No. 52. Zaterdag 29 Juni 1907. 4e Jaargang. Wees U Zelf! Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Directeur Werühelm. Gespannen - - - - - verhouding. Aan den arbeid! FEUILLETON^ De oorzaak der nederlaag. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. DE EEMLANDER. Bureau Kortegraeht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 l'rljs der advertentlën Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) Be stemming voor den Ge meenteraad zul plaats hebben Maandag 8 Juli. Be vrijzinnige Candidaten zijn: in dist riet I M. I.. Clelosse en B. Gerritsen: in distriet II M. I.. Celossc en R. .Smit In distriet III II. Donker en J. v. d. Wal Hzn. .liet den meesteu aandrang bevelen wij «leze eau«li«lateu aan. Ieder vrijzinnige zorge er voor, dat lilj vóór den dag «Ier stemming minstens eenige kiezers overtuigd heett, op «leze ean«lidaten te stemmen. Een week van ernstigen arbeid ligt voor ons en ieder, die niet wil dat de kerkelijken geheel het heft in handen krijgen van het stadsbestuur zijn ver plicht een deel van dat werk te dragen. Het is toch reeds menigmaal gebleken, dat alleen stemmen niet voldoende is. Wel is dat nog niet geheel tot de vrij zinnigen doorgedrongen, maar de anti liberale partijen hebben althans aan velen onzer dit geleerd, dat het succes van een verkiezing niet in de eerste plaats op den dag der verkiezing zelve inoet bevochten worden maar dat dagen van te voren de neuzen moeten geteld zijn. Zoo gingen voor de verkiezing voor de Provinciale Staten de kerkelijken ge regeld op huisbezoek hoewel zeker niemand twijfelde aan hun zege. En wat hebben de liberalen daartegenover ge daan. Laten we het maar ronduit zeg gen: niets. Och ja, een strooibiljet is Het geluk heeft vleugels; het is een vogel, die zich nooit tweemaal op den- zelfden tak neerzet. Vrij naar t Duitsch VAN MOR1TZ VAN REICHENBACH. 22 Gisteren was hij onbeleefd, vandaag krenkend tegen haar. Wat gaf ze om hem?" Wat deerde 't haar? En nu hield het noodlot den onwelkomen aanzoeker van hem ai en Ebba, die gisteren nog vol verwachtingen over de verloving scheen, nam de afschrijving van Sontbeim op zonder met de oogen te knippen. Het waren dan toch andere menschen, met andere beschouwingen, andere zenuwen. Ilka voelde zich vervelend en overspan nen als had zij een ernstige ontgooche ling ondervonden, zij had niet eens de verspreid en aan den vooravond is een openbare vergadering gehouden, maar wie zal dat nu in ernst werkelijk ver- kiezingswerk durven noemen. Wij keuren dergelijk werken niet af, dat zij verre van ons, maar wanneer het niet steunt op intenser arbeid, dan is het reclame maken van nul en geener waarde. Laten de vrijzinnigen dat goed be denken. De kerkelijken rusten niet. Zij hebben hun mannetjes geregeld aan 't werk. Zwijgen we nog van het niet te versmaden aandeel dat domine en pastoor voor hun rekening hebben, dan zijn er bij de „christenen" toch nog een aantal werkers, die met een vuur en ijver voor-hun zaak arbeiden, die wer kelijk benijdenswaardig zijn. Zij pakken aan, ieder heeft zijn deel van een dis trict te bearbeiden en geen moeilijkheden wordeu te zwaar gevonden waar het geldt te arbeiden voor hun candidaten. Vrijzinnigen wat doet gij? Wanneer evenals bij de Provinciale Staten zoo goed als niets wordt uitge voerd dan voorspellen wij een schitterende nederlaag. En dat zou te meer tc be treuren zijn, daar de districten I en ni beslist vrijzinnig zijn. Die behoeven geen prooi der kerkelijken te worden, als er maar gewerkt wordt. En district II, al zijn de kansen daar niet zoo gunstig mag toch ook niet on bewerkt blijven. Gij hebt daar candi daten gesteld, welnu dan zijt ge ook verplicht daar te werken. En als dat wordt gedaan, dan rekenen we er vast op dat de zetel van den heer M. L. Celosse daar behouden blijft. Eu wat moeten we dan doen, hooien we vragen. Wel neemt eenvoudig een voorbeeld aan de kerkelijken en volgt hun wijze van werken. Ziet hoe die avond aan avond twee aan twee er op uittrekken om toch maar zooveel mogelijk kiezers te „bewerken". Dat behoort gij ook tc doen. En zij die geen lust tot huisbezoek voelen of er niet voor in de gelegenheid kracht zich precies de vraag tc stel len wat Sontheim's brief beduidde. Een boodschap van Heta wekte haar uit haar doezeligheid. „Mevrouw is net wak- kor geworden" zei Lisa „en laat vragen of de barones even bij haar komt. Heta zat voor haar toilettafel toen Ilka binnentrad. Zij wierp de poeder kwast op het marineren blad, stuurde Lisa weg en snelde Ilka tegemoet. Vertel me toch, wat is er gebeurd? Zijn ze allemaal gok geworden? Waarom zijn zij weg gegaan?" Je broer was zenuwachtig en in een booze bui." Heeft hij gehoord van Sontheiras aanzoek Ja hij heeft het gehoord en beslist afgewezen we spraken er juist over, toen Sonthcims briefje kwam. Lisa vertelde me dat hij je ge schreven had - wat in Godsnaam, wat schrijft hij?J" Ik begrijp 't zoo, dat hij voor een ander meer gevoelt en dat niet kan over winnen. Je broeder was wel zoo goed mij te verdenken dat ik de bewuste was!" Staat dat in den brief? O God die mannen! Mag ik hem lezen? Ilka zocht in haar zak en reikte Meta den brief over. Onwillekeurig zag zij Meta daarbij aan en de uitdrukking op Meta's gelaat bevestigde het vermoeden dat uit het diepst van haar hart opdoemde. zijn, laten die toch vooral niet verzui men, vrienden en bekenden op tc wek ken ter stembus te komen om op de vrijzinnige candidaten te stemmen. Als dat wordt gedaan, dan i6 de zege ons. Aan den arbeid dus. BEDRIJF I. Tooneel: Het 11 ittc Huis. Tijd: Oct. 1906. Minister Root: Mr. de President, de Japansche gezant klaagt er over dat de kinderen zijner landslieden in Californië niet op de openbare scholen worden toe gelaten. President: Een slecht ding voor hun opvoeding. Root: Hij noemt dit eene onvriendelijke daad. Pres.: Ik zou zeggen, dat het er veel van heeft. Root: Hij beweert dat zijne landslieden in Japan er zeer verstoord en opgewon den over zijn. Pres.: Wat 'n lawaai zullen ze maken? Root: Hij maakt er zelf drukte genoeg 07er. Pres.: Dat geloof ik graag. Laat ons Metcalf eoi)6 vragen, hij komt uit Cali fornië. (Drukt negen malen op den bel knop -- minister Metcalf komt binnen.) Metcalf, wat is er aan van die uitsluiting der Japs van de scholen in Californië, die arme kleintjes! Metcalf: Er zijn afzonderlijke scholen voor hen. De gemiddelde leeftijd dier arme kleintjes is ongeveer dertig jaar! Pres.: Hoe treffend! Er moeten dan onder hen wel weezen zijn. Ik zelf was ook een wees. Root (ter zijde): Hij wordt onuitstaan baar met zijn flauwiteiten. (Tot den president.) Onder de Japanners zijn geen weezen: wie zijn ouders verloor, krijgt een officieele vader in den minister van Oorlog. Verslagenheid en verdrietigheid teeken den zich in Meta's trekken. Zij fronsde do wenkbrauwen en bewoog haar voet ongeduldig, daarop zei zij terwijl een lachje om haar mond speelde. Hij is roerend maar gek gek!" Een oogenblik zag zij, als in gedachten verzonken voor zich op don grond. Heeft Ebba den brief gelezen?" vroeg zij opeens, en toen Ilka bevesti gend geantwoord had, vervolgde zij met een zucht. Dan is de zaak hopeloos! jammer, jammer! Alles liep zoo goed. Dat de mannen toch nooit een valstrik voor een vrouw kunnen maken, zoodra hun hartstocht in het spel komt. Wij vrouwen zijn beter daarin thuis." Weer dat lachen waarin een zachte triomf lag en dat in strijd scheen met den spijt over het mislukken harer plan nen. Daarop bromde zij „Dom die heele geschiedenis, alle machtig dom!" Zij ging weer naar haar toilettafel en zag in den spiegel, terwijl zij weder be gon de poederkwast te handteeren. Ik zie er uit Even lachte zij. „Ilka de wereld is komisch en wij zijn de marionetten van het toeval! Hoe ver goelijken wij al dat weg trekken bij onze gasten? Vervelend dat we zoo veel menschen in huis hebben. En mijn hemel, met wie zal Ebba nu trouwen? Eigenlijk is 't om je dood te ergeren die geheele Pres.Hoewat? Root: Hun aangewezen voogd is de eerste admiraal van de vloot. Pres.: De duivel! Root: Neen, Togo! Pres.: Dat is, zooals ik zcide, een hoogst ernstige zaak. Ga terstond naar den Japanschcn gezant en ontken alles. (MinisterRoot gaat stil glimlachend heen). Metcalf, draag aan Loeb op verontschul digingen voor Japan op te stellen, ter plaatsing in de pers. Neem de eerste trein naar Californië en(Minister Metclaf verdwgnt. Minister Bonaparte snel ademloos binnen.) Minister Bonaparte: M'neer de Presi dent, de JaJaMapanschc jezant trek metmet zijn geheele gevolg hierheen! IIhij zal ddadelijk hier zijn! In 's hemels naam vertoon u voor het venster en zet een dreigend gezicht. (Minister Bonaparte snelt heen. Lawaai buiten; men schreeuwt Banzai! Banzai Pres. (alleen): Wat ter wereld kan ik zeggen om die piraten te doen bedaren? Dat komt nu alles van dien vrede van Portsmouth! Dat heeft men er van, 'n wereldmacht te zijn met een ongchoor zaam gewest, waarover men niets te zeggen heeft. (Hij verzinkt in ouaan- genaame gedachten.) BEDRIJF II. Het zelfde tooneel. Tijd: Augustus 1901 Pres.: M'neer de minister, men bericht dat de Japanners op Hawaii opstaan Min. Metcalf: Wat u zegt! Wel, 'tis pas zes uur naar hun tijd. Zij zijn vroeg bij de hand. Pres.: Ik verneem van minister Root, dat admiraal Togo's slagschepen kolen innemen. Wat zou dat beteekenen? Metcalf: Laat ons Dewey vragen. (Admiraal Dewey komt met ernstig ge laat binnen.) Admiraal, de President verneemt zoo juist dat de Japansche slagschepen te Tokio kolen laden. Wat geschiedenis maar een aardige vlinder is die Sontheim toch! Had je dat van hom gedacht?!" Zoo sprak ze door, klaarblijkelijk ge heel met zich zelf en haar gedachten bezig, het aan Ilka overlatende van haar te begrijpen zooveel als zij wilde. Op de toilettafel naast haar lag de ring van Sontheim. Ilka herkende hem. Eindelijk wist zij met zekerheid wat Sontheim's brief beteckende. Nu begreep zij Meta ook maar haar vriendschap was door deze houding gebroken. Dien avond, trok zij na den gehcelen dag de plichten der wellicvendheid te hebben bedacht, zich doodmoe in haar kamer terug en Meta beproefde niet haar voor 't gewone praatuurtje terug te houden. Weer stond Ilka aan het venster, zooals op den avond van haar komst, en zag zij naar het park. Meta, die zij tot nu toe bewonderd had, had hare aantrekkelijkheid verloren. Voor zich zag zij een priesteres van de Ik god heid, zich niet bekommerend om idealen en instaat aan dien godheid ook haar kind, haar eenige dochter op te offeren. En in de zelfde mate, waarin het beeld van de vroegere vriendin voor Ilka's kritiek kleurloozcr werd, voelde zij dat in haar eigen boezem nog het geloof en het verlangen naar 't ideale leefde. In- plaats van Meta's beeld kwam tegen haar wil Uka het beeld van den broeder voor den geest. is naar uw oordcel, als zeeman, hun doel daarmee? Dewey (plechtig)Om ze te verstoken. (Minister Root treedt binnen.) Root: M'neer de President, Californië staat op 't punt zich af tc scheiden wij zullen Metcalf verliezen! De geheele kust langs de Zuidzee zal hetzelfde doen. Mij wacht de room of het graf! (Hij vertrekt. Minister Taft komt binnen met een flesch.) Taft (Hij vult glazen): In deze voor de natie zoo kritieke ure, laten wij onze zielen sterken. Presid. (Heft glas^op): Vloek over de nagedachtenis van comodore Perry! - Deze dwong Japan zijn isolement te laten varen (Hij drinkt. Geroep van „Banzai! Banzai!" Loeb treedt binnen). Loeb: M'neer de President... Presid.: Waar is Root? Loeb: In de kamer hiernaast, hij speelt poker inet den Japanschcn gezant. (Lawaai, geroep van „Banzai Nippon!") Do Jap schijnt het waarachtig weer te winnen! (Naar 't Amerikaansch.) De C h r i 81 o n-D o m o c r a n t, het blad van het oud-Kamerlid Staalman, herinnert aan de uitspraak van de (Roomschc) Maasbode een dag na de stemming: „Wij weten nu, dat zelfs vele liberalen zich gisteren aan onze zijde geschaard hebben." „Juist, zóó is liet", vervolgt de Christen-Democraat. „Vele liberalen hebben zich ge schaard aan de zijde der coalitie-Chris tenen. „Dat onteert het coalitie-Christendom en doet uitkomen, hoe zeer het onge- loovig conservatisme zich verwant weet aan het zoogenaamd C h r i s t e 1 ij k conservatisme. „Niet uit liefde voor haar Christelijk beginsel, hangen zoovele liberalen thans de coalitie aan, en bezorgden zij haar de overwinning. Ilka was niet blind voor de mengsels die het zuivere goud van dat karakter menigmaal bedierf, maar op dat oogen blik wist zij dat hetgeen haar in Werk- holin geërgerd had slechts een mengsel was dat een geschikte hand kon opruimen. En een diepe spijt dut hij na een mis verstand van haar was gegaan overviel haar. Wellicht zou een toeval de ware toedracht eens lccron kennen maar later, als zij beiden oud waren en het leven verspeeld zou zijn! Ilka riep zich zelf tot de orde. Wat wou ze dan? Had zij ooit geloofd dat het ernst zou worden met Werkholm's brug? Zij schudde het hoofd. Neen, noen," mompelde zij „wij behooren tot verschillende werelden, 't Is voor beiden 't beste dat ieder in de zijne blijft. Enkele dagen later vertrok Ilka, om haar nomaden leven, zooals zij het zelf noemde, weder op te nemen. Maar het was haar of zij in dezen zomer het leven zanders had leeren inzien. Terwijl zij anders bij het verlaten van verschil lende bevriende families alleen dacht „'t was amusant of 't was vervelend," vroog zij nu „wat voor doel heeft dat alles?" (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1