No. 54. Zaterdag 6 Juli 1907. 4e Jaargang. Diredeur Werfrhelm Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". SerMjfie discipline. FEUILLETON. Een verzoek aan onze verwanten. Een legende Het incident Jebbink. Nog iets. Het Nut. DE EEMLANDER. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Kortcgrneht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertenticn Van 1 tot 5 regels0.40 vooi iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) l>c stemming voor den Cie- ineenteraail zal plaats hebben Maandag 8 Juli. Be vrijzinnige Candidateu zijn: in district I TI. I.. Celosse en i>. tJerritsen; in district II HI. I., Celosse en B. Smit; In district III II. Donker en J. v. d. Wal Kzn. Met den ineesten aandrang bevelen wij deze candidates aan. Ieder vrijzinnige zorge er voor, dat hij vótir den dag der stemming minstens eenige kiezers overtuigd heelt, op deze candidateu te stemmen. Weet ge, wat de oorzaak is, dat langzamerhand de kerkelijke partijen in ons geheelc land én in de Provin ciale Staten én in de Gemeenteraden voeijc voor voetje veld winnen? Door de kracht van hunne organisatie. Door beginselen te stellen boven per soonlijke meeningen. Denkt ge heusch, dat elk der kerke- lijken individueel de door hun partij gestelde kandidaten in allo opzichten de meest geschikte achten. Wij weten beter. Ook diar zijn ontevredenen. Maar zij weten hun persoonlijke mee- ning ondergeschikt te maken aan de belangen van hun zaak, en zij stem men allen als een niau op do kandidaten van de kiesvereeniging hunner partij. Van onze tegenstanders kunnen wij loeren. Zeg aan een domkop, dat hij geestig is en hij noemt U een tweede Salomo. Vrij naar 't Duitsrh VAN MORITZ VAN KEICIIENBACH. 24 „Wil U hem lezen, papa?" vroeg zij hem het papier toereikende. Een oogenblik aarzelde hij; toen greep hij er naar. Eindelijk gaat 't met mijn nicht hier wat beter," schreef Uka. „Als ze heelemaal beter is kom ik naar Berlijn. Maar die verpleging, waarom je me zoo beklaagd Ebbalief, is eigenlijk goed voor mij. Hier ben ik tenminste noodig, heb ik werklijk iets ernstigs te doen en nu heb ik dat gevoel niet dat ik alleen voor de luxe leef, wat de eerste de beste kan, Vrijzinnigen stemt dus als een man op de candidatcn. In district I op: M. L. CELOSSE en D. GERRITSEN. In district II op: M. L. CELOSSE en R. SMIT In district III op: II. DONKER en J. v. d. WAL Kzn. Indien gc aan de besturen der vrij zinnige kiesvercenigingen geen onnoo- dige moeilijkheden in den weg wilt leggen, stemt dan, als u dit maar eenigszins mogelijk is vóór één uur. Wilt ge de taak van genoemde be sturen vergemakkelijken zorg er dan voor één of twee kennissen méé ter stembus te brengen. „District I en III zijn „vaste vrijzin nige districten" zoo heet het. De verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben vooral in III wel anders bewezen. District I en III kunnen vrijzinnig zijn, indien alle vrijzinnigen hun plicht doen. liet blijkt uit de Nieuwe Amers- foortsche Courant, dat de heer Jebbink zijn kandidatuur heeft ingetrokken, „oindat hij „voor" ongeoorloofde pres sie" is moeten wijken. en eigenlijk geen recht van bestaan heefl in het werkelijke leven. Het spijt me bijna dat ik weer een Dolcefarniente zal worden zoo als je vader 't noemt. Maar misschien is er in Berlijn ook wel wat te doen. In ieder geval zal 't mij genoegen doen jou weer eens te zien." Werkholm gaf Ebba den brief terug. Hij zei geen woord, maar op zijn gelaat lag een gluns van geluk, zooals Ebba in lange niet bij hem gezien had. Een paar dagen later kwam Rellnitz naar Berlijn om Werkholm over den gang der zaken in de Arminiushut op de hoogte te houden. Toen hij in het hotel „Continental" naar Werkholm vroeg, zat deze in de kamer van afgevaardigden. -Maar de juffrouw is boven" zei de portier. Rellnitz liet zich bij haar aanmelden. Met uitgestoken handen kwam zij hom tegemoet en vroeg zoo levendig en zoo vertrouwelijk naar de menschcti en de toestanden op de Arminiushut dat hij blijlachend haar verbaasd aanzag. Tk was bang dat U het in het Berlijnsche gewoel, vergelen zou zijn" zeide hij. O, neen, ik denk zoo dikwijls aan alles en allen thuis, 't Is me soni9 of de mensehen hier een andere taal sproken en mij volstrekt niet verstaan. Dan denk ik aan onze wandelingen in herfsttijd, 't Spijt ons, dat hij niet om principieelc redenen zich heeft teruggetrokken. Maar degenen, die door dit terug trekken van hun kandidaat, den lieer Jebbink, thans er over mochten den ken, niet te gaan stemmen, moeten wel weten, dat zij daardoor in de kaart der kerkdijken spelen. Niet stemmen is stemmen vo^ir de tegen partij. Men moet personen van zaken weten tc scheiden, en dc vrijzinnige zaak kan men alleen bevorderen door te stemmen op de v r ij z i n n i g e kandidaten. Bedenk dit vóór gc een besluit neemt om niet te gaan stemmen. Om verwarring te voorkomen, die bij sommigen schijnt te bestaan, vestigen wij er nogmaals de aandacht op, dat de kandidaten van dc vrijzinnigen in district I zijn de heeren Gerritsen en Celosse. Hoewel wij niet bevreesd zijn, ol de heer Celosse zal wel gekozen worden en de lieer Gerritsen zal het wol brengen tot herstemming, m en z ij v o o r z i c li tig. Het groot aantal kandidaten brengt groote verwarring te weeg. Men trachte een herstemming, die moeite en groote kosten na zich sleept tc voorkomen en zorge cr voor, dat reeds bij eerste stemming gekozen worden de heeren Oerritscn en Celosse. Door het Bestuur van het departement Amersfoort is de volgende circulaire gezonden aan verschillende personen hier ter stede. „Het is U waarschijnlijk bekend, dat er hier ter stede bestaat oen afdeeling van de Maatschappij tot Nut van 't Alge meen. „Evenzeer, dut genoemde Maatschappij pi haar meer dan honderdjarig bestaan als wij bij de arbeidersgezinnen rond gingen en praatten over mijn gestorven moeder en onze kinderjaren; en alles wat we dan zeiden en hoorden lijkt me zoo waar, zoo echt vergeleken bij wat ik hier zeg en hoor. Het liefste zou ik niet je terug gaan maar dat gaat nu eenmaal niet!" Zg sprak levendig en met een uitdruk king die haar plotseling deed zwijgen en blozen, bleef hij haar aanzien. -- Weet U hoe gelukkig U me maakt door dat te zeggen?" vroeg hij. Hij wendde hot hoofd af. Ik zeg wat mijn hart mij ingeeft" zeide zij en hem volop aanziende „ik weet, tegen over jou, mag ik dat wel doen!" Met beide handen greep hij de hare en drukte die. Dank je Ebba ik was zoo bang dat 't je hier zoo goed beviel. Ik heb gekke gedachten in mijn hoofd gehaald ik dacht soms: Mevrouw Ardeek zal weer terug komen!" Mama is in New-York en is van plan zich naar Sidney in Australië in te schepen. Haar toon was heel anders, haast afwijzend. Een oogenblik zweeg ze. Toen vervolgde zij zachter met de oogen naai den grond. Je weet dat de man dien ik bijna mijn jawoord had gegeven met Mama reist?" zeer gewichtige diensten heeft bewezen aan de volksontwikkeling in't algemeen, aan het Lager onderwijs in liet bijzonder en vooral ook in de laatste jaren een krachtige actie in het leven heeft ge roepen om de slagen, die het openbaar onderwijs dreigen, zooveel mogelijk af te weren. Wat gij evenwel niet weet ander waart ge éen van de onzen dat is, hoeveel nut ons Amersfoortscli departe ment heeft gesticht en nog voortdurend sticht. „liet zij ons vergund, op enkele hoofdzaken even te wijzen: „Het Nuts-departement onderhoudt een Volksbibliotheek, waaruit jaarlijks duizenden boeken geleend worden „Ons Departement heeft een thans bloeiend Ziekenfonds gesticht, waar van talrijke gezinnen van minder-gegoe den de voordeden genieten. „Door Volksconcerten en Volkslezin gen tracht het den zin voor beschaafd en fatsoenlijk genot bij het volk aan te wakkeren en te onderhouden. „De verslagen der hier verschijnende bladen getuigen telkcii9 weer van liet succes, waarmee dit streven is bekroond geworden. „Het Nuts-dcpartemcnt heeft het bon wen van de Ambachtsschool mogelijk gemaakt en steunt deze hoogst nuttige inrichting nog door een aanzienlijk jaar- lijksch subsidie. „„Volkshuisvesting" werd alsmede in staat gesteld tot bouwen, door een zeer aanzienlijke leening tegen lage reute aan genoemde vereeniging. „Het Nut steunde de Industrie- en Huishoudschool door een hoog subsidie met het oog op de daarin gevestigde Fröbel-bewaarschool. „Tal van andere nuttige zaken (we denken bijvoorbeeld aan Toynboc, het Groene Ktuis, enz. enz.) konden wij door onze modewerking steunen. „Doch hoeveel het Departement ook gedaan heeft en nog doet liet wenscht en moet nog veel meer doen. Vooral liet voorbereidend onderwijs cisclit thans, door bijzondere omstandigheden, dringend voorziening. „Er zullen daarvoor zóo belangrijke offers van ons Departement gevraagd worden, dat wij noodzakelijk naar ver sterking van ons ledental moeten uitzien. „Er moet een honderdtal leden bij komen Ja, dat weet ik!" Heeft Papa je dan alles verteld? Ja maar waarom spreekt U nog daarover?" Met een foraohc beweging beurde zij 't hoofd op. Ik weet nu ook dat Mama niet werkelijk van mij hield anders zou zo niet voor jaren op reis zijn gegaan en die gedachte heeft ine ziek ge maakt. Nu geloof ik dat zij gelijk beeft, want ik ben heel anders dan zij haar dochter zou willen hebben. En nu spreken we er niet ineer over maar ik wou je toch alles eeus zeggen!" Zij ging naar het raam en keek naar buiten, en hij begreep dat ze over dat thema niet meer wilde praten. Maar zijn hart klopte te onstuimig om eer. onverschillig gesprek te kunnen be ginnen. Hij ging naast haar staau en met een zenuwachtige trilling in zijn stem zeide hij: Je hebt geleden Ebba? maar ge loof je dat ik het verlangen en de kracht heb al dat leed tc doen vergeten?" Zij bleef zwijgen. Hij nam haar hand die op hel kozijn lag alsof ze bang was te vallen. Ebba, je weet 't, ik hob maar één droom uit mijn kindsheid over gehouden zal die waarheid worden? Zonder een woord te zeggen liet ze haar hoofd tegen zijn borst zinken. Bg don portier werd intusschcn weder „Hebben wij voldoende liet nut van ons Departement aangetoond om U to bewegen ons door uw lidmaatschap moreel en financieel te steunen? „We kunnen er nog bijvoegen, dat bovendien den leden in liet winterseizoen oen drie of viertal littéraire of littérair- musikale soirée's wordt aangeboden. „De contributie bedraagt f5 per jaar: liet boekjaar loopt van primo Juli tot ultimo Juni. „Elk van ondcrgeteckenden is bereid, desvcrlangd, verdere inlichtingen te ver strekken. „Binnen veertien dagen zal U een lijst worden gepresenteerd met het ver zoek, U als lid van onze Ntitsafdceling op te geven tenzij een van ons reeds voor dien tijd een dergelijk bericht van U mocht ontvangen. Hoogachtend, Het Bestuur van het Nuts- Departcment Amersfoort, ds. J. L. F. de Meijere, Voorzitter. D. Gerritsen, Vice voorzitter. C. J F. Prins, Secretaris. J. v. d. Horst Brnijn, Penningmeester. J. C. v. d. Meer. A. Bommel. A. M. Tromp van Holst. Dezelfde circulaire is ook verzonden aan dc leden van het departement, niet verzoek te trachten cén of meer leden voor het departement te werven. Hoewel wij vreezeii, dat het Bestuur van het Departement zich illusies maakt wanneer het veel van deze propaganda verwacht, wanneer die niet gevolgd wordt door persoonlijk bezoek en wie zal zich daarmee willen belasten? zal het ons toch zeer verwonderen, wanneer deze circulaires althans niet cenig succes hebben. Het Nutsdepartement verdient voor zijn mooicn durf, om een zoo kostbare Fröbelschool op touw te zetten, stellig den steun van een ieder. We geven onze lezers in overweging zoo spoedig mogelijk zich als lid bij bet Bestuur op te geven. Dat spaart heel wat moeite en tijd uit. Het Bestuurslidmaatschap van het Nut is geen sinecure. naar „Juffrouw Werkholm" gevraagd. Is zij alleen thuis?" vroeg Ilka Kernadyi. Toen deze hoorde dat cr iemand boven was, vroeg zij haar te waarschuwen zoodia de visite weg was en ging de leeskamer van liet hotel binnen, om tc wachten want er mocht geen vreemde bij haar eerste ontmoeting inet Ebba zijn. Zij ging aan ceu der kleine tafeltjes zitten en greep machinaal naar een der couranten. Het verslag van de kamer zitting stond er in en llka's blik bleef op den naam Wcikholin rusten. Ze had bij haar zuster, wier man aan liet mini sterie was, van de redevoering geboord die Werkholm over een brandende kwestie had gehouden. Die redevoering lag voor haar er terwijl zij la9 was 't haar alsof zij zijn stem hoorde. D.it was zijne heldere, scherp omlijnde zegs wijze. Ilka verdiepte zich zoo in de rede voering, dat zij verschrikt opzag toen plotseling een wel bekende stem naast haar vroeg: Ik hoor dat U zit te wachten - -mag ik U bij mijn dochter brengen?" Werkholm stond voor baar en zijn scherpe blik bad terstond gezien in welke lectuur zij zoo verdiept was dat zij niets merkte van zijn komst. Slot Volgt.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1