Vrijzinnig- Org-aan voor Amersfoort en Omstreken. No. 99. DONDERDAG 7 NOVEMBER 1907. 4e JAARGANG. Uitgave van de Naaml. Vennootsehap „DE EEMLANDER". f uuuuuiuug~ en FEUILLETON. OOM WILLY. BUITENLAND. DE EEMLANDER Directeur B>. G. RIJKEN S. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Afzonderlijke nummers- 0.05 Bureau: BREEDESTRAA.T 20. Telefoon Interc. 62. Prijseer Advertentiën Van '1 tot 5 regelsf 0.40 Voor iederen regel meer- 0.08 (By abonnement belangrijke korting.) Zij, die onze artikelen, welke wij onlangs over dit onderwerp in ons blad plaatsten, hebben gelezen, zullen be grijpen, dat wij niet ingenomen zijn geweest met den loop der zaken in de bijeenkomst van Maandag jl„ waar de heer Pels Rijcken deze gewichtige quaestie uiteengezet heeft voor de ver- eeniging «Onderlinge Hulp» en de besturen van verschillende vakvereeni- gingen. Wij hebben in die bijeenkomst den indruk gekregen, dat de besturen van verscheidene vakvereenigingen deze zaak heel eenvoudig terugbrachten tot de vraag welke munt is er voor onze vakvereeniging uit zoo'n verzekering te slaan?» En dat bejammeren we ten zeerste, want de bedoeling van hen, die deze vergadering hebben uitgeschreven is natuurlijk niet geweest den vooruitgang der vakvereenigingen te bevorden - al zullen zij zich vermoedelijk in den bloei daarvan ook verheugen maar de ellende te helpen lenigen, die over menig huisgezin komt, wanneer de kostwinner buiten zijn schuld zonder werk en dus zonder verdienste ge raakt. De besturen van verscheiden vak vereenigingen hebben er op tegen, dat ook niet georganiseerde arbeiders in een eventueel te stichten fonds kunnen worden opgenomen. Door ze buiten het fonds te sluiten, zou men die arbeiders kunnen dwingen, zich in de organisatie te doen opnemen. Maar begrijpt men dan niet, dat een gemeente nooit op die voorwaarde zal ingaan. En al zou de gemeente zulks doen, dan zou zeer zeker het Rijk, indien het van die uitsluiting der niet- georganiseerden vernam, nimmer sub- (Jit het Duitsch van Jassy Torrund. 28) Maar, Rathe, als de man nu absoluut geven wil, laat hem dan toch dat genoegen, riep Henk eindelijk, die tenslotte geheel uit zijn onbekom merde rust en zorgeloosheid gerukt was. Dat zie ik nog niet in, dat wij ons om een dwaze luim, want dat is het toch van je, ons beetje leven zouden bederven? Wat drie, vier jaren wil je aftobben voor je den uitzet bij elkaar hebt en als wij dan eenmaal zoover zijn en jij bleek en afgesloofd er uit ziet, dan zullen wij ook nog van de vrijgevigheid van je oom afstand doen, alleen omdat je overdreven ge voelens het niet klaar spelen kunnen, geld van hem aan te nemen Lief kind, jij hoeft het ook niet te doen, ik zal het wel aannemen en hem de hand ervoor drukken en hem wel te verstaan geven, dat als hij eens niet weet, wat met zijn geld te doen, dat er dan in Neudorf nog wel men- schen wonen, die het goed gebruiken kunnen. Hoe kan je dan zoo hoos- moedig zijn, Kathe. Dat had ik van sidie verstrekken. Vooral niet, omdat vele vakvereenigingen tevens een poli tieke kleur hebben en men dus de niet-georganiseerde arbeiders zou drijven in vereenigingen, met de politieke be lijdenis van welker leden ze niet accoord gaan. Het moge dwaas zijn van de arbei ders, dat ze zich niet vereenigen, on redelijk is het, hen op die wijze te willen dwingen in te gaan. Niemand moet worden gedwongen, noch direct, noch indirect tot de vak vereenigingen toe te treden, maar ieder moet worden gesteund, die zijnerzijds getoond heeft, eenigermate voorzorgen te hebben genomen voor den tijd, dat hij door werkloosheid wordt getroffen. En zorgvuldig dient er tegen gewaakt te worden, dat het stelsel een indirect middel worde voor het verstrekken van toelagen aan vakvereenigingen, bij wijze van steun in den door haar gevoerden politieken en socialen strijd. Bovendien lijkt het ons niet verstan dig van de vakvereenigingen zelf om de zaak der uitsluiting van de niet-ge- organiseerden tot een conditio sine qua non te maken. Immers, indien er in onze stad niet iets tot stand komt in den geest van het Gentsche stelsel, zal men misschien zijn toevlucht moeten nemen tot eene afzonderlijke gemeentelijke of particu liere verzekerings kas, en het is niet te ontkennen, dat door zooiets aan de vak vereenigingen concurrentie wordt aan gedaan en de gezonde ontwikkeling harer organisatie wordt belemmerd. Wij hebben gemeend nog even een waarschuwende stem te moeten laten hooren, nu in verschillende vakvereeni gingen vermoedelijk nog niet over het onderwerp van gedachten is gewisseld. Laat men toch voorzichtig zijn en zich thans alleen bepalen tot het zenden van een adres aan den Raad der ge meente om zich de zaak der verzekering jou heelemaal niet gedacht. Kathe schudde het hoofd. Dat is geen hoogmoed, zei ze, zonder hem aan te zien. Wat dan anders, prinsesje. Wees nu toch eens lief. Weet je wat, schatje? Dan kan ik voor jou ook een rijpaard houden, zoo'n zachte bruine lady bij mijn wilden >Cronjé«. Nu wat zeg je daarvan. Schudt toch niet zoo eigen zinnig met het hoofd, kleine. Bij ging gemakkelijk zitten en strekte de armen uit. Zeg, Kathe, je bent toch werke lijk een klein dom kindje. Kijk mij eens aan, bij mij heet het altijd: hoe meer, hoe liever. Zoo komt men door de wereld. Zijn geheele leven werken en zich spenen, weet je, dat is niets voor mij. Als die oude notenkraker me maar veel apart legde en het ons allemaal vermaakte. Dat zou heerlijk zijn. Dan kon je nog eens wat hebben aan je leven, eens wat rondreizen en behoefde je niet altijd op die verve lende boerderij te zitten. Kathe had het laatste nauwelijks gehoord. Slechts één woord had haar getroffen en een tooneel in haar geest te voorschijn geroepen. Iets, dat al lang vergeten was. Oude notenkraker. Dit woord, dit enkele woord had hij niet moeten zeggen. Al het bloed schoot haar in 1 't gelaat. Duidelijk zag zij oom Willy's tegen gedwongen werkloosheid aan te trekken. Later kan men dan zijn advies geven dat vermoedelijk wel zal wor den ingewonnen welke wijze van verzekering men het best acht. Wellicht geven wij, als het zoover is, ook nog wel eens ongevraagd advies. Maar men moet niet terstond alles willen en bedenke, wat de heer Pels Rycken terecht in herrinnering bracht, dat het betere dikwijls de vijand is van het goede. De derde Doema. Hoewel de verkiezingen voor de Rus sische Doema nog niet geheel zijn afgeloopen, kan men zich toch reeds een beeld ervan vormen, aangezien meer dan twee derden der leden reeds ge classificeerd kunnen worden. Men kan uit de classificatie opmaken, dat de voorspellingen zijn uitgekomen, die aan de rechterzijde eene overwinning be loofden. Trouwens men hohnpMp Haar- voor geen groot profeet te zijn. Als de Regeering op eigen houtje een kieswet maakt, zoovelen mogelijk van het kies recht uitsluit, een ander deel, dat ver dacht wordt van vrijzinnige neigingen, opsluit, dan is er natuurlijk alle kans dat zij een Doema krijgt naar haar zin. Of zoo'n vertegenwoordiging al of niet een afspiegeling van het volk is, daar bekommert zich een Russische Regee ring niet om. De Cadetten, die in de eerste en ook in de tweede Doema eene zoo groote rol speelden, zullen in de derde niet veel meer te beteekenen hebben. De verkiezingen waren zoo voorbereid, dat zij een zeer moeilijken strijd hadden. Bij de vorige verkiezingen vonden zij vooral steun in de stedendie steun ontviel hun voor een groot deel, omdat het kiesrecht der steden aanmerkelijk was besnoeid. Zij hebben hun nederlaag zien aankomen, en zooals we onlangs zeiden, getracht tot eene overeenstem ming te komen met de Octobristen, maar deze bleken niet geneigd tot samen werking. Thans, op zichzelf staande, kon half weemoedig, half nadenkend lachje toen zij in kinderlijke onbezonnenheid het woordj van de oude notenkrakers sprak, die men maar om hun geld nam. Hoe ontzettend was het haar toen voorgekomen, hoe afschuwelijk, hoe verachtelijk. En de meisjes die zich een rijken, ouden notenkraker namen, gaven toch minstens hun eigen zelf daaraan weg. Maar zij daarentegen? Wat verlangde de man, dien zij lief had, van haar Het geld van dezen ouden notenkraker, dien hij bespotte en uitlachte, moest voor deze beide gelukkigen het nest opbouwen, het zacht en behagelijk maken, opdat zij, de jongen, gelukkig zijn konden, ter wijl hij eenzaam en oud geworden Henk, riep zij buiten zich zelve, vergeet niet, dat ik dezen ouden noten kraker, zooals je hem noemt, alles schuldig ben. Alle vreugde, alle zon neschijn, die ik in 't leven had. Nu, den zonneschijn zul je wel vroeger voor hem afgegeven hebben, zei Henk langzaam, en liet zijne blik ken over haar heen glijden. Wat schitterden hare blauwe oogen hem toe, wat donker zagen zij er uit in hare opwinding en wat lichtten ze wonderlijk. En hare zachte, smalle wangen brandden, de geheele slanke gestalte beefde en sidderde verrukke lijk was dit kleine meisje in haar toorn. de partij niet veel meer uitvoeren en minister Stolypin triomfeert. Tenminste voorloopig, want voor hem kon de nieuwe Doema wel eens weinig minder lastig zijn dan de voorgangster. Misschien zal hij ontdekken, dat de uiterste rechterzijde als regeeringspartij onmogelijk te gebruiken is. Deze heeren zijn zoo reactionnair als maar mogelijk is. Zij willen van hun eigen Doema niet anders maken dan een adviseerend lichaam. Dan zal Stolypin nog de vooruit strevende moeten spelen. En anders maar weer ontbinden. Dat echter met al dat ontbinden een groote politieke onverschilligheid zich van het volk meester maakt, is te be grijpen. Er is buitengewoon slecht gestemd. Maar de Regeering is althans eerst weer geholpen zij zal den draad weer aanknoopen waar die is afgebroken en zich natuurlijk in de eerste plaats weer toeleggen op versterking van het gezag. Noorwegens Integriteit. In November 1855 hadden de toen p 1 tiHpti Nonrwecen en Zweden met Engeland en Frankrijk een verdrag gesloten, dat Skandinavië waarborg de tegen een aanval van buiten. Dat verdrag was tegen Rusland ge richt; men vreesde toen dat den een of anderen dag Russische troepen het land zouden binnentrekken. Maar in de gegeven omstandigheden had men niets meer aan dat verdrag en aan den waarborg, dien men daarin meende te vinden. Want een der onderteeke naars, Frankrijk, was thans bondgenoot van Rusland en kon daarom reeds zich niet ten bate van de Noorsche rijken tegen de plannen van den Tsaar ver zetten. En bovendien waren Noorwegen en Zweden nu gescheiden. De heer Michelsen had dat alles overwogen en onderhandelingen aangeknoopt. Zij heb ben lang geduurd. Langer dan een jaar. Het schijnt dat Engeland aan vankelijk bezwaar maakte om een nieuw verdrag te sluiten. Engeland rekent uitsluitend met zijn belang. Het had het tractaat van 1855 onderteekend omdat het toen vijandig tegenover Rus land stond. Rusland moest uit Skandina- Kathe sloeg in 't minst geen acht op zijne woorden. En je weet, dat hij mij lief had, ging zij voort, en mij wilde trouwen. En als je mij werkelijk lief hebt, zooals je zegt, Henk, dan kan je toch niet willen, dat ik uit zijne hand, uit dezelfde hand, die ik afgewezen heb, nog het geringste aannemen zal. Haar toorn was verdwenen, in hulpe- loozen angst keek zij naar hem op, haar geheele wezen riep hem in haar nood toe: Help mij dan toch, redt mij voor mijzelf, help mij, dat ik niet jou en mijzelf verzaken moet. Help mij, dat niet zijne liefde deze trouwe, groot moedige opofferende liefde, mij naar hem terug trekt. Beide handen strekte zij naar hem uit, tranen stonden in hare oogen en rolden haar langzaam zwaar en heet over 't gelaat. Henk schudde verwonderd het hoofd en trok haar op zijne knie. Wat ben je toch een overdreven klein schepseltje, gekinnetje. Natuurlijk heb ik je lief, en juist omdat ik je lief heb wil ik niet, dat je je jarenlang plagen en kwellen zult en je beetje jeugd, gezondheid en frischheid daarbij inboeten. Ik wil je om mij hebben, zooals je daar bent, jong en bloeiend, mijn schat, en wel zoo spoedig moge lijk. Wat mij belieft heb je heelemaal vië worden geweerd. Maar thans was die reden vervallen. Waarom zou men ver plichtingen op zich nemen, die niet worden opgewogen door politieke voor deden Nu echter wilde de heer Michelsen een tractaat op breederen grondslag. De integriteit van Noorwegen zou wor den gewaarborgd niet alleen door Fran krijk en Engeland, maar ook door Rusland en Duitschland. Het verschilde niet veel of het geheele Europeesch concert kwam er aan te pas. Dat ver anderde de zaak. Engeland kon, toen de anderen toestemden, moeilijk achter blijven. En zoo, na lange onderhande lingen is het doel bereikt. Zaterdag had aan het Noorweegsche ministerie van buitenlandsche zaken eene groote poli- tieke handeling plaats. Eerst had de minister eene samenkomst met de ver tegenwoordigers van Frankrijk en Enge land. Zij onderteekenden een document, waarbij de acte van 1855 werd opge heven. Daarna kwamen de gezanten van Rusland en van het Duitsche Rijk en met de anderen teekenden zij thans het nieuwe tractaat, waarbij de mogend heden door hen vertegenwoordigd,Noor- wegen's grondgebied waarborgen. Dat IS UUS 111 111 illl. Nu is men echter in Zweden onte vreden over dat werk in zijn geheel en ook over hetgeen thans is gebeurd. De Zweden vonden dat Noorwegen het oude verbond met ruwe hand had verscheurd. Zij gevoelden niets voor de grieven der Noren, die zij eigenlijk, hoewel zonder aannemelijke redenen, beschouwen als hunne minderen in be schaving. De Zweedsche bladen meenen dat Noorwegen, eer het de onderhande lingen die thans zijn geslaagd begon, ten minste ook de vroegere zusternatie had moeten raadplegen. Waarom Was Zweden misschien geneigd om voor eigen rekening ook een tractaat te sluiten als thans door Noorwegen is gedaan Was men van meening dat de onschendbaarheid van beide vroeger verbonden rijken moest worden ver zekerd Maar, naar het heet heeft Zweden, door eene der onderteekenaars van de oude overeenkomst gevraagd of het dit wenschte, geantwoord, dat het niet feitelijk neutraal wilde zijn. Dat is in strijd met andere berichten geen uitzet, mijn moeder zal er wel voor zorgen, dat alles er is, wat wij noodig hebben. Wil je dat ook niet? Nu, lieveling, doe mij dan het pleizier en laat dien geachten meneer den berg- raad je ziet hoe vol eerbied ik mij jouw ter wille uitdruk dan het pleizier. Kathe richtte zich op, ze deed nog een laatste poging. Haar warm ge zichtje was juist tegenover het zijne, zij keek hem diep in de oogen, diep en hartstochtelijk. Ach, zij zocht met groot verlangen dat alles in hem, wat goed en diep en teeder was. Henk, zeide zij en haar stem klonk diep en bevend, je zei, dat je mij lief hadt, ofschoon ik een arm meisje ben. Je zei, dat je genoeg voor ons beiden hadt. Lieveling zie, ik wil werken van vroeg tot laat, lk wil je gehoorzame, vlijtige vrouw zijn in alle dingen, laat mij slechts in dit eene mijn wil, Henk, ik smeek, ik bid je erom; laat ons ons geluk aan geen vreemde te danken hebben, maar slechts aan ons zeiven alleen. Ik wil werken, ik wil sparen, ik wil zoo nederig zijn als de geringste dienstboden. Niets wil ik hebben dan alleen jouw liefde. En zie dan zullen wij wel uitkomen en in 't uiterste ge val zal je vader ons wel helpen. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1