Woensdag 7 Augustus 1907. 4e Jaargang. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Eerié dieoenhislerie. V. V. Hoe men rijk wordt. FEUILLETON. Amersfoortsche Jongelui DE EEMLANDER. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Kortegrncht 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertentlën Van 1 tot 5 regels0.40 voor iederen regel meer0.08 Bij abonnement aanmerkelijke korting Benige weken geleden plaatsten wij als hoofdartikel een ingezonden stuk van X., waarin deze zich beklaagde over het bederven van het genot der mooie wandeling van den Berg naai' Leusden, den Kalkweg, daar deze weg moest dienen als oefenplaats voor de tamboers. Hij meende, dat het op den weg lag van „Vreemdelingenverkeer" om te trachten, daarin verandering te breugeu. i Welnu X. kan tevreden zijn. Hij heeft niet aan doovemansdeur geklopt. De Voorzitter heeft zich tot de be trokken militaire autoriteit gewend en deze heeft de welwillendheid gehad om het oefenterrein voor de a.s. tamboers te verplaatsen, zoodat X. in zijn wan deling van den Berg naar Leusden rustig gebruik kan maken van het mooie wan delpad door V. V. aangelegd, j Genoemde Vereeniging verdient zeker Hden dank van alle liefhebbers van wandelen voor deze groote activiteit. Zeker een zaak waarover door raenig- eeu al eens ernstig is nagedacht, maar waarvoor helaas uog slechts weinigen een oplossing hebben gevonden. We mcenou nu een goed werk te doen, als we het ecu en ander mcedeelen over ||de kunst om rijk te worden, overeen komstig het recept daarvoor gegeven •door den mar, die getoond heeft deze ■kunst in de perfektie te verstaan, nl. door John D. Rockefeller, den bekenden iiilliurdair en petroleum-koning In strijd met veler zienswijze, dat de gelegenheid om fortuin te maken thans schaarscher is dan voorheen, is Rocke feller daarentegen van ineeuing, dat er voor jongelieden in Amerika nimmer zooveel wegen opeustonden om vooruit te komen als thans. Zij die thans aan het hoofd staan der groote ondernemin- De arme wordt zelfs win zijn vriend gehaatmaar de. liefhebbers des i ijl.' il zijn vele. Spreuken 15—20. (Naar het ransch) 1)0011 II. V. L. 1) Aardig, is het niet, dames? Zoo'n pakkend, verschrikkelijk verhaal? Ge ziet, terwijl de verhaler, gekomen aan het vreescliikstc, aan zijne na drukkelijke woorden cene meer gewich tige uitdrukking geeft, ge ziet de op lettende kring van toehoorders zich nauwer sluiten, alsof ieder door eene onwillekeurige ingeving een beschermer in zijn buurman zocht. Ge ziet, hoe het vehoor de sombere geschiedenis, die zich ontspint, verslindt en aangename huiveringen heeft! In weerwil van onzen hoogen dunk van vrouwelijken moed in het algemeen gen, beginnen oud te worden; wie op hen volgen zijn ternauwernood in staat in de behoefte te voorzien, zoodat er voor jonge mannen, die goed technisch onderwijs hebben genoten] en de gave van konccntratie bezitten, zich overal en op elk gebied gelegenheden openen om voorwaarts te komen. Het geheele veld van het menschelijk streven ligt voor hen open. Al wat noodig is, is een keuze te doen, doch deze eenmaal gedaan, er zich geheel aan te wijdeu. Wees voor zichtig, zoo luidt zijn raad, spaarzaam en eerlijk. Draag goede zo-g voor uwe gezondheid; zonder gezondheid vermoogt ge niets; gezondheid is een zegen, welke alle andere overtreft; de man met niets anders als een gezond lichaam is rijk in vergelijking met den man van fortuin, doch die gezondheid mist. Geniet zoo veel van de frissche lucht als mogelijk is. Mijn beste tijd was, toon ik in Ohio vischte en hout hakte. Word niet oud voor uw tijd. Behoud belangstelling in het leven en in al wat leeft. Bedenk daarbij, dat rijkdom niet alles eer en indien ge fokten maakt, dat ver gissen menschelijk is. Wanhoop nooit, maar houd steeds het oog op uw doel gericht en beproef telkens weer; zoo zult ge het tenslotte bereiken en daar nevens wat niet minder waard is, u gelukkig gevoelen. Toen ik tien jaar oud was, zoo ver telt hij, was ik er in geslaagd een sommetje dat ik verdiend had, over te leggen. liet was vijftig dollar, niet veel, maar een buurman had het noodig en leende hot voor 7 perc. Terzelfder tijd dolde ik aardappels voor een boer tegen 37'/2 doll, cent per dag. Aan 't end van het jaar bevond ik, dat het geleende geld mij o doll. 50 had opgebracht, dus bijna hot loon van tien werkdagen. Van toen af besloot ik het geld voor mij te laten arbeiden. Die eerste ervaring leerde mij een les, welke ik nimmer heb vergeten; zij leerde mij zelfver trouwen, voorzichtigheid, zelfbedwang. veroorloven wij ons, om u te vragen, mijne dames, of gij allen u in staat ge voelt, de heldin na te volgen, in een dergelijk geval, waarvan we u de vol gende auecdote gaan mededeelen: Bene jonge vrouw die wij Madame Aabry zulleu noemen bewooude met haar echtgenoot een huis van de kleine stad. Dit huis, in ecu voorstad gelegen en eigelijk afgezonderd door eeu uitge- breiden tuin, Had geen andere bewoners dan Monsieur en Madame Aabry, hun kind van den leeftijd van ongeveer een jaar en eene dienstbode, nog pas kor telings in hunnen dienst, Des avond ten negen uur heerschte er reeds vol- inuaktc stilte in de straten der stad: om ten unr zag men gaandeweg de -lichten, die aan de vensters schit terden, uitdooven en voor eene algcheele duisternis plaats maken. Het was dan ook, door eene buiten gewone gebeurtenis, eeu doopfeest, oen bruiloft of eene feestmaaltijd, dat men, op zulke ongelegen uren, den stap hoorde van ceuige late voorbijgangers, met eene stoklantaarn gewapend, die flikkerde in de duisternis. Daarna kon men oordeelcn over de eenzaamheid van een huis, verborgen achter een gordijn van planten en accacia's, en op drie a vierhonderd schreden van den publiekeu weg. Op een avond in November was Ma dame Aabry wachtende op de terugkomst spaarzaamheid en eigenwaarde. Er is geen heerlijker gevoel dan vertrouwen te hebben op zichzelf, te weten, dat men in iedere omstandigheid op zich zelf kan rekenen; en dat gevoel kent alleen hij, die geleerd heeft te sparen. Daarom is de beste raad welke ik aan jonge menschen kan geven, wees spaar zaam slechts hij weet de hem geboden gelegenheid te benutten, die geleerd heeft spaarzaam te zijn. Aan de spaarzaamheid zijner bevol king in alle dingen, dankt Frankrijk het, dat het 't rijkste land ter wereld is. Wij, in de Yereenigde Staten, verdienen meer dan eenig ander land, maar wij zijn buitensporig in alles. Rijd door Frankrijk, en ge ziet elk hoekje be bebouwbaren grond benut; zooals ook iedere gelegenheid benut wordt, als zij zich aanbiedt, omdat men steeds gereed is er gebruik van te kunnen maken. Al wat ge doet, doe het met uw keelo persoonlijkheid, maar neem nie meer hooi op uw vork dan ge kunt torschen. Ilebt ge echter uw weg be paald, volg die dan, zonder er van af te wijken. Volharding is het eerste noodige. Ga langzaam voorwaarts en overhaast u niet; leer bovendien gehoor zamen. Wie dit niet geleerd heeft, leert nimmer te bevelen. Ernst en eerlijkheid zijn de mijlpalen op den weg naar fortuin. Boezem ver trouwen in. Daaraan, dat ik anderen leerde in mij te vertrouwen, dank ik goeddeels mijn welslagen. Schuw den arbeid niet. Het zijn de harde werkers die ons land groot hebben gemaakt. Zij alleen kunnen slagen, die geleerd hebben te arbeiden. Al waar het iu 't leven op aankomt is, op het gegeven oogenblik den man te vinden, dien ge noodig hebt om het gegeven ding te verrichten, niet op het papier, maar in de praktijk. Rockefeller hecht waarde aan collegc- opvoeding, het best weer te geven met middelbaar en gymnasiaal onderwijs, van haar echtgenoot, die des morgens reeds voor eene zaak was opgeroepen, naar een dorp op twee mijlen van de stad gelegen. Het was om eene inning van gelden te doen, en Monsieur Aabry die eene aanmerkelijke som bij zich zou hebben, had zich voorzien van een paar pistolen, eene voorzorg, zonder welke zijne vrouw niet gerust zou zijn geweest. Het was zes uur iu den avond. Madame Aabry ging naar boven, naar hare kamer, met de dienstbode, om haar kind te bed te leggen. Dit vertrek, hoog en ruim, was op de eerste etage gelegen van den tuin kant. liet half zwart geworden kantwerk de oude familiemeubels van antieken vorm en donkere kleur, ecnige familie portretten waarvan de beeltenissen met groote pruiken ernstig nederzagen, dit alles gaf aan de kamer een streng ka rakter. Een breede en diepe alkoof, terzijde waarvan de wieg van het kind was geplaatst, besloeg een groot deel van die zijde der kamer, die tegenover den schoorsteen was. De gordijnen der alkoof waren gesloten, maar een der hoeken, bij toeval aan een meubel vastgehaakt, liet, zoo opgetild, het on derste houten gedeelte van het ledikant zien, een waarlijk massief stuk waarop de grillige beitel van den schrijnwerker van eertijds omtrekkende lijnen met krullen had gestoken. maar acht dit niet beslist noodig. Boven alles stelt hij do opvoeding in 't gezin, welke geeft wat geen school kan geven. Grooterc waarde dan aan het college- onderwijs hecht hij evenwel aan de op leiding, verschaft op technische scholen. Onze tijd is er een van specializeering. Er is een onophoudelijke vraag op elk gebied mijnbouw, spoorwegen, in dustrie,-fabriekswezen naar lieden met speciale, technische kennis, welke hen in staat stelt als voormannen, leiders op te treden. En nu hebben onze jongelieden veel voor boven hunne voorgangers, door dat zij reeds op school zich die technische vaardigheid kunnen eigen maken, welke men zich voorheen door jaren van harden arbeid moest verwerven en dikwerf on voldoende. Rockefeller ontkent ten stelligste dat de trusts, de gelegenheid om vooruit te komen, hebben verminderd. In don ouden tijd was de onderlinge concur rentie doodend voor de meesten; thans heeft de samenwerking van kapitaal, industrie en wetenschap het gebied van het menschelijk kunnen vergroot en plaats verschaft voor talloozen. Maar al ware het, dat de trusts verdere uit breiding tegenhielden, zoo is in deze plaats voor alle jonge krachten, die zich willen aanmelden. De vraag naar jonge lieden met hersens, bekwaamheid en volhardingsvermogen is reeds grooter dan het aanbod. Zij zijn dringend van noode, zullen de groote ondernemingen door de ouderen in 't leven geroepen, kunnen blijven bestaan. Vooruitgang is het wachtwoord. Verbeterde metho des, nieuw bloed, een nieuwe kijk op de dingen blijven steeds van noode, en het is naar het jonge geslacht, naar de uit vinders, de ontdekkei-6 der toekomst, dat wij uitzien als naar hen, die ons eens zullen moeten vervangen. Wij ouderen van dagen, treden terug, de jongeren treden in onze plaats. Het moet zoo zijn. Er is geen au dare weg. De arme kuaap is daarbij in het voordeel. Hij is beter af dan de zoon van den rijkaard, want hij kan doen, wat de andere niet vermag: zich mot hart en ziel geven aan een vak en het van den grond af loeren. Het is naar hen, naar do zonen der hardwer kende Amerikanen, dat wij opzien, om in de toekomst den vooruitgang van het heden voort te zetten. De toekomst, met al haro oneindige mogelijkheden, ligt in hunne handen. De les is schoon. Er wordt evenwel beweerd, dat Johu D. Rockefeller nog andere voorschriften heeft toegepast om rijk te worden. Het ware niet onbe langrijk geweest, om ook daarover iets te vernemen. Intusschen, laten we in het oor knoo- pen, wat hij heeft meegedeeld omtrent de waarde van het technisch onderwijs, en daarbij bedenken, wat ons ontbreekt en Amerika bezit. De avond was treurig en donker, een echte herfstavond, met zijn harde regenbuien, die de ruiten geesclden. De boomen in den tuin, gebogen door de kracht van den wind, sloegen bij tusschenpoozen met de uiteinde hunner takken tegen den muur, wat een eeuconig en somber concert gaf, waar geen menschelijk geluid kon door dringen, noch een menachelijke stem, die in tijd van nood, hulp en bijstand kou boloveu. Madame Aabry was op een lagen stoel gezeten, aan den hoek van den haard, waarvan het vuur, gevoegd bij de helderheid der lamp, die op den schoorsteen was geplaatst, zekere voor werpen ten volle belichtte, de anderen in een dikke schaduw latende en door het spel der tegenstellingen de uitstekken daarvan doende blinken' De jonge vrouw hield het kind, dal hare moederlijke zorgen in beslag nam. op haar schoot, terwijl de dienstbode aan een der uiterste einden van de kamer eenige bevelen harer meesteres uitvoerde. Madame Aabry voltooide het nachttoilet van haren zoon. Zij wierp een blik naar de wieg, om zich te ver zekeren, dat alles gereed was om het kind te ontvangen, waarvan de oogjes eeds dicht vielen. Op dit oogenblik flikkerde het vuur op en wierp een helder licht in de alcove. Eensklaps maakte Medame Aabry eene beweging. Zooals de verschillende bladen reeds gemeld hebben, is door enkele jonge lui hier ter stede het initiatief genomen tot hot houden ven een giomo ver lichten boottocht, op den verjaardag van H. M. de Koningin. Nu denkt ge: dat is eens wat anders, wat nieuws iu Amersfoort, en er zullen heel wat deel nemers komen, om op die manier ook mee te helpen 31 Augustus eens waardig te vieren? Maar ge hebt het mis hoor! Of er zijn in heel Amers foort niet meer dan 10 roeibooten te vinden, wat ik niet geloof, 6f ook in de Jougelui is reeds iets van de be kende laksheid gevaren. Jammer i s dat! Moet dan all es hier mislukken? Laat nu itder, die een roeiboot bezit, of er eene kan verkrijgen dien dag, toch ook eens een handje helpen om het avondfeestprogramma der Oranje- vereeuigiDg uit te breiden. Moeilijk is het in Amersfoort, maar het k a n, als er maar medewerking is. Daar liggen nog genoeg bootjes en gieken en kano's in de Beek; als men zoo door het Plantsoen wandelt ziet men ze Onder het bed, ter plaatse, waar het gordijn was opgeschort, onderscheide haar blik twee met zwaar bespijkerde schoenen geschoeide voeten. In een oogenblik doorkruiste een geheele wereld van gedachten het brein der jonge vrouw. Zij stelde zich haar gehcolen toestand voor den geest, als door een bliksemstraal, als door cene plotselinge verlichting. Deze verborgen man is een dief, een moordenaar, daar viel niet aan te twijfelen. Madame Aabry had op geen hnlp, op geen onniiddelijke beschermer te hopen. Zij verwachtte haar man niet voor acht uur in den avond en het was pas huif zeven. Wat te besluiten? Wat te doen? Madame Aabry had geen kreet geslaakt bij hare ontdekking, zij had zelfs haren stoel niet verlaten. De dienstbode zou waarschijnlijk niet de zelfde onbeweeglijkheid bewaard hebben. De dief was naar allen schijn, van plan daar te blijven tot midden in den nacht, om zich van de som meester te uiaken die Monsienr Aabry medebracht. Maar zich ontdekt ziende en slechts met vrouwen te doen hebbende, zou hij niet nalaten om uit zijn schuilhoekje te komen om zich door hunne dood van hunne stilzwijgendheid te verzekeren. (Slot volgtj

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1