rijzinnig' Orgaan voor Amersfoort en Omstreken. rfestige der Kroou. DINSDAG 5 NOVEMBER 1907. - OOM WILLY. 4e JAARGANG. van de Naaml. Vennootschap „DE EEMLANDER". Vepsehijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond. FEUILLETON. BUITENLAND. BINNENLAND. DE EEMLANDER Directeur R. G. RIJKEN S. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Afzonderlijke nummers- 0.05 Bureau: BREEDESTRAAT 20. Telefoon Interc. 62. Prijs'der Advertöntiën: Van '1 tot 5 regelsf 0.40 Voor iederen regel meer- 0.08 (Bij abonnement belangrijke korting.) Zooals men weet, komt onder de oorgestelde wijzigingen der Grondwet iok deze voor, om de voorzitters der Tweede en Eerste Kamer door de leden lier Kamers zelf te doen benoemen en liet meer door de Kroon. De c Standaard is over deze voor stelde wijziging niet te spreken, lezer dagen schreef het blad: «Vóór dit Kabinet optrad be noemde de Koningin de voorzitters in alle colleges, i In den raad van Ministers. 2 In den Raad van State. 3 In de Tweede Kamer. 4 In de Eerste Kamer. 5 In de Provinciale Staten. 6 In de Gemeenteraden. Van deze zes is er reeds één uit- gelicht toen het Kabinet optrad. De Koningin mag niet meer den voorzitter van den Ministerraad benoemen de heeren Ministers doen dit zelf.» Dit is, wat den tijdelijken voorzitter ran den ministerraad aangaat, een 7;enigszins met de waarheid in strijd 'lijnde voorstelling van zaken. Vóór het optreden van het ministerie Kuyper werd de tijdelijke voorzitter 11 Van den ministerraad ook steeds door ™ie ministers zelf aangewezen. En het ps nog maar een tiental jaren ruim ge leden, dat de toemalige Regeering, 0l tonder tegenspraak te ondervinden, rerklaarde, dat het geheel in overeen- itemming met den volksaard was geen rasten leider en voorzitter van den Ministerraad aan te wijzen. Onze volksaard was bij het optreden van het Ministerie-Kuyper niet ver- anderd, maar wel was er een Kabinets- b, formeerder opgestaan, die het minis- g terieeleregentschap «begeerde». Daarom g moest het geheele reglement van orde Uit het Duitsch van Jassy torrund. 27) Arme jongen, en dat doe je nu alles ter wille van mij. Nu ja. Hij deed een lange dorstige teug en zette het glas hard op tafel neer. AJs ik maar eenmaal op mijn boerderij zit, dan zal ik er wel voor oppassen, zoo te zwoegen. 'Kathe verschrok. Na drie weken was het werken hem reeds te veel, wat moest het dan wel later zijn. Maar, Henk, Jenny zegt steeds, dat wij er ons beiden goed aan moes ten houden, daar wij er anders niet doorkwamen, zei ze angstig. |t Hm, wij moeten ons de zaak wat anders inrichten, schat. Maar dat heeft de tijd. Kom eens hier, lieveling, we ■f zullen eens over wat beters praten. Gewillig schoof Kathe een stoel bij fPng naast hem zitten en legde haren f arm om zijn schouders. Ach, ze had i zoo het verlangen, een mensch naast I zich te hebben, die sterker, beter en f verstandiger was dan zijeen, bij wien zij bescherming en raad en hulp vond. t Ach, Henk, ik ben er toch zoo blij om, dat je gekomen bent, zei ze voor den ministerraad veranderd en behoefde dit niet meer de goedkeu ring van de Kroon, maar werd dit door deze vastgesteld en den ministerraad opgelegd. Dat was reactie, maar wat na het verdwijnen van het ministerie-Kuyper gebeurde, geen nieuwigheid. Verder ziet de «Standaard» in de voorgestelde wijziging «een doorzetten van een theorie, die eeniglijk op het verhoogen van het prestige der Staten- Generaal beducht is, ook al moet dit gaan ten koste van Jiet prestige der Kroon.» Het prestige der Kroon. De redac teur van de «Standaard» moet wel gelooven, dat allen kort van memorie zijn, om die uitdrukking te durven gebruiken. Als er ooit een ministerie geweest is, dat afbreuk heeft trachten te doen aan het prestige der Kroon, dan is het dat, waarvan Dr. Kuyper voorzitter was. Wil de „Standaard" zich slechts even herinneren, op welke wijze onder het kabinet-Kuyper de ontbinding der Eerste Kamer in zijn werk is gegaan? Aan de Koningin werd eenvoudig verklaard, dat het Kabinet geen termen vond tot het aanbieden van het ontslag, zoodat der Koningin geen andere keuze over bleef dan ontbinden. De Koningin werd hierbij zelfs zoo gehaast, dat haar niet eens tijd werd gelaten zich volledig op de hoogte te stellen van hetgeen de leden der Eerste Kamer hadden aan gevoerd, op welke wijze zij hunne stemmen hadden gemotiveerd. Het laatste redmiddel, het raadplegen van staatslieden buiten het kabinet over het al of niet wenschelijke van zoo'n kras sen maatregel, moest dus eenvoudig achterwege blijven. Gemis aan eerbied voor de Kroon is verder gebleken uit de veelbeproken Overijselsche quaestie. Met voorbijgaan, of liever terzijdestelling van art. 66 der Provinciale wet is de Koningin een voudig maar niet gekend in het nemen van een beslissing op het verzoek van den Commissaris der Koningin om de Staten dier Provincie bijeen te roepen. En eindelijk, om het hierbij te laten, toen bij de behandeling van het wets ontwerp op het in dienst houden van militieplichtigen, de minister Kuyper de leer verkondigde, dat de Kamer voorstellen van de Kroon eenvoudig onbehandeld zou kunnen laten, was het een vrijzinnig-democraat, prof. Drucker, die hiertegen opkwam in het belang van het prestige van de Kroon. Dit alles meenden we even in her innering te moeten brengen, nu de «Stan daard» anderen bedoelingen ten laste legt, waaraan hare partij schuldig staat. weeker en hartelijker, dan anders het geval was. Er is mij deze dagen zoo veel door 't hoofd gegaan, dat ik blij ben, je eens alleen te kunnen spreken. Nu begin dan maar geef mij eerst nog een kus. Neen, niet zoo karig, Kathe flink, kom. Voor weinige weken nog had Kathe Heinzius het «grappig en allerliefst» gevonden, dat Otto Weinich zijne Jenny kuste, tot de roode vlekken haar in 't gezicht kwamen thans hield zij slechts met tegenzin stil, ter wijl Henk haar achtereenvolgens op oogen, wangen en lippen kuste er was voortdurend iets in haar, dat tegen zijne overdreven en stormachtige liefkoozingen heimelijk in opstand kwam. Vooral de manier, waarop hij haar ruw om het middel pakte en ondanks haar tegenstribbelen haar in de armen hield, kon zij niet verdragen. Of het anderen verloofden ook zoo ging. Of dat het mettertijd anders zou worden? Zij had er nooit met Jenny over dur ven spreken, maar menigmaal als zij 's avonds in bed lag en aan Henk's doordringende blikken en liefkoozingen dacht, dan had zij zuiver een afschuw van het huwelijk en van het alleen zijn met hem. Maar, Henk, houd toch eens op, je drukt mij bijna dood, stamelde zij ademloos, met brandende wangen, half gestikt onder zijne wilde kussen. Zij vloog een eindje van hem weg. De dreigende staking in Engeland. Niettegenstaande deze strikt geheim zouden worden gehouden, zegt een berichtgever van de »Daily News» dat hij te weten is gekomen, hoe het met de onderhandelingen tusschen Lloyd George en de directies der spoor wegmaatschappijen staat. Men houde echter in het oog, dat berichten uit de >Daily News« altijd onder reserve be- hooren te worden aangenomen. De directeuren dan, deeld de berichtgever mee, hadden eerst zeer beslist gezegd onder geen voorwaarde ooit te zullen dulden, dat de vakvereeniging zich stelde tusschen hen en de werklieden. Van onderhandelen met de vereeni- ging was dus geen sprake. Lloyd George heeft toen getracht een mid denweg te vinden: hij kwam met het denkbeeld van den verzoeningsraad, die de punten van geschil tusschen directie en werklieden zooveel moge lijk uit de wereld zou moeten helpen. Daartegen was eerst heftige oppositie; de bestuurderen achtten het ondoenlijk om aan een derde, al was die een onpartijdig lichaam, uit te leggen, Hij lachte en dronk haar toe. Kom nu, vertel eens op, kleine lieve. Kathe had zich dat eigenlijk anders gedacht. Zoo 's avonds in de scheme ring in 't prieeltje, waar de jasmijn geurde, terwijl zij stil naast hem zat, het hoofd tegen zijn schouder geleund. Zij zuchtte zoo 'n stil naast elkan der zitten en spreken van hart tot hart, waarbij zich de eene ziel voor de andere opent, bestond er eigenlijk voor beiden niet. Dat speelde Henk niet klaar. Zoodra ze alleen waren, overviel hij haar met liefkoozingen. Menigmaal vertelde hij ook van bals en feestelijkheden, die hij de laatste jaren als hartveroveraar bij uitnemend heid had meegemaakt, of hij begon van >Cronjé« en zijne uitnemende eigenschappen te praten, werd onge duldig als Kathe niet elke vakuit drukking onthield en niet genoeg kennis en belangstelling van en in zijn paarden toonde te bezitten. Tot een vertrouwelijk gebabbel over dingen, die ook Kathe interesseerden, die in 't verleden wortelden en zich vol hoop tot de gemeenzame toekomst uitstrek ten, kwam het zelden. Heden op den helderen voormid dag, in Jenny's groote, eenigszins kaal en nuchter gemeubileerde eet kamer, scheen het Kathe nog veel moeilijker te praten, over dat^ wat ^aar aan 't hart lag. waarom een man was ontslagen, waarom een loonsverhooging was ge weigerd. Eindelijk echter wist de minister de heeren te bewegen om toe te staan in het optreden als scheids rechter van een onpartijdig lichaam, hetzij dan de «Board of Trade« zelf, hetzij eenig ander scheidsgerecht, nog nader te bepalen. Toen dat alles was vastgesteld, werd de conferentie tot Woensdag verdaagd, de voorstellen zouden in dien tijd in druk aan de bestuurders uitgereikt worden en Bell zou Woensdag als de vertegenwoordiger der tegenpartij ter conferentie komen. Daarmee is dus Lloyd George er in geslaagd, datgene gedaan te krij gen, wat de directies eerst onverbid delijk weigerden: een samenspreking met Bell, met iemand die geen amb tenaar in hnnner maatschappij, doch verschijnt in zijn qualiteit van president der vakvereeniging. De Hollandsch-Belgische com missie voor de economische toenade ring der twee landen, kwam gisteren onder voorzitterschap van Beernaert in het Senaatsgebouw bijeen en werd definitief gevormd. Zij ging over tot de benoeming van 6 sub-commissies, die onderscheidenlijk belast zijn met het onderzoek naarde éénmaking van de tarieven voor de post, de tele graaf en de telefoon; het vervoer, de douane-formaliteiten en de tolvrije strook aan de grenzende arbeidswet geving en de ten uitvoer legging van vonnissen; de erkenning van diploma's maritieme kwesties; de middelbare scholen en den landbouw. In zijn toespraak zeide minister Beernaert, dat een nieuw onderzoek in het algemeen kans heeft om tot een goed gevolg te leiden, want wij hebben met ons de strooming van de openbare meening, zooals hij het in den Haag heeft gezegd. Het schijnt, aldus ging de spreker voort, dat het in den tegenwoordigen tijd, waarin men soms voelt alsof er een geest van broederschap door de wereld vaart, dat het tot een mislukking zou leiden het lot van de twee landen te willen samensmelten. Maar het bestaan van Mama heeft geschreven, zei ze eindelijk half beklemd. De schoolin- specteur heeft haar onlangs ontmoet en heeft naar mij geïnformeerd. Of ik al weer opgeknapt was. Na de vacantie zou er wel een betrekking voor mij zijn. Je denkt er toch niet in ernst aan Kathe? Zeker, Henk zei ze en deed moeite bedaard te spreken, hoewel het hart haar in de keel klopte. Onwillekeurig schoof zij ook haar stoel weer wat dichterbij. Zij kon zoo niet spreken, terwijl zij een halve mijl van hem afzat en hij zijne opmerk zaamheid tusschen bier en ham ver deelde. - Hoor eens, Henk, lieveling Zij legde haar hand op zijn arm. Wat een vervlogen, bescherm-zoekend vogeltje was zij. In dit oogenblik zou het voor hem gemakkelijk geweest zijn, ook haar schuwe jonge ziel te winnen, evenals hij haar hart en haar zinnen in een onbewaakt oogenbiik overrompeld en in een storm veroverd had. Ik luister, kleine. Hij legde den arm op zijn gewone manier om haar heen, met de andere hand stak hij een stukje brood in zijn mond; na het morgenwerk en den verren rit had hij thans werkelijk flinken honger. Je weet toch, dat wij arm zijn; het eene land hangt van het andere af, en wij hebben gemeenschappelijke hulpbronnen en behoeften. Een onaf hankelijk Belgis laat zich niet denken zonder een onafhankelijk Nederland. Wanneer het een beter op het andere steunt zullen wij wederkeerig onze te beperkte markt verruimen en wij zul len een aanvulling in kracht, rijkdom en invloed aan elkaar verleenen. Voorzitter van het Ned. comité is van Heemskerk, onder-voorzitter is Tydeman. Van het Belgische comité is Beernaert voorzitter, en Dupont, minister van staat, onder-voorzitter. Het Zwitsersche volk heeft Zon dag met 326,162 tegen 264,183 stemmen de nieuwe legerwet goedgekeurd, die bijna eenstemmig door de Volksvertegen woordiging werd aangenomen. De wet, welke die van 1834 moet vervangen, heeft een drieledig doelZij verlengt den duur der eerste opleiding van den soldaatbepaalt, dat miliciens op jongeren leeftijd onder de wapenen worden geroepen, geeft den officieren vollediger instructiën en breidt de be voegdheden van de opperbevelhebbers der troepen uit, zoodat zij minder af hankelijk zijn van de administratie. Koning Leopold zal aan den wensch van zijne ministers gevolg geven en wordt in het begin van de komende week te Brussel verwacht. Bij de Tweede Kamer is door de ministers van justitie, van binnenlandsche zaken en van landbouw, nijverheid en handel, het vijfde wetsontwerp ingediend van de reeks „maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak", welk ontwerp de vervanging van de beroegsr wet en de herziening der Ongevallenwet 1901 beoogt, en wel in dien zin, dat ongevallen-geschillen voorlaan door recht spraak zullen worden beëindigd. „Ongevallenzaken" noemt het wets ontwerp dim geschillen, welke alle be roepen zullen zijn bij de rechterlijke macht ingesteld tegen besluiten fhandelin- genjen weigeringen) van de Rijksverze keringsbank. Mama kan mijn uitzet niet alleen be talen, ik moet zelf daarom ook wat verdienen. Dus moet ik toch wel een paar jaren onderwijs geven. Hoho... Dus ook nog een paar jaren zelf, herhaalde Henk met vollen mond. Jenny heeft me al zoo iets ver teld. Ik wilde het natuurlijk niet ge looven. Neen, schat, daar denk ik heelemaal niet aan. Hij dronk zijn glas leeg, wischte zich den mond af, en schoof bord en glas van zich af. Zoo, nu willen we eens ernstig praten. Ik heb de zaak altijd vermeden maar nu je erzelf over begint Zie, eens, kind, je heb toch een rijken oom, zooals Jenny mij verteld heeft. En nu volgde hetzelfde onverkwik kelijke, opgewonden debat, dat over deze kwestie reeds tusschen Jenny en Kathe plaats gevonden had. Alleen met dit verschil, dat Kathe het nog veel pijnlijker vond, dat haar verloofde de man, aan wien zij zich overgegeven had, in wiens hand zij vol vertrouwen eD geloof haar toekomst en haar gansche geluk gelegd had, niets vreemds of zelfs onmogelijks erin vond, geld en geluk van zijn medeminnaar aan te nemen, zich zijn nestje warm en behagelijk te laten Inrichten door een, die dit vreemde geluk in zekere mate met zijn eigen hartebloed koopen en betalen zou. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1