No. 51. Woensdag 26 Juni 1907. 4e Jaargang. Directeur Werfihelm. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Wees U Zelf! Ruineerende „Bijverdienste". FEUILLETON. DE EEMLANDER. Verscliiju* Woensdags en Zaterdags. Bureau Kortegracht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der atlvertcutlën Van 1 tot 5 regels0.40 vooi iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) Zij, die zicii met lugang van 1 Juli n.s. op ons blad abou- neeren, ontvangen de tot dien datum verschijnend e nu miners gratis. De verkiezingen hebben weer overduidelijk bewezen, hoe broodnoodig een Vrijzinnig orgaan voor onze streek is. Vrijzinnigen, wilt ge niet ge heel in de macht van Rome en Dordt vallen, steunt dan ons blad, dat steeds de algemeene liberale beginselen heeft ver dedigd, zonder daarbij een eng partijstaudpnut in te nemen, Cn dat steeds den strijd heeft aangebonden tegen conserva tisme en clcricalisiue. Sn staan de Gemeenteraads verkiezingen weer voordedeur. Ken onmisbaar wapen vooral in den gemeentelijken ver kiezingsstrijd is een blad als het onze. Ol meent ge veilig de voorlichting der publieke opi nie te mogen overlaten aan de Katholieke EOBODE of aan de neutrale Amersfoort- sche bladen Dat zou bedroe vend zijn. Vrijzinnigen, toont dat het U ernst is met l w ijveren voor de vrijzinnige be ginselen en steunt ons blad. Met ingaug van 1 September verschijnt ons blad drie maal per week. tei wijl als dan als hoofdredacteur optreedt de heer U. G. IU.IKKVH te Goes. De schrijver van de rubriek ,On d e r de Henschen" in de Nieuwe Rotter- damsche Courant ontving de volgende brieven: „In de N. R. Ct. van 11 dezer, Eerste Blad A, komt deze advertentie voor: Vrij naar 't Duitseh VAN MORITZ VAN RE1CHENBACH. 21 Het was naar de omstandigheden vroeg in den morgen dat Ebba door geklop aan haar deur gewekt werd. "Werkholm'8 stem wekte haar uit haar morgendroom. Kleed je aan, we gaan met den trein van tien uur weg." Maar papa" klonk het verbaasd terug. Ik kan er niets aan doen we moeten weg!" herhaalde hij. Dit gesprek had ook Ilka gewekt en bracht haar in onaangename stemming. 50 gulden per maand „als bijverdienste aangeboden aan „iemand die zich een uur per dag „kan bezighouden jrnet eenige ad ministratieve werkzaamheden en in „staat is 1500 aan een Bank te „deponecren: Kennis der Fransche „taal gewenscht doch niet beslist „noodzakelijk, te schrijven eigon- „handig geschreven brieven met „opgaat van tegenwoordigen werk kring, X X Poste restante, België." „Hoewel mij de condities wat al te mooi toeschenen, en het „Poste Restante" aan de geheele advertentie een ver dacht tintje gaf, zoo besloot ik toch, er eens op te schrijven; men kon toch nooit weten, niet waar, en 50 in de maand meer of minder is mij vol strekt niet onverschillig. „Reeds na eenige dagen ontving ik antwoord, en wel volgens bijgaand schrijven, hetwelk ik u in originali doe toekomen. „Waar u vóór eenigen lijd in uw rubriek „Onder de Mcnschen" de prac- tijken van eenige flcsschcntrckkors aan de kaak stelde, kwam het mij niet on dienstig voor, u met dit schrijven in kennis te stellen; wellicht vindt u er oude kennissen in terug, die thans weder op andere wijze hun sluchtoffers trachten te maken; of ook hebt u misschien aan leiding dit schrijven ter waarschuwing te publiccorcn, want ik zal ongetwijfeld niet de eenige geweest zijn, die op deze annonce reflecteerde. „Inmiddels heb ik do eer te zijn, e n zoovoor t". Het antwoord kwam uit Brussel, als drukwerk. Het luidt aldus: WelEdclgestrenge lieer: „Als antwoord op uw aangenaam schrij ven op de door mij geplaatste annonces, waarin ik ceu bijverdienste van f 50 per maand aanbied, neem ik de vrijheid u het navolgende mede te doelen met beleefd maar dringend verzoek, om zelfs indien u geen gebruik wenscht te maken Werkholin was de rusteloosheid in eigen persoon. Hij ging heen, voor hij haar na gisteravond gezien had, zonder af scheid te nemen. Hij gunde het Ebba klaarblijkelijk niet dat zij zich amuseerde wat zou hij wel zeggen als hij van Sontheim's aanzoek hoorde? Hij mag niet gaan" riep Ilka en sprong met beide voelen tegelijk uit bed. Wat wou je doen? vroeg zij Ebba door de deur. Direct met papa praten en hem alles zeggen" antwoordde Ebba. Dat is goed, ik zal me ook aan- kleeden; als je me noodig heb dan roep je maar." Dankje, beste Ilka!" De onzekerheid die Ebba 's avonds had gevoeld was na het gesprek met Ilka verdwenen. Met het idee eigenlijk al Sontheim's meisje te zijn, was zij ingeslapen cn met het voornemen voor hem bij haar vader te pleiten, kleedde zij zich zoo gauw mogelijk aan cn ging naar Werkholm Ben je al klaar" riep hg verbaasd toen zij bij hem kwam. Ik kom om met U te spreken, papa." Verwonderd zag hij haar aan. Wat is er, mijn kind?" Ik wij beste papa, we kunnen nog niet weggaan ik wou eerst mama's hulp inroepen inaar toen dacht ik, we kunnen 't samen wel." van mijne aanbieding, toch meerdere inlichtingen te vragen, daar een eerste mededeeling nimmer duidelijk genoeg kan zijn. „Voor circa 4 jaar werden de cercles in België waar de roulette werd ge speeld opgeheven, de opheffing dier cercles was voor mijn echtgenoot bijge volg ook voor mij, het verlies van positie, omdat mijn man eene combinatie had uitgodacht om met een betrekkelijk klein kapitaal dagelijks 10 tot 15 pet. netto winst te maken. Na de sluiting der cercles en ook tengevolge het over lijden mijner man was ik niet meer instaat te profiteeron van de combinatie of uitvinding, te Montc-Carlo kon ik niet met succes openteren, omdat daar den geheclen dag de Zéro of O gehandhaafd blijft hetgeen niet het geval was in de verschillende cercles in België, daar was de zéro eenige uren por dag gesuppri meerd en juist het niet toepassen van de zéro maakte de bedoelde combinatie onfeilbaar. „Nu na 4 jaar is de ondernemer dei- vroegere cercles te Namur on Dinant wederom begonnen de roulette te doen bespelen en wel te Ostende en ook te Blankenberghe, een ingespannen proces heeft hij glansrijk te Brugge cn elders gewonnen, omdat is bewezen, dat door het supprimeeren van de zéro de roulette uiet meer is een jeu de hasard maar een jeu d'adressc; de zéro nu is geheel uitgesloten en worden daardoor de kan sen voor speler en voor ondernemer gelijk. „Door de heropening der verschillende cercles te Ostende en elders zou ik in staat zijn om wederom te gaan opereeren, indien mij persoonlijk het bcnoodigde kapitaal niet ontbrak; daarom ben ik verplicht personen te zoeken die bereid zijn deelnemer te worden met een mini mum kapitaal van f 50 een maximum bedrag van f 500. „De eventueele winsten wenscli ik uit te koeren door mij te verbinden een Hij nam haar hoofd tusschen zijn handen en keek haar in de oogen. Mama te hulp roepen tegen mij? 't Is Beter dat je dat uiet doet, en met zachte stem alsof hij er zich voor- schaamde, vervolgde hij: Ik heb niet6 anders op de wereld dan'jou!" Och papa vergeef 't me als ik U pijn doe, maar weten moet U 't toch. - Er is iemand die heel voel van me houdt, en ik heb hem permissie ge geven U 't vandaag te vertellen." \an wien spreek je, Ebba?" "Van Leo Sontheim, papa." Als wezenloos staarde hij haar aan. Graaf Sontheim, zeg je?" 't Trof hem als een donderdslag. Zijn jalouzic had hem blind en doof gemaakt, 't was niet om Ilka, maar om zijn kind zijn Ebba. Eu naast deze ontgoocheling doemde de aanklacht tegen zichzelf in hem op; in zijn eigen dolle liefde had hij Ebba uit het oog verloren. Hij had Karl Rellnitz's aanzoek verzwegen en nu trad deze chevalier, dien hij niet lijden mocht, tusschen hem en Ebba. Als geslagen drukte hij een oogenblik zijne beide handen tegen 't voorhoofd. Onmogelijk, verschrikkelijk -- al leen 't idee!", murmelde hij. Ebba schrok er van en zag haar vader, die geheel veranderd scheen, aan. Uit zijn doodsbleek gezicht schitterden haar de donkere oogen tegen. vaste winstuitkeering te doen als volgt: Yoor een gestort kapitaal van f 50 betaal ik per maand aan winst f 4. Yoor een gestort kapitaal van f 250 betaal >k per maand f25. Voor een gestort kapi taal van f 500 betaal ik per maand f 65. „Een kapitaal van f 5000 is voldoende, maar ook noodig om met zekerheid 10 tot 15 pet. netto winst te maken over het kapitaal en per séance, maar meer als 3 séances per week kunnen niet plaats hebben, daarom stel ik de uitkeeringeu zooals hierboven is omschre ven en zal ik mij met Je meerdere winsten voor mijne démarches eu onkos ten tevreden te stellen; met een hooger bedrag als f 5000 wenscli ik uiet te opereeren, daarom verzoek ik in geval van deelname nict te wachten, maar tijdig meerdere inlichtingen te vragen die ik u gaarne per omgaande zal ver strekken. „Om bij evontueel opereeren, mijn systeme of combinatio niet aan iedereen te doen kennen en ook om niet te op vallend te zijn bij de croupiers, blijf ik te Brussel alwaar ik mij dezer dagen gevestigd heb, wonen, cn zal ik drie, hoogstens eenige malen meer per week naar Ostende gaan, om daar eenige séances mede te maken cn te operecrou door de combinatie door mijn echtgenoot gevonden cn sinds jaren met uitstekend succes toegepast, in practijk te brengen. „De deelnemers bekomen voor hunne stortingen een op zegel geschreven be wijs van aandeel, de stortingen moeten voor een geheel jaar gedaan worden, zijn dus zonder gegronde reden binnen het jaar niet opvorderbaar, maar in een ge val dat een deelnemer door onvoor ziene omstandigheden zijn geld moet terug hebben binnen de 12 maanden, verbind ik mij het direct uit te koeren, maar dan het gestorte bedrag te ver minderen met 75 pet. van uitgekeerde winst: dus een deelnemer gestort heb bende f 100 vraagt na 3 maanden zijn kapitaal terug, heeft ontvangen aan winst Zij ontweck zijn blik. Hij is zoo goed, papa, en houdt zooveel van mij. Hij greep haar hand en beheerschte zich met moeite. Luister dan eens kalm toe: kind, Die man"zijn gevoel overmeesterde hem cn heftig vervolgde hij. „Die man is een avonturier, een ver- loopen chevalier, die in jou de rijke erfgenaam zoekt die hem voor den onder gang moet behoeden, een mcnsch, die alleen genieten wil, zonder iets te doen, zonder lust om iets uit te voeren." Met een vlugge beweging tilde Ebba haar hoofd weer op. Neen papa, zoo is hij nict, U bent onrechtvaardig, erg onrechtvaardig Maar kind hoe wil jij dat nu be oordeelen?" O papa, is maar die menschen die moer voor het schoone dan voor het werken leven beoordeelt U verkeerd dat zegt Dka ook! Zoo? En vind Ilka den Graaf een passende partij voor je?" Papa?" Met gloeiende wangen zag ze tot hem op, besloten op te treden voor den man dien hij aanviel en die de eerste was die haar van liefde gesproken had. En Ilka heeft gelijk. Zijn vaderliefde streed met die voor Ilka. U is hardvochtig cn onrechtvaar- do somine van f 27, bekomt dan terug f 100 verminderd met 75 pet. van f 27 is 120.25 netto f 69.75; daarentegen een deelnemer die een geheel jaar blijft deelnemen bekomt na de spcelperiodo terug f 100 plus aan reeds ontvangen gelden aan winst f 108 dus te zamen f 20z voor een deelname van f 100. „Boven omschreven maatregel is beslist noodzakelijk omdat ik anders voor het feit zou kunnen komen te staan, dathet geheele mij toevertrouwde bedrag op één dag zou worden teruggevraagd, waardoor het verdere opereeren voor mij waarschijnlijk niet meer mogelijk zou zijn, of nog erger, een groot ge deelte van het kapitaal zou kunnen wor den opgevraagd en dau zou ik niet in staat zijn de noodige winsten met het te klein geworden kapitaal te maken, waardoor de overige deelnemers gevaar zouden loopen hun winsten in verliezen te zien veranderen wat niet kan voor komen door het vaststellen van den hierboven gestelde maatregel. „Op het einde van ieder jaar zullen de aandcclen worden teruggevraagd en de gestorte geldon worden teruggegeven, doch onder de conditie wederom op nieuw voor het volgende jaar te kunnen deelnemen, echter zullen de winstuit- keeringen ieder jaar worden vastgesteld en geregeld in verhouding de netto winst die ik met mijne combinatie heb ge maakt. „Voor vele menschen zul mijne com binatie vreemd zijn, ook vele zullen de roulette niet kennen als bij naam, duar- om stel ik voor om met mij in nadere correspondentie, te treden zonder daartoe tot iets verbonden to zijn. „Mij voor het verstrekken van meer dere inlichtiugen aauhevolen houdeude noem ik mij met hoogachting Veuve C. BRINKMANN." dig," besloot Ebba onbarmhartig. Zegt Ilka dat?" vroeg hij. Hij wendde zich af, zijn geweten riep hem toe. Ja hard en onrechtvaardig wasje, niet tegenover Sontheim. maar tegen Rellnitz. Je wilde Ebba voor jou alleen houden, en je eigen hart behoorde grootendeels aan Ilka." Hij beet zich in den strijd, die in hem woelde, op de lippen. Hij had zelf de stukken in het schaakspel des levens verkeerd gezet, nu troffen hem de ge volgen en met heui zouden andoren lijden! Papa, kunt U me dan hcoleuiaal niet ineer begrijpen vroeg Ebba door zijn plotseling zwijgen angstig ge worden. Hij wendde zich weer tot haar. Zijn gelaat scheen iu die paar minuten jaren ouder geworden. En Karl Rellnitz? Ben je die heelemaal vergeten?" vroeg hij. liet smeckcudc angstige in haar ge laat verdween Hoogmoedig afwijzend trokken haar lippen zich samen. Watheb ik met Karl Rellnitz te maken. Hij vraagt evenmin naar inij als ik naar hem. Werkholin bedekte zijn oogen met de handen, een beweging die hij altijd maakt als hij een ernstig besluit had te nemen. Daarop zeide hij langzaam alsof ieder woord hem te zwaar was. „Hij heeft je lief, hij schreef 't me

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1