditz koopen, om een grootere som, die daarop stond en anders verloren was gegaan, te red den. Mijn zenuwen waren overspannen, ik had rust noodig en ontspanning. De dok ter schreef me voorop het land te wonen, zoo kwam ik in Roditz, En naar mate ik meer tot mij zelve kwam, groeide mijn verlangen. Het scheen me een be schikking van het noodlot dat ik zoo in jullie nabijheid was gekomen; en de ge dachte aan mijn kind en aan mijn eenigen broer lieten mij geen rust. f Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1