No. 56. Zaterdag 13 Juli 1907. 4e Jaargang. In Actie. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". FEUILLETON. Hoe ik aan mijne vrouw kwam. In de Ridderzaal. DE EEMLANDER. Verschijnt Woensdag» en Zaterdag». Bureau Kortcgracht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advcrtentiëu Van 1 tot 5 regels0.40 vooi iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting Bij de stemming op S Juli is er bij de stembus niet veel verloren. District II is bet kerkelijke district en al had het weinig gescheeld of de heer Celosse had het daar tot herstem ming gebracht, al ware dit het geval geweest, dan nog ware het hoogst twijfel achtig geweest of genoemde heer in dat district wel gekozen zou zijn. Wij althans hebben op geen paga- nistische „winste" daar durven rekenen. Ja, als du kerkdijken in oen district er zoo voor stonden, als dit met de vrijzinnigen in District II het geval blijkt te zijn, d i c zouden er wel wat van weten te makon. Doch wij hebben niet óver hunne middelen te beschikken. Geen dominé's en geen pastoors, die het werk van tien verkiezingsagenten doen door hun enormen invloed. Wanneer het nu maar gelukt district III en I te behouden, dan kunnen we over den gevoelden strijd tevreden zijn Al» dat geschiedt, maarwe vrcczen er voor. We hebben hooren beweren, dat in district I de hoer Gerritsen wel gekozen zal worden, al wordt er niet gewerkt. 't Is mogelijk, maar voorloopig twijfe len wij daar aan. Intusschcn, uien zal zich door derge lijke mecningen niet laten beheersclien. District I blijft ons, indien er ge werkt wordt. De heer Gerritsen heeft èn in den Raad èn in zijn particulier leven zich verdienstelijk genoeg gemaakt tegenover de minder bevoorrechten, dat vele werk lieden, die eervt een sociaal-democraat gekozen hebben wel zullen inzien, dat hunne belangen beter aan den heer Gerritsen, dan aan den in het openbaar leven zoo weinig bekenden heer Kleber kunnen worden toevertrouwd. Wat district III betreft, daar wordt Er vergaat niets vuor ons. voordat wij zelf vergaanen dan is het onverschillig. Carmen Sylva. -* de zaak heel wat mocielijkcr. 't Zal niet zoo gemakkelijk gaan om de stemmen van de Sociaal-democraten en van de thuis geblevenen voor dc hoeren Donker en van der Wal te winnen. Alleen wanneer er buitengewoon krach tig met geestdrift gewerkt wordt bestaat er eenige kans dat de vrijzinnigen hunne kandidaten of tenminste één er van er dóórhalen. De anti's zijn alweer een paar dagen bezig en die zullen de mooie kansen, die zij thans gekregen hebben, zich wel ten nutte weten te maken; terwijl zij nu zeker op den hechten steun van Rome kunnen rekenen, nu zij zoo uit- tekend geholpen hebben om de lieeren Kroes en van Kalken in den Raad te brengen. Zij zullen den clcricalcn citroen wel tot den laatsten druppel uitpersen waar- ze gelijk in hebben. Zouden de thuisblijvers uil voor den dag komen, nu er gevaar bestaat, dat er weer minstens één vrijzinnigen zetel in den Raad dreigt verloren te gaan? Natuurlijk zijn er menschen, van het slag van de heeren, die de kandidatuur Jcbbink gesteld hebben, die geen per sonen van zaken kunnen scheiden. Maar thans nu er van het stellen van een nieuwe kandidatuur geen sprake is, zouden wij hun wel eens willen vragen, verzoeken, heel nederig verzoeken zelfs om eens een enkel motief te geven, waarom de heeren Ruys en Salomons de voorkeur zouden verdienen tegenover de bride kerkelijke kandidaten. Elke vrijzinnige die zich onthoudt van stem men werkt dc kerkelijke partij iu de hand. Men kan sommigen maar niet aan hot verstand brengen, dat ze door niet te stemmen aan de tegenpartij een gc- wichtigen dienst bewijzen. En dan maar daar is niets aan te doen zijn er vrijzinnigen, die op den kerkdijken kandidaat stemmen, louter uit benepen conservatisme. Met zulke menschen valt niet te redeneeren. Het star-conservatis:ne gevoelt zich liet veiligst onder kerkdijken vlag. Doch zij, die nog iets gevoelen voor het liberale beginsel, voor goed onder wijs van allerlei aard, voor de belangen van minderbedeelden zij moeten, zij mogen thans niet thuisblijven. Zij behooren links te stemmen op Donker en a n der Wal. Waren de verwachtingen omtrent dc uitkomsten der tweede dusgenaamde Vredercouferentie uitderaard niet hoog gespannen, het staat thans te vreezen dat deze nog beneden het laagst ge stelde peil zullen blijven; er bestaat zelfs gegronde beduchtheid, dat de arbitrage regeling van 1899 in min-gunstigen zin zal worden gewijzigd. Een der belangrijkste voorstellen voor de vredesvrienden betrof de verplichte oorlogsverklaring vóór het openen der vijandelijkheden. Werd hiertoe besloten en de termijn titsschen dc aanbieden en het begin der vijandelijkheden ruim gesteld, dan bleef immers voor onzijdige of bevriende mogendheden de gelegen heid open alsnog hunne goede diensten aan te bieden en zoo den oorlog te voorkomen. Het in dien geest gedaue voorstel van Frankrijk, gesteuud door Duitschland vond evenwél weinig instemming. Rus land was zéér met het beginsel ingeno men, maar voor het stellen van een langen termijn was men nog niet rijp Voorloopig moest men zich dus bepalen tot dien van 24 uur, door Nederland voorgesteld. Italië vond het een erg moeilijk geval, Engeland Japan en Aine ika moesten zich hun oordeel over het beginsel nog voorbehouden. Men ziet dus, dc kans dat er iets van Frankrijk's voorstel terecht komt, is niet groot. Wat de termijn van 24 uur betreft, deze beteekent voor de kleinere mogend heden, tegenover een zelfs op voet van vrede nog steeds overmachtigen tegen stander, totaal niets. Of Frankrijk zijne gereedstaande troepen 24 uur vroeger of later over de Belgische, Duitschland dc zijne over de Ncderlandsche grenzen zet, maakt feitelijk geen verschil voor de betrokkcu kleine mogendheden, die tijd behoeven voor hunne mobilisatie DOOK C. J. HAMILTON. (1 „Och, waarom haast die trein zich zoo. Ging hij toch maar wat langzamer en kon ik zoo voor eeuwig blijven zitten, met dat liefelijke gelaat tegenover mij!" Zoo dacht ik op een zekeïen middag in de maand Juni. Zij zag er bepaald allerliefst uit en ik had allen tijd om haar op mijn ge mak op te nemen, hoewel zij geen oogenblik opkeek, mijne bekoorlijke vis é-vis, met haar eenvoudig matelotje en wit mousseline blouse, Voor zoover ik zien kon, hadden haar oogen dat diepe blauw, dat naar grijs overhelt; haar haar was goudachtig bruin, haar roodc lippen stak zij een weinig vooruit net een rozeknopjo, toen zij peinzend haar potlood bevochtigde. Op haar schoot lagen drie lange reepen papier die mijn geoefend oog dadelijk als druk proeven herkende. Zij was blijkbaar bezig ze na te kijken, doch ik zag wel dat zij er niet 't flauwste idee van had Nu eens fronste zij maar mooie wenk brauwen of lachte eveu, eene aanbid delijke lach, dan weer pakte zij haar potlood steviger beet met een air van „zoo moet het zijn." Er was nog iemand in onze coupé eene chaperone had ik haast gezegd een gezette, bejaarde dame met een bril op en een heele stapel boeken en kranten Daast zich; zij lette heeleinaal niet op ons. Toen wij in de buurt van Hitchin kwamen, begon zij haar bezit tingen bij elkaar te zoeken. Goddank, zij had plan ons te verlaten! En zoo was het ook. Toen wij liet station uit- stoomden, wierp ik over mijn „Daily Mail" heen een langen, langen blik op haar. Mijne schoone overbuurvrouw en ik waren alleen! Zij was nu bijna aan het einde van haar laatste strook papier Zou ik, kon ik, mocht ik, dorst ik haar aanspreken? Ik raapte al mijn moed [bijeen. Ik z o u het doen! „Misschien wilt u het raampje wel wat verder open hebben?" vroeg ik zoo beleefd mogelijk. „Jja, als 't u blieft", was haar on- om althans den eersten aanval van den vijand eenigszins te kunnen weerstaan. Even ongunstig staat het, naar be weerd wordt, met dc voorstellen tot wijziging van dc overeenkomst van 1899 tot scheidsrechterlijke regeling van internationale geschillen. Men koesterde dc verwachting, dat beproefd zou worden de toepassing van arbitrage verplichtend te stellen voor alle gevallen waarbij de eer en de onafhankelijkheid der partijen niet ge mocid was; dat men het althans eens zou worden'over het instellen van ver plichte enquêtecommissies tot onderzoek van dreigende of bestaande geschilpunten Doch geen der door Rusland, Frankrijk Engeland of Duitschland ingediende desbetreffende voorstellen schijnt de zaak iets verder te brengen. Van overeenstemming omtrent andere belangrijke panden, als dc onschend baarheid van den bijzonderen eigendom op zee, het blokkade- en het buitrecht, het binnenloopen van neutrale havens enz., is mede niet gebleken. Aan voorstellen ontbreekt het overigens niet. Kleine Staten zooals Denemarken, Haïti, Nederland, Poru e.a. sloven zich af om van hun aanwezigheid blijk te geven door liet doen van voorstellen enz. proefballons voor bevriende mogend heden. Het belangrijkste der vele iu de laatste dagen ingediende voorstellen is dat van Amerika, betreffende de instel ling van een permament Hof van Arbi trage. Het luidt ongeveer als volgt: Er zal een permanent Hof van Arbitrage worden geïornid, bestaande uit 15 leden, die in moreel opzicht zeer hoog staan aangeschreven, en van erkende bevoegdheid in zaken van inter nationaal recht; zij en hun opvolgers zullen worden aangewezen op de wijze als deze conferentie zal bepalen, doch zij zullen gekozen worden uit verschillende landen, opdat de verschillende stelsels van recht eu procedure en da voor naaiuste talen bij het personeel van het Hof behoorlijk zullen vertegenwoordigd zijn. Zij zullen benoemd worden voor een (nader in te vullen) getal jaren of totdat huu opvolgers zullen zijn benoemd en hun taak zulleu hebben aanvaard. Het Hof zal jaarlijks te 's-Graven hagc bijeenkomen op een bepaald tijdstip en zoolang zitting houden als verschillig antwoord. Zij keek zelfh niet eens op van die hatelijke papieren. Waarom willen vrouwen toch met alle geweld schrijven en zich gedrukt zien? Zij moesten geen inkt aan haar vingers hebben, als wij haar handen willen kussen. Ik gluurde nog eens naar den over kant. Gelukkig, zij was klaar! Dc pa pieren lagen los op haar schoot. Haar mooie oogen waren half gesloten, zij scheen verzonken in droomerijen, mis schien droomde zij van roem of van liefde. Doch neen, meisjes die besmet zijn door de schrijfkoorts, droomen niet vun liefde. Plotseling kwam een wind vlaag door hot open raampje, greep de papieren en voerde ze triomfankelijk mee. Daar gingen ze, de wijde wereld in! Zij sprong op niet een kreet van schrik en staarde ze wanhopig achterna. Toen sloeg zij haar handen ineen en riep op een toon van bittere smart: „Ze zijn weg, voorgoed weg! O, wat moet ik beginnen wat moet ik beginnen?" „Zijn ze erg belangrijk?" Het was een wreede vraag, dat besefte ik ten volle, doch ik wist op dat oogenblik niets anders te zeggen. Yan 't grootste belang", antwoordde zij met nadruk, „heel, heel belangrijk! Mijn eerste, gedrukt schetsjeaan genomen door den redacteur van de „Firefly".... van morgen kreeg ik de proeven en er stond op: „Yerzocke Donderdag terug", het stond op het eerste bladen en vandaag, is het Woensdag....! Morgen moet hij ze hebben! O, wat moet er van mij worden!? 't Zal mij nog gek maken Ik heb het vroeger al zoo dikwijls ge probcerd, o, ontelbare malen en nu voor den eersten keer is het aan genomeu! Ik was er zoo trotsch op zoo blij or mee zoo heel blij -- en nu Tranen, echte tranen schitterden in haar oogen, die nu wanhopig in dc mijne staarden. „Misschien wil de uitgever u wel een duplicaat drukproef bezorgen", stelde ik troostend voor. „O, neen, zoo iets zou ik uiet durven vragen. Hij zou mij lastig vinden en dat zou alles bederven. Ik heb altijd gehoord dat uitgevers niet lastig ge vallen willen worden. Eu ziet u, er stond duidelijk: „Verzoeke Donderdag terug", dus daar moet ik mij aan hou den, dat moet gebeuren", eindigde zij haast kreunend. „Hoe is de titel van uw schetsje?" „O, Sophonista's Spiegel", „Wacht, waar had ik dien vreemden titel meer gehooid? Ik moest hem er gens gezien of gehoord hebben. Ah, nu herinnerde ik 't mij! Als mede-redacteur van de „Firefly„ was mij het verhaal onder een berg noodig is. Het benoemt zijn eigen ambtenaren en stelt een eigen regle ment vast. Elke beslissing zal bij meer derheid van stemmen moeten genomen worder. en 9 leden zullen het quorum uitmaken. Da rechters zullen gelijken rang hebben en een salaris ontvangen dat voldoende is om zich te kunnen wijden aan de behartiging der hun opgedragen belangen. In geen enkel geval, tenzij partijen daarin uitdrukkelijk toestemmen, zal een rechter deelnemen aan de behan deling of beslissing in een zaaak voor het Hof, waarin zijn Staat betrokken is. Het permanente Hof zal competent zijn om kennis te nemen van en te beslissen in alle gevallen, die gegrond zijn op internationale geschillen tns- schcn souvereine Staten, die niet langs diplomatieken weg konden geregeld worden en die aan zijn oordeel worden onderworpen krachtens een overeen komst tusschen partijen, hetzij in eer sten aanleg, in appél of in revisie, oi tot vaststelling van rechten, plichten of verplichtingen, krachtens arresten beslissingen of vonnissen van commis sion van onderzoek of speciaal bijeen geroepen arbitrale rechtbanken. De leden van het Ilof zullen bevoegd zijn als rechters ten aanzien der be slissingen van elke commissie van onderzoek of speciale arbitrale recht bank, die kan worden samengesteld door elke mogendheid voor de be slissing van elk onderwerp dat hun speciaal zal worden toegewezen en door hen moet worden uitgemaakt. Het tegenwoordig Hof van Arbi trage zou zooveel mogelijk den grond slag moeten vormen voor het nieuwe Hof, met inachtneming van de ver tegenwoordiging daarin van de mo gendheden, die laatstelijk de Conventie hebben onderteekend. Dc verplichting evenwel de tusschen- kotn8t van het Ilof iu te roepen; die van zich te onderwerpen aan zijne uitspraken, tn één woord al datgene wat aan het Hof feitelijk beteekenis zou vcrleeucn, ontbreekt. Pessimisten zijn dan ook van meening dat er niets wezenlijk belangrijks zal tol stand komen, maar men het waar schijnlijk eens zal worden over eukclo weinig ingrijpende en ondergeschikte punten. Het is als beproefde men, uiet AI. S. S. in handen gekomen. Ik had het vluchtig doorgezien en het als ge schikt naar de drukkerij gezonden. En dus was mijne schoone onbekende de schrijfster. Ik kon haar echter niets vertellen van mijn bekendheid met haar geestes-kind: zij scheen redacteuren als supeiiorc wezens te beschouwen te goed voor de aarde! het was beter dut zij die illusie nog wat behield; ik moest haar niet te vroeg inwijden in de geheimen der Reductie. Ik kon den kelijk wel een tweede proef voor haar krijgen; doch neen, dat ging niet; zij zou dadelijk bemerken, dat liet niet de door haar gecorrigeerde was en vragen, wat ik mij te bemoeien had met haar zaken. Waarom greep u ze niet gauw, toen ze uit het raam woeien?" vroeg zij verwijtend. „U had het gemakkelijk, kunnen doen. Als u het raampje niet zoo ver had opengetrokken, was het niet gebeurd. O, was u er maar afgebleven!" „Het spijt mij erg", zeide ik berouw vol. „Het was heel dom van inij. Ik ik dacht niet, dat de wind zoo op zou steken; het gebeurde zoo plotseling! Misschien zijn ze ergens tegenaan ge waaid en liggen ze daar nu rustig. Zoudt u gaarne willen dat ik eens ging zoeken?" Slot Volgt.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1