No. 68. Zaterdag 24 Augustus 1907. 4e Jaargang. I BERICHT. I 2)" Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". ÏDees 11 Zelf! 'I LUXE^ARNHEM. FEUILLETON. De Cinematograaf. Het station en de fietsen, kinderwagens enz. DE EEMLANDER. Verschijnt %Voensdugs en Zaterdags. Bureau ICortegraclit 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Prijs der advertcntiën Van 1 tot 5 regels0.40 vooi iederen regel meer0.08 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) Jlet iugang van 1 Mept. a.s. zal ons blad, zonder prijsver- liooging, driemaal "s weeks ver schijnen. Als*hoofdred»cteiir treedt dau op de beer K. O. ItIJHE.VS, directeur-hoofdre dacteur van de Cloesche cou rant, vroeger redacteur van de Oprechte Haarleiuschc Cou rant. De bureaux zullen van at «lieii datuiu gevestigd zijn BBEEDEMTKAAT 20. naast de drukkerij van den lieer S. IV. MEECIIIOR(firuia Micliielseii) alwaar liet blad voortaan ge drukt zal worden. Zij die zieli met ingang van 1 Mept. a.s. op de Eemlandcr abouneeren, ontvangen tot dien datuiu bet blad gratis. In de Oude Amcrsfooctsche Courant i prijkte eenigc weken geleden een bericht omtrent den grooten schuldenlast, van Smeer dan 8 mill, der gemeente Arnhem. De gebruikelijke toevoeging van de dokkende belastingbetalers bleef daarbij niet achterwege; overigons ontbrak elke toelichting aan het bericht en word het klaarblijkelijk gegeven als afschrikwek- kend voorbeeld. Het verwonderde ons niet, dat in de vergadering der vereeni ging „Handel en Nijverheid" op het verkeerde van het plaatsen van dergelijke berichten, zonder eenigc toelichting, werd ■gewezen en zeer terecht werd daarbij dau ook opgemerk, dat zooiets oen heer lijk argument geeft aan hen, die gaarne elke verbetering tegenwerken uit vrees voor meer belasting. Vooral voor een i,plaats als Amersfoort, die zich gestadig uitbreidt en waar dus voortdurende ver- ■beteriugen op allerlei terrein meer en Eerzucht ontwikkelt lichaam cn geest. Zelfzucht doodt ze. Naar het Iransch VAN IA'AN STRANNIK. i „Een cinematograaf!" riep ze, in de verte een groot lichtend vierkant ziende, waarover snel bewegelijk gestalten heentrokken „een cinematograaf! Daar moeten we heen!" En zij sleepte Mikhail mede, en stond Stegen hem aangedrukt, stil tusschen de menseken die haar bewonderen. Zij •ging op de teenen staan, en tuurde tusschen chignons en petten door. Kramp- tachtig, om niet van de br i te raken, |hield zij zich aan den arm ran Mikhail vast, en deze begon te lachen, toen hij haar zoo vroolijk zag. Op liet bleck- witte scherm droeg de clown, met breede meer noodzakelijk worden, zou zoo'n schuldenlast als Arnhem heelt, zeker tot waarschuwend voorbeeld kunnen worden gesteld, als die schuld nu voor Arnhem ook werkelijk zoo drukkend was. Wanneer we zoo eens oen vergelijking treffen tusselicn verschillende plaatsen in ons land, dan gelooven we dat Arnhem een schitterend figuur maakt. Zeer terecht schrijft dan ook de Vereeniging tot be vordering van Vreemdelingenverkeer te Arnheu, dat er geen andere stad binnen onze landpalen is, welke de vergelijking met Arnhem kan doorstaan en haren in woners biedt wat Arnhem inzich vereenigt: een harmonische combinatie van 't stads-en landleven, 'nGezonde woonplaats, begif tigd niet het heerlijkst natuurschoon en te vens metaldevoordeeleneenergrootestad, zooals inrichtingen van lager, middelbaar en hooger onderwijs bibliotheken, en leesiurichtingen uitstekende con certen en tooneelvoorstellingen ge zellige cafe's en restaurants badin richtingen manége sociëteiten telefoon electrischc centrale water leiding goede verbindingen per spoor (internationale lijn ArnhemGenua), boot of tram met binnen- en buitenland enz. Dit alles zonder de nadoelen die gewoonlijk de schaduwzijden van likt stadsleven vormen, zooals ecne enerveerende drukte, te groote afstanden, welke elk gezellig verkeer onmogelijk maken, kleine dure woningen, hooge prijzen van gas en levensmiddelen en ad maximum opgevoerde belastingen. Kortom de mogelijkheid, ook mot zeer matig gevulde beurs, een gezond en aangenaam leven te leiden, met gele genheid te over den geest zoowel als het lichaam opgewekt bezig te houden. Is dat nu reclame stijl of werkelijk heid? Wij nieenen dat hier niets te veel is gezegd. Over de heerlijke ligging van Arnhem, de sclioonc natuur, prachtige parken, de practische stratenaanleg en overheerlijke omgeving, waardoor dui zenden en duizenden Vreemdelingen kaakbewegingcn en snel gezwaai van zijn geruiten zakdoek, liedjes voor. waarvan men geen toon hoorde. De linksheid zijner hoekige gebaren had een ruwe en vulgaire welsprekendheid. Toen bliksemden de reclames op. In een warreling van vonken draaiden om de baan jockeys, op lange paarden gekromd als omgekeerde halve manen. Toen wederom reclame, en Nata werd moede. „Laten wij weggaan," fluisterde zij. Maar wederom vertoonde de cine matograaf een tooneel uit het volksleven. Eene menschenmenigte, in een bochtige straat met huizen van ongelijke hoogte. In de verte ronde, geschubde koepel daken met kruizeu bekroond. Een Rus sische menigte, een Russische stad, Moskou met do witte steenen! Werk lieden, boeren, studenten, vrouwen en kinderen verdrongen elkander snel, snel, verdwenen, door anderen vervan gen, talloos, gehaast. Uit een groep, maakte zich een vrouw los, met een langen, fladderende mantel, een doek om het hoofd, heel jonge kindereu tegen haar aangedrongen Plotseling krimpt de menigte ineen, wringt zich als één enkel stuiptrekkend lichaam waarschuwt met duizend stomme monden voor een naderend gevaar. Geudarmen rennen op haar toe, vertrappen haar, mishan delen haar. De hoofddoek van de vrouw valt af; men ziet haar platte, naar ach Gelderland's hoofdstad bezoeken, kunnen we gevoeglijk zwijgen. We willen er alleen op wijzen, dat de verfraaiing van Arnhem's omstreken aan deze stad een bron van inkomsten heeft verschaft, die zeker menigeen een broodje verschaft. De uitgaven daarvoor vereischt, zullen dan ook door niemand worden beklaagd, tenzij het Nurks in eigen persoon is. En is de belasting nu zoo hoog? De hoofdelijke omslag bedraagt 3';»% van het middencijfer der klasse, waarin men met zijn inkomen valt, na dat van dit inkomen 500.is afge trokken; opcenten op de pcrsoneele belasting slechts 35%. Dit vergelijkende met de belastingen in sommige andere Hollandsche steden, (Amsterdam ruim 5%, en 120 opcenten; Haarlem 4% en en 100 opcenten, Utrecht 3.6% en 80 opcenten) en hierbij in aanmerking ne mende, dat in Arnhem geen straat geld geheven wordt, zal men moeten erkennen dat men ook in dit opzicht daar in zeer gunstige omstandigheden verkeert. Weliswaar was nog vóór enkele jaren do hoofdelijke omslag iets lager maar de aankoop van het landgoed Sonsbeek en de aanleg van groote werken hebben groote offers van de gemeentekas gecischt, welke eenige verhooging van de belastingen noodza kelijk maakten. Men heeft echter waar voor zijn gold gekregen, en slechts weinigen zullen om die redenen genoemde geringe verhooging afkeuren. Men is steeds gewoon te vragen naar het percentage van de inkomstenbelas ting. Dit is een verkeerde gewoonlo daar wel degelijk rekenschap moet worden gehouden met de opceuten, die voor Arnhem zeer laag zijn. De prijs van het gas bedraagt 6 cent per M3> de telefoon kost f45 per jaar, de waterleiding gemiddeld f 20 tot f 30 Op onderwijs gebied munt Arnhein uit. Voor uitgebreid lager onderwijs bedraagt het schoolgeld f20.(iaagstc 4 klassen); f 24.(hoogere klassen); minvermogen teren getrokken hareneen smalle vlecht slingert op haar schouders; haar oogen worden schuin, haar lippen schijnen te mauwen. Met haar armen beschermt zij de kleinen. Maar een gendarmen haalt haar in en het zware lichaam in het wijde kleed zakt ineen, terwijl het opgeheven hoofd grijnslacht, afzichtelijk van haat cn afschuw. Nata wendt zich af met een kreet. Zij hondt haar hand voor de oogen van Mikhail, maar deze weert haar zacht- kens af. „Dat is hij weer, mijn Chinees!" zegt hij nu voor de derde inaal! Nata antwoordde niet. Beiden gingen heen, met snelle schreden, zonder te weten, dat zij tegen menschen aanlie pen, dat men hen uitschold. Lachen, rumoerige muziek, grappen, kruisten elkaar in de lucht om hen heen, war relend, als do schittering van den cine matograaf. En tusschen de dubbele rij van klampjes vluchtten zij. En daarna was het bijna de duister nis, de wijde frischheid van de lucht. Nata en Mikhail waren midden op een brug gekomen. Mikhail bleef staan en keek omlaag naar den stroom. De Seine liet doffe paarlemoer-glanzen spelen op haar gladden rug. Zij gleed, buigzaam, langs haar met kleine lichtjes bepunte oevers. De roode en gouden den f8. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. Schoolgeld f 60. (Reductie voor meerdere leorlingen uit een gezin.) Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus en Iiandehklasse. Schoolgeld f30.Handelsklasso f40.Gymna sium f70.per jaar. Verder heeft A rnhemAmbachtschool, een model inrichting, Industrieschool voor Meisjes, Kook- en Huishoudschool, Gemeente-avondschool voor Handels onderwijs, Gemeente-avondschool voor Handwerkslieden e. m. d. Wanneer we dat nu gaan vergelijken dan blijkt dan in Arnhem over het ge heel genomen alles goedkooper is dan in Amersfoort. Voor onze stad hebben we o. a. do volgende cijfers: Opcenten 59, Gasprijs 7' 4 et per AI3, Telefoon f40, II. B. School f60, Gymnasium f100, Uitgebreid lager onderwjjs: laagste drie klassen f 25, hoogere klassen van f 40 tot f70. AVij gelooven cijfers genoeg gegeven te hebben oui te doen zien, dat de be lastingbetalers in Arnhem nog niet zoo hard op hun zaken behoeven te kloppen. Integendeel in Arnhem krijgen de men schen waar voor hun geld, wat in Amers foort niet steeds het geval is. De vereeniging „Handel en „Nijver heid" zal een onderzoek instellen naai de toestanden in Arnhem. Wij hebben dat onderzoek, dat ongetwijfeld zeer serieus zal worden gehouden, uiet willen vooruitloopen, maar vast een kleine toe lichting geven bij het bericht der Oude Amersfoorter, zonder welke toelichting o. i. bedoeld bericht niet had mogen verschijnen, daar het tot allerhande ver keerde en schadelijke gevolgtrekkingen ook voor Amersfoort aanleiding kan geven. Dat te voorkomen hopen wij met deze commentaar bereikt te hebben. Door een wijs, verstandig beleid trekt Arnhem tal van bemiddelden, die daar hun woonplaats kiezen, zoodoende wordt weerschijn der bruglantaarns, boven matig vergroot door de weerkaatsing, doorpriemde haar als palen. „Zie!" zei Mikhail. Met droge lippen antwoordde Nata: „Ja, Parijs is schoon!" Hij lachte bitter en riep haar, op een toon van wreede minachting toe: „Parijs? Zie je dan niet, dat het Moskou is?" En toen zij nog tegenstribbelde, zei hij, toegevend: „'t Is waar ook, je hebt Moskou nooit gezien!" Hij knipte met de oogen, slim en trotsch en stak den arm uit. „Ik heb je daarheen gebracht, zonder dat je het kondt wetenZie je de rivier? Ze is dezen winter niet bevroren, omdat er te veel heete tranen en bran dend bloed over gevloeid zijn De rivier is een vloed van tranen; de bronnen, die haar voeden, zijn menschen- bloed. „Het is de Seine," zei Nata „wij zijn te Parijs." „Wij zijn te Moskou", antwoordde Mikhail. „Ziet ge daar ginds" en hij wees naar de kermis, die zij hadden verlaten, „dien gloed van brand?..., Moskou, het hart van Rusland, brandt opnieuw om het vaderland te redden; en daar achter, onverwoestelijk, maar nu nutteloos als ecu kroon op liet hoofd van een bedelaar, rijst het Kremlin!" de belasting over meerderen verdeeld en is van een hoogen belastingdruk, vooral op de neringdoenden geen sprake. Voor Amersfeort is Arnhem juist een voorbeeld ter navolging. Daar toch wordt bewezen hoe een krachtig ge meentebestuur tal van verbeteringen kan scheppen zonder dat belastingver- hooging daardoor noodzakelijk wordt. Indertijd namen wij een ingezonden stuk op mot klachten over de onprac- tische inrichting van ons station. Na dien tijd drongen nog velschil lende klachten tot ons door. Aan sommige van die klachten bijv. over de lengte van het perron enz., is niet meer tegemoet te komen. Men kan het station niet af gaan breken en er een ander liefst dich ter bij de. stad voor in de plaats zetten. Wel jammer, dat het station daór gebouwd is, waar het nu staat met z'n kouden guren toegangsweg. Doch daar staat tegenover, dat we aan do ongunstige ligging van het station de tram te danken hebben. En die zouden we hier niet gaarne missen, wel? Er is een audero grief tegen ons station, die waarschijnlijk op eenvoudige wijze te verhelpen is. Wanneer ge te Amersfoort arriveert inct een fiets of met een kinderwagen en ge zijt er op gesteld, of genoodzaakt deze voertuigen direct moe te nemen, dan staan u twee wegen open. Ge kunt en dat is de meest aan bevelenswaardige weg ge kunt uw rijmachine onder den arm nemen en tegen de trap op zeulen. De trappen zijn gemakkelijk. Maar reizigers, of reizigsters, die niet al te forsch geconstrueerd zijn en Nata volgde de richting, waarin de hand van Mikhail wees. Zij keek naar het Trocatléro, maar zij zag het Kremlin, wit van sneeuw, waardig, wreed... „Ik word gek," zei zij tot zich zelve. „Zijn krankzinnigheid heeft mij aange stoken." Maai- tot hem zeide zij: „A^ertcl maar verder!" „Zij vechten in de straten, die wij niet kunnen zien. Zij vechten gniepig, als wilde beesten, die elkaar een prooi wil len ontrukken: de vrijheid, die sommigen eischen en anderen tegenhouden. En zij bemerken niet, dat de prooi is verdwenen, terwijl zij worstelden, en elders is gaan rond zwerven, bevreesd voor hun ver bittering! Zij dooden elkaar, die ramp zaligen, en hun doodsgerochel verjaagt de vrijheid steeds verder." „Laat ons hun gaan zeggen, dat ze haar met goede woorden moeten terug roepen," zei Nata. „Ja,' antwoorde Mikhail „laat ons dat doen. Onvermoeid, den gcheelen nacht, dwaal den zij rond, discipelen zoekend, die bij hun nadering de vlucht namen of be- leedigende woorden spraken. Den vol gende morgen vond men hen, verkleumd en ontdaan, op een bank. De inan stamelde onsamenhangende woorden; de vrouw had een starende blik en luister de glimlachend. In extase moedigde zij Mikhail aan, gaf teekenon van instemming met hot

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1