No. 36. Zaterdag 4 Mei 1907. 4e Jaargang. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken. Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Wees V Haagsche Kantindustrie. Directeur WerRhelm. Gemengd. FEUILLETON. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. DE EEMLANDER. Bureau Hortegraclit 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der ndvcrtentiën Van 1 tot 5 regels0.40 vooi iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting Zelfs al vervangt men van bovenstaand opschrift het woord „Haagsche" door „Nederlandsche", zoo is het voor de meesten onzer op dit oogcnblik toch nog iets onbekends, terwijl het voor velen, zooal niet voor allen, voorloopig den schijn zal hebben een „groot woord te zijn. Toch is de tijd waarschijnlijk niet ver meer van ons verwijderd, waarin men zal gaan spreken over Nederlandsche of Hollandscho kant en wie weet of de Haagsche dan niet een even eervolle plaats zal innemen als bijv. de Brugsche, do Brusselscho of de Mechelsche kanten dit sedert verscheidene eeuwen doen! Geheel en al onbekend was in vroeger tijden het vervaardigen van kant niet in ons land. Waren Vlaanderen en Italië (Venetië) reeds van oudsher de landen waar de kantindustrie het sterkst bloeide, werd ook in Zuid-Duitschland en in Frankrijk deze nijverheid met succes beoefend, in ons land brachten eerst de uitgeweken Hugenoten de kunst van kantmaken mede. En dat die nieuwe industrie hier ingang vond, blijkt hieruit, dat een tijd lang de Noord-Nederlandsche fijne lin nenkanten een goeden naam genoten. Doch het kantmaken hield geen stand; alleen op sommige Noord-Brabantsche dorpen vindt men nog sporadische over blijfselen der vroegere kunst en een halve eeuw geleden maakten de boerinnen op de Zuid-Hollandsche eilanden nog wel een soort grove kant om aan haar daagsche mutsen te zetten. De hernieuwde opleving der kunst nijverheid in de laatste jaren en het steeds zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten, van de voortdurend grooter wordende schare van vrouwen en meis jes die willen en moeten werken, deed Zeg zoo zelden mogelijk morgen" want een ieder kan zeggen: heden ben ik", maar niemand: morgen zal ik zijn en dit of dat doen." v. L. IC. Vrij naar t Duitseh VAN ilOKITZ V4N EEICHENBACH. Wat ga je doen, vroeg Meta. Ik wou de logeerkamer in orde laten brengen, zeide Ebba met een beetje onzekere stem. Dan ga ik mee om je te helpen" antwoordde Meta. Werkholm ging naar zijn kamer om nog eenige correspondentie of te doen. Nu doe 't broche eens aan," vroeg Meta toen zij alleen waren „je kunt 't ook in 't haar dragen, kijk, zoo..." En met een zachte hand stak zij de bril- lanten ster in Ebb a's haar, zoodat het een weinig over het voorhoofd fonkelde. het oog van eenige personen vallen op de kantindustrie. Een commissie, waarvan jbr. E. Van Loon voorzitter en de heer E. A. Von Saher secretaris is, richtte de eerste Nederlandsche Kantwerkschool op. Aan vankelijk was deze school govestigd te Apeldoorn en de ook om haar Neder landsche batiks bekende mevrouw Wege- nf werd directrice. Een familie uit Brugge, een eenvoudig boerengezin, maar waarvan de moeder uitstekend de techniek van het kant werken verstond, kwam over om do eerste lessen te geven en al spoedig kondon de leerlingen eenige resultaten van haar arbeid vertoonen. Doch weldra bleek aan het bestuur der kantwerk school, dat Apeldoorn niet het ge- wenschte vestigingspunt is voor een der gelijke inrichting. De residentie scheen hiertoe beter geschikt en sedert Mei 1906 is de school hier ter stede geves tigd, eerst in de Sweelinckstraat, doch sedert April in de Javastraat, waar de ruime woning plaats genoeg overlaat voor een gcwenschte en verwachte toe name van het aantal leerlingen. De tegenwoordige directrice der school, mejuffrouw Nulle, geeft met een paar leeraressen (de Brugsche boerin ver huisde niet mee) het onderwijs aan een 30-tal leerlingen. De meeste meisjes uit de aanvangs- klasse zijn 13 jaar; een paar iets ouder, allen kinderen uit den werkenden stand, die de school bezoeken om later in het maken van kant geheel of gedeeltelijk haar bestaan te vinden. Na 2' j a 3 jaar kunnen de meisjes zoover zijn, dat zij van 12 tot 20 ets. per uur verdienen; een gewoon goede werkster kan f 10 per week maken. 't Is een aardig gezicht, als men de kantschool bezoekt, de kleine werkstertjes te zien zitten, keurig zindelijk in de frissche, heldere lokalen, met volop dag licht uit de groote ramen op het Noor den, van links invallend en dus ook Daarop hield zij een licht er bij en voerde Ebba voor den spiegel. Kijk eens, bevalt je dat?" O, dat is veel te mooi voor mij!" Ach kind, ik geloof dat je nog niet eens weet hoe aardig je er inziet!" Ebba schudde haar hoofdje, maar in stilte keek zij toch even in den spiegel. En nu zullen wij verstandig zijn en huismoedertje spelen", ging Meta schertsend verder en nam de brillanten uit Ebba's haar, „kom, waar is de logeer kamer, dat deel van je rijk ken ik nog niet, waar staat de linnenkast?" Ebba schoof het sleutelmandje aan haar arm en de beide vrouwen gingen te zamen door de keuken. Nu verloor Ebba iets van den schroom die zij gevoeld had voor haar schijnbaar uit geheel andere kringen komende moeder, want ook hier wist Meta zich zoo te gedragen en sprak zij zoo vriendelijk en verstandig met de dienstboden, dat haar gang door de keuken een triomphtocht geleek. Later, toen zij alleen met Ebba in haar kamer was, prees zij de dienstboden en de in richting van het huis en kwam als bij toeval over Karl Rellnitz te spreken. Daar mijn broeder zoo zeer op hem vertrouwt verheug ik mij hem ook nog gezien te hebben" zeide zij, „en inderdaad hij ziet er als een echt goed en vertrouwbaar mensch uit ik heb eens een koetsier gehad, 't was een model van voortreffelijkheid, daar lijkt beantwoordend aan de eischen der hygiëne, dubbel noodig bij een werk waai- het zoo erg op de oogen aankomt. Er wordt les gegeven gedurende vier dagen der week den geheelen dag en 's Woensdags en Zaterdags tot 12 uur. Van die lesuren worden er 4 per week bestemd aan teekenonderwijs; want het is noodig dat de leerlingen zelf haar patronen leeren ontwerpen. Het streven der school is een speciaal Nederlandsche kunst van kantwerken in het leven te roopen en al past men daarbij de techniek toe der bestaande industrieën, dan toch te gaan werken naar eigen, nieuwe motieven. In de eerste plaats is daartoe noodig wat te kunnen teekenen en het is ver bazend om te zien hoe spoedig kinderen, die tot nog toe |geen ander teekenonder wijs genoten dan datgene wat op de gewone lagere school wordt gegeven, er slag van krijgen bladeren en bloemen op verschillende wijzen tot een ornament te rangschikken en te styleeren. Eerst wordt er gewoon goteekend naar plaat; maar al heel spoedig gaat men tot de natuur zelve en een groote kom met bloemen en bladeren van het seizoen, die op den schoorsteen in het teeken lokaal staat, toont aan dat men de daad bij het woord voegt. Klimopbladoren, hulstblad metbesBen, maar ook violen en narcissen zijn geliefde onderwerpen; een keurig mooi motief naar een kastanjeblad, uitgevoerd volgens de Brugsche techniek, doet zien wat te bereiken is, wanneer men afwijkt van de bekende, tot traditie geworden vor men en toont tevens aan wat vakonder wijs vermag boven een slechts van geslacht op geslacht overgeleverde kunst vaardigheid Doch nu de practijk van het kant werken. Zooals men weet onderscheidt men genaaide en gekloste kant. Voorloopig maakt men op de Haagsche school en kel gekloste kant en hoewel er plan hij sprekend op. Eu dan hij heeft iets onbeholpens zoodat men duidelijk ziet dat hij nooit in de zoogenaamde fatsoen lijke wereld heeft verkeerd, maar dat hindert hem bij zijn ondergeschikte positie niet." O, zijn positie zal altijd beter worden" zei Ebba „en Papa is ook be gonnen als hij." Meta lacht een beetje gedwongen, maar Ebba's oor was niet scherp genoeg om dat op te merken. Nu, je verdedigt hem goed, riep zij, en hij verdient 't voorzeker, maar met je Papa moet je hem niet vergelijken. Die is een soort genie, die alles te dan ken heeft aan zich zelf en zijn buiten gewoon kunnen en willen. Een zoodanige persoonlijkheid doet zich spoedig in eiken kring gelden. En uiijn dochtertje is een zoo mooi bloempje, dat iedere kring waar zij in komt trotsch op haar zijn kan. O, U denkt veel te goed over mij, zei Ebba blozend. Meta nam haar hoofdje tusschen de handen. Waarom heb je me nog geen enkele keer Mama genoemd?" vroeg ze. „Zeg 't eens, je weet niet hoe ik daarnaar verlang." Mama" fluisterde Ebba en hel werd haar daarbij zoo week om het hart dat haar de tranen in de oogen schoten. Zij had haar gestorven pleegmoeder altijd bestaat ook genaaide kant te gaan vervaardigen, zal de gekloste kant toch hoofdzaak blijven, daar dit werk vlugger van de hand gaat en minder inspanning van de oogen vordert. De leerlingen hebben dan elk een groot plat rond kantkussen en een groot aantal klossen waarop linnengaren is gewondon. Het patroon wordt op stevig papier eerst met een speld uitgeprikt en op het kussen bevestigd. Met spelden worden de gemaakte mazen en steekjes vastge- token en met de vingers beweegt men de klosjes vlug door elkaar, waardoor de draden over en naast elkaar gevoegd worden. Voor den toeschouwer lijkt het onbegrijpolijk hoe uit die schijnbaar verwarrende beweging regelmatige ste ken ontstaan; maar toch schijnt de kunst gemakkelijk te leeren, want na enkele weken maken de meisjes reeds een smal linnen kantje en na drie maanden zelfs al een zeer fraaie, veel moeilijker uit te voeren Clunykant, uit stekend geschikt bijv. ter versiering van bedlinnen of in ecrukleurig garen uitgevoerd, ter garueering van linnen costuums. Steeds fijner wordt nu het garen waarmede de leerlingen werken en al spoedig maken zij kanten om kleedjes, met moeilijke hoekbewerkingen en on zichtbare aaneenhechting der uiteinden. Zakdoekjes met rand, dasslippen, kleed jes voor broodschaal of onder vinger glazen en eindelijk grootere stukken, bijv. kragen, dit alles is al op de kantwerkschool te zien, en in betrekkelijk korten tijd door leerlingen vervaardigd. De school heeft steeds overvloed van werk en krijgt voortdurend bestellingen, zoodat op het atelier reeds volleerde meisjes aan fraaie werkstukken bezig zijn, o.a. ook aan zeer fijne Valen ciennes en Brusselsche kant. Een zeer practisch gedeelte van het werk der school is ook het herstellen van gescheurde kant. Is het netwerk het zg. reseau der kant van met de „moeder" genoemd en hoe lief die altijd ook voor haar geweest was en hoe zeer zij haar ook vereerd had, tot gevoelens van teederheid was het tusschen haar nooit gekomen. Eu nu bedekte Meta het gelaat harer dochter met kusBen, en Ebba sloot de oogen en fluisterde „Mama, Mama!" De directeur zat voor zijn schrijftafel met het hoofd in de handen en de brieven bleven ongeschreven. Hij, die de grootste moeilijkheden anders spelend ten einde bracht, hij kon vandaag zijn gedachten niet bij zijn zaken houden. Altijd weer kwam de vraag in hem op: Deed ik wel goed, mijn huis voor die vrouw open te zetten, haar toenadering tot Ebba te dulden? En steeds kwam het zelfde antwoord: ik kan, ik mag niet anders handelen! In het geen zij tot haar verdediging zeide, had zij gelijk en ik was hard ik was te egoïstisch! Hij stond op en liep met groote passen zijn kamer op en neer. Van jongsaf was Werkholm een trotsch gelukkig mensch geweest. Hij had het veld van zijn arbeid vergroot en had het resultaat daarvan van jaar tot jaar zien grooter worden. En naast hem stond zijn vrouw, zijn goede vrouw, die met hem, hand aan hand, uit de dagen van hard werken en van de jeugd, die vooruit wil, met hem de betere tijden was in gegaan in het door eigen kracht ver worven land van belofte. Haar lachen hand gewerkte tule, dan worden scheu ren en gaatjes daarin onzichtbaar her- Bteld; was de tulo machinaal vervaardigd, dan weet men er uiterst fijn stukjes in te zetten. Dat er van de gelegenheid om kost bare stukken te herstellen druk gebruik wordt gemaakt, bewijst de aanwezigheid in de brandkasten der school van oude kante ter waarde van duizenden guldens. Een afzonderlijk vertrek is nog inge richt voor het wasschen en opmaken van vuilgeworden kanten. Na zorgvuldig gewa8schen te zijn, worden de stukken met een groot aantal spelden vastge prikt en met ivoren balletjes worden bloempjes en dergelijke uitgedrukt en relief gegeven aan alles wat dit behoort te hebben. Een bezoek aan de Nederlandsche Kantwerkschool vestigt den indruk dat deze nieuwe industrie zeer zeker levens vatbaarheid bezit. Wie zich de weelde kan veroorloven linnengoed of bovcn- kleeding met echte kant te versieren, behoeft niet meer in het buitenland ter markt te gaan; en wanneer de werksters aan het tot nog toe door haar toege paste beginsel getrouw blijven om geen., tusschonpersonen te gekruiken tot omzet van haar werk, zullen z(j zich steeds het volle loon van haar arbeid verzekerd zien. Het Vaderland. Wanrooi «Ie voorstelling; niet doorging. In het Soerab. Handelsblad wordt do volgende vermakelijke episode uit het reizend bestaan van Louis Bouwmeester verhaald Donderdagavond 21 Maart zou door het Bouwmeester-ensemble te Soerabaja worden opgevoerd Duraud en Durand. Maar daar is niets van gekomen, want eenige der voornaamste altisten waren in een zeer onverkwikkelijk zaakje be trokken. Het begon met een twist tusschen den had hem in de dagen van beproeving getroost en haar ernst had hem voorge licht tot de dagen kwamen dat de geluks zon hom bestraalde en haar gaven over hem strooide. En toou die trouwe lotge noot hem werd ontnomen, toen meende hij in de dochter, die zij had opgevoed, een plaatsvervangster te vinden, al was 't dan geen plaatsvervangster in den vollen zin des woords, dan toch iemand, die in deuken en voelen één niet hein was, die deelde in zijn lief en leed. Als een spook kwam wel menig maal de ge dachte bij hem.op dat Ebba eens zou trouwen; maar het was hem een troost te denken dat de man harer keuze op den zelfden grond zou leven als hij, het zelfde belang, den zelfden blik zou heb ben. Ze zouden met hun drietjes het het leven doorgaan en het zou zoo spoedig ook niet gebeuren o neen, daarvoor zou hij zorgen, nog niet zoo gauw! Met een bijna ziekelijk teederheid ïad hij Ebba omgeven, opdat zij het verlangen naar meer liefde niet zou voelen, vol ijverzucht had hij haar be waakt en nu? (Wordt vervolgd), 'ei.'

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1