Vrijzinnig- Orgraan voor Amersfoort en Omstreken. No. 102. DONDERDAG 14 NOVEMBER 1907. 4e JAARGANG. Uitgave van de Naami. Vennootsehap „DB EEMLANDER". Directeur B. G. BIJKENS Vepsehijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond. Bureau: BBEEDESTBAAT 20. Een der voordeelen van evenredige vertegenwoordiging. FEUILLETON. OOM WILLY. BUITENLAND. Abonnementsprijs Per jaarf 3.00 Franco per poat3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Afzonderlijke nummers- 0.05 Telefoon Interc. 62. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regelsf 0.40 Voor iederen regel meer- 0.08 (Bij abonnement belangrijke korting.) Het zal wel geen tegenspraak onder vinden, als we zeggen, dat de opvoe dende kracht van het stembiljet, niet het minst bij een stelsel van algemeen kiesrecht, zooveel mogelijk tot haar recht moet komen. Welnu, daaraan zou zeer veel haperen, indien laten we het gunstigste geval aannemen, wel een uitgebreid kiesrecht werd ingevoerd, maar overi gens het geldende kiesstelsel bestendigd bleef, dat geen stelsel is van evenredige, maar van meerderheidsvertegenwoordi ging, zij het getemperd door het voor de Tweede Kamer overal geldende sy steem van enkelvoudige districten. De toestand, dien wij thans kennen, is deze, dat in elk district gekozen wordt de uitverkorene van minstens de helft plus één, terwijl de helft min één onvertegenwoordigd blijft. Deze toestand zou erger zijn dan hij is, wanneer het heele land slechts één kiesdistrict was. Dan immers zouden zelfs numeriek zeer sterke minderheden geen enkelen vertegenwoordiger kun nen kiezen en alle zetels toebedeeld worden aan een wellicht zwakke meer derheid. In het stelsel van enkelvoudige districten wordt dit nadeel getemperd; het zal immers uitzondering zijn, wan neer een politieke partij van eenige beteekenis in geen enkel district een harer leden gekozen kan krijgen. Maar weggenomen wordt het euvel niet ge heel en andere nadeelen blijven. In het bekende rapport der Unie- commissie kan men die nadeelen zeer helder uiteengezet vinden. Doch op éen punt wordt in het rapport niet voldoende nadruk gelegd op het voordeel, dat de evenredige IJit het Duitsch van Jassy Torrund. 3') En terwijl de trein voortsnelde en het afscheidswee in haar ziel meer en meer door andere gedachten verdrongen werd, begreep zij steeds duidelijker, dat zij beiden eigenlijk in 't geheel niet bij elkaar pasten. En een groot vurig ver langen steeg in haar op naar een, die iner, grootmoediger en onzelfzuchtiger as dan Henk Dobbelin, die haar lief gehad had met de geduldige, goedige, bereidwillige liefde van een vader. En zij vergeleek. Zoo als hij was, bestonden er geen. Zoo ridderlijk, zoo zachtvoelend, zoo verstandig en goed. Sympathie is alles, had tante Agnes dikwijls gezegd. En Kathe gevoelde, er bestond geen mensch op de heele wereld, die haar maar sympathiek was dan oom Willy Een wonderlijke tweestrijd greep in haar plaate. Zij was bang, hem weer te zien, zij had bepaald angst voor zijn helderen, ernstigen doordringenden blik die tot op den grond harer ziel wist te' lezen, die den polsslag van haar Ke. heimste leven verstond, en toch ver langde zij met haar geheele hart naar hem. Zij stelde zich voor: O, nog een maal weer door zijne armen omsloten vertegenwoordiging aanbiedt boven het meerderheidsstelsel, n.l. het beter tot haar recht doen komen van de opvoedende kracht van het stembiljet. Hieronder verstaan wij het volgende Het medeleven met de publieke zaak werkt ontwikkelend op den staats burger en het meest intens zal mee leven hij, die medezeggenschap heeft. Daarin steekt de beteekenis van het algemeen stemrecht als opvoedings middel. Maar nu is het duidelijk, dat al die genen onder de kiezers, wier stemmen, als behoorende tot die eener minder heid, feitelijk geheel waardeloos worden en evengoed niet hadden kunnen zijn uitgebracht, van die opvoeding weinig zullen genieten. Zij immers praten alleen mee volgens de doode kieswet, die hen kiesbevoegd verklaarde, maar in het levend ver- kiezingsbedrijf zijn hun stemmen van niet de minste waardeis hun invloed nul. Hun belangstelling zal hierdoor wor den gedood, verzwakt althanszij zullen minder meeleven en minder leeren dientengevolge. Dit is een niet te onderschatten na deel van alle kiesstelsels van het slag, dat thans in Nederland geldt, waarbij de vertegenwoordiging,van geen enkele partij naar evenredigheid van haar kracht in het kiezerscorps gewaarborgd is, en waarbij de minderheden gevaar loopen, meer dan billijk is, in de verdrukking te komen. Wanneer elke partij staat kon maken op vertegenwoordiging, evenredig aan haar kracht in den lande, met andere woorden, wanneer wij in stede van een meederheidsstelsel een stelsel hadden van evenredige vertegenwoordiging, dan zou elk lid eener partij wel degelijk stem men en meeleven, dan zou het stem- biljet zijn opvoedende kracht ten volle kunnen ontwikkelen. 't gezicht tegen zijn borst gedrukt, hem te kunnen zeggen, zooals zij dat als kind gedaan had: Ik heb u lief.[En zij voelde het diep en warm, zoo innerlijk, zoo heerlijk, als men de groote waar heden zijns levens erkent, die men steeds gekend heeft, maar plotseling in een enkel oogenblik leert begrijpen. Mocht hij oud of jong, mooi of leelijk, rijk of arm zijn, hij was voor haar de eenige mensch op aarde, bij wien zij geluk, vrede en rust vinden kon. Zij reis op en schrok. O, wat had zij gedaan dat was nu voorbij. Zij behoorde thans aan den ander, den jonge, zorgelooze, overmoedige, dien zij zich steeds gewenscht, dien zij gekust had, en die haar zoo weinig, zoo verschrikkelijk weinig begreep. O, wat moest zij doen. Wat zou dat worden. Henk Dobbelin had haar woord en de hartstochtelijke, geheime gedachte aan een ander was zonde, zoolang zijn ring aan haar vinger stak. Zij drukte de handen tegen de oogen en dacht met op elkaar geklemde tanden: Nu werken, tot ik niet meer kan, niet meer denken, anders word ik nog gek. Zoo kwam zij thuis en werd door hare moeder en Paul met ongewone vreugde en hartelijkheid op het station ontvangen en begroet. Dat deed haar goed, voor 't eerst voelde zij zich in de kleine, met meubels overladen kamers harer moeder werkelijk thuis. Bloemen stonden op HET PROCES-NASI. Het proces dat dezer dagen wordt be handeld voor den Italiaanschen Senaat en waarbij een oud-minister, Nasi, be schuldigd wordt van geld, dat aan den Staat behoorde ten eigen bate of te voordeele van zijne vrienden en kiezers te hebben aangewend, geeft een eigen aardig idee van Italiaansche toestanden, toestanden die ons, Nederlanders, onbe staanbaar schijnen te zijn. Het systeem van verdediging van dezen oud-minister is, dat hij veel geld heeft besteed voor politieke doeleinden, die hij niet op de gewone wijze kon verantwoorden en dus boekte als voor reizen en geschenken uitgegeven. Alles ten bate van den Staat. Hij heeft meer malen den Koning en ook den Keizer van Duitschland vergezeld en dat schijnen dure tochten te zijn geweest. Waarom Het antwoord ligt voor de hand; het kwam er op aan stemming te maken. Dat is echter nog niet zoo ongewoon; in andere landen komt dat ook voor. Maar andere politieke be hendigheden, die den minister Nasi geld hebben gekost, zijn typischItaliaansch. Hij trachtte, daar hij, zooals hij zegt, een groot hervormer van het onderwijs wilde worden, een vakblad aan zijne zijde te brengen en koos een te Milaan verschijnend schoolblad, de <Scuola Secundaria." Door bemiddeling van een derde slaagde hij er in den uitgever Brentari te bewegen, om de school politiek van den minister te verdedigen voor de som van 20 000 lire. Hij kon toch niet zeggen, waarvoor dat geld was uitgegeven. Brentari heeft bekend, dat hij het geld heeft aan genomen, en zal zijn reputatie in de Italiaansche onderwijzerswereld zeker niet verhoogd zien. Nog fraaier is het geval van een congres van onderwijzers te Cremona. De heeren toonden grooten lust om over te loopen naar het kamp der republikeinen en socialisten, waar zij dan thans ook, zijn aangeland. Nasi had dat echter willen verhinderen en daar er bezwaren bestonden alle radi- tafel. Zij sidderde bij de gedachte, dat mama zeggen zou: Oom Willy heeft ze gezonden. Maar Paul verklaarde met trotsche zelfvoldoening, dat hij die van den tuin man had gehaald; en mama had een koek gebakken. In Kathe's kamer hin gen nieuwe gordijnen en alles was zoo zindelijk en huiselijk. Toen begon men te vertellen. Kathe moest over alles pratenmama en Paul waren zoo trotsch op den adellijken schoonzoon en zwager, die een landgoed bezat en bij de garde had gediend. Geen eenvoudig persoon, maar een echte sportman, die verstand van paarden had. En natuurlijk de «edelste rassen» op stal had staan. Dag en nacht droomde Paul van den beroemden «Cronjé», dien hij misschien wel eens berijden mocht. In hun ijver en nieuwsgierige vreugde bemerkten zij niet dat Kathe al stiller en stiller werd. Van oom Willy geen woord. Waarom spraken zij niet van hem, noemden zij zijn naam niet eens? Eindelijk kon Kathe het zwijgen niet langer uithouden en vroeg naar hem. O, die is op reis, zei de moeder. Wist je dat niet? Ik dacht dat hij het je geschreven had? Neen, wij schrijven elkaar nooit. Kathe keek in het leege kopje, zij voelde de tranen in haar oogen op komen. Zij had den trouwsten vriend harer kindsheid nog niet eens de ge wichtigste gebeurtenis van haar leven cale woordvoerders om te koopen, zond hij op kosten van den staat een aantal monarchale onderwijzers naar Cremona en hij had dit succes, dat de vergadering besluiten nam, die hij wenschte. Het zonderlingst is de geschiedenis der verovering van Tripoli. Nasi hoopte het tot eersten minister te brengen en meende zijn populariteit te kunnen be vorderen als hij er in slaagde Italië vasten voet te bezorgen in Tripoli. Hij wilde dus, om het terrein te verkennen, een oudheidkundige commissie uitzen den en vervolgens benoemde hij iemand die landerijen in Tripoli moest aan- koopen. Maar de Turksche Regeering wilde van een geleerde commissie niets weten en de man, die landerijen zou aankoopen, nam wel het geld aan maar kocht geen duimbreed grond. Nasi zette de vrij hooge som op den post voor «werken van liefdadigheid.» Een interessante zaak, omdat zij eenig licht doet vallen op de regeeringsprac- tijken, die in het land van Macchiavelli tegenwoordig nog worden aangewend. AARTSBISSCHOP EN PROFESSOR. Eenigen tijd geleden heeft een hoog leeraar in de Roomsclie theologie aan de universiteit te Bonn, prof. Sehroers, vrijzinnige denkbeelden verkondigd, die aanstoot gaven aan de hoogere geeste lijkheid. De aartsbisschop van Keulen, kardinaal Fisscher verbood daarop den professor voorloopig colleges te houden. Daarover heeft da aartsbisschop heel wat moeten hooren, vooral van meer ontwikkelde Roomschen. Het eind van het lied is geweesl, dat de minister van Eerediensl zich er mede moest bemoeien en dat de aartsbisschop de schorsing moest intrekken. Prof. Sehroers heeft zijn colleges weer hervat en de hartelijke ovaties, die hem bij die gelegenheid gebracht zijn, waren overweldigend en de toeloop van belang stellenden was zoo groot, dat een groot aant 1 personen niet kon worden toege laten- Dat het voor den aartsbisschop een harde noot is geweest, die men hem te kraken heeft gegeven, is duidelijk. De meegedeeld. Weet je wat ik geloof, Kathe? Wij zullen spoedig eene nieuwe verloving beleven, meende Paul, niet moeder? Nu dat is te zeggen, juffrouw Fanny deed onlangs verschillende zin spelingen, die niet verkeerd begrepen konden worden. Kathe schrikte op. Oom Willy toch niet? Natuurlijk. Wie dan anders Heb ik 't je niet altijd voorspeld, die kookt en braadt en bakt voor hem, alles naar zijn liefste wenschen. Scheen daar buiten de zon nog? Waren dat nog moeders heldere vriendelijke kamers, de gemoedelijke met bloemen versierde koffietafel? O, wat zag er nu alles ineens ont zettend grauw en verlaten en troost loos uit. Oom Willy en Fanny Molzer. Dus werkelijk 1 Een plaatsvervangster gevonden voor tante Agnes en haar... Zij had het nooit willen gelooven, toen haar moeder er vroeger van sprak. Nu brak de zekerheid, dat hij voor haar was verloren, op eenmaal boven haar los als een donderslag. Kathe schoof haar kopje terug en ging naar haar kamer onder het voor wendsel te willen uitpakken. Zij deed ook werkelijk haar reis koffer open en nam er de bovenste stukken uit en toen opeens boog zij te midden van haar uitgepakte „Frankfurter Zeitung" had hem gesigna leerd als iemaDd zonder eenig begrip van de moderne wetenschap. De aartsbisschop, die de schorsing moest intrekken, heeft naar aanleiding hiervan een rede gehouden, waarin hij zijne houding trachtte te verdedigen. Men had hem verweten, dat hij er een zeker systeem van kleinzielig conserva tisme op nahield. Het eenige systeem echter dat hij volgde was dat van een R. Katholiek zielenherder, die omtrent zijn doen en laten aan God rekenschap was verschuldigd. Zijn theologie, dit wilde hij gaarne erkennen, wortelde in de dertiende eeuw het was die van Thomas v. Aquino, aan wiens werken hij ook thans nog zijn weinige vrije uren wijdt. Maar hij zou geen bisschop zijn, die zijn verantwoor delijkheid als zielenherder gevoelt, indien hij geen rekening wist te houden met de verhoudingen en de behoeften van den nieuwen tijd. Ook kon hij zich ten volle vereenigen met de tegenwoordige vormen van het openbare leven. Hij accepteerde het tegenwoordige konstitutionalisme, al vond hij dit dan ook geen ideaal. Voor het sociale vraagstuk en voor de arbei dende klassen had hij een open oog, al wilde hij dan ook den godsdienst zijn rechtmatigen invloed doen behouden. De „Frankfurter Zeitung" tegen wie de aanval van den aartsbisschop bedoeld was, bleef het antwoord niet schuldig en schreef: „Het is ons welbekend en ook in het hier bedoelde artikel uitdrukkelijk ver meld, dat kardinaal Fischer er van houdt, in zijne redevoeringen zijne vaderlands liefde en zijne meening voor den „heer lijken Keizer" in het schelste licht te plaatsen; maar wij stellen meer belang in zijne daden dan in zijne woorden, en men behoeft slechts aan het jongste, nu ingetrokken edikt van den kardinaal tegen prof. Schrörs, lid van de theolo gische faculteit van een Pruisische slaatshoogeschool, te denken, om de onderdanige houding van dezen kerke- lijken waardigheidsbekleeder tegenover den staat op hare juiste waarde te schatten. Met groote beslistheid heeft de kardinaal ontkend dat hij als godge leerde achterlijk, in maatschappelijke vraagstukken eenzijdig en dat hij een eigendommen op haar knieën met de armen op den kofferrand en het hoofd daarop gelegd. Zij trok de handen naar beneden en drukte ze stijf op het hart. Dat deed zoo pijn, zoo vreeselijk pijn, als wilde het uit elkaar springen. Haar voorhoofd lag zwaar op den harden smallen kofferrand; zij voelde het niet. Maar Kathe, wat zie je er uit? zei haar moeder blijkbaar verschrikt, toen zij een half uur later de kamer binnentrad, en broer Paul lachte: Als een martelares. Je bent zeker bij het uitpakken ingeslapen Grauwe, moede, hopelooze dagen, die nu volgden. Met zwaarder hart heeft nog wel nooit een jonge onderwijzeres haar zoo zeer verlangde eerste betrekking aan vaard. Dat, waarop zij zich zoo onbeschrij felijk verheugde, waaraan zij op den langen vermoeienden weg In de harde leerjaren zoo duizendmaal met lust en liefde gedacht, wat zij zich met vroo- lijken eerlijken ijver en voortdurend hopen had uitgeschilderd, scheen haar nu zij aan 't doel was, als een neer drukkende last, als een ongehoorde, nauwelijks te overwinnen opdracht. Waartoe, waartoe dat alles? Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1