Vrijzinnig Orgaan voor Amersfoort en Omstreken. t Grondwetsherziening, r. OOM WILLY. No. 92. DINSDAG 22 OCTOBER 1907. 4e JAARGANG Uitgave van de Naaml. Vennootsehap „DE EEMLANDER". Vepsehijnt Dinsdag-, Dondepdag- en Zaterdagavond. m. FEUILLETON. con- Directeur R. G. RIJKENS. Abonnementsprijs Per jaarI 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Afzonderlijke nummers- 0.05 Bureau: BREEDESTRAAT 20. Telefoon Interc. 62. Prijs der Advertentlën: Van 1 tot 5 regelsf 0.40 Voor iederen regel meer- 0.08 (By abonnement belangrijke korting.) Gaan we thans de voorgestelde redactie-wijzigingen in de verschillende artikelen na. Art. 79 luidt thans: De Staten- Generaal zijn verdeeld in eene Eerste en Tweede Kamer. Dit luidt volgens het ontwerp: «de Staten-Generaal zijn verdeeld in een Eerste en een Tweede Kamer. De Eerste Kamer bestaat uit vijftig, de tweede uit honderd leden». Art. 8o dat bepaalt hoe de leden der Tweede Kamer worden gekozen Jen door wie, alsmede wie van het kies recht zijn uitgesloten, zal volgens het ontwerp geheel vervallen. Daarvoor zal in de plaats komen: «De leden der Tweede Kamer wor den rechtstreeks gekozen door de kie zers, die de wet aanwijst.» Dit is het bekende blanco artikel en we hebben reeds in een vorig nommer gezien, welke motieven de Regeering hierbij hebben geleid. Art. 8i luidt thans: De Tweede Kamer bestaat uit hon derd leden, die gekozen worden in kiesdistricten. De verdeeling van het Rijk in kies districten en alles wat verder het kies recht en de wijze van verkiezing be treft, wordt door de wet geregeld. Dit wordt: o «Alles wat de uitoefening van het kiesrecht en de wijze van verkiezing betreft, wordt door de wet geregeld. Indien de wet bepaalt, dat de leden der Tweede Kamer in kiesdistricten worden gekozen, regelt zij tevens de daarvoor noodzakelijke verdeeling van het Rijk.» Bij deze verandering heeft de Regee ring aldus geredeneerd: De geldende grondwettelijke bepa lingen bemoeilijken de invoering van evenredige vertegenwoordiging. Het is gewenscht, dat de Grondwet den wetgever in volle vrijheid de beslissing late over de vraag of en jop welke wijze dit stelsel van vertegenwoordiging zal worden aanvaard. eu b'S Uit het Duitsch van Jassy Torrund. R 22) Hij ging in de kamer op en neer stond voor den spiegel en keek naar het vermoeide oude gelaat dat hem tegenblikte. Wat sta je daar te kijken? 't I -Wordt toch niet anders. Weet je dat nog niet? Ken je haar eigen woorden niet: Jeugd behoort bij jeugd, Hij knikte tegen zichzelf met een bitter lachje. Zoo bleef hij peinzen, j 'u,6" nac'lt ten einde liep en de bleeke morgen op den bleeken strijder neerzag was t00rn en smart en hefde het offervaardige besluit ee- boren. 6 1. ug!,l0fte' hii 2ich «ens afge legd had, om als een trouw vader voor zijn pleegkind en haar toekomst te zorgen, die gelofte wilde hij houden Aan Kathe schreef hij niet. Als het kind niet zelve tot hem kwam om haar geluk te verkondigen, wilde hii aoen, alsof hij niets wist. Eenige dagen later ontmoette hii mevrouw Heinzius op straat. Zij had bezorgd over den uitzet nagedacht, en De verplichting tot verdeeling in kiesdistricten moet dus in elk geval vervallen. Volstaan kan worden met de bepaling, dat de kiesdistricten, zoo zij behouden blijven, door de wet wor den vastgesteld. De Grondwet dient aan de verkies baarheid van vrouwen voor het lid maatschap der vertegenwoordigende lichamen geen belemmering in den weg te leggen. Art. 82 luidt: «De Eerste Kamer bestaat uit vijftig leden. Zij moeten behooren tot de hoogst aangeslagenen in de Rijks-directe be lastingen. Zij worden verkozen door de Provin ciale Staten in de volgende verhouding Volgens het ontwerp zal dit worden «De leden der Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten in de volgende verhouding:» De Memorie van toelichting merkt hieromtrent het volgende op: De Grondwet regelt voor de Tweede Kamer het actieve kiesrecht en de bepaling van het getal harer leden in andere volgorde dan voor de Eerste Kamer. Het komt wenschelijk voor dezelfde volgorde voor beide Kamers te aanvaarden. De wijziging van het woord «ver kozen» in «gekozen» bevordert de een heid van terminologie. Art. 84 luidt thans: Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn wordt alleen vereischt dat men mannelijk Nederlander zij, niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijne goederen hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij, en den ouderdom van dertig jaren vervuld hebbe. Dit zal worden: «Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn wordt alleen vereischt, dat men Nederlander zij, niet bij rechterlijken uitspraak de beschikking of het beheer over zijn goederen hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij en den ouderdom van dertig jaren vervuld hebbe.» Art 85 luidt thans: De leden der Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaren. was lang niet in zoo'n zelfbewuste stemming als onlangs. Willy Overbeck de menschenkenner, las onmiddellijk de gedachten van haar gelaat af. Ik wilde binnenkort bij u ko men, mevrouw, zei hij op zijn gewonen kalmen toon. Sta mij toe voor Kathe's uitzet te zorgen. Mijn goede Agnes heeft in dit opzicht al heel wat plannen gemaakt en ook reeds veel aange schaft, we behoeven het nu nog maar aan te vullen. En wat het overige betreft, dan zou ik Kathe gaarne een jaarlijksche toelage van zeven tot acht duizend gulden geven of, ingeval de jonge lui iets willen overnemen in eens zeventien duizend galden ver schaffen, die dan natuurlijk op haar naam moeten worden gezet. Zelfs mevrouw Heinzius, die sedert jaren van dezen man maar getrokken en getrokken had, was geroerd. Hij onderbrak haar woordenrijke dankbe tuiging. Vooropgesteld natuurlijk, dat ik als voogd de overtuiging krijg, dat de partij in elk opzicht een goede is. Hebt u inlichtingen ingewonnen? Nog niet, zei mevrouw zacht. Zoudt u mij nu ook den naam kunnen noemen? Henk von Dobbelin, een zoon van den Schonhaider Dobbelin in Neder Schlesiën. Hm, de naam is mij niet on Zij treden gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar. Dit zal worden: «De leden der Tweede Kamer wor den gekozen voor vijf jaar zij treden te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar.» Deze wijziging, aldus de Memorie van Toelichting beoogt den zittings- tijd der Tweede Kamer met een jaar te verlengen, een denkbeeld reeds in de schets van Kappeyne aanbevolen. De vruchtbaarheid van den wetge- venden arbeid kan niet anders dan ver hoogd worden, indien der Kamer een langer levensduur wordt.'gegund. Art. 88 (benoeming van den voorzitter der Tweede Kamer door de Kroon) vervalt. Art. 89 luidt thans: De leden genieten, ter vergoeding der reiskosten, eens, heen en terug, voor elke zitting, zoodanige som, als naar de afstanden door de wet zal worden ge regeld. Als verdere schadeloosstelling wordt hun toegelegd eene som van f 2000 'sjaars. Deze schadeloosstelling wordt niet genoten door de leden, die het ambt van minister bek'eedeu, noch ook, voor den tijd der zitting, door hen, die ge durende de geheele zitting afwezig bleven. Volgens het ontwerp zal het eerste lid van dit artikel luiden «De leden genieten reis- en verblijf kosten volgen de wet.» De Memorie teekent hierbij aan Het nieuwe, door de Staatscommissie voorgedragen eerste lid van art. 89 ver mindert wel is waar het geldelijk voor deel, aan het wonen te 's Gravenhage of in de onmiddellijke nabijheid ver bonden, maar heft dit niet op. Een bepaling, welke, op het voetspoor van art. gi, derde lid, den wetgever vrijheid laat volledige vergoedingen voor reis- en verblijfkosten te verleenen, ver dient daarom de voorkeur. Art. 90 luidt thans: Om lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet men voldoen aan de ver- eischten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer gesteld en bovendien óf behooren tot de hoogstaangeslagenen in de Rijks-directe belastigen óf eene of meer hooge en gewichtige openbare bekend, ik zal voor 't verdere zorgen. Na eenigen tijd deelde hij mevrouw Heinzius mee, dat tegen de familie of den jongen man zelf niets in te bren gen was. Dat hij tot nu toe nog niets had gedaan, maar dat hij na zijn diensttijd op het vaderlijk goed een heerenleven geleid, paarden afgereden, tennis gespeeld, geroeid en de jonge dames uit den omtrek zeer het hof gemaakt had. Dit zou nu alles anders worden, volgens den vader. Laat ons het hopen, zei de berg- raad met een zucht. Zoo was aldus de man, die het zonnekind van zijn hart veroverd had. Werkelijk was de jonge Dobbelin ook ernstig van plan, een flink land bouwer te worden, Zijn vader ver heugde zich er over en Kathe was gelukkig. Zij gevoelde zich bemind en het was zoo zoet en geruststellend te denken, dat Henk om harentwille zijn nutteloos leven opgegeven had en op den besten weg was, een flink, vlijtig mensch te worden, Te dikwijls had zij oom Willy hoo- ren zeggen, dat de arbeid in het leven van den man nog veel meer dan in dat van de vrouw de hoofdfactor moest zijn, waarnaar zich al 't andere schikken moest, dan dat haar deze waarheid niet in vleesch en bloed overgegaan was. Zonder het te weten en te willen paste zij oom Willy's betrekkingen, bij de wet aangewezen, bekleeden of bekleed hebben. Het getal der hierboven bedoelde hoogstaangeslagenen worden in elke provincie bepaald tot één, die tevens de algemeene vereischten bezit om lid der Staten-Generaal te zijn, op iedere vijftien honderd zielen. Dit zal thans worden gelezen. «Om lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet men voldoen aan de ver eischten, voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer gesteld.» Waar, zegt de Regeering, de keuze voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer is opgedragen aan de Provin ciale Staten, komt het niet noodig voor deze colleges in deze in meerdere mate te beperken dan thans het geval is met de kiezers voor de Tweede Kamer. Art. 91 luidt thans: De leden der Eerste Kamer worden gekozen voor negen jaren. Art. 86 is op hen van toepassing. Zij leggen bij het aanvaarden hunner betrekking gelijke eeden (beloften en verklaring) af, als voor de leden der Tweede Kamer zijn bepaald, hetzij in handen van den Koning, hetzij, in de vergadering der Eerste Kamer, in han den van den voorzitter, daartoe door den Koning gematigd. Zij genieten reis- en verblijfkosten volgens de wet. Een derde gedeelte treedt om de drie jaren af, volgens een daarvan te maken rooster. De uitvallende leden zijn dadelijk weder herkiesbaar. Dit wordt. «De leden der Eerste Kamer worden gekozen voor negen jaren. Een derde gedeelte treedt om de drie jaren af volgens een daarvan te maken rooster. De uitvallende leden zijn dadelijk her kiesbaar. De wet kan de aftreding volgens den hier bedoelden rooster provinciegewijs regelen. De leden leg gen (enz. evenals de bestaande tekst). Art. 92 hetwelk bepaalt, dat de voorzitter door den Koning uit de leden wordt benoemd, voor het tijdperk eener zitting, vervalt. Het opschrift der vierde afdeeling, dat thans luidt: «Beschikkingen aan beide Kamers ge meen,» zal worden«Van beide Kamers en van de Vereenigde Vergadering.» maatstaf op Hendrik's leven toe en was er vast van overtuigd, dat, als hij maar eerst op eigen beenen staan en wat flinks doen kon, haar geluk en hare liefde en haar vertrouwen in hem nog tienmaal grooter zouden zijn. Maar hoewel zij zoo met oom Willy's gedachten dacht en onbewust zijne beginselen meer dan ooit tot de hare maakte, vermeed zij toch zorgvuldig elke herinnering, elke bewuste gedachte cian hem. Dat wat de wondeplek, die zij met een grooten boog angstig trachtte te vermijden. Hij zou zoo laat mogelijk van hare verloving hooren en haar hart klopte bang, als zij aan het oogenblik dacht, waarop hij 't toch eindelijk weten zou. Zij vermoedde niet, dat haar moeder al lang met hem erover gesproken had. Maar de stem ming wisselde; menigmaal kwam ook de oude trots in haar op. Zoo stond zij eens, toen zij met de Wernichs naar een feestje zou gaan, in een bleekblauw kleed dat haar ver rukkelijk stond, voor den spiegel, legde de armen om het blonde hoofd en kt ek in den overmoed van haar geluk met groote schitterende oogen op haar spiegelbeeld. Verloofd dus werkelijk, Kathe Heinzius verloofd. Een heel nieuwe gedachtenreeks sprong in haar op als electrische vonken. Wat de andere meisjes van de kweekschool wel zouden zeggen, en de bekenden Art. 96 luidt thans: Een lid van de Staten-Generaal kan niet te gelijkertijd zijn vice-president of lid van den Raad van State, president, vice-president of lid van of procureur- generaal of advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, noch president of lid van de Algemeene Rekenkamer, noch Commissaris des Konlngs in eene provincie. De wet regelt voor zooveel noodig de gevolgen van de vereenlging van het lidmaatschap van eene der belde Kamers met andere dan de in het eerste lid uitgesloten, uit 's Lands kas bezol digde ambten. Krijgslieden in werkelijke dienst, het lidmaatschap van eene der beide Kamers aanvaardende, zijn gedurende dat lid maatschap van regtswege op non-acti viteit. Ophoudende lid te zijn, keeren zij tot de werkelijke dienst terug. Zij, die na hunne verkiezing tot lid van de Staten-Generaal een bezoldigd staatsambt, dat zij niet steeds tijdens die verkiezing vervulden, aannemen, verliezen van regtswege het lidmaat schap, maar zijn herkiesbaar. Volgens de voorgestelde redactie zal het eerste lid gelijk blijven aan dat van het bestaande artikel. Vervol gens: »De wet kan bepalen dat eenig ander ambt, bezoldigd uit de kas van het Rijk of van de Koloniën en bezit tingen in andere werelddeelen, onver- eenlgbaar is met het lidmaatschap van een der beide of van beide Kamers der Staten-Generaal. De wet regelt, voor zooveel noodig, de gevolgen van de vereeniging van het lidmaatschap van een der belde Kamers met ambten, bezoldigd uit de kas van het Rijk of van de Koloniën en bezittingen in andere werelddeelen, niet in het eerste of krachtens het tweede lid uitgesloten. Krijgslieden in werkelijken dienst (enz. gelijk het derde lid van het tegen woordig artikel). Zij, die na hun verkiezing tot lid van de Staten-Generaal een bezoldigd Staats ambt, dat zij niet reeds tijdens dfe verkiezing vervulden, het ambt van Minister uitgezonderd, aannemen, ver liezen, tenzij de wet auders bepaalt, van rechtswege het lidmaatschap, maar zijn herkiesbaar.» thuis? En hij, oom Willy? Die had natuurlijk gemeend, dat ik geen ander kon krijgen, omdat ik arm ben, en daarom wilde hij uit medelijden Zij rekte hare jonge slanke gestalte uit, hare oogen schitterden. Dien zal ik nog eens laten zien, wat een schoone, elegante, flinke jonge man mijn Henk is, en oogen zal hij opzetten. Een tegelijk trotsche en spottende trek speelde om haar lippen. Heb ik het hem niet altijd ge zegd: Jeugd behoort bij jeugd. En toen diep in haar hart een weinig berouw wilde opstaan, werd het onder drukt. Mijn hemel, die heeft toch Fanny Melzer, die past veel beter voor hem. Beneden reed ratelend een rijtuig voor Kathe vloog naar 't venster, lachte en wenkte. Haar Henk, die de Wernichs afhalen wilde, stuurde zelf. Wat zag hij er weer mooi uit, groot, statig, voornaam. Een prachtig mensch. En hare wangen werden rood van vreugde, hare oogen straalden zij wist het, op dit feest zou zij en Henk von Dobbelin weer het mooiste, meest benijde paar zijn. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1