No. 59. Woensdag 24 Juli 1907. 4e Jaargang. JLiheraal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Reemsche Waarheid. FEUILLETON. „lm wunderschönen Monat Mai." Een Snuifje. In gevaar op den Matterhorn. DE EEMLANDER. Verse li lj ill Woeusdiigs en Katerdnjts. Bureau Kortegraeht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertcutlön Van 1 tot 5 regels 0.40 vooi iederen regel meer0.08 Bij abonnement aanmerkelijke korting.) De Eembode, liet katholieke orgaan voor deze streek, is uitermate verheugd over den afloop der gemeenteraadsver kiezing. Nu dat kunnen we ons best begrijpen, één zetel gewonnen door de anti-revolutionaire broeders, dat stemt tot vreugde. Wij van onzen kant zouden zeker niet minder gejuicht hebben wan neer de uitslag voordeel in onze gele deren had gebracht. Maar wat wij ons niet kunnen be grijpen, dat is de leugenachtige voor stelling, die de Eembode thans tracht te geven van de verkiezing van den heer Gerritsen. Wij weten wel, dat in de verkiezingsdagen de „Christelijke broe ders" over een heel arsenaal van leu gens en woordverdraaiingen van aller hande soort hebben te beschikken, maar dat het onwaarheid spreken er zoo dik op zit, dat zelfs na de verkiezing daarmee nog moet gewerkt worden, dat lijkt ons toch wel wat al te kras. Na den uitslag der horsteinming te hebben meegedeeld schrijft de Eembode nl. het volgende: „Voor de anti-liberale partijen is deze „uitslag een prachtig succes. In district „I bleef de lieer W. Kleber, zooals te „voorzien was, wel in de minderheid, „maar men bedenke hierbij wél, dat de „heer D. Gerritsen was een aftredend „lid, wien bovendien de steun was toe gezegd van socialisten, omdat hij op „een schrijven van de afdecling Amers foort der S. D. A. Pwaarin hij om- trent zijn sympathieke gevoelens voor „de beginselen dier partij werd gepolst, „een bevredigend antwoord had gegeven. „En toch, ondanks dat in gevlei komen „der roode vrienden, heeft de heer Ger ritsen het stcmmental, bij eerste stem- „ming verkregen, bij herstemming niet „eens zien toenemen met het getal stem- Cursiveering van ons. Red. Eeml. Dc vrienden met hun beste bedoelingen richten veelal grooter onheil aan dan de 1 vijanden met hun slechtste. Naar ANNE GEDE. De eerste gouden stralen van de rij zonde Pinksterzoii gluurden nieuwsgierig door de witte gordijnen in Else Feldheim's hoekkamertje, terwijl ze plagend, als wilden zij haar wekken, de rozige wangen en blonde lokken van de be koorlijke slaapster omlijstten, die nu ook werkelijk de zijden wimpers bewoog en droomerig in den jongen morgen rond keek. Zij rekte welgevallig do slanke lede maten uit, terwijl zo de mooie armen kruiste, die uit ecu met kant gegar neerde nachtjapon te voorschijn kwamen achter de prachtige blonde vlechten, die losjes op den rug hingen. Hé de fijne neusvleugels bewogen zich welk een heerlijke geur, drong door het geopende venster. Beneden in den tuin stondcu de vruchtboomen en de „men door de socialisten bij eerste steni- „ming in dit district uitgebracht, terwijl „daarentegen de heer Kleber circa 40 „stemmen meer op zich vereenigde. „Iiierin ligt een zeer bemoedigend ver schijnsel voor de anti-liberale partijen. „In iedor geval zullen do vrijzinnigen „ook in district I in de toekomst met „de Rechtsche partijen ernstig rekening „hebben te houden." Zorgvuldig vermijdt de Eembode mee te deelen op welke wijze de lieer Ger ritsen gepolst is omtrent zijn sympathieke gevoelens voor de beginselen der sociaal- demokraten. Mogelijk zouden eronder haar lezers misschien gevonden worden, die in weerwil van voorlichting a la Eembode nog genoog gezond verstand hadden overgehouden om zelf eens te denken en te onderzoeken wat er dan tocli wel door de S. D. A. P. is gevraagd. Dat moet natuurlijk vermeden worden en daarom liegt de Eembode er eenvoudig maar op lo9 cn stelt het voor of den heer Gerritsen een soort socialistische geloofsbelijdenis is afgevraagd. Wy zullen hier afdrukken wat den heer Gerritsen en ook den anderen candidate» is gevraagd, de Eembode moet dan eens aantoouen het specifiek socialistische dezer punten: Ilun mcening is nl. gevraagd over de volgende vraagstukken: le. Salaris regeling Gemeente-werk lieden; 2e. Gemeentelijke Badinrichting; 3e. Openbaar Lager Onderwijs, Scliool- voeding en -kleeding,Schoolartsen; 4e. Yerhoogiiig van het minimum be lastbaar inkomen der Inkomstcii- Bclasting; 5e. Gemeentelijke Grondbezit; Ge. Het Woning Vraagstuk. Nu weet de Eembode niet eens wat de lieer Gerritsen heeft geantwoord, maar niettemin insinueert ze van in 't gevlei komen der roode vrienden. Dergelijk min geschrijf moest men eigenlijk zonder meer kunnen laten pas struiken in vollen bloei. Daar liet zich ook een zacht, welluidend gefluit hooien; het ware de beide lijsterpaartjes, die achter de tralies van de kooitjes, die naast het hoekvenster hingen, juichend den wonderschoonen morgen begroetten, Fluk6 sprong het jonge meisje uit het bed, en gluurde door de gordijuen. Och wat was het buiten toch mooi. Op alle grassprietjes cn bloesems glinsterden dauwdruppels. Het was immers nog zoo vroeg, nog zoo stil daarbuiten. Kwart vóór vijf wees de klok. Af en toe ging een dorpsbewoner het huis voorby en overal, zoo ver ze kou zien, voor alle deuren van de boerderijen prijkten groene meiatruiken. Hoe schoon was het Pink sterfeest toch op het land! Wat zou het nu in het boscli prachtig zijn. Plotseling stond haar besluit vast. Zij wilde vroeg opstaan, den wonder schoonen Pinkstermorgen thans ook volop genieten en alleen, ongestoord. Hier op het land kon dat immers, voorheen in de stad ging liet niet. Doch uu hare moeder, eone majoors weduwe nood gedwongen, doch niet uit eigen aandrift, terwille van haar zoons, om „gezondheidsredenen" voor een paar jaar naar Westerbostel was ver huisd, kon Else het vrij doen. Ze legde snel het weelderige blonde haar in een wrong en trok, daar toilet maken onnoodig was, een wyd morgen kleed van lichtblauw linnen aan, dat seeren, maar wij weten te goed, dat helaas bij velen door zoo'n scheeve voor stelling der feiten uog waanvoorstellingen worden gewekt, die voorde „Christenen" in verkiezingsdagen politieke fortuintjes zijn. Wij volstaan er thans mede, ze te sigualeeren en noudigen de Eembode uit nu eens inet nadere bewijzen voor haar redcnceringcn aan te komen. De berekening dat dc heer Gerritsen het met behulp der socialistische stem men uog maar even gehaald heeft is geheel in overeenstemming met de waar heidsliefde der Eembode Wanneer men toch nagaat dat do heer Gerritsen bij eerste stemming 310 stemmen verkreeg en de heer Kleber bij herstemming 293 dan zou men zoo denken, dat de heer Gerritsen nog al een aardigen voorsprong had. Neen zegt de Eembode dc stemn cn der roode vrienden waren hard noodig en hij kreeg zo niet eens allemaal. Wij willen daarover niet twisten, wij wijzen er nog eens ten overvloede op, om te laten zien hoe dit roomsche orgaan met de waarheid weet te sollen. In hetzelfde nummer van de Eembode komt een hoofdartikel voor over „Het nut van kranten lczon". Het artikel, dat ingezonden is, eindigt aldus: „Gelezen moet cr worden, gelezen „door allen! Maar wilt gij geleid worden „naar hetgeen waar is cn goed, leest „dan een Roomsche krant". Wat blieft U? Ook voor vele Amersfoorters. In de anti-revolutionaire pers, circu leert een artikeltje, dat oorspronkelijk afkomstig is vau „De Graafschapper". We nemen er het volgende van over: „In liet Volk, liet dagblad van de Sociaal-democratische partij, leest men onder het opschrift: „Geen sociaal-demo cratische dominee" liet volgende: echter juist door zijn eenvoud, dc slanke, gracicuso lijnen vau het fraai gevormde lichaam op liet voordoeligst deed uitkomen. Nu nog den grooten, met margerieten versiereen tuinhoed te voorschijn ge haald en vervolgens sloop zij zuchtjes om niet de in liet aangrenzende vertrek slapende moeder te wekken, de trap af, door den tuin naar de dorpsstraat. Slechts Erdmann de krompootige kleine taks, had zich vertrouwelijk tegen haar aan gevleid, ofschoon hij min of meer verslapen uit zijn mand te voorschijn kwam, terwijl hij de wandeling wel wat al te vroeg vond. Even buiten het dorp begon het uit gestrekte kloostcrbosch cn Else sloeg al heel spoedig een der goed onder houden wegen in. Ze haalde diep adem. O, wat was hier toch heerlijk! Welk een verrukkelijke geur van vochtig gras, van jong hout, van dennen en woudbloempjes. De morgenzon scheen goudglanzig door het groene bladerdak van de beuken, terwijl een zacht koeltje- met den ritselenden bruidssluier van me- jonkvrouwe berk speelde, waarvan de witte stammen vrooïijk blonken. En dan dat duizendvoudig jubellied dat juichen van de kleine zangers bo ven in de toppen. Vol melodie zong de goudmerel haar morgenlied. Else stond aandachtig te luisteren. Welk een wonderbaarlijk klaukgeluid Door het kiescollege dcrNcd. Herv. Gemeente te Leeuwarden is tot predi kant in dc vacature dr. G. Nijhoff, beroepen ds. J. ten Bruggencate te Ruurlo. Ilct kiescollege hooft dus niet aan den wensch der 50 lidmaten en doop leden, die per adres aan het kiescollege hadden verzocht om een predikant van sociaal-democratische beginselen te beroepen, voldaan. De modernen, die zelfs als minder heid te dezer plaatse bij de gratie der Evangelischcn een predikant hunner richting beroepen kunnen krijgen, schij nen zich nog niet tot die hoogte te kunnen opwerken, dat zij den sociaal democratische» lidmaten een predikant gunnen, die hun godsdienstige behoef ten kan bevredigen. Welk een brutale aanmatiging dachten wij onwillekeurig bij de lezing van deze regels. De sociaal-democratie heeft evenmin recht op den kansel in de Ned. Herv. Kerk als het modernisme." Wc mengen ons in dezen strijd na tuurlijk niet. We bieden uit dit stukje, vooral de laatsto zinsnede, alleen ter overdenking aan, aan role Amersfoorters, die zich steeds vergenoegen met onder het gestoelte vuil orthodoxe predikanten te zitten en volgaarne in de. Kerk ge duld worden ter wille van de dubbeltjes Maar ecu predikant van eigen richting? Het aangehaalde illustreert don geest der orthodoxie in dat opzicht. 1) Cursiveering van ons B. Th. v. Heemstra schryft in de Mededeelingen der Ned. Alp. Ver. over een beklimming van den Matterhorn: Het weer was prachtig doch zeer warm zooals wij, met uitzondering van eenige dagen te Zermatt, gedurende onze vijfweeksclie reis bijna bij voortduring gehad hebben. Van Evoleua gingen wij naar Arolla; vandaar toog ik allee» met school er iu deze kleine horst. Ver weg ergens in het diepst van het woud, jubelde de nachtegaal. Overal in den omtrek vroolijk leven cn beweging. Dc vinken floten, de duiven kirden, terwijl vlak naast baar een slanke bruine rcc door het onderhout kroop, de grootc oogeu verwonderd op haar gericht. Ja het was bier toeli schoen, juist zoo als oom Christiann geschreven bad, die reeds verscheidene jaren predikant in Wcsterbostcl was. 11ij had gelijk, het was hier uit te houden. Maar '8 winters, zou het dan niet vreeselijk eenzaam zijn? Eu iets dat klonk als een bange zucht volgde. In den beginne had ze, wauucer cr sprake van was naar buiten te trekken, zich voorgesteld gedoemd te worden tot een troostcloozc verbanning. In zulk een eenzaam boschdorp te wonen, stond gelijk met afscheid te nemen van alle bekoorlijkhndcn ecner groote stad, van de. vriendinnen on de amusante flirt, in een woord, het leven vaarwel te zeggen en in doodsclic eenzaamheid te versuffen en te verboeren onder men- schen, die nooit in huil leven iets van tennis cn lancicr hadden gehoord. Als niet het logeeree bij familie en vrien dinnen als troobt iu het vooruitzicht was gesteld, zult zo al bij de gedachte alleen hebben gewanhoopt. Eer bare broers, de beide kadetten en de Btudcnt, mijne gidsen Jean Guudm cn Pierre Gaspoz, beiden uitstekend naar de Bcrtolhut. Deze was tot den nok bezet. Om drie uur moesten wij opbreken, maar reeds om één uur werd ik door het af- loopen van eon wekker en het daarop volgende gestommel, klaar wakker en kon ook niet meer inslapen. Van uit de hut bestegen wij eerst den twee uur verder gelegen Aiguille dc la Za en keerden toen weer terug om te ontbijten on de ransels te halen. „Hoe warm hot was en boe ver", kon ik dien dag ook zeggen. Eerst over sneeuwvelden, waar aan geen eindo scheen te komen, naai den Col d'Hércus, van daar over den Stockglct6cher, waarop wij oen weg moesten zoeken tusschcn talrijke spleten door naar liet Stockje; vervolgens over den Zmuttgletschcr en jangs een kortoren weg dan over Staffelalp naar Schwarz- seehotel, waar wij om vier uur aan kwamen. De hitte was onuitstaanbaar. De glet8cherzalf waarmee ik mij had ingesmeerd, maakte, dat ik liet nog warmer kreeg, uiyu bril was ieder oogeu- blik opnieuw beslagen, cn mijne schoe nen doornat. Eene vergoeding had ik in het prachtige uitzicht, maar it wenschte Matterhorn, Dent d'Hérens cn alle ver dere Alpine Majestiilcii naar den drommel voor eene betrokken lucht. In liet hotel bestelde ik een kamer om wat uit te rusten. Met dc gidsen bad ik afgesproken, dat wy oui zeven uur naar de Matter- hornhut zouden gaan, maar tegen dien tijd kreeg ik tegenbevel; de luit was geheel bezet; talrijke andere partijen zouden uit het hotel zelf opbreken, dat moesten wij nu ook maar doen en wel tegen elven. Later hoorde ik dat er 43 personen den volgenden morgen den toclit wilden ondernemen; de wind was naar het Zui den omgeslagen en men verwachtte bin nen een paar dagen ander weer; daarom waren er zooveel, die nog dien dag van het naar alle waarschijnlijkheid nog schoone weer wilden profiteeren. Of het er precies zooveel waren, zou ik niet durven bevestigen; in ieder geval ver over de dertig; toen wij den volgenden ochtend allen onder den Schouder waren, geleek het in die nauwe ruimte wel een mieren- hoopgeen wonder, dat de Leeuw van Zermatt eindelijk getergd was cn aan zijne ketens rukte! Om tien uur werd ik opnieuw gewekt; veel had ik echter niet geslapen. Ik op eigen beenen konden staan, en zij uit hare ballingschap naar de stad kon terugkeeren, was ze immers reeds lang als slachtoffer van deze broers eene suffe, oude jongejuffrouw geworden! Ze moest even stilletjes bij do ge dachte lachen. Neen, zoo snel ging liet oude jongejuffrouw-worden godc zij dank toch nog niet. Van zeventien jaar tot dertig was nog een reusachtige tijd; dan kon ze reeds lang mevrouw zijn. Maar ze zuchtte opnieuw wie zou hier in deze eenzaamheid, nis prins Charmant komen opdagen! Wat mee telde was voor zoover ze in do weinige dagen die ze hier woonde, had verno men, weinig beneden de zestig en goed van vrouwen voorzien. Zoo dwaalde zij, nu eens vroolijk, dan wéér ernstig philosophccrond door liet bosch. Daar drongen plotseling menschclijke stemmen tot haar door I Het schenon knapen te zijn, die in een der zijlanen levendig met elkander spraken. Wacht maar", hoorde Ehe den een juist zeggon: „ik klim er een voudig in, en breek boven den kruin af, die is het mooist!" De struiken der berken ruischteu en bogen zich en daar stond zij eensklaps voor hen. Het waren twee jeugdige gymnasiasten, die naar het scheen uit de naburige hoofdstad, per fiets een vroegen piukstcrtocht in het bosch van

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1