r No. 33. Woensdag 24 April 1907. 4e Jaargang. 1 Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Wees 11 Zelf l 3. Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". DE AMERSF00RT3CHE - - - - - MÜZIEKVEREENIGING. FEUILLETON. 3irecleur WerShelm, Toenadering in zicht? h- DE LANDER. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Kortegracht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertentie» Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) Iu bet Amersfoortsch Dagblad van Zaterdag 20 April schrijft een lezer een en ander over de uitvoering, welke de Amersfoortscbe Muziekvereeniging, directeur de heer J. A. Jochems, Vrijdag, ter gelegenheid van den jaardag van Prins Hendrik, in de tent aan de Regentesselaan gaf. We laten het stuk iu zijn geheel volgen, net luidt als volgt: „Ik woonde gisterenavond een gedeelte bij van het concert der Amcrsf. Muziek vereeniging, in de tent aan de Regen tesselaan. Tot mijn leedwozen hoorde ik slechts de laatste drie nummers, en het spijt me dat ik niet het geheele programma kon hooren. De vereeniging heeft onder de ijverige, krachtige leiding van den heer Jochems, die zich blijkbaar geen moeite spaart, in den afgeloopen winter goed en met succes gestudeerd. De vorderingen zijn werkelijk groot. Ik zal niet zeggen dat de uitvoering der nummers onverbeterlijk was, o, neen! Maar ik heb toch zooveel goeds kunnen constateeren, dat mij de voorspelling niet gewaagd toeschijnt, dat Amersfoort bin nen niet al te langen tijd een Harmonie korps zal bezitten. De inleiding der Ouverture van De Pauw was bepaald zeer goed; maar de eerste pistonist moet er wel voor zorgen, de noten niet meer te geven dan er geschreven staat, hetgeen vooral bij gedragen gedeelten sterk uitkwam. Ik bedoel hiermede het zacht aanzetten, aanzwellen en afnemen van bijna iedere noot. De directeur maakte zich vroeger, solotrombonist, hieraan ook wel eens schuldig, doch hij moet dit toch tegen gaan, want 't is beslist leclijk. Een beter geaccentueerd spel van al de hee en pistons en bugels ware gewenscht. De saxophoon bracht zijn solootje er goed af, maar hij moet zich oefenen om wat meer geluid te geven. Waar zijn melodie hier en daar aangedikt werd door neveninstrumenten, was hij niet meer te hooren. De middenstemmen leden aan het gebrek van de meeste dilettant-muziek korpsen, nl. dat zij door het «aak zeer Bij iemand die met zijn godsvrucht praaltmoet men nooit eigentijken chris- teljjken zin zoeken. Fry naar t Duilseh VAN MORITZ VAN REICHENBACH. Ten slotte kon ik het niet meer uit houden ik verlang niets anders dan om jullie terug te zien nu en dan in jullie nabijheid te zijn Oskar Ebba kan je me dat verbieden?" Zij had zich warm gesproken. Haar oogen waren vochtig, de nu bloote handen hield zij in elkaar gevouwen; als een die deemoedig en zacht iéts vraagt stond ze voor hen en met een diepe zucht zei Werkholm: Ebba weet nu alles zij moet beslissen" en sidderend reikte Ebba zon der een woord te kunnen uitspreken Meta de hand. eentonige van hun partij slordig worden. Toch moeten zij er aan indachtig blijven, dat zij volstrekt niet minderwaardig ziju, al treden anderen nu en dan meer op den voorgrond, en wèl bedenken dat bijv. een clarinettist, die aan den eersten lessenaar geplaatst is, soms leelijk in den knoei zou zitten met een derde partq. De bassist was uitstekend, bravo! Ik wil nu hier niet verder in détails treden en eindigen met nogmaals hulde te brengen aan den heer Jochems en zijn korps. Moge de vereeniging in staat gesteld worden om zich dit jaar eens op een degelijk concours, bijv. te Zeist, met andereu te gaan meten. Dit is zoo'n goede prikkel om te studeeren, en men hoort dan tevens eens hoever andere korpsen het kunnen brengen. De Amers foortscbe Muziekvereeniging verdient ten volle den steun van de ingezetenen. Er was gisterenavond nog al veel publiek, doch het enthousiasme scheen door de koude wel cenigszins te lijden." Het deed ons bijzonder veel genoegen deze recensie te lezen èu voor het orkest èn voor Amersfoort. Foor het orkest natuurlijk in de eerste plaats. Wanneer na vaak zware en moeilijke dagtaak nog lust en ijver wordt gevou- den om muziek te 6tudoeren, dan is dat reeds zeer toe te juichen. En wanneer men het dan tot een hoogte weet te brengen, waarop thans de Amersfoortsche Muziekvereeniging staat, dan mogen we, trots kleinere of grootero aanmerkingen, veilig een eeresalnut brongen aan direc teur en uitvoerenden, die door ernstig willen tooncn ook wat te kunnen. En waar de grondtoon van de aangehaalde recensie nu is: waardeering, groote waardecring, daar mag ze aangenaam in alle opzichten worden genoemd voor directeur en leden van het orkest. De bassen, de heeren Dekker en de Goey, de solo-clarinetlist de heer Pouw en de solo-pistonist, de heer Florijn, zullen zeker in de lof hun toegezwaaid een aansporing vinden flink door te werken. Ze zijn op den goeden weg. Maar ook voor de plaats onzer inwo ning, voor Amersfoort, doet het ons Mijn kind, mijn Ebba.... Met een donkeren blik keek Werk holm naar moeder en dochter. Maar Ebba werd zich zelf weer meester. Na een korten oogopslag vloog ze naar Werkholm en naar Meta gewend, zei ze: Ik zal van u houden maar ik moet bij Papa kunnen blijven." Ik wil je ook niet van hem weg nemen; hij iieeft rechten op je ge kregen ik ben al gelukkig als je een beetje van mij houden wilt! En dat mag toch wel, Oskar, niet waar, dat mag toch wel?" Werkholm zag in dat verzet tot niets zou leiden. Moge het geluk van dit meisje je heilig ziju," zeide hij geroerd. Een kloppen op de deur, dat al een maal niet was opgemerkt, werd sterker herhaald. Wie is daar?" vroeg Werkholm. De deur ging open. Op den drempel stond een jonge man in het zwart gekleed met een groote bouquet rozen in de hand. Een vleug van verlegenheid gleed over het knappe frissche gelaat van den binnen tredende, toen hij de vreemde dame in den rouw zag. Pardon, mijnheer, als ik stoor ik wilde maar even, juffrouw Ebba mijn gelukwenschen...." Werkholm trad op hem toe. We danken je wel, Karl,'t is heel zooveel genoegen, dat we hebben een goed vooruitgaande muziekvereeniging, die onder de degelijke leiding van den heer Jochems niet alleen in ledental maar ook wat prestatie betreft met reuzenschreden is vooruitgegaan. Dat is voor onze stad veel waard. Denken we maar eens aan nationale feestdagen. Wanneer in vele plaatsen van ons land rijke programma's worden geboden, dan is er in Amersfoort veelal niets te doen. Dank zij het goede optreden der Oranje- vereeniging schijnt daar wel eeuige ver andering iu te kotnen maar voor het gros van Amcrsfoort's ingezetenen komt toch pas de feestvreugde wanneer de tonen van opgewekte muziek zich doen hooren. En dat is juist steeds de taak der Amersfoortsche Muziekvereeniging. Gezwegen nog van de concerten die des zomers gegeven worden, is het vooral op natiouale feestdagen, een niet genoeg te waardeeren feit, als er in de openlucht, zoodat ieder die wil, kan genieten, een muziekuitvoering wordt gegeven. Dat genot zou nog grooter zijn, wanneer de muziektent niet op zoo'n zonderlinge plaats stond. Waarom die tent daar buitenaf gezet is, is ons een raadsel. Waarom niet meer in de stad? Er is indertijd eens gesproken over plaatsing in het Plantsoen bij de Hendrik van Viandenstraat; waarom plaatst men daar de tent niet? De concerten zouden dan meer aan hun doel beantwoorden, doordat een grootere schare zou profiteeren van de uitvoerin gen, daar nu menigeen er tegen opziet naar buiten te trekken. Wat ook niet te verwonderen is. Als een arbeider van zijn werk komt, wil hij zich graag eerst wat opknappen en als hij dan nog een heel eind moet loopen denkt hij gauw, och het i6 de moeite niet meer. Misschien komt die tent nog wel eens wat dichter naar de stad! Nu is het evenwel verbazend gemak kelijk zoo'n muziekvereeniging te prij zen waar lof verdiend is. Met eenige welwillendheid is men o, zoo overtuigd van het nuttige en aangename, ja haast van het onmisbare der vereeniging Maarzou men nog niet een stukje verder kunnen gaan? Wij hoorden menigmaal de Amers foortsche Muziekvereeniging roemen en uit de aangehaalde recensie, die blijk baar door iemand geschreven is, die het weten kan, blijkt, dat de vereeniging een heel eind opweg is een uitstekenden naam te verwerven. Ijverig studeeren en repeteeren is echter nog alleen niet voldoende. De wil daarvoor is er, maar zoo hooren we, er is nog wel eens getob met de financiën. En zie, dat wilden we nu eigenlijk alleen maar ver tellen. Ingezetenen van Amersfoort! We heb ben een goede muziekvereeniging, die ernstig wil, maar de penningmeester zit nog al eens met een leege kas. Dat werkt verbazend stremmend. Want wat de aankoop van instrumenten betreft en meer nog van muziek, moet zoo'n ver eeniging nimmer te tobber, hebben. En dat kan voorkomen worden. Zij die daartoe willen meewerken geven daar van kennis aan het Bestuur. Penning meester is de heer D. Pouw, Wester straat 75. En wannnccr dan velen zich verbinden tot een jaar lijkscho donatie, dan twijfolen we er niet aan, of binnen niet al te langen tijd, is Amersfoort een Muziekvereeniging rijk, waarop we met echt trotsch mogen zijn. Dat zij zoo! vriendelijk van je" zeide hij, „maar je moet ons een oogenblikje verontschul digen. Een onverwacht bezoek, zooals je ziet maar we spreken elkaar nog, Karei...." Hij had de bloemen overgenomende jongeman maakte een beweging om ze met een teleurgesteld gezicht terug te nemen. Toen ging Ebba naar haar vader. Ze legde haar hand op de bloemen en reikte er aan den jongen man. Ik dank je, Rellnitz, 't zijn mijn lievelingsrozen, die je me brengt en en ik ik hoop dat je van avond bij ons komt zooals gewoonlijk op verjaar dagen niet waar Papa?" Karl Rellnitz wierp een twijfelenden blik op Meta, die hem met een zekere afkeuring aanzag. Ik zou niet graag storen," zei hij. Neen; 't gebeurt zooals Ebba zegt, kom van avond, antwoordde Werkholm. De nachtsneltrein, als je die hebben moet, gaat [pas om elf uur, je hebt dus nog den tijd en we kunnen nog het een en ander bespreken." De jonge man wilde na een buiging gemaakt te hebben weg gaan, maar zijn blik ontmoette die van Ebba, die tot nu toe tegen het licht iu had gestaan zoo dat bij haar gezicht niet kon zien. Zij had zich nu omgedraaid, het licht van het raam viel op haar gelaaten hij zag dat zij gehuild had. Deze ontdekking bracht hem zoo in den war, dat hij een Het crisis-debat is afgeloopen met, we mogen dit gerust vaststellen, de volle dige overwinning der Regecring. Wel deed de heer Heemskerk nog eene talentvolle, doch hopelooze poging om do houding der rechterzijde goed te praten, doch de feiten spraken te sterk tegen hem en hij vermocht slechts een eervollen aftocht te verzekeren aan oogenblik vergat dat hij op het punt stond weg te gaan en besluiteloos staan bleef. En Ebba moest het wel gewend zijn in zijn oogen te lezen, want zij begreep terstond wat er in hem omging, en zijn rozen zoo hoog houdende dat zij haar gezicht er achter verborg, schudde zij zachtjes met het hoofd als wilde ze zeg gen „ge behoeft je niet angstig te maken" terwijl haar lippen een „tot straks" uit spraken. Met een blik vol teedere bezorghcid op Ebba ging hij heen. Papa, hij moet 't weten", zei Ebba. Wie dat jonge mensch? vroeg Meta opeens. In het geheele voorval was iets wat haar niet beviel. Ten eerste had haar broeder het niet noodig geacht, haar dezen jongen man die zoo ongegeneerd in het familieleven indrong, voor te stel len en dan waren haar de blik van ver standhouding tusschen dezen indringer en Ebba niet ontgaan. -Dat is Karl Rellnitz" zei Werk holm. En hij moet de waarheid weten", vi egde Ebba er aan toe. Wat voor een bizondere positie neemt dat jongmcnsch dan in?" vroeg Mem. Ja, een bizondere positie is het zeker antwoordde Werkholm, „maar hij verdient ze." Hij is de zoon van een van zich en de zijnen, wat hem trouwens door Minister De Meester gemakkelijk werd gemaakt, die zich steeds bleef bepalen tot een verdedigeudo houding. Tegenover al het door den heer Heemskerk aangevoerde stelde de Mi nister nogmaals het nuchtere feit, dat het vraagstuk van hot blijvend gedeelte in zekeren zin was van technischen aard, doch tevens een beginsel bevatte. Dat beginsel was door dc rechterzijde der Eerste Kamer verworpen. Nu mocht de verzoeningsgezindheid van het Kabinet meebrengen, dat het, gelijk de heer Heemskerk meende, wat dikhuidig moest zijn, zoo dikhuidig was het toch niet dat het voor een peil, als door de Eerste Kamer op het Kabinet was af geschoten, ongevoelig kon zijn. De ont slagaanvrage was dus volkomen gerecht vaardigd. Maar tevens werd de terugkeer plichtmatig, zoodra maar duidelijk bleek, dat voor het votum, door de rechter zijde in de Eerste Kamer geveld, de leiders der reohter-partijgroepen in de Tweede Kamer niet verantwoordelijk wilden worden gesteld. De ongepaste vergelijking door den lieer Lohman gemaakt, toen hij, naar aanleiding van het voorlezen van het advies van den heer Schimmelpenninck, den Minister vergeleek met een afluis terende en verklappende bode, werd door den heer De Meester beantwoord met de herhaalde verzekering, dat hij gemachtigd was tot gebruikmaking van dit stuk Eu de heeren rechts kwa men er niet op terug. Loyaler ware het ongetwijfeld geweest indien de heer Lohman verontschuldigingen had aan geboden. Doch ook hij was blijkbaar verkeerd ingelicht. Immers hem was verzekerd dat de heer S. dc machtiging niet had verleend. Hiermede zou men het crisis-debat als afgesloten kuunen beschouwen, waar van dan als eenig resultaat te boeken zou zijn: versterking van de positie van het Kabinet en verzwakking van die mijn stokers, ik liet hem leeren en voor Ingenieur studeeren, omdat hij begaafd scheen; en hij rechtvaardigde mijn ver wachtingen. Daar zijn vader dood is, treed ik als zijn voogd op. Ik ken geen degelijker en bruikbaarder mensch dan hij." Meta zweeg. Ze voelde dat ze nog te vreemd was in het huis van haar broeder om door een tegenovergestelde meenmg op de stemming invloed uit te kunnen oefenen. Hier was 't er om te doen om eerst het terrein te leeren kennen en het to veroveren, voor zij kon beginnen het naar haar plannen te bebouwen. Zenuwachtig liep "Werkholm door de kamer. Ik heb Ebba aangenomen, zei hij, zij draagt mijn naam geen mensch twijfelt er aan dat zij mijn dochter is!" Nu voorloopig laten wij hem in dien waan, zei Meta terwijl zij even de schouders optrok. „Laten we het ons met zulke dingen die buiten die orde gaan niet onnoodig moeilijk maken! Voor de wereld blijft alles vooreerst zoo als t was; alleen wordt bekend dat je een zuster heb, en geloof me, Oskar, daaraan zullende menschengauw genoeg wennen." Werkholm zweeg. as 'leui een geruststelling dat Ebba nog voor zijn dochter doorging. Hij wilde Meta s gevoel zoo veel moge lijk recht laten wedervaren; maar invloed zou en mocht zij niet op Ebba verkrijgen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1