No. 61. Woensdag 31 Juli 1907. 4e Jaargang. De Vrouw. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". FEUILLETON. Aangenomen. Gemengd DE EEMLANDER. Verschuilt Woensdags en SKatcrdags. j Bureau Kortegrncht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der adverteuttëu Van 1 tot 5 regels0.40 vooi iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) ÏL Niet minder dan dc man heeft de vrouw noodig een karakter te worden. Als het langste leven de indrukken der kindschhcid niet vermag uit tc wis schen, omdat deze hun merkteekenen griffeleu op den bodem van het men- schenhart, en als het hoofdzakelijk de moeder is, c.ie deze kindschhcid ver zorgt en bestuurt, dan is zij het ook die een plooi en richting aau het gc- lieele leven van eiken mensch geeft. Als speelnoten elkander opvoeden, kan dc broeder den invloed der zuster niet ontgaan. Als het huwelijk den man een levensgezellin geeft, dan geeft het hem tegelijk een steun of een belem mering op zijn pad, een stoot tot rijzen, of tot dalen. Als de levensdraden van mannen en vrouwen zich overal en elk oogenblik door elkander strengelen, wordt de kwaliteit van het weefsel ook door het gehalte van die der laatsten bepaald. Dit zijn niet alleen algemeen bekende, maar evenzeer erkende waar heden en door deze tot uitgangspunt cener beschouwing over de gcestcsvor ming der vrouw te kiezen, plaatst men zich op den eenigen grondslag, die in den strijd der inccningen omtrent de vrouwenkwestie schier geen enkelen schok heeft te verduren. Dij al het verschil in mccning in deze kwestie is er toch één punt van overeenstemming klinkt toch één melodie door al die disharmonie heen. Leg Mill's „Subjection of Women" tegenover „les Femmcs qui tuent et les Femmes qui votent" van Dumas Fils, en daar tusschcn het een eu ander wat in dien tusschentijd in Neder land over de vrouw is geschreven, en ge hoort midden onder een kruisvuur van meeningen dezen grondtoon weerklinken: „Ten allen tijde hebben de vrouwen een ontzaglijken invloed uitgeoefend." „liet ware vrouwenleven is vormend. Dc boeken sluiten voor iemand het leoen niet open, zij blijven .sto)ii voor dengenen, die nog niet heeft geleefd. Carmen Sylva. Ze waren getrouwd om de kinderen. Niet om kinderen die er al waren, maar om de kinderen die zij hoopten dat komen zouden. Zij waren beiden dol op kinderen. Voor elkaar hadden ze veel genegenheid, voel vriendschap veel sym pathie; niet de ware liefde, die dwingt om te trouwen. Ze hadden best liet overige van hun leven kunnen slijten als twee goeie vrinden, liet aangenaam vindend als ze ekaar zagen, maar liet óók zeer waardecrend dat ze ieder lnm zelfstandig heid behouden hadden zooals ze al zooveel jaren, kalm en liollandsch, ge sleten hadden naast elkaar. Ze hadden samen op de schoolbanken gezeten, ze maakten hun huiswerk samen, ze speel den in dezelfden tuin (als ze speelden, wat een hooge zeldzaamheid was; het liefst zat hij haar wat voor te lezen.) om zich heengrijpend, doordringend, mateloos invloedrijk." 0:n te komen waar wij wezen moeten, hebben wij de vrouw te bevrijden." „De ver eeniging van man en vrouw moet meer en meer worden oen samensmelten van twee vrije wezens door den band van genegenheid en gemeenschappelijk stre ven in een hoogere eenheid opgelost." wij moeten zelfstandige ontwikkeling volgens individueelen aanleg wenschen voor ieder meisje eu voor iedere vrouw." „De moeder is dc voornaamste op voedster en opvoeding vereischt do meest mogelijke vastheid van beginselen, de meeste kennis van den mensch, van de maatschappij, inzicht om in alles het wezen van den schijn te schiften. Daarom zal slecht zij een goede opvoedster zijn, die volgens eigen beginselen leert han delen," m. u. w. die een karakter leert zijn. In liet woord opvoedend ondenvijs voor de Vrouw ligt de gees- tesvorming voor de helft des mensch- doms, van de vrouw in alle oorden der wereld, op alle trappen der maatschappij, opgesloten. Er bestaat geen gevaarlijker kwaad voor een wezen, dat tot hoogere ontwikkeling bestemd is, dan leegheid van hoofd en leegheid van hart. Waar liet verstand niet weet te denken en liet gemoed niet zuiver kan gevoelen, daar werpt zich de geest, die uit zijn aard nooit kan rusten op de ellendigste nietigheden en ijdelheden. Daar ver dwijnt alle ernst en alle gemoedsrust. Daar wordt dc mensch der maatschappij eindelijk tot een ballast. Ons streven inoct hierop uit zijn, dat wij bij do opvoeding der jeugdige vrouw haar ge schikte leerstof aanbieden on haai oefenen om zelfstandig te denken. Maar vooral niet alleen dit. Boven alles moet het gemoedsleven zuiver ontwikkeld worden, liet meisje moet ontwikkeld worden tot vrouw in den edelstcn zin des woords, tot een wezen, dat én door verstandsontwikkeling en bovenal door een veredeld gevoel en door reine liefde later, toon hij op 't gymnasium was ging hij haar om vier uur altijd halen niet uit drang, uit behoefte, maar meer omdat ze liet zoo gewoon waren. Daarna ging hij suulcerai en zij naar de kostschool. Ze verloren elkaar een beetje uit 't oog. Schrijven hielden ze geen van beiden veel van; alleen met de verjaardagen schreven ze een tamelijk moeilijken felicitatiebrief. Met de vacanties zagen ze elkaar weer deden wat vreemd, zaten ecu weinig in de war met hun houding. Het studeeren vlotte niet hard. En toen hij eindelijk niet veel hoofdbreken eu getob z'u candidaats bad gehaald, stierf zijn vader (zijn moeder was allang dood) en besloot hij, zich van de wereldsche bekommernissen verder niet veel meer aan te trekken ze konden liet best buiten hem af en aangenaam op liet oude buitentje wat te gaan heereboeren. Hij vond een zeer geschikte huishoudster; hij richtte zich een studeerkamer in, waar zijn boeken door't spiegelglas tegen ver stoffen beveiligd werden doch waar 't slot roestte van zijn lessenaar. Toen ontmoette hij baar weer, die een paar buitentjes verder woonde. Het leven had weinig emoties. Wat trok hij zich aan van 't geen er in de groote steden gebeurde?! Oorlog 'teenige waar hij een ingewortelde vrees voor had--zou er hier wel niet komen; en de rest van alle wereld-, lands- en stadsgebeurtenissen liet hem volkomen koud. Hij was goabon- in staat zij om de opvoedster en leids vrouw der inenschheid' te worden. De werking der moederlijke liefde is bestendig en onbeperkt. Zij begint met de opvoeding van liet kind en doet zich later gevoelen in den invloed, dien elke goede moeder op hare volwassen kinderen behoudt. Wanneer zij liet maatschappelijk leven zijn ingetreden en hun deel ontvangen van de moeiten en bezwaren daarvan, dan wenden zij zich steeds tot hunne moeder om bij haar troost en niet zelden goeden raad te vinden. En wanneer hun niets dan een zalige herinnering van haar is overgebleven, dan nog zegenen zij hare nagedachtenis. Goethe zegt: Mijn vader dank ik ernst en kracht Eu wijsheid voor het leven; Mijn moeder '1 geen van diehtersvuur Eu liefd' mij is gegeven. Het is een onomstootelijke waarheid dat iedere geest zijn eigenaardige me thode van ontwikkeling hoeft, 's Hen- scheu geest is niet een klomp leem, die zich laat kneden tot den vorm, dien de werkman verlangt; hij is veeleer een kiem, die alles in zich draagt, wat zij eenmaal kar. worden, maar waar aan de voorwaarden moeten verschaft worden om al datgene te ontwikkelen, wat van nature iu haar ligt. Het eigen aardige van deu geest der vrouw, dat, waardoor zij boven deu man uitmunt, derhalve hare sterke zijde, is het ge moedsleven. Levendige verbeelding en fijn gevoel zijn de gaven, waarmede zij in hoogere mate bedeeld is dan dc mannen. Deze gaven te leiden en te ontwikkelen, hierop noet vooral bij het onderwijs voor de vrouw het oog ge vestigd blijven. Wij stemmen het toe: even als er vele mannen zijn met vrouwelijk fijn gevoel begaafd, zoo zijn er ook vrouwen met een mannelijk kritisch verstand. Laten ook die met hare gaven woeke ren. Voor haar moet in den ruknsten zin de gelegenheid worden geopend neerd op de Rotterdammer, omdat liet nu eenmaal zoo hoorde; maar meestal kwam liet blad niet uit de plooien dan om er uien op te drogen of aardappel schillen in tc bewaren. Dat alles had het immers maar op je zenuwen gemunt; en daar moest hij niets van hebben! Zijn zeuuwen waren goéd, bij had er nooit last van; welnu, lieten zo goed blijven! Dat was zijn óénig werkelijk vooropgezet levensdoel: zijn zeuuwen te menageeren. Daarom had hij t land, toen hij hiar weer ontmoette. Immers jeugdheriunerin geil, vooral in vrouwegedaantcn, geven je zenuwen kleine schokjes. Hij was dan ook den eersten tijd wat koel, wat stug, en dat niet alleen uit onhandigheid. Ziju studentenjaren geen corpslid natuur lijk, en om zijn achterlijkheid, zijn blok ken en vooral zijn boerenmanieren wei nig getapt, om zijn vu:6ten te veel ge vreesd om voor den gek gehouden te worden zijn studentenjaren hadden zich bewaard ongerept van vrouwelijke ontmoetingen. En ook hair was pen sionaat niet de meest gunstige leerschool geweest hoe mot jongelui om te springen. Bovendien hadden zij beiden bun olifau- tenziel. Zij stonden dus in 't eerst een beetje onaangenaam tegenover elkaar. Maar dat weDde wel weer. Spoedig waren zij de goede vrinden, wier gemoedsanalyse ik in den aanhef van dit verbaal in enkele ruwe trekken heb ge- zich in die richting te kunnen ontwik kelen en zich met de noodign kennis toe to rusten. Maar daarom aan de op leiding der goheele vrouwelijke sekse een mannelijke richting "te willen geven, is even dwaas gehandeld als wanneer men de opleiding der mannen wilde hervormen, omdat er sommige zijn, die zich met vrouwelijke bezigheden afge ven. De voornaamste roeping der vrouw is die van opvoedster tc zijn in den verheven zin des woords opvoedster te zijn van eigen kinderen en ook die van anderen. Liefde toch is het heilige gevoel, dat liet geheele zielelevcn uit maakt der moeder en dat zich oplost in de teedere zorgen voor haar kroost, waaraan zij al hare krachten wijdt, en waarvan elke rechtgeaarde moeder, even als weleer die Romeinsche, de moeder der Gracchcn, inet edelen trots en waardigheid zeggen zal: „ziedaar mijn schoonste kleinodiën, die de kost baarste parelen in de schaduw stellen." Hoecele gelegenheden bieden zich niet aan voor ongehuwde vrouwen oin in under huishoudingen zicli aan deze taak te wijden. En hoe weinigen zijn er thans nog die liet talent bezitten, om (jaar naar beliooren te vervullen! Op de volmaking en verwezenlijking van dat algenieene doel moet hoofdza kelijk de opleiding der vrouwelijke sekse gericht zijn. „Wat hebben wij noodig vroeg Na poleon Bonaparte eens aan Mevrouw de Campan, om het volk oen goode opvoeding tc geven?" .Moeders," zeide mevrouw Cainpan. Het antwoord trof den keizer. „Ja," zeide hij, in dit eeno woord hebben wij een volledig stelsel van opvoeding." Wanneer liet dan waar is, en wij voor ons zijn luervan overtuigd, dal de zedelijke toestand van een volk voor een groot deel afhangt van de opvoe ding, die liet in den schoot van liet huisgezin ontvangt, dan moet de op voeding der vrouw beschouwd worden tracht tc schetsen. Dat duurde zoo tot hij twee en veertig, zij negen en dertig was. Natuurlijk priveert echter nooit een mensch van al haar schoono geschenken. Alleen in sommige romans ontmoet men wezens, die consequent excepties zijn. Consequentie is een u i t v i n d i n g, geen ontdekking. Zoo ook deze menscheu. Bij al hun otnnenschclijklicid, hun mummieachtige rariteit, hadden ze één eigenschap, die bewees dat zij toch nog mènschen waren. Ik zei het al: ze waren dól op kinde ren. Eu naarmate de jaren voorbijgingen, werd wat zij bun zwak noemden, maar wat hun adelstompel was sterker. Zij kon soms nachten wakker liegen met op den bodem van haar krampachtig geslo ten oogan, liet beeld van zoo'n klein wurm van 'n kindje, dat trappelde met de mollige beentjes eu de vette armpjes verlangend naar haar uitstrekte. Hij kon soms droomen van een blond dochtertje, dat op zijn knie zat tc bedelen om een vertelseltje. En beiden, wanneer zij sa men waren, braken hun gesprek soms plotseling af en zaten dan te staren, een oogenblik, in gedachten, met verre, wijde oogen dóór elkaar heenziende. Als ze dan elkaar weer aankeken glimlachten zij vergoelijkend. De gedachte was niet uitgesproken, toen hij haar vroeg of ze zijn vrouw wou worden op denzelfden toon als hij haar gevraagd zou hebben of ze dacht als een nationaal belang. Niet alleen het zedelijk karakter maar ook liet verstand van den man, zullen hot best en zekerst ontwikkeld worden, wanneer de vrouwen uitmunten door verstande lijke en zedelijke ontwikkeling, en hoe hooger beiden in deze opzichten staan, des te meer harmonie en orde zal er in de samenleving hcersclicn, dos te zekerder zal haar vooruitgang zijn. Daar zijn or tegenwoordig velen die beweren, dat de vrouw een zoodanige opvoeding moet ontvangen, dat zij zoo veel mogelijk gelijk met don man staat en alleen door hare sekse van hein tc onderscheiden is; dat zij gelijke rech ten als de man moet hebben en met hem moet wedijveren iu don strijd om zich eer, macht ou rijkdom te verwer ven. Wij willcu hier nu over dit punt niet uitwijden, maar alleen opmerken, dat de rechten die de vrouwen in en kcle opzichten missen meer dan ver goed worden door die, welke zij in den hui6Clijken kring uitoefenen, door haar invloed op dc opleiding van hen, die, hetzij als mannen of als vrouwen, hun taak in de maatschappij te vervullen hebben. De invloed, dien zij op de ka raktervorming van liet geheele men- schelijke geslacht uitoefen, is zeker een veel grootere macht dan zij ooit zouden uitoefenen op staatkundig gebied. Ham- tot do waardige volbrenging barer ver plichtingen als huisvrouw en huismoe der bekwaam te maken, is daarom de dringende cisch, door den tijdgeest aan bare opvoeders gesteld. Keil kindermoordenaar. Geheel Berlijn is in diepe ontroering over een reeks misdaden, Vrijdag in het Noord-Oosten der stad, dc Prenzlauer wijk, gepleegd, waarbij twee kleine meis jes zwaar gewond cn één vermoord werd. De eerste aanslag had plaats in dc Heincrsdorfcistraat, waar voor het huis no. 21 tal van kinderen speelden, waar- veel pruimen te zullen hebben dit jaar. Hij sprak niet van kinderen, hij sprak ook niet van liefde het eene was niet fatsoenlijk bij dergelijke kicscho gelegen heden, het andere was niet goed voor zijn zenuwen. Toch begreep zij hem. en zij antwoordde ju. En bedenkend dat ze hem nu een zoen hoorde to geven, stoot ten haar getuite lippen even onhandiglijk en snel als waren ze bang zich ie bran- den, tegen 't puntje van zijn neus. Hij schrok en stoof achteruit: zóó was't niet de bedoeling geweest! Zij trouwden... en er kwam geen kind. loen t nieuwe van deu toestand af was, begonnen ze al gauw de teleurstelling hevig te voelen. Eerst zeiden ze het niet; een jaar lator zeiden ze het; nog een jaar later verweten ze het elkaar. Toen vond zij op een avond in dc krant een advertentie, met veel ingehouden tra nen tU68chea de correcte zwarte letter tjes, van een ongehuwde moeder, dicge- heel afstand wenschte te doen van haar kind. Die advertentie gooide zijn zenu wen door elkaar als een cycloon een vre dig stadje. Maar nu gaf hij er niets om; nu lette hij er niet eens op. En na veel heen en weer geslingcr besloten ze de ongehuwde moeder eens te gaan op zoeken. Het was een heele reis, ze moesten vier uur in den trein zitten en dan nog 'n half uur rijden. Maar ze namen een kaartje eerste klas cn ze lieten zich ia

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1