No. 69. Woensdag 28 Augustus 1907. 4e Jaargang. Liberaal Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Uitgave van de Vereeniging „DE EEMLANDER". Idees U t Concentratie. FEUILLETON. Toen hij tot zich zelf kwam. DE EEMLANDER. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureau Kortegraelit 1. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post - 0.90 Prijs der advertentiën Van 1 tot 5 regels0.40 vooi iederen regel meer0.03 (Bij abonnement aanmerkelijke korting.) De vrijzinnige concentratie is in de laatste weken nogal eens ter sprake gekomen. Dit verwondert ons niet. Con centratie van verschillende fraction komt nooit con auiorc tot stand; ze vindt haar oorsprong slechts in de diep ge voelde overtuiging, dat ze als weermid del onontbeerlijk is tegenover een tegen- r stander, die in een aanval dier fractiën dierbaar goed aanrandt. En nu bij de laatste Provinciale stem bus die concentratie niet de overwinning bracht, is het gevoel verklaarbaar: Waarvoor ons de wcderzijdsche opoffe ringen getroost, nu die toch niet tot het beoogdo doel leidden? Eu het is ook alweer niet verwonderlijk, dat dit gevoel zich het eerst belichaamde in eene klacht 3 in vrijzinnig-democrati8chen mond; de vrijzinnig-democraten toch zoeken zoo k gaarne, in hun isolement huune kracht, 6 en voor hen schijnt het telkens grooter zelfoverwinning te kosten, dat isolement tijdelijk prijs te geven. Eilieve, zouden we hier willen vragen: 7 Sinds wanneer wordt de politieke forma- tie beoordeeld of veroordeeld naar het 5 succes, dat men er mee heeft? Zeker, wij kunnen ons begrijpen, dat men in Juni 1907 gaarne de juichtonen had aangehe ven, die twee jaren vroeger zoo luide den lande doorklonken, maar nu dit k niet zoo heeft mogen zijn, gaat het toch niet aan de concentratie tot wrijf paal te maken, en do groote voordeeleii, die zij in 1905 heeft afgeworpen, voorbij 9 te zien. Waarlijk, het zal toch wel geen be- toog behoeven, dat als niet alle vrij zinnigen in 1905 begrepen hadden, dat het hoofd doel moest wezen, Kuyper's machts-antithese te breken, de stok- -s waarder der coalitie ons in tweeden ter- H mijn van regeeren al zeer onaangename verrassingen zou hebben bezorgd En D>\ wrok rijpt wel maar niet in het zonnelicht. DOOK HEERBERT SHIPMAN. 1) Brutustown bezit op dit oogenblik een postkuutoor, vier kerken, acht sa loons en een hotel, zoodat de ingezetenen het kwalijk nemen, als men spreekt van een dorp. Er was een tijd, bijna een eeuw geleden, dat Brutustown wei gerde, om lauger onbekend te blijven als Jones CornerB. Het vergat Jones en werd klassiek, evenals andere steden. Het begon te droomen van een dag, dat het niet langer de minste onder de steden van het graafschap zou zijn, en al droomende viel het in slaap. In het dal, waar de Mohawk zijn weg zoekt, rust thans Brutestown, onge stoord, onveranderd, zonder dat er iets al is het der concentratie niet gelukt de overwinning van 1905 te comple- teeren door de overwinning van 1907, daarin kan toch gcene reden gelegen zijn om de concentratie te verwerpen, waar men begrijpen kan, dat die neder laag aan allerlei factoren te wijten is, die met partijformatie niets hebben uit te staan. Op de cleriealen is bij de laatste Pro vinciale stembus gestemd o. a. door alle negatief-liberalen. Onder negatief- liberalen verstaan wij hen, die zich, omdat ze noch sociaal-democraat, noch anti-revolutionair, noch katholiek zijn, uit deze driedubbele negatie het recht aanmatigen liberaal te heetetf. Dat voor de gemeenschapsbelangen absoluut onverschillige volkje wil rust en is absoluut afkoerig van elke her vorming. Dit element wierp zich dan ook met liefde in 1897 in de armen van dr. Kuyper; het toenmalige minis terie van sociale hervorming was uit den booze en- met vreugde zag hot dan ook de mannen, die Leerplicht, Onge vallenwet, Woningwet, enz., gegeven hadden, tot opstaan gedwongen. En ware het den lieer Kuyper gelukt aange boren neiging te overwinnen en wat minder stof op te jagen, hij had dit clement niet tegen zich gekregen, dat hij, vooral met zijne ontbinding van do Eerste Kamer, wat al te hard in zijne rustige rust stoorde, zoodat het zelfs vergat, dat de portemonnaie der rijken onder de Christelijke coalitie zoo buiten gewoon veilig was. liet is licht te begrijpen, dat een der gelijk element van eene versterking van het tegenwoordige kabinet, dat de groote inkomens uit vermogen en bedrijf wil belasten, niets hebben moet. „Ik heb bij deze verkiezingen steeds op de kerkelyken gestemd", zei in de afgeloopcn Junimaand een dusdanig ne gatief-liberaal tot ons, en dat niet zon der een zeker soort, triomf. voorvalt. Het gebeurde evenwel op een morgen in April 1898, dat Brutustown ont waakte onder een vreeselijke ontroering. Er was iets gebeurd, zoo vernederend voor de waardigheid van de kerk en daarmee van den godsdienst, dat do oudste inwoners zich iets dergelijks niet konden herinneren. Zooals van zelf spreekt voelden de Episcopalen, die eene minderheid vorm den, do slag het moest, en het moet, kplaas, worden erkent, dat nog de Presbyteriërs noch de Roomsch-Katho- lieken, noch de Baptisten erg veel christelijk medelijden met het geval hadden. „Het is te erg, het is werkelijk te erg," klaagde juffrouw Seliua White, toon ze juffrouw Peters iu het postkan toor ontmoette. „Je dominé en zijn eenigstc zoon samen aan het vechten! Je weet immers, de menschen zeggen, dat ze beiden dronken waren, toen de oude heer Howard, Nelse in het oog trof, en „Stel je voor, zoo iets," zei juffrouw Peters scherp. „De menschen weten iu de regel meer te zeggen dan ze wel weten. De zuster van mijn dienstmeisje werkt bij de familie Howard en zij zegt, dat het niet verder dan tot woorden is gekomen." De verschillende groepjes in liet postkantoor omringden juffrouw Peters, „Gij?" zeiden wij, niet geheel zonder verontwaardiging. „Ja, zeker," was het laconieke ant woord, „ik moet van al dat sociaal ge doe niets hebben, daarom is het beste dat de meerderheid in de Tweede Ka mer minderheid is in de Eerste, of andersom. Kijk maar niet zoo boos; in 1909 stem ik uit dezelfde overweging weer met jelui, adieu". Zoo zijn er duizenden geweest. Voeg daarbij nu de Friesch-Christe- lijk-Historischen, die zich weinige weken vóór die stembus bij de coalitie aan sloten, toen ze de waarborgen hadden verkregen, dat daarin noch hun conser vatisme, noch de Nederlandsch-Her- vormde Kerk schade zou lijden, de orergrootc meerderheid onzer officieren, die ingeroest in oude theorieën van lcgerhervorming niets willen weten, en dan zal het zeker een ieder duidelijk zijn, waarom de ovenvinng van 1905 in 1907 niet is voltooid. Onze nederlaag van Juni 1.1. is er dan ook eene, waarbij het conservatisme van het minste allooi in de eerste lij der overwinnaars sttfat, "en men is daarvan aan de zijde der coalitie zoo overtuigd, dat het katholieke blad de „Gelderlander" dezer dagen schreef, dat het niet te hopen was, dat de Christelijk-Ilistorischen ooit een entente zouden aangaan met de wij-li beralen, omdat daardoor der 1 i n- kerzijde welkome steun zou geboden worden voor hare stelling, waarop haar nieuwe s t r ij d w ij z e steunt, dat b ij haai de democratie en bij ons het conservatisme zetelt. Och, wat plaagt dat geweten, en wat dwaasheid te beweren, dat deze stelling op eene nieuwe strijdwijze steunt; dat de coalitie reeds in 1901 in liet teeken van het conservatisme stond, is toch zeker van vrijzinnige zijde nimmer ver heeld. Ware het ook anders, zouden Lohman en van Vlijmen zich dan in de in afwachting, van wat er verder zou komen. „Als jullie het dan zoo graag wilt weten, zal ik het maar vertellen. Nelse Howard is met een paar jongelui, ouder dan hij, naar Utica geweest, en is lang na tienen al zingende en dronken thuis gekouien, en „En dat een domiaé's zoon! De zoon van eene pitcopaalsch predikant! Maar dat is iets verschrikkelijkst! zei de kleine juffrouw Gainsley, die de japonnen voor de dames, behoorende tot de Baptisteugemeente van Brutustown maakte. „Ja zeker, dronken!" viel juffrouw Peters haar in de rede. „En als ik niet eene Christin was, juffrouw Gainsley,- dan zou ik kunnen zeggen, dat er on der de Baptisten in deze stad zijn, die het verschil kennen tusschen whiskey en water, en dat niet enkel door den reuk!" „Stil, stil meisjes, twist niet met el kander, suste juffrouw Moreheed. En wat deed de oude heer Howard toen? We stellen er allen zooveel belang in!? Juffrouw Peters, die liever haar per soonlijk gevoel ten offer bracht dan de gelegenheid zich te doen hooien, nam de draad van haar verhaal opnieuw op. „Wel, Alice Mey, Joe Pigly's doch ter, die iu de pastorie werkt, zei dat toen Nelse Howard zoo binnenkwam, zijn pa geheel kapot was. Hij ging coalitie thuis kunnen voelen, zou dan van Idsinga, de onverzoenlijke vijand van sociale hervormingen, als haar kamp vechter optreden? Waarlijk, die dit alios in het oog houdt, begrijpt waarom wij de nederlaag leden en kiest niet het slechtste oogen blik ter wereld uit, om zijne tactiek te overwegen. Onbevangenheid wordt niet bevorderd door teleurstelling. Het zal wel geen betoog behoeven, dat wij onder concentratie hier niet verstaan het verbond tusschen de Vrij zinnig-democraten en Uniemannen op 21 Januari 1905 gesloten. Dat verbond is en blijft natuurlijk van kracht totdat het formeel zal worden beëndigd, en wij zouden er niet anders dan groot nadeel voor de democratie iu zien, als deze beide groepen elkaar gingen be strijden. Maar wij verstaan daaronder die alge- heele samenwerking van allo vrijzinni gen, die in 1905 wel niet formce 1 maar toch facto tot haar recht is ge komen, en die bij de Provinciale stem bus van 1907 voor Zuid Holland zich getoond heeft in gemcenschappeiijk overleg der drie fracties bij de candi- daatstclling. Het goed recht, neen het gebodene van zulk eene concentratie werd uit nemend uiteengezet op 20 Mei 1.1. door Mr. Treub, te Goes, en wel in de vol geilde bewoordingen: „Zonder zich om de democratie te bekommeren, gaat alles aan de rechter zijde samen; de democraten onder de anti-revolutionairen met de zeer conser vatieve Katholieken; 't baseert zich alles op de antithese-politiek. „Zulk eene combinatie is zeer ver keerd, daar wij veeleer moeten komen tot eene combinatie van democratische groepen, doch zoolang men aan de Rechterzijde zich daarom niet bekom inert, worden ook de vrijzinnigen ge dwongen zich te coaliseeren, ook al zitten en bedekte zijn gezicht met beide handen. Al dien tijd deed Nelse niets anders als hoen en weer draaien, en lachen als een gek, en hij zei dat dit nu de eerste en de laatste keer \t-as. zijne arme ma, zij was bleek als een doode en schreide al maar, hield Nelse vaat. en zei: „Mijn arme jongen, hoe kon je zoo iets doen? Eensklaps stond de oude Hoer Howard op, en terwijl hij zijn hand op mevrouw Howard's schouder lei, zei hij: „Moeder, laat me met Nelson alleen. Ik heb een woordje met hem te spre ken". En toen begon hij Nelse ongezouten te vertellen hoe hij over hom dacht. „Ik heb getracht eerlijk te handelen," zei-ie. „Ik heb dertig jaar in deze stad gevochten tegen den drankduivel, terwijl ik trachtte de jonge lieden sterk en goed te maken. Ik had stellig gedacht, dat jij, Nelsou, mij zoudt helpen, helpen door je voorbeeld, en dat nu jy, jij mijn cenige zoon Alice May zei, dat hij snikte als een kind en gedurende een poosje niet kon spreken. Daarna bleef hij stokstijf staan, terwijl hij zoo luide begon te spreken, dat men hem duidelijk in de zijkamer kou hooren. „Nelson," zei ie „hoeveel ik ook van je houd, ik zie je liever dood, ik sta liever bij je open graf, dan dat ik mijn zoon levend zie als een dronkaard. Zij stem klorfk ver- keur ik de vrijzinnige combinatie af, doch wij kunnen nu eenmaal niet an ders. „Veronderstellen wij oen oogenblik, dat de vrijzinnigen een kerkelijke demo craat zoudon steunen, terwijl de kcr- kelijken van alle nuance dit oei doen, dan behaalt hij ongetwijfeld de over winning en dat ten koste van de vrij zinnigen, die op deze wijze hun eigen graf zouden graven, wat toch zeker nie mand var hen verlangen kan. „Ook de vrijzinnigen moeten dus sa mengaan met terzijdestelling van alles wat hen verdeelen kan. Telkens als de stembus in 't zicht is, hebben de kcr- kelijken den inond vol van Sociale Her vormingen, doch zij stemmen en steu nen de gchcelc fractie Lohman en do Katholieken, die voor van sociale hervormingen niets willen weten. Zoo lang dus deKerkelijkecoalitie blijft bestaan, is een samen gaan der v r ij z i n n i g o n gebie dend vo o r ge schr o v o n." (Spatiee- eering van ons, Red. V.). Zoo is het. De vrijzinnige concentra tie is het verweermiddel tegen de poli tiek der machts-antithese, en haar voort duren en haar optreden hangt samen met de vraag, hoelang nog Talina en van Vliet, van Nispeu en Pastoors den politiekcn strijd willen weghouden vau hun eigen terrein. De heer Treub mocht or do restrictie aau toevoegen, dat samenwerking voor de verkiezing voor de Provinciale Sta ten veel gemakkelijker is dan voor de Tweede Kamer, omdat 't kiesrcchtvraag- stuk bij de Kamerverkiezingen zoo over- heerschcnd is, dat een voorstander van „Algemeen Kiesrecht althans bij eerste stemming uiterst bezwaarlijk op oen tegenstander kon stemmen, terwijl bij de verkiezing voor de Provin ciale Staten de kicsrcchtquaestie veel minder op den voorgrond treedt. Wij ziju het met die restrictie eens, die schrikkelijk, zei Alice May, en hij had het pas gezegd, of Nelse werd geheel anders. Je weet, Helse is pas twintig maar ie is 'u kopstuk, en, zei Alice May, zijn stem klonk even vast als die van z'u pa. Vader, zei-ie, vader, meent ge dat? Elk woord, zei zijn vader. Goed, antwoordde Nelse doodsbleek. Ik weet, dat gij een goed man zijt, dat ik uw naam heb bezoedeld en schande over de kerk heb gebracht, en dat u me liever dood ziet. Ik heb spijt, over hetgeen ik gedaan heb. Het is de eerste keer vader, en ik verzeker u, dat het ook de laatste is, de laatste keer! dat is alles, wat hij zij. Alice May be greep niet jOiit wat dut beteekende, en de oude ook niet. Hij zei alleen; Ik smeek God van ganscher haite, dat het zoo moge zijn- teiwijl Nelse een snik gaf, en tegelijker tijd de kamer uitsnelde. l)at is het laat ste wat ze van hem gehooid hebben. Hij^ is daarna verdwenen en niemand..." St, st!" fluisterden eensklaps ver scheidene stemmen, juffrouw Peters zweeg, en koek rond. Mr. Howard trad het postkantoor binnen. Het troepje trok zich onder eerbiedig stilzwijgen terug, uitgezonderd juffrouw Peters. Als eenig aanwezig lid van ziju kudde, rekende zij het haar plicht, om niet zeggen. haar recht, een praatj maken. iOch, arme Mr. Howard" kreet ze

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1