rijzinnig* Orgaan voor Amersfoort en Omstreken. ïo. 113. DINSDAG 10 DECEMBER 1907. 4e JAARGANG. [Uitgave van de Naaml. Vennootsehap „DE EEMLANDER". Directeur B. G. BIJKENS. Versehijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond. Bureau: BBEEDESTBAAT 20. FEUILLETON. - I DE KLEINDOCHTER. EMLANDEB Abonnementsprij s Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden- 0.75 Franco per post- 0.90 Afzonderlijke nummers- 0.05 Telefoon Interc. 62. Prijs der Advertentlën: Yan 1 tot 5 regelsf 0.40 Yoor iederen regel meer- 0.08 (B\j abonnement belangrijke korting.) Zij die zich met 1 Januari a.s. op dit blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Telkens na afloop eener verkiezing, ils men de juichtonen der overwinnaars loor de lucht hoort klinken en de iwalijk onderdrukte woede leest op de gezichten der overwonnenen, dringt zich weer de vraag op, of de wijze, waarop wij hier te lande onze verkie zingen bewerkstelligen, wel billijk, wel rechtvaardig is. Eene vertegenwoordiging behoort een juist, een spiegelbeeld te geven van de vertegenwoordigdeneen beeld in het klein, maar met gelijke verhoudingen. Js het volk bijv. voor éen derde rlericaal is, voor éen derde conservatief m voor éen derde democratisch, be- toort de Kamer evenzoo te zijn. Zoo is het thans evenwel bij ons niet. Stel bijv. dat er in zeker kiesdistrict, dat ioooo kiezers telt, vijf afgevaardigden benoodigd zijn en dat er voor de lijst der liberale candidaten 4500 stemmen, voor de lijst der roomsch-katholieken 3500 en voor de lijst der sociaal-demo craten 2000, dan zouden volgens éen der systemen (wij zullen dit later uit leggen) van evenredige verkiezing ge kozen zijn de eerste twee candidaten der liberale lijst, de eerste twee der róomsch-katholieke lijst en de eerste der sociaal-democratische lijst. Bij ons te lande echter zouden, bij het thans heerschende kiesstelsel, de sociaal-democraten geheel buitengesloten zijn. Liberalen en roomsch-katholieken L.1 j Door M. Böhme. m 8). ra De industrieelen wilden niet aan de I belangrijkheid der uitvinding gelooven. «Wat kon er goeds komen uit Mies- bach? Opzienbarende uitvinding? De lieden leden zeker aan grootheidswaan zin L- Intusschen drong de zorg de woning der Mannebachs binnen. In de sloten makerij was weinig te doen, en de knechts hadden nog loon te vorderen van maanden terug. Schuldeischers maanden van alle kanten, baar geld werd bijna niet ontvangen, en Gerard's vrouw had moeite, eiken dag te zorgen, dat de talrijke familie genoeg te eten had. Zoo Stonden de zakende geldzucht had de klauwen in Frederiks hart ge slagen, had alle eerlijkheid en recht schapenscheid eruit getrokken, en ge wekt wat daar aan hebzucht en begee- e en lage driften tot nu gesluimerd Geholpen bij het tot stand komen - terwijl hy de vader der gedachten was, hy, die aan de uitvinding had gewerkt totdat zijn spieren verlamd zouden bij ons in herstemming komen. En deze laatsten zouden nooit kunnen winnen, zoo zij aan de sociaal-demo craten geen beloften deden op staat kundig gebied. De liberalen zouden dus waarschijnlijk alle vijf zetels be zetten, hoewel hun feitelijk nog niet de helft toekwam. Dit stelsel werkt daarom ook onrecht vaardig, omdat vele kiezers, die weten, dat zij steeds in een district neem bijv. de liberalen in Noord-Brabant en Limburg in de minderheid zijn, ten slotte hunne kiezersplichten niet meer vervullen, omdat zij toch niets kunnen uitwerken. En loopen de denkbeelden in een district zoó uiteen, dat er geen meerder heid te vinden is, wat krijgt men dan Dat de minderheden eene coalitie vormen en zoodoende de meerderheid krijgen. Een dergelijke coalitie, gesloten vóór de stemming, moet steeds komen ten koste van het beginsel. Door deze wijze van stemmen is ontstaan, wat men het monsterverbond pleegt te noemen. Het rapport, eenige jaren geleden door de Liberale Unie over dit onder werp uitgebracht, geeft dan ook on omwonden te kennen, dat het tegen woordige stelsel zóo vele gebreken en van zoo ernstigen en principieelen aard aankleven, dat het onvoorwaardelijk als onbruikbaar is te verwerpen. Duidelijk, zonder eenige overdrijving en onnoodigen omhaal, onpartijdig en beknopt stelt de commissie, die het rapport heeft uitgebracht, de nadeelen in het licht van het stelsel der absolute meerderheid, hetwelk onbegrijpelijker wijze tot heden in de beschaafde wereld behalve in een paar landen bijna alle staatkundige verkiezingen beheerscht, hoewel het het vertegen woordigend stelsel feitelijk tot een leugen maakt. m waren en zijn zenuwen schokten, tot dat zijn hoofd mol en versuft was van het nadenken en overwegen. Belachelijk indien het niet zoo treurig geweest was, dat er nu zoo een scheiding, een twist ontstond tusschen twee broeders. Een paar opgewonden brieven wer den gewisseld. Gerald zei zijn broeder in ronde woorden, wat hij dacht: Frederik hield vast aan zijn recht, dat hem door het patent gewaarborgd was, als enkele uitvinder van het nieuwe staalhardingssysteem. Het gerecht moest dus hierover beslissen. Gerald zag zonder vrees den afloop van het proces tegemoet. Recht moest toch recht blijven. Bijna had hij mede lijden met den broeder, die in onbe grijpelijke verblinding aan deze toch zoo van zelf sprekende zaak twijfelen kon. Toch werd zijn vertrouwen op de rechtvaardigheid der rechters zeer geschokt, toen in twee instanties zijn aanklacht tegen Frederik Mannebach ongegrond verklaard werd. En intus schen begon voor zijn gezin de toe komst steeds onzekerder, het lot steeds dreigender te worden. Na lang denken en overwegen, en veel teleurstellingen, besloot men, dat Frederik persoonlijk naar den Nederrijn zou gaan, de Westfaalsche industrie streek zou doorreizen en daar pogen connecties aan te knoopen. Zij stelt in het licht, hoe de stelsels der vertegenwoordiging der minder heden, overeenkomstig hun naam, niets meer geven dan eene vermindering van het kwaad der absolute onder drukking der minderheden, terwijl eerst door een stelsel van evenredige ver tegenwoordiging het doel bereikt wordt, althans binnen de grenzen van het mogelijke, dat een onmisbare voor waarde is voor een werkelijke vertegen woordiging, namelijk, dat elke stem gelijke waarde hebbe, zoodat stemrecht gepaard gaat met kiesvermogen. Er is nog een goede zijde aan de evenredige vertegenwoordiging. In de landen, waar zij is ingevoerd, o.a. in Zwitserland, is een einde gekomen aan de wanordelijkheden en bloedige vecht partijen, welke daar vaak als gevolg van teleurstelling, na de stemmingen plaats hebben. Want onder het stelsel der evenredige vertegenwoordiging weten de kiezers, dat elke partij haar invloed kan uitoefenen. Ons volk is nog al kalm van aard en woeste tooneelen zijn hier te lande bij de verkiezingen nog niet voorge vallen, maar toch hebben in Juni 1905 in enkele districten reeds gebeurtenissen plaats gehad, die doen vreezen, dat het niet altijd zoo blijven zal en daarom moet men alle middelen aanwenden om dergelijke wanordelijkheden te voor komen. Een dier krachtigste middelen is de invoering van een evenredig kiesrecht. Een paar der stelsels, volgens welke men in enkele landen eene evenredige vertegenwoordiging tracht saam te stellen, zullen we in een volgend artikel eens bespreken. KONING OSCAR VAN ZWEDEN, f Zooals gisterenmorgen reeds door ons per bulletin is bekend gemaakt, is Koning Oscar II. van Zweden Zon dag te Stockholm overleden op 78- jarigen leeftijd. Hij werd den 21 en Januari 1829 te Stockholm geboren, als derde zoon van Oscar I; zijn groot vader was Karei XIV Johan, die als Bernadotte de Zweedsche kroon had aangenomen. De thans overleden vorst is zijn ouderen broeder Karei XV den i8en September 1872 opgevolgd. Hij studeerde te Upsala en vertoonde in zijn jeugd een sterke voorliefde voor de marine, later wijdde hij zijn vrijen tijd aan historie en literatuurver scheidene geschriften van zijn hand zagen het licht. Hij vertaalde o. a. Goethe's Tasso en Herder's Cid. Overi gens toonde de prins zich een goed geschoold liefhebber op menig ander gebied van kunst en wetenschap, in 't bijzonder poolreizen, onderwijszaken en industrie werden door hem bevor derd. De eeredoctoraten, hem later toegekend door verscheiden universi teiten, waaronder die te Leiden, waren niet onwaardig besteed. Op staatkundig terrein kwam het beweeglijke en hartstochtelijke tempe rament van den koning nu en dan aan den dag, hoewel de heerscher over een klein land als Zweden natuur lijkerwijze geen rol speelt in de inter nationaal politiek. Sterke anti-Russische en pro-Germaansche sympathieën wer den hem toegeschreven. Zijn laatste levensjaren werden verbitterd door het Skandinavische geschil, en daar het niet in Oscar's aard lag, concessiën te doen, is zijn vaste wil om Noor wegen niet toe te staan wat het ver langde, zeker voor een goed deel de oorzaak geweest der verscheuring van de personeele unie tusschen de beide Skandinavische rijken. Weer verliepen weken van Fre derik kwam geen bericht. Eindelijk, na bijna drie maanden, kwam een brief. Een brief Maar wat voor brief Meester Gerard las hem twee, drie maal, en wist nog altijd niet, wat hij van den inhoud moest begrijpen. Frederik schreef, dat het hem gelukt was, den bekenden «ijzerkoning», ge heimraad Von Spengler, belangstelling voor zijn uitvinding in te boezemen. Nu wilde hij eerst met zijn broeder, die hem toch bij het tot-stand komen van de uitvinding behulpzaam geweest was, afrekenen, bij bood Gerard het geheel bezit van de vaderlijke zaak aan en dertigduizend mark, betaalbaar in vijf jaarlijksche termijnen van zes duizend mark. Hij hoopte, dat Gerard het aanbod dankbaar zou aannemen. Gerard begreep slechts langzaam, maar eindelijk zag hij de zaak toch duidelijk en begreep hij alles. Het oudste der vijf kinderen stierf aan dyphtheritus, verscheidene schuld eischers hadden de rechterlijke hulp ter voldoening van hun vorderingen ingeroepen. In den herfst werden twee kinderen tegelijk door roodvonk aan getast, en stierven In éen nacht, vier en twintig uur later gewerd hem de uitspraak der rechters in laatste in stantie, volgens welke Gerard het proces tegen zijn broeder Frederik Mannebach onherroepelijk verloren had, DE FRANSCHE REGEERING EN DE KAMER. In de laatste dagen heeft de Regeering het in de Kamer kwaad te verant woorden. Minister Picquart leed voor eenige dagen een nederlaag in de quaestie van den diensttijd der recruten, en nu heeft Wat op dien morgen in de woning der Mannebachs voorgevallen is, heeft nooit iemand zeker geweten. Men vertelt, dat Gerard zijn vrouw deed zweren, dat als ze hem overleven zou, ze nooit een penning van Frederik Mannebach zou aannemen, en haar beide kinderen den haat tegen den ellendigen verrader en zijn nakomelingen tot plicht zou maken. Op zekeren dag verliet hij het huis, en sloeg den weg in naar de steenen bank, op den Heirweg. Menschen, die beneden aan den berg, waarop de bank stond, woonden, vertelden, dat Gerard tot den middag op de bank gezeten had, het hoofd in de handen geleund, als in den tijd toen hij nog op de uitvinding peinsde. 's Middags was hij opgestaan, snik kend, en druk gesticuleerend. Toen, plotseling was hij ineengezakt, en eenige menschen waren naar boven gegaan. Hij was dood, toen zij bij hem kwamen; ze droegen hem naar zijn huis waar de ijlings geroepen dok ter besliste. Aan een beroerte gestorven. De weduwe zette de slotenmakerij voort met een knecht de eenige, die in de moeilijke dagen niet had weg gewild, en twee leerlingen. Een paar aanzienlijke Miesbacher bur gers wisten samen de schuldeischers tot een accoord over te halen, en Caillaux, de minister van financiën, bij de begrootingsdebatten een échec ge leden, zoo ernstig, dat het ons verwon deren zou, als hij zijn portefeuille niet neerlegde. Zaterdagavond begon het reeds. De minister had voorgesteld, het zegel op beurswaarden, tot dusver vijf centimes, op tien centimes te brengende check, betaalbaar op een andere plaats dan die van uitgifte, die tot dusver een zegel van tien centimes moest dragen, zou belast worden met een evenredig zegel recht, terwijl ten derde een zwaardere belasting geheven zou worden van de alcohol-industrie. Door deze drie indi recte belastingen hoopte de minister jaarlijks zeven millioen francs te beuren. Alle drie de voorstellen werden echter door de Kamer verworpen Zondag kwam de Kamer weer bijeen en werd de lijdensgeschiedenis van minister Caillaux voortgezet. De zeven millioen, die hij uit de drie verworpen belastingen had willen trekken, moesten thans op een andere wijze gevonden worden, en Carnaud, de socialistische afgevaardigde, stelde voor, die te krijgen door een belasting op het beursspel, 't Is begrijpelijk dat de minister zoo iets op 't oogenblik al héél gevaarlijk vondhet kon niet anders dan de crisis op de geldmarkt nog verscherpen. De Kamer was het amendement echter biijkbaar gunstig gezind, want 's mini sters voorstel om de behandeling ervan te verdagen, werd verworpen. 's Avonds om negen uur werden de beraadslagingen heropend; er waren slechts zestig Kamerleden aanwezig, maar aangezien men in de Fransche Kamer door gemachtigden (partijge- nooten) kan laten stemmen, kon men toch beraadslagen. Zoo werd het amen dement van Carnaud, niettegenstaande Caillaux' gewichtige bezwaren aange nomen. Al werd daarop de begrooting in haar geheel en eveneens met groote meederheid aangenomen, de minister heeft toch een ernstige nederlaag ge leden. In hooge kringen te Berlijn gaan geruchten, dat Keizer Wilhelm al die personen zal ontslaan, welke hem op de hoogte hadden moeten maakten het zoo de beklagenswaardige vrouw mogelijk, huis en zaak te be houden. Toch werd het voor haar nog moeilijk genoeg zichzelf met haar huishouden door de moeilijkheden heen te slaan. Zoowel Jerry, die nu zeventig jaar was, als zijn zuster Josephine, wisten heel wat van de arme ontberings volle dagen hunner jeugd te vertellen. Dikwijls ontbrak het noodigste, dag en nacht stond het spook der ellende voor het huis en hield alle vroolijkheid bui ten de deur. De wakkere vrouw was rusteloos bezig, van 's morgens vroeg tot 's avonds laatwas er hulp noodig in de werkplaats, dan ging zy zelf aan de draaibank en de blaasbalg en arbeidde als een man. Zij had het beter kunnen hebben als ze niet, ge trouw aan de belofte, die ze haren overleden man gedaan had, elk aanbod van hulp, komende van de zijde haars zwagers, stug en kortweg had afge wezen. Was het berouw, dat Frederik Mannebach er toe dreef, na Gerards dood telkens zijn weduwe te bezoe ken, en haar bijna nederig te smeeken, zijn vrijwillig aangeboden hulp te aan vaarden? Alle schulden wilde hij be talen, hij wilde zijn schoonzuster een zorgeloos leven verschaffen en Jerry laten opvoeden als zijn eigen zoon. (Wordt ■vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1