No. 42. Zaterdag 25 Mei 1907. 4e Jaargang. IDees U Zelf! Bericht. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Directeur Werihelm. Een zilveren jubilee. FEUILLETON. DE EEMLANDER. Yersckijut Woensdag» eu Zaterdags. Bureau Kortegraclit 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertentiën Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting Met ingang van 1 September a.s. zal „De Eciulauder" DRIE- MAAI. per week verschijnen. Alsdan zal als verantwoorde lijk hoofdredacteur optreden de heer B. O. BIJKENS, thans hoofdredacteur van „De Ooesche Courant". Maandag, den 20en Mei was het 25 jaar geleden dat het Drievoudig Verbond tot stand kwam. Wel is de juiste datum van de ondertcekening van het verdrag, evenmin als de inhoud daarvan bekend geworden, maar men heeft uit verschil lende uitlatingen van staatslieden die er in betrokken waren, kunnen afleiden, dat bovengenoemde datum de geboorte dag van het Drievoudig Verbond is. Ook het feit dat het verdrag gesloten is, is niet aanstonds bekend geworden; eerst een jaar later vernam men daarvan uit een rede van den toenmaligen Italiaanschen minister Mancini, die iu de Kamer in zeer algemeeue te.rmen mede deelde, dat Italië zich bij de 2 machten van Centraal-Europa had aangesloten. Later bevestigde Bismarck dat Duitsch- land een overeenkomst met Italië had aangegaan, zonder dat hij echter iets over den aard of het doel daarvan zeide. Eerst uit een serie medcdeelingen in couranten en tijdschriften kon worden vastgesteld mot welk doel het Drievoudig Verbond (D. V.) in 't leven was geroepen: het onderhouden van den Europ. vrede, eu de bescherming van den staat van bezit der contracteerende rijken. Dit doel nu is het D. V. 25 jaar lang trouw nagekomen. Het is ontstaan uit do noodzakelijkheid voor Duitschland, zich na den oorlog van 18701871 op het Het woord godsdienstmoest anders gebruikt worden, en niet meer voor het ter kerke gaanmaar alleen voor handelingen gebezigd worden. Vrij naar t Duitsch VAN MORITZ VAN REICIIENBACH. 12 „Waarom zeg je dat?" vroeg Meta. Mijn vriendin zal de verveling niet op zoeken en het was toch bepaald haar verlangen om hier eens heen te gaan." Met een blik vol twijfel zag hij Ilka aan en haar hinderde die ernstige rnan- nenblik, daarom zeide zij snel: „Bovendien vindt ik 't natuurlijk dat Vulcanus zijn rookatmospheer lief heeft." „Yulcanus?" „Ja" verduidelijkte Meta „zoo noemde Ilka je toen ik van je vertelde." Hij boog even. „Ik heb wel is waar nog geen gastrol door hem ingenomen standpunt te hand haven. Bismarck trachtte dit doel eerst te bereiken door de oprichting van het 3 Keizers-verbond (Duitschland, Oosten- rijk-Hongarije en Rusland). DeOostersche krijg heeft echter, met het congres van Berlijn wat daarop volgde, dit bondge nootschap schade gedaan. Bismarck be ijverde zich als voorzitter van dat congres, den Russen de vruchten van hun over winning te onthouden. Maar dit gelukte hem niet hard en had tengevolge, dat Rusland boos werd, zoodat een oorlog tUBschen Duitschland en Rusland op 't kautje af was. Toen sloot Duitschland het defensief verbond met Oostenrijk- Hongarije, dat daar graag op inging, omdat het zijn gewichtige belangen in 't Oosten door de Russische Balkan- politiek ernstig bedreigd achtte, en zijner zijds ook met eventueel oorlogsgevaar rekening moest houden. Dit defensief verbond kalmeerde de gemoedereu weer eenigszins, die na het Bcrlijnsch congres min of meer opgewonden waren geworden. Lord Salisbury noemde iu het Lagerhuis de totstandkoming van dat verbond des tijds een „blijde boodschap." In plaats daarvan doken andere oor zaken tot onrust op. Wel is waar duurde de Fransch-Duitsche spanning, een gevolg van den oorlog van 1870 onverminderd voort, maar Frankrijk had geen bond- genooten en durfde het voor een tweede maal niet wagen het geluk zijner wapens tegen het sterk-bewapende Duitschland te beproeven. Daarbij werden de be trekkingen tusschen Frankrijk en Italië slechter. In Frankrijk was er een sterke clericale partij die openlijk den oorlog aan Italië predikte mot de bedoeling Rome weer aan den Paus te geven; en de vrees bestond dat zij de natie op een gegeven oogenblik door hot vooruitzicht op do revanche voor dit doel zou kunnen meeslepen. Ongetwijfeld zouden de anti clericale republikeinen zich langzamer hand van het parlement, van de regee ring en ook van het presidentschap meester op de Olympus gegevon, maar het komt overeen met het hoogere deol van den meusch, het mijne ligt meer in de'moderne beschaving dan in het oude Grieken land." Ilka zag hem aan zooals men een op reis ontdekte merkwaardigheid beziet. Die „werkman" was klaarblijklijk ook van andere zaken op de hoogte. „Hoe gaat 't Ebba?" vroeg Meta op- eeus. Werkholms gezicht betrok. „'t Gaat haar best er was geen plaats voor haar in h t rijtuig", zeide hij met een gedekte, bijna zenuwachtige stem. „Kijk eens, hoe gevoelig die Yulcanus is," dacht Ilka, maar zij zeide niets. Het rijtuig reed den tuin in en hield voor het directiegebouw stil. Ebba stond in de waranda, zij had een witte wollen japon aan en droeg de broche met brillanten die Metta haar gegeven had. O, Proserpina" klonk het onwille keurig uit Ilka's lippen. En terwijl Werkholm haar de hand reikte om uit te stijgen vroeg hij. Uwe mythologie is niet precies, barones Proserpina heeft met Yulcanus niets te maken; dat meisjes echter met mij zeer veel." Meta had intusschen tijd gehad Ebba te omhelsen. Ilka moest haar ook be groeten en zij deed dit met de haar maken, maar daar naar hun eigen ver klaring het clcricalisme geen „export artikel" was, kon men niet weten, tot welke hoogte zij met de clericale op hitsing tegen Italië meegingen. Het gevaar wies, toen Frankrijk een Middel- landsche-Zce-politiek begon die zich aanstonds tegen Italië richtte, zooals de bezetting van Tunis duidelijk te verstaan gaf Iu zijn nood wendde Italië zich tot Berlijn, waar men hot beduidde dat voor Italië deu weg naar Berlijn over Weenen voerde. Bismarck nam Italië's verlangen aan vankelijk zeer koeltjes op; hij was zijn houding in den Fr.-Duitschen oorlog nog niet vergeten eu geloofde boveudien dat het in 't belang vau Duitschland was als Frankrijk's wassende drang naar handelen naar koloniale ondernemingen werd afgeleid; hy toch had zelf de Franschen als 't ware uitgenoodigd, Tunis te be machtigen! Allereerst eischte Bismarck dat Italië zich met Oostenrijk-Hon- garije moest verstaan, met welk rijk het op tamelijk gespannen voet stond. Zijn toeleg gelukte; Koning Humbert ging in 't laatst van 1881 naar Weenen, op gevaar af zelfs, dat zijn bezoek door keizer Frans Jozef niet beantwoord zou worden. Al spoedig was er overeen stemming tusschen Weenen en Rome v erkregen, terwijl er iu Berlijn langzamer hand een' betere stemming voor Rome werd waargenomen. De vorm van de aansluiting is evenmin bekend geworden als de inhoud van het verdrag. Er zijn intusschen redenen aan te nemen dat tusschen Duitschland en Italië een ver drag bestaat dat zekere bepalngen op een eventueelcn aanval van Frankrijk be vat, zooals in het verdrag van Duitschland met Oostenrijk-Hongarijemet betrekking tot Rusland voorkomen. Of teveus een bijzonder verdrag tusschen Italië en O. Hongarije is gesloten is evenmin be kend; het wordt nochthans voor mogelijk gehouden. De aansluiting van Italië aan de beide eigene gratie. Daarop keerde zij zich weer tot Werkholm. Mag men als men iets dat U toe behoort aardig vindt, U dat zeggen" vroeg zij. Ebba zag er opgewonden uit en Meta bezag haar met een kennersblik. „Wat staat je die witte japon goed zeide zij arm in arm met haar in huis gaande. Het is de eerste dag dat ik niet meer in de rouw ben" fluisterde Ebba. „Dat doet me plezier. Dat zegt dat mijn komst je aangenaam is." Inplaats van te antwoorden drukte Ebba Meta's hand tegen haar lippen en en Meta omhelsde haar hartelijk. Werkholm had Ilka zijn arm geboden oin haar binnen te brengen. Op de boven ste trede van Tie trap die naar de deur leidde bleef hij staau. „Kijk, ziet U, daar hebben wij ook nog een stukje natuur dat de industrie niet tot een smidse zal maken," zeide hij op een bosch wijzend dat den 1iori- zont aan eene zijde afsloot. Dat bosch behoort ook van mij en mettertijd bouw ik daar een aardig kasteeltje want uit mij zelf ben ik geen vijand van ozon; maar op den langenduur zou ik die aangename lucht nergens kunnen inade men, als ik niet den zetel van mijn arbeid in het oog kon houden!" Zij gingen den gang door en door eenige met mooie meubelen en tayijten centrale rijken werd niet in 't geheele land toegejuicht; de Franschgezindc Italianen waren er zeer tegen. Daarby kwam dat Frankrijk het afvallig worden van Italië door economische schadcpostjes strafte, en dat ook menige verwachting die gekoesterd werd, zoo b.v. met betrek king tot de wenschen van Italië in Afrika, niet vervuld werden. Maar de regeering en de meerderheid in de Kamer waren er voor, en zagen er het goede van in voor Italië, een overtuiging die langzamer hand veld won, zoodat er al gauw in geheel Italië niemand meer tegen was. Maar langzamerhand veranderde de poli tieke toestand. Allereerst begroetteFrank- rijk in Rusland een bondgenoot, wat hem een behagelijk gevoel van bescherming gaf bij de cventueele vage plannen van het D. Y. en een tijdlang stonden beide verbonden tamelijk scherp tegenover elkaar, zonder den toestand echter, gelet op den aard en bestemming der verbon den, gevaarlijk te maken. Intusschen legde de clericale partij in Frankrijk het meer en meer af, en daarmee verminderde voor Italië het gevaar van een aanval der Franschen op Rome. Tengevolge daarvan kreeg de vriendschap voor de Franschen weer do overhand die nog sterker werd toen de Franschen den economischen kryg waardoor zij èn zich zelf èn de Itali anen schade hadden berokkend, ein digden, en zich mot de Italianen gingen verstaan. Aan den anderen kant verstond O. Hongarije zich met Rusland ten aanzion der Oost. kwestie, zoodat ook daar het gevaar voor oen offensief op treden werd bezworen of althans sterk verminderd. Zoo waren dus mot ter tijd twee hoofdredenen voor het sluiten van het D. V. min of meer ontzenuwd en werd het daardoor een gewichtig bestanddeel van zijn raison d'êtro ont nomen. Dat teekeude zich dadelijk in de gewyzigde houding der Italianen, door Bulow in 't begin schertsenderwijs een „lichtzinnighcidje" genoemd, dat do ingerichte, maar ietwat stijf eruitziende kamers. Daarop opende Ebba de deur van een goed verlichte en vroolijk er uitziende eetkamer. Dat men door het groote ven ster over een uitgestrekt land zag waarop overal industricelc gebouwen, waaruit wol ken rook opstegen, soms vlammen, be hoorde juist tot het eigenaardige milieu, waar in men was. Langs de wauden hingen porceleinen en gegoten borden, om de tafel stoud een platte schaal met bloemen eu ooft, zoodat de wilde wynranken over het tafelkleed lagen. „Wat is het hier aardig, volstrekt niet als in do onderwereld," zei Ilka. Werkholm keek rond zich. „Ja het is netjes geworden, dat heeft die kleine verzonnen," zeide hij. Meta legde haar hand in die van Ebba. Zij herinnerde zich dat by haar eerste bezoek de wanden van de eetzaal tame lijk leeg waren. Om Ebba'8 lippen speelde een ge lukkig lachje. Ik wou dat 't U bij ons zou be vallen. Maar, zeide zij zachtjes „en toen ik in den bazaar een teekening van een eetkamer zag vond ik dat 't er bij ons zoo kaal uitzag. En daarom heb je 't voor mij op getuigd Ebba knikte. - Papa heeft me naar Breslau moeten echtgenoot wel aan zijn vrouw wilde toestaan, maar dat allengs, zooals de houding van Italië op de conferentie van Algeciras bewijst, in oen vormclyke „verhouding" veranderde. De staatslieden van Berlijn, Rome en Weenen beweerden wel is waar onop houdelijk, dat het gebouw van het Driovoudig Verbond in alle hechtheid voortbestaat, maar nu en dan worden er wel eens woorden gepreveld die heelemaal anders klinken. Zoo zei Bfilow toch eens in den Rijksdag, dat het D. V. geen bepaalde noodzakelijkheid meer is, en de Oostenrijkscho minister van finanticn, v. Burian, zeide in de delegatie met betrekking tot de verhouding van Oostenrijk-IIongarijen tot Italië: Al komt mij iemand verdacht voor, zoo is het toch doelmatiger, met hem onder een tent te blyven. Zeker getuigen deze woorden niet van een oprechte bondsbroederlijke liefde, waarbij men bovendien iu aaumerking moet nemen, dat van Italië's zijdo het bondsbroeder- lijk gevoel niet warmer is dan in Weenen of Budapest. Maar mag de jubilaris van lieden niet meer dezelfde staatkundige botee- kenis hebben als voor 25 jaren geleden, een feit is het, dat het nog steeds voor den vrede opkomt en deze waarborgt. Juist Italië dat tot beide hoofdgroepen behoort waarin tegenwoordig de rijken verdeeld zijn, is het beste in de gele genheid „bijleggend" en „schipperend" op te treden en de kwesties die er zijn uit den weg te ruimen. In dezen zin moeten dan ook de woorden van minister Tittoni worden verklaard, verleden week door hem uitgesproken, dat Italië het D. V. met kracht zal trouwblijven. In Den Haag zal het blijken of het D. V. een langer leven zal zijn weggelegd. zenden om dat alles te halen!" Ilka zag hoe Werkholms gezicht be trok en 't was nu niet terwille van Meta dat zij zioh in het gesprek mengde maar alleen -omdat zij voelde welken strijd daarbinnen Werkholm streed bij elk toeken waaruit Ebba's ontwaakte nei ging tot Meta bleek en omdat deze ernstige man, wiens hart klaarblijkelijk aan zijn pleegdochter hing, haar mede lijden opwekte. Uw dochter heeft klaarblijkelijk veel aanleg voor het schoono en schil derachtige." zeide zy. en dat is een groote gave iu het leven." Waarom P vroeg hij stroef, biina afwerend. J Verbaasd zag Ilka hem aan. Ik dacht zoo, alles wat het leven versiert, maakt den meusch gelukkig. Gelooft U werkelijk dat kleine uiterlijkheden het loven versieren?" Daar bij speelde een ironisch lachje om ziin mond. J Mijn hemel" zei Ilka „het leven bestaat toch meer uit kleiue steentjes, dan uit rotsblokkeu, en als men, als men eenmaal op puntige ruwe steenen heeft gegaan, weet met de mooie gladde steentjes te waardeeren ook al zijn zij heel klein, zoo als de kleine ge noegens!" Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1