Vrijzinnig1 Orgaan voor Amersfoort en Omstreken. Neutrale VaJivereeoigingeu. Noi 117. DONDERDAG 19 DECEMBER 1907. 4e JAARGANG. Uitgave van de Naaml. Vennootsehap „DE EEMLANDEB". Directeur B. G. RIJKENS. VeFsehijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond. Bureau: BREEDESTRAAT 20. FEU1LLETON. DE KLcEINDOGHTER. BUITENLAND. DE EEMLANDEB AbonnementsprlJ s Per jaarf 3.00 Franco per post- 3.50 Per 3 maanden0.75 Franco per post- 0.90 Afzonderlijke nummers-- 0.05 Telefoon Interc. 62. Prijs der Advertöntlën Yan 1 tot 5 regelsf 0.40 Voor iederen regel meer- 0.08 (Bij abonnement belangrijke korting.) Zij die zich met 1 Januari a.s. op dit blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. VT,ITVT''TT''V'T,V*VVV Maandag is hier ter stede eene ver gadering gehouden, waarin een paar sprekers het goed recht van bestaan van neutrale vakvereenigingen hebben aangetoond en gewaarschuwd hebben tegen versnippering van krachten door naast deze allerlei andere vakvereeni gingen te stichten, die zich onder scheiden naar gelang van de kerkelijke belijdenis van de leden. Het is een zonderling ding met die zoogenaamd .christelijke» vakbonden. De noodzakelijkheid van het oprichten dier bonden blijkt plotseling, wanneer pogingen worden aangewend om neu trale vereenigingen op te richten. Vóór dien tijd schijnt daaraan geen behoefte te bestaan. Duidelijker gesprokenlieden, die geheel buiten de vakbeweging moesten blijven, haasten zich dergelijke vereenigingen te laten oprichten want uit zichzelven denken de arbeiders hier niet aan als ze vernomen heb ben, dat er een neutrale vereeniging dreigt te komen. Vóór dien tijd hebben ze zich het lot van den arbeider in dezen niet aan getrokken. Dat is een eigenaardig verschijnsel, dat arbeiders wel tot nadenken moet brengen. Een tweede merkwaardige omstandig heid is, dat we wel rondom ons allerlei «christelijke», roomsch-katholieke, enz. vereenigingen van arbeiders zien ver- Door M. Böhme. 12). «Ben je een tuinman?» vroeg ze nieuwsgierig rondkijkend. «Dat niet precies. Maar ik hou van tuinen, kleine. Dus je heet Erika Man- nebach». «Jawel. Uit villa «Avond-rust», ver klaarde Erika trotsch. Zij wist, hoe men overal in het stadje eerbied had voor de familie Mannebach. En jij, hoe heet je?» «Erwig Meier. Je mag ook wel oom Erwig zeggen.» Erika knikte. Erwig schoof zijn linker hand onder haar spitse kin en zag na denkend in het fijne, nu eenigzins blo zend, vriendelijk lachend gezichtje. De trekken van het kind herinnerden hem aan een lang verganen, schoonen tijd vól jeugd-droomen en dwaze, zoete hoop. Wat doe je nu met al die bloemen vroeg Erika. «Ik geniet ervan. En dikwijls genieten er ook anderen van. Je hebt zeker ook wel'een klein tuintje voor je zelf, waarin je bloemen plant en verzorgt «Ik? Neen. Wij hebben immers den grooten tuin, en twee tuinlieden. Dat rijzen, maar nog altijd zien we te ver geefs uit naar patroons-vereenigingen. die met dat toevoegsel prijken. Hoe komt dat Zijn bovengenoemde heeren, die er als de kippen bij zijn, wanneer arbeiders zich trachten te vereenigen, in 't geheel niet begaan met het lot dier arme patroons, wier zieleheil door neutraliteit gevaar loopt Of vreezen ze door dezen met een beleefd doch beslist«uwe hulp wordt in deze niet gewenscht,» te worden afgewezen Als de arbeiders zich deze vragen eens stellen, er rijpelijk over nadenken, dan gelooven we niet dat het noodig is, er nog veel over te redeneeren. waarom het wenschelijk is, dat allen zich organi- seeren in éene vereeniging, waarin men voor zichzelf mag denken, en waar niet van bovenaf gedicteerd wordt, wat hun belangen zijn. Het is werkelijk bedroevend, hoe er soms gespeculeerd wordt op de minder verstandelijke ontwikkeling van som migen om hun te bewijzen de nood zakelijkheid van het bestaan van «christe lijke» vakvereenigingen. Hebben we niet Maandagavond in allen ernst een debater hooren beweren, dat, wanneer er bijvoorbeeld verande ringen aan een machine moeten worden aangebracht, een arbeider op «godsdien- stigen grondslag» (sic.) daarover wel licht heel anders zal oordeelen, dan iemand die niet met hem op eenzelfden wortel des geloofs stoelt? Het nut der vakvereenigingen wordt, voor zoover wij weten, door niemand meer ontkend. En nu zou het zeer te betreuren zijn, als deze verhinderd wer den tot bloei te geraken, door tusschen de personen, die in aanmerking komen er lid van te worden, den godsdienst weer als een wig te drijven. De zaal was bij gelegenheid van deze vergadering geheel gevuld. Maar toch missen we bij dergelijke gelegenheden wil zeggen, tante Louise heeft een tuin man, en wij en tante Beata hebben er samen een.» «Beata», herhaalde hij, in gedachten. «Ja, mijn tante Beata, mevrouw Rel- chenberg." «Mevrouw Reichenberg", zei Erwig en streek met zijn zakdoek over zijn heet voorhoofd. «Zoo. Heb je nooit gewenscht, een klein stukje tuingrond geheel voor je zelf te hebben en daarop bloemen te telen?» «Neen. Maar ik geloof, dat ik het wel prettig zou vinden. Waarom heb je dat bed daar omgespit?» «Daarin zaai ik nu dadelijk bloemen. Een heel bijzondere, buitenlandsche soort. Het bed wordt met glas bedekt en over drie weken zijn er al planten. Midden October worden ze uit den grond gehaald en in potten geplant, en omstreeks Kerstmis krijgen ze wonder lijke, heerlijkgeurende bloemen, die op rozen gelijken.» «O, o!» zei Erika verrukt, «mag ik dan zien? En mag ik nu bij 'tzaaien kijken?» «Zeker. Als je graag wilt, mag je ook zelf een paar korreltjes inleggen». «Graag, graag.» Erwig lachte. Terwijl hij voorzichtig de platte, op kleine muntjes gelijkende zaadkorreltjes in de aarde legde, hielp hem de kleine Erika, door het schaaltje vast te houden, en doordat hij met haar teveel personenuitniet-arbeiderskringen. Het was toch wel een zaak van sociaal- belang, die hier behandeld werd. Een weinig meer belangstelling in hetgeen er in de werkliedenkringen gebeurt, kan heusch niet anders dan tot eigen ontwikkeling strekken. Het komt dikwijls voor, dat op zulke bijeenkomsten minder ontwikkelden een gemakkelijke prooi worden van welbe spraakte personen, die niet veel moeite hebben hun het een of ander voor te tooveren. Waar zijn dan de ontwikkelde, wel bespraakte vrijzinnigen, om die leeringen te critiseeren Als men wat meer in die vergade ringen kwam, zou men ook beter op de hoogte zijn met de gevoelens, die er in werkliedenkringen heerschen, want men is op die bijeenkomsten niet ge woon van zijn hart een smoorkuil te maken. DE OOGST VAN ÉÉN DAG IN RUSLAND. Over 't geheel gevoelt de conservatieve partij in Rusland zich weer sterk en uit de berichten blijkt, hoe zij van hare kracht gebruik maakt. In een gematigd Russisch blad, de „Slowo" heeft een oud-lid van een zemstwo, die geenszins revolutionaire neigingen bezit, een merk waardig staaltje gegeven van de manier, waarop de Regeering de revolutie, die toch eigenlijk volgens de officieuze be richten, niet meer bestaat, bestrijdt. Hij verhaalt «Gisteren was het Zondag en ik had het voornemen na eene vermoeiende week te rusten. Zoo las ik des morgens kalm de courant. En wat vertelde dat blad Dertig menschen zijn in zes ver schillende en ver van elkander liggende steden, te Warschau, te Sebastopol, te Wladiwostok op eenen dag ter dood veroord.eld. Elf personen zijn, weer in verschillende steden, door de terroristen vermoord. Eene geheele familie is uit- handje de aarde over de zaadkorreltjes drukte. Dan mocht ze zelf, in een hoek van het bed, een paar korreltjes in steken. «Kijk, mag ik nu ook komen zien of ze al opkomen, de mijne «Natuurlijk, Dat wil zeggen, als je pa en je gouvernante 't goed vinden.» «O, ik vraag het hun niet eerst. Pa weigert niets en de juffrouw heeft niets over mij te zeggen. Zij gaat ook bin nenkort weg.» «Zoo, zoo. Ben je nu ook zonder verlof weggeloopen, Erika «Eigenlijk ben ik er van door. Zij moeten mij zoeken. Zij moeten angstig worden. Ze hebben mij ook boos ge maakt. «O ho, hoe kwam dat, Erika?» «Gisteren had ik er pleizier in 'n paar kladden op mijn schrijfboek te gooien. Die akelige Lindeman gaf me een tik op mijn vingers. Ik, niet lui, spuw haar in 't gezicht. Wat had ze mij ook te slaan? Toen werd ze brutaal, en ik kreeg klappen, en verklikt heeft ze me ook nog bij papa, die ouwe gans. Nu zitten ze bij tante Louise en houden raad, ik moet in een pension, of een stiefmoeder krijgen. Jawel 1» Zij stampte met de voeten. «Ze zullen wat beleven Erwig schudde ernstig het hoofd. «Kijk eens, ik had heel niet gedacht dat je zoo'n stout, klein meisje was. geroeid. Te Moskou schonken de ambte naren een hunner chefs een heiligen beeld om hem geluk te wenschen met het feit, dat hij aan een aanslag was ont komen. Te Kiew werden zevenhonderd studenten en vijftienhonderd hoorderes sen bij de vrouwencolleges van de uni versiteit verwijderd. Te Moskou werd de universiteit door militairen bezet. Te Koetais sloot men de middelbare scholen. De dagbladen vreezen, dat de beweging onder de studeerende jeugd weer sterk zal toenemen." Dat is de oogst van één Russischen dagl FINLAND. De Russische gouverneur van Finland heeft bevel gegeven tot verwijdering van vijfentwintig Joodsche familiën uit Helsingfors. Politieagenten haalden de arme menschen uit hunne woningen, brachten hen naar het station, dwongen hen in een wagon plaats te nemen en verwijderden zich eerst toen de mis dadigers, tegen wien niets wordt aan gevoerd, vertrokken waren. De burgers van Finland, dat zooals men weet onder de landen der Russische kroon een eigenaardige positie inneemt, hebben tegen dien maatregel van den mensch- lievenden gouverneur geprotesteerd op grond van de door de Tsaren bezworen rechten van Finland. Men laat hen protesteeren en doet wat goed is in de oogen der bureaucratie, die blijkbaar weer goede dagen beleeft. VEREENIGDE STATEN. De correspondent van de „Daily Tele graph" schrijft uit New-York De dagen van angst en spanning, die pas in Engeland doorleefd zijn, in ver band met de dreigende groote staking op de spoorwegen, hebben wij nu. Wan neer de arbeidervereenigingen blijven staan op al haar eischen, dan zal 't grootste conflict ontstaan, vreezen we, tusschen de arbeiders en de spoorwegen, dat de wereld ooit gezien heeft. De besturen van 65 spoorwegen hebben besloten niet in te gaan op de verzoeken, eenigen tijd geleden hen gedaan door de vereenigingen van het spoorweg personeel, uitgezonderd de Broederschap der Machi nisten, welke steeds een onafhankelijk standpunt heeft ingenomen in arbeids geschillen. Nu kan ik je waarlijk ook niet als help ster in den tuin gebruiken.» Waarom niet?" «Omdat een goede tuinier een zachte, geduldige hand moet hebben en voor alles nooit toornig mag worden als iets niet zoo gelukt en gebeurt, als hij het graag zou willen en gelooft te mogen verwachten na al zijn arbeid. Als je hierheen, bij mij, wilt komen, moet je het kwaad-worden afwennen, Erika. En vooral het schelden. Mijn bloemen schrikken en verdorren, als ze zulke leelijke woorden hooren.» «Hé! Planten hebben toch geen ooren,» zei Erika, «die begrijpen toch niets,» en beet in een meegebrachten appel, om hem dadelijk daarop met een ontevreden uitroep weg te smijten. «Dat denk je maar. Weet je, wat die appel, Erwig raapte de vrucht op zeggen zou, als je hem verstond Hij zou zeggen, dat je een leelijk kind bent, en klagen. Ik ben een edele witte winter-Calvine, zou hij zeggen, en ik wachtte op de laatste gouden, zonnige dagen, die mij moesten rijpen doen. Ik was bestemd, een mensch door mijn geur en mijn heerlijken smaak te ver kwikken. Misschien zou een zieke mij eten. Ik was trotsch en gelukkig met mijn bestemming. jDaar komt een kleine, ruwe hand, plukt me af en werpt me in het vuil, waar ik nu blijf liggen en ellendig onder ga. Zie je, dat zou hij De beslissing der presidenten van de spoorwegen zal niet officieel bekend worden gemaakt voor 29 December. Op dien dag wil men een samenkomst houden in New-York van de besturen der 65 sporen om de bijzonderheden uit te werken van hun beslissing en om dezen den leiders der arbeidersvereenigingen mee te deelen. Wanneer deze hun verzoeken aan de verschillende spoorwegen zenden, zullen zij er bij verklaren, dat een afwij zing hiervan gevolgd zal worden door een algemeen verbond op alle lijnen van 't oostelijk deel van 't land. Voor 't eerst in de geschiedenis van de onderhandelingen tusschen de werk- liedenvereenigingen en de besturen der spoorwegen handelen de eerste in over leg en overeenstemming met elkaar. De nationale leiders van de vereeniging der spoorwegconducteurs hadden met ver tegenwoordigers der Broederschap der spoorwegarbeiders op verschillende ver gaderingen in 't laatst van October in New-York besprekingen gehoudeneven eens hadden opeenvolgende bijeenkomsten plaats te Altoona in Pennsylvania, waar de eischen werden opgesteld, die inhou den een loonsverhooging van 10°/o- PERZES Nog altijd zijn de berichten uit Perzie niet volkomen duidelijk: water gaande is, kan men er niet met zeker heid uit afleiden. Wel staat het vast dat de crisis ernstig is, dat het conflict tusschen Parlement en Sjah geleid heeft tot een staatsgreep of iets wat daarmee vrijwel gelijk staat Er is zonder twijfel een zeer ern stige politieke crisis uitgebroken en de Sjah heeft getracht door krachtig op treden, door gevangenneming der mi nisters, indruk te maken, in de hoop het daardoor van het Parlement te winnen. Dat is hem echter niet gelukt het Parlement is bijeen gebleven, een groot deel van het volk heeft de partij van het Parlement gekozen en beant woordt nu de daden van den Sjah met een beroep op de vreemde mogend heden. Volgens dat Reuterbericht zou «het Perzische volk» zijn instemming met het beroep betuigen; maar het is de vraag of dat juist is, of werkelijk de groote meerderheid van het volk daarmee zeggen. Ik zit hier vaak 's avonds en luister dan naar de verhalen, die de bloemen en planten mij vertellen.» «Ach. Welke dan bijvoorbeeld?» «Daarover spreken we een anderen keer, kleine als je me belooft, altijd aardig en lief te zijn en geen leelijke woorden te zeggen. Als je dan van je familie moogt hier komen, behoef je maar aan het poortje te kloppen, dan laat ik je in. Om dezen tijd ben ik bijna altijd in den tuin.» «Ik zal er aan denken,» zei ze zachtjes. Ze bleef nog een poosje bij Erwig zitten op de bank. Het beviel haar buitengewoon in het zonnige hoekje tusschen de bloemen. Deze oom Erwig was voor haar als een goede oude kennis, op al haar vragen kreeg ze antwoorden, die zij begreep, en juist zegden, wat haar belangrijk voorkwam het was eenig prettig hier. «Van zulke witte rozen houdt tante Beata zoo veel,» zei ze, toen ze op oom Erwig's raad eindelijk opstond, om weg te gaan, terwijl ze op een struik in vol bloei staande rozen wees. (Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1907 | | pagina 1