Vrijzinnig1 Orgaan voor Amersfoort en Omstreken. No. 95. DINSDAG 29 OCTOBER 1907. 4e JAARGANG Uitgave van de Naaml. Vennootsehap'„DE EEMLANDER"? Versehijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond. Ouderdomsverzekering. FEUILLETON. OOM WILLY. BUlTEiNLAND. Directeur R. G. RIJKENS. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Afzonderlijke nummers- 0.05 Bureau: BREEDESTRAA.T 20. Telefoon Interc. 62. Prijs der Adverténtiën: Van 1 tot 5 regelsf 0.40 Voor iederen regel meer- 0.08 (By abonnement belangrijke korting.) Zooals men weet, is thans bij de Tweede Kamer ingekomen het wets ontwerp tot wettelijke verplichting van werklieden om zich en hunne weduwen te verzekeren tegerrgeldelijke gevolgen van ouderdom. Het is heusch niet te vroeg, dat hiervan werkelijk eens werk wordt gemaakt. Duischland is ons in dit opzicht ver vooruit; de ouderdomsver zekering daar te lande dateert reeds van 1887. Q De algemeene voordeelen van zulk een verzekering springen zeer in het en voor wie van bet nut ervan niet overtuigd mocht zijn, is een gang naar de bureaux van de levensverze keringsmaatschappijen de beste raad, ien we kunnen geven; hij moet daar aar eens informeeren, hoeveel ver ekeringen voor een bepaalden leeftijd er door meer gegoeden zijn en nog dage- ijks worden gesloten. Evengoed als de verzekering tegen ziekte en die tegen invaliditeit, is deze verzekering mede van onberekenbarcn invloed op het wezen der maatschappij. ij moet verhinderen, dat de bejaarde arbeider tot den bedelstaf wordt ge bracht en aan de liefdadigheid wordt overgelaten. In overheidszorg voor den ouden dag zien wij dan ook werkelijk geen bezwaar. Men beweert wel eens dat er door al te velen op deze zal worden gesteund en dat zij daardoor nooit tot behoor lijke inspanning zullen komen. Maar voor den 65-jarige is dit gevaar niet meer voorhanden. Waar er gewoonlijk meer handen zijn dan werk, is het zelfs goed, dat hij eindigt met mee te din gen. Trouwens de voorgestelde regeling beschenkt hen niet zoo rijkelijk, dat hun de lust of behoefte ontnomen zou TJit het Duitsch van Jassy Torrund. 25) Dat zal me De zware vuist viel op tafel neer en Dobbelin Senior greep naar zijne touts. De drommelsche bengel, die Johhny, dien zal ik 't eens even ver tellen. Kathe begon zoo langzamerhand te be merken, dat de belangen van Henk DobbeHn niet ver boven den paarden stal uitreikten en dat zij zijne liefde met «Generaal Cronjér en eenige an- edele garden te deelen zou hebben, scheen w Z0Q d zeker. Je kan maar k,Issen en van je eemgeu «Cronje» prate,, J smalend. Iets anders heb u- van je gehoord. k n0S niet Zij zaten voor het avondt>en kwartiertje alleen in het prieel, r 8ja struiken zongen de merels om°v 8 best, de jasmijn geurde bedwelmt^1 Zij had zich van hem losgerukt, maj hij haalde haar dadelijk weer in, legde den arm om haar middel en zag haar verliefd in de oogen. worden om, als zij willen en kunnen sparen, dit ook te doen. Dat de Staat de zorg der ouderdoms verzekering op zich neemt, is o.i. zeer logisch. Nu er voor velen een maat schappelijk tekort overblijft ligt het op zijn weg, als gemeenschapsorgaan in dat tekort te voorzien, omdat elk lid van het geheel plichten heeft jegens de anderen, waaraan hij zich niet onttrek ken mag, en die de Staat, door be- lastinghefffng, hem dwingt te vervul len. De Memorie van Toelichting bevat 138 pagina's druks, het ontwerp houdt 307 artikelen in. De Regeering betoogt tot toelichting van art. 1 (de verplichting tot ver zekering) dat het algemeen belang vor dert, dat een talrijke klasse van per sonen niet op gevorderden leeftijd vrij algemeen geheel of ten deele ten laste komt van wie dien last bezwaarlijk kunnen dragen, hetzij van eenigszins weinig vermogende verwanten, hetzij van de bijzondere of openbare armen zorg. In overeenstemming met de meer derheid der Staatscommissie en op het voetspoor van het ontwerp invaliditeits wet wordt voorgesteld, aan allen, wier inkomen uit arbeid zekere grens niet overschrijdt, de verplichting tot ver zekering op te leggen en die grens te bepalen op f 1000 'sjaars. Voorts wordt voorgesteld aan den verzekerde, die den leeftijd van 65 jaar bereikt en den wachttijd vervuld heeft, recht op ouderdomsrente toe te kennen. De regeering heeft zich om verschil lende redenen verplicht gezien aan de Koningin machtiging te verzoeken tot intrekking van 't ontwerp 'Invalidi teitswet. Bepaald wordt, dat ten behoeve van de verzekering van het tegenwoordig geslacht de eerste 75 jaren jaarlijks zes millioen en vierhonderd duizend gulden door het Rijk zal worden gestort. In de Rijksbijdrage zijn niet begrepen de premiën voor militairen en de helft der premiën voor gevangenen. De ad- Kan men dan iets beters doen, lachte hij. Tot straf moet je mij nu dadelijk een kus geven. Kathe probeerde zich los te maken. Dat moet je niet doen, Henk. Je weet, ik kan dat niet lijden. Maar je zult wel spoedig een lief klein vrouwtje op Neudorf zijn. Hé, Kathelief, daar eet ik je van louter liefde op. En tot vooroefening kuste hij haar, tot haar de adem verging. Neen, laat dat, wees toch ver standig, Henk, ik houd daar niet van. Een drukkende pauze ontstond. Op tafel lag een boek, waaruit Jenny 's namiddags voorgelezen had, en toen Kathe's vingers gedachteloos daarin bladerden, vroeg zij plotseling: Zeg eens lees jij eigenlijk nooit wat? Hij lachte luid. Het sportblad en de krant, dat weet je. Waarom zou ik lezen Overdag heb ik geen tijd en 's avonds ben ik zoo moe als een hond. Maar 's winters, Henk, dan heb je toch tijd en later kunnen wij toch samen Denk daar maar niet over. Als wij eerst maar bij elkaar zijn, schat, dan hebben we wel wat beters te doen. Kom toch hier, Kathe, je zit wel een uur van mij af, wees niet zoo 1 Preutsch, we zijn alleen. ministratiekosten blijven, zoolang het Rijk een bijdrage aan het fonds geeft, voor het geheel ten laste van het fonds en komen daarna ten laste van het Rijk. Die kosten zijn geraamd op f 550,000 per jaar, ongeveer hetzelfde bedrag waarop zij door de vorige Regeering geraamd waren. Blijkens het verslag van dr: W. A. Poort bedraagt de contante waarde van het voordeelig saldo der verzekering van het toekomstig geslacht, als de rentevoet wordt aangenomen drie ten honderd te zijn, ruim 96.5 millioen gulden. Dit bedrag blijft ter beschikking van het toekomstig geslacht. Naar de meening van de Regeering verdient het geen aanbeveling de uit voering der bepalingen op de ouder domsverzekering aan de Rijksver zekeringsbank op te dragen, daar om zal worden opgericht de ouder- domsrentebank, met 's Gravenhage als zetel. Bepalingen zijn opgenomen, waardoor het vervallen van de invali diteitsverzekering niet ten gevolge heeft, dat de verzekerde, die door ivaliditeit de storting niet kan voortzetten geen aanspraak op ouderdomsrente verkijgt, omdat de wachttijd niet vervuld is. De wachttijd zal vervuld zijn 20 jaren na het intreden der blijvende invalidi teit, zoodat de verzekerde 80 jaren oud moet worden om aanspraak op rente te krijgen. De jaarrente kan hooger, niet lager dan f 104 zijn. De regeering heeft overwogen, of aan de weduwe niet dadelijk na het overlijden van den man een rente kon en moet worden toegekend. Dit stuitte echter af op de kosten en op het bezwaar, dat een dadelijk ingaande weduwen- rente, die bij het aangaan van een huwelijk ophoudt, licht kon prikkelen tot samenleving buiten huwelijk. Omtrent de premiebetaling wordt o.a. bepaald, dat de premie betaald wordt: a. voor den verzekeringsplichtigen werkman, niet bevoegd tot het afleg gen eener verklaring, dat hij de ver zekering als vervallen beschouwt, die zijn loon, voor zooveel dit in geld bestaat, niet uitsluitend van derden ontvangt, noch bevoegd is het voor het geheel af te houden van hetgeen hij ten behoeve van zijn werkgever van derden ontvangt; door zijn werkgever. Heb je nooit boeken gelezen, Henk? Onzin, je boeken en je ingegoten wijsheid moet je maar voor jezelf be houden. Voor 't land past dat niet. Kathe vouwde de handen over 't boek en keek strak voor zich heen. Waarvoor heb ik dan eigenlijk geleerd. Mijn geheele leven lang. Was deze bovenmenschelijke arbeid dan geheel te vergeefsch? vroeg zij diep terneergeslagen. Henk Dobbelin wist niet wat hij daarop zeggen zou. Hij had indertijd met zijn broer Hans aan de onschuldige hofmakerij deelgenomen, omdat hij er plezier in had, dezen deugdspiegel Hans eens uit het veld te slaan. Maar langzamerhand was uit de grap ernst ontstaan, Kathe's blauwe oogen hadden 't hem gedaan en hij was ernstig op haar verliefd ge worden. Zij was zoo geheel anders dan al de meisjes, die hij tot nu toe had leeren kennen. Zoo veel fijner, zoo veel vrouwelijker, kind en vrouw tegelijk hij wist zelf niet, wat hem zoo goed aan haar beviel. Juist dat zij zoo onschuldig en meisjes achtig was, dat trok hem aan en stiet hem tegelijkertijd weer af. En dat hare opvoeding en haar geheel vroeger leven, zoo geheel, geheel anders, zoo ver schillend van het zijne geweest was, dat maakte den omgang met haar soms b. in alle overige gevallen door den verzekerde. Voorgesteld wordt de premiën voor de verzekerden voor den tijd, in ver plichten krijgsdienst doorgebracht, voor het geheel ten laste van het Rijk te brengen. De premiën worden betaald door het plakken van rentezegels op een rentekaart. De regeering is er niet in geslaagd een stelsel te vinden, dat minder bezwaren oplevert. Een groot aantal bepalingen van het ontwerp betreffen die zegels. Door het uitrei ken van de eerste rentekaart wordt de betrokkene in de verzekering op genomen. Kan een verzekerde, die den ouder dom van 65 jaar bijna bereikt heeft, niet meer werken en betaalt hij geen premiën meer, dan behoeft hij, indien de wachttijd vervuld is, met de indie ning van zijn verzoek niet te wachten, totdat de leeftijd van 65 jaren vervuld is. Dient hij het verzoek een paar weken te voren in, dan kan de rente hem op den dag, waarop hij den leef tijd van 65 jaren bereikt, worden toe gekend en hij treedt dan onmiddellijk in het genot daarvan. De verkiezingen in Rusland. De verkiezingen voor de derde Rus sische Doema zijn nog altijd niet afge- loopen. Zooals men weet zijn de Russische kiezers niet door het ware vuur der vaderlandsliefde bezield. Zij stemmen maar zeer middelmatig. Het best zijn nog de boeren opgekomen, misschien omdat men hen naar de stembus heeft gedreven. De arbeiders en de burgers in de groote steden hebben zich op groote schaal onthouden. Als de derde Doema bijeenkomt zal men moeilijk kunnen zeggen, dat zij de uitdrukking is van de Russische volkswil. Maar daarop komt het den minister Stolypin ook niet aan. Hij moet een parlement hebben omdat het nu eenmaal is be loofd en hij tracht er een te krijgen, waarmede hij niet veel moeite heeft. De verkiezingsperiode is den n den heel moeilijk. Nu, dat kwam allemaal wel in orde, als zij maar eerst zijne vrouw, zijn onbetwistbaar eigendom was Hij floot door de tanden en liet zijne oogen over haar heen glijden, zooals men een paard schat. Mijn hemel, wat had hij dat preutsche, on schuldige meisje lief. Nu, die zou ook wel gek opkijken. 't Was maar goed, dat op dat oogen- blik de bel voor 't eten luidde drie korte, helle slagen het zwijgen tus- schen de verloofden dreigde recht pijn lijk te worden. Den volgenden dag kwam er een lange brief van mevrouw Heinzius aan Jenny met een bijvoegsel voor Kathe. De overgelukkige moeder vond geen woorden genoeg om den bergraad te prijzen, die op zoo'n grootmoedige wijze voor Kathe's toekomst wilde zorgen. Nu, daar heb je 't, sprak Jenny, die zeer in haar schik was. Deze kwestie was dus opgelost. Je voortreffelijke oom Willy zorgt voor alles en geeft je zelfs nog vijftien duizend mark mee. Om te beginnen niet kwaad. Ik vind het buitengewoon mooi van hem, dat moet ik zeggen, en ik weet niet Zij had er nog aan toe willen voegen, of ze niet beter gedaan had, met hem te trouwen, liet het echter achterwege en keek verwonderd naar Kathe, die September geopend. Het kan wel half November worden eer men eigenlijk met redenen van wetenschap over de samenstelling der Doema kan oordeelen het kiesrecht in Rusland is zoo ver wonderlijk ingericht en men heeft zoo vele trappen. Op het oogenblik is men dan toch zoover, dat in het grootste deel van het rijk de kiezers zijn ge kozen, die de afgevaardigden kiezen. Als men precies wist tot welke richting de meerderheid van deze kiezers be hoort, zou men nu reeds eene voor spelling kunnen doen omtrent de ver moedelijke samenstelling van de Doem?. Men beproeft dat ook; er zijn bladen die zich in profetieën te buiten gaan. Maar zij zijn zeer gewaagd. Men weet van de meeste kiezers volstrekt niet hoe zij denken over den toestand van het Russische Rijk en tot welke partij zij behooren. In de officieuse berichten, de verkiezingsbulletins, wordt dat erkend. Zij zeggen dat zeer vele kiezers geene richting hebben. De regeering zal zeker haar best doen om te zorgen dat zij eene richting krijgen. Vele profetieën waren gebouwd op de vaste overtuiging, dat de partij der Octobristen zich zou vereenigen met die der Cadetten. Doch van die samen smelting zal, volgens de laatste berich ten, niets komen. De internationale conferentie te Brussel ter bestrijding van den handel in blanke slavinnen, waaraan ook Nederland deelneemt, heeft uit gebrek aan middelen besloten af te zien van het plan tot vestiging van een tweede internationaal bureau. Aan het bureau te Londen zal een tweede secretaris worden toegevoegd. Twee spionnagez?ken hebben in Frankrijk hevige opschudding verwekt en houden de gemoederen bezig. Te Toulon is een luitenant ter zee tweede klasse, Ulmo genaamd, gearresteerd. Hij bezat foto's van geheime stukken en had het ministerie van marine in een ano- niemen brief gedreigd, dat hij die aan een vreemde mogendheid zou verkoopen tenzij men hem 150,000 francs ter hand stelde; dan zou hij de foto's aan het FraDsche ministerie afstaan. Men is op dit aanbod ingegaan en gaf den anonie- men briefschrijver door middel van vuurrood neerzat, haar lippen stuk beet en er uitzag alsof zij den brief het liefst verscheurd had. Maar Kathe. Je zet een paar oogen op, dat men bang voor je zou worden. Wat is er aan de hand? Ik begrijp je niet, begrijp mama niet. Mijn hemel, hoe kun je nou, stiet Kathe, van opwinding trillend uit. En nu frommelde zij den brief ge heel in elkaar en begon te weenen. Onder wild snikken kwamen de woor den er stortend uit. Niet één penning neem ik van hem aan. Dat je dat niet inziet En dat hij het waagt. En plotseling sloeg haar stemming om. Ach ja, zoo is hij nu veel te goed veel te goed Jenny legde haar naaiwerk ter zijde en ging naar haar toe. Windt je toch niet zoo op, Kathe, zei ze en streek liefkoozend over het weerspannige blonde haar. Wat valt er nu te huilen Wil je niet, dan houdt het op, 't is tenslotte je eigen zaak. Wat mii betreft, kwel je je zeven jaar met onopgevoede bengels, tot je je uitzet bijeen gespaard hebt. Maar of jouw Henk zoolang geduld heeft, dat weet ik niet. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1