Rechtzaken. SPORT. Ingezonden. ALLERLEI. Beurs van Amsterdam. 89 n een vertegenwoordiger te zenden naar de vergadering te Utrecht ten einde over te gaan tot de oprichting van een centrale Tuinbouworganisa tie, die den naam zal dragen van Nederlandsche Tuinbouwraad. De oproep tot deze vergadering is ook onderteekend door den heer H. J. Lovink, directeur-generaal van Landbouw als tijdelijk voorzitter, en door den heer R. P. Bonthuis als tijdelijk secretaris. Behalve afgevaar digden van de vereenigingen hebben toegang alle belangstellende tuin bouwers. Kantongerecht. Door den Kantonrechter alhier, zijn de volgende uitspraken gedaan: Dronkenschap 3de herh. 2 X ëe' pleegd. H. B. te Baarn 2 X 14 dagen. ie herh. H. de V. te Utrecht, 3 d., ie herh. H. de B. te Soest, f 5 of 3 d., G. v. d. B. te Soest f2 of 2 d., J. v. B. zwervend f3 of 3 d., J. H. P., F. R., J. H. en W. v. E. allen te A'foort f3 of 3 d., A. v. R. te Hoeve laken f 10 of 3 d., G. H. te Hoogland f3 of 3 d., J. H. te Utrecht f3 of 3d., J. v. d. B. te Barneveld f3 of 3 d., N. M. te Putten f 3 of 3 d., T. v. K. te Lunteren f 3 of 3 d. 't Vervoer door een trekdier op eene noodeloos pijnlijke op kwellende wijze doen plaats hebben. Th. v. W. zwer vend f10 of 3 d. Het door een dier een last doen trekken, welke kenlijk zijne krachten te boven gaat. J. C. O. te Bussum f 10 of 3 d. Zonder reeht op verboden grond loopen. W. B. en R. H. te Hilversum ieder f 5 of 3 d., G. v. d. H. te Soest f 2 of 2 d. In April zoeken naar kievitseieren op een anders grond, zonder vergunning van en niet in gezelschap van den eigenaar of rechthebbende. B. v. d. H. f2 of 2 d., W. v. E. f3 of 3d.,B. B. f3 of 3 d., M. G. f3 of 2 d., J. v. B. allen te Scherpenzeel f3 of 2 d., G. W. v. d. B. te Baarn f3 of 3 d. Zich met een wildstrik in 't veld bevinden. J. v. d. H. te Leusden f3 of 3 d. en verbeurdveikl. strik met last tot vernieling daarvan. Zich in staat van dronkenschap op een station bevinden. H. v. R. te Ede f 3 of 3 d. Overtr. leerplichtwet. J. B. te A'foort (recidive) f3 of 3 d., idem dezelfde f 3 of 3 d., M. R. te Bunschoten (ree.) f3 of 3 d., E. H. te Bunschoten f2 of 2 d., B. B. f2 of 2 d., J. F. H. f 2 of 2 d., E. v. S. te Baarn (ree.) f 5 of 5 d., H. B. te Hoevelaken f 2 of 2 d., G. M. te Soest f2 of 2 d., S. B. te Garderen f2 of 2 d. Wielrtjden zonder licht. H. S. te Soest f2 of 2 d., G. M. K. te Barne veld f2 of 2 d., G. R. te Eemnes f 2 of 2 d. Rijden met voertuig zonder licht. W. H. te Spakenburg f2 of 2 d., H. P. te Renswoude f2 of 2 d., J. de W. te Zeist f2 of 2 d., J. M. te Hil versum f2 of 2 d. Met hondenkar rijden zonder dat naam, letters en woonplaats van den eigenaar der kar daarop geschilderd zijn. A. Z. te Amersfoort f 1 of 1 d. Rijden met te kleine honden. J. v. S. te A'foort f 0.50 of 1 d. Zich in de kom eener gemeente op een hondenkar plaatsen. N. H. f 2 of 2 d., J. v. V. f2 of 2 d., J. de R. f2 of 2 d. allen te Soest. Tapperij te laat sluiten. J. G. v. U. f3 of 2 d. Te laat als bezoeker in tapperij zijn. W. V., G. W., F. J. F. en E. M. allen te A'foort, ieder fl of 1 d. Tapperij te laat sluiten. W. D. te A'foort f3 of 2 d. Als werkgever de formulieren als bedoeld in art. 46 sub e der Onge vallenwet {/po/) niet behoorlijk invullen. F. v. S. te A'foort f 10 of 5 d. FAILLISSEMENTEN. Failliet verklaard: Robert Levy, winkelier te Amersfoort. DE KAMPIOENSWEDSTRIJD VAN NEDERLAND. Zooals te verwachten was is de belangstelling voor den op a.s. Zondag op het terrein van R. A. P. te Am sterdam plaats hebbenden wedstrijd tusschen QuickHaag en U. D. uit Deventer buitengewoon en zijn bij zondere maatregelen noodig gebleken, om het publiek behoorlijk te kunnen plaatsen. Het ijverige bestuur van R. A. P., dat het bijzonder op prijs stelt, zulk een wedstrijd op zjjn veld gespeeld te zien, spaart kosten nog moeite om den wedstrijd in alle opzichten schit terend te doen slagen en het heeft er alles van, dat er Zondag op Oud- Roosenburgh een voetbalfeest zal plaats hebben als nooit te voren in Amsterdam. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur. Met plaatsing van onderstaande regelen zult u mij zeer verplichten, waafvoor bij voorbaat mijn dank. U schrijft in uw No. van heden in uw verslag over de laatst gehouden vergadering van H. en N. 0. m.De heer Eggink wijst er op, dat om 7.02 ook een trein vertrekt waardoor de verbinding mooier is dan voorheen. Ik moet hierop bemerken, dat ik zeide geen dienstregeling bij mij te hebben, de door mij bedoelde trein vertrekt van hier om 6.57 en is om 7.27 te Utrecht. Vertrek uit Utrecht naar Rotterdam den Haag is 7.45. Aankomst te Rotterdam 9.03, dus nog 6 minuten voor den D.-trein, welke pas om 9.09 te Rotterdam arriveert. Mijn liefste wat wil men nog meer?? Het was dan ook om die reden, dat ik er niet alleen op wees, maar het ook beslist afried om volgens voorstel van den Heer v. d. Meijden een request te zenden aan de N. C. S. om den trein van 8.10 aldus te wijzi gen, zoodat aansluiting te Utrecht kon worden verkregen. M. i. maakt H. en N. op zyn zachtst hiermede een zot figuur, zoo wel bü het reizend publiek als bij genoemde Maatschappij, te meer daar de tijd van vertrek voor dengeen die niet met den D.-trein wil, en weg wil en moet, kwart na 7 voor zaken in den zomer toch niet te vroeg is. Het lange wachten te Utrecht was onwaar, in elk geval denkbeeldig. Op de vergadering werd gesproken dat een uur moest gewacht worden, terwijl, ge lijk ik aantoonde het oponthoud te Utrecht slechts 18 minuten is, terwjjl men nog 6 minuten voor den D.-trein te Rotterdam aankomt. In vergelijking met andere plaatsen zijn wij wat spoorverkeer betreft, het Eden. Geen kwaad zou hot m. i. zijn indien Vreemdelingenverkeer in de te verspreiden gidéen of biljetten hierop de aandacht vestigde. Enke le mededeelingen zullen dit voikomen bevestigen. Bijv. van uit Hengeloo moet men om 5.44 vertrekken, uit Oldenzaal om 5.39, uit Enschede om 5.34 wil men den D.-trein halen en er moet derhalve altijd gesuppleerd worden, hetgeen van hier, met veel later vertrek, gemakkelijk kan voor komen worden, terwijl men nog eer op de plaats van bestemming aankomt. Vandaar dat ik tegen het voorstel van den Heer v. d. M. was, hetgeen voor geen inwilliging kon vatbaar zijn, ook niet met het oog op den treinen loop, hetgeen ik aantoonde. In geen geval kon ik aan genoemd voorstel myn stem verleenen, terwijl ik na deze mededeeling nogmaals ernstig aandring, bedoeld request niet te verzenden, daar het beter is ten halve te keeren dan geheel te dwalen Hoogachtend, Uw. dw. dn. EGGINK. Een tol-quaestie. Aan den tol op den straatweg Hilversum Laren, bij het Sint Janskerkhof, is een quaestie ontstaan die door den bekenden eigenaardigen toestand in het Gooi nauw verband houdt met de erfgooiersquaestie en althans zoo goed als een uitvloeisel is. Van dezen drukken tol werd tot voor korten tijd een veelvuldig gebiuik gemaakt door melkboeren uit Laren en Hilversum met hunne lichte melkkarretjes. Het tolgeld, zijnde 16 cent voor heen en terug, altjjd zonder morren betaald, kwam hun nu plotseling te hoog voor en werd door hen by den tolgaarder Splint op vermindering aangedrongen. Deze kon daaraan niets doen, doch gaf hij den raad zich te wenden tot de administratie van den Laarder grintweg (nu straatweg) waaraan de tol is gelegen. Dit schijnt niet gebeurd te zijn en de melkboeren hebben zichzelf nu maar geholpen door eenvoudig den tol te negeeren en er omheen te rijden, zoodoende den tol een belangrijke schade berokkende. Dat omrijden kon alleen geschieden door het huren van een akker van een Laarder-boer. Over dien akker kan de heide worden be reikt en daar hadden de boeren, als zijnde erfgooiers, natuurlijk vrij spel. De tolgaarder is echter ook erf- gooier en deze kon dus eveneens op de hoide zijn gang gaan en doen wat des erfgooiers is. Op advies van het bestuur van den grintweg heeft deze nu getracht den boeren den toegang uit de heide te beletten door op ver schillende plaatsen aan de grens van genoemden akker diepe kuilen te graven en op vele plaatsen den door de boeren genomen weg door hoopen zand ongelijk te maken. Tot dusver is het den tolgaarder nog niet gelukt den doortocht te be letten, daar, wanneer hy den eenen dag een greppel gegraven heeft, den anderen dag deze door de boeren weder jis gedicht. Zelfs is het reeds voorgekomen dat beide partijen aan eenzelfde gat bezig warende een met graven, de ander met dichtgooien. Dat daarbij de onderlinge verhouding minder aangenaam was, ligt voor de hand. Om te winnen komt het hierbij dus nu maar aan op het uit houdingsvermogen. Dit z(jn de heer lijke Gooische toestanden 1 (Hbld.) Ontrouw postambte naar. Dinsdagavond is door de recher che aan het Centraalstation te Utrecht bij aankomst van den laatsten trein uit Leiden gearresteerd de conducteur der posterijen J. H. F., oud 44 jaar, te Utrecht woonachtig. Op dezen beambte rustte reeds langen tijd de verdenking dat hjj zich schuldig maakte aan diefstal van geld uit aangeteekende pakketten, doch het mocht niet geluk ken eenig bewijs tegen hem aan te voeren. Gisterenochtend werd echter aangifte gedaan dat uit een aangetee- kend pakket verzonden uit Schiedam en bestemd voor Nunspeet geldswaar den werden vermist, terwijl het pakket in geschonden toestand arriveerde. De politie wachtte nu Dinsdagavond den Leidschen trein af, waarop F. dienst deed. Bij fouilleering werd het geld, dat uit het pakket werd vermist op hem bevonden. De man is onmiddel lijk in hechtenis genomen en bevindt zich thans op het hoofdbureau van politie, waar hij heden ter beschikking van de justitie zal worden gesteld. (Utr. Dbl.) De moordzaak te Laporte. Over de moordzaak van de hoeve te Laporte, in den staat Indiana, publi- ceeren de Amerikaansche en Londen- sche bladen nog steeds kolommen en kolommen. Dit is niet, wijl er inder daad veel nieuws te vermelden valt, maar veeleer omdat in de Vereeuigde Staten de opwinding en ontroering door deze zaak teweeggebracht, onbeschrijf lijk groot z(jn. Een vlucht dagblad- corresponten is op Laporte neerge- zwermd. De heeren en dames want er z(jn natuurlijk ook vrouwelijke reporters bij kampeeren in tenten om de verbrande hoeve. Men herinnert zich, dat enkele dagen geleden in een sneltrein tusschen Chicago en New-York een dame werd gearresteerd, die men ten onrechte hield voor juffrouw Guiness. Later, toen zjj haar identiteit had bewezen, werd zij weer op vrije voeten gesteld. Het is een mevr. Herron. Het bleek, dat deze in niets geleek op de ver dwenen moordenares (die waarschijn lijk verbrand is). Mevr. Herron is niet van zins, de haar aangedane bejegening zoo zonder meer te laten passeeren. Zij heeft nu een eisch tot schadever goeding ingesteld tegen de politie. Zij vraagt 120,000 gulden. Een van de herkende Hjken van de dertien zijn er slechts drie herkend is dat van zekeren Budsberg, een bejaarden boer uit Wisconsin. Hetiichaam werd geïden tificeerd door twee zoons van den versla- gene. De man geraakte in briefwisseling met de wed. Guiness naar aanleiding van een huwelijksadvertentie. In Maart 1907 bracht de oude man een bezoek aan de hoeve. Buren zagen hem dik wijls op de plaats wandelen met juffr. Guiness. Een paar maal reden deze beiden naar de naburige stad. Spoedig echter werd Budsberg niet meer ge zien. Den 6den April 1907 nam de man een bedrag van 2400 gulden op bij een hypotheekbank. Toen h(j het geld had, was zijn doodvonnis getee- kend. Hjj is waarschijnlijk reeds dien dag of den volgenden dag afgemaakt. Met Heldgren, wiens l(jk door een broer is herkend, zou het later precies zoo gaan. Ook h(j nam geld op bij een bank te Laporte (f 8200) en werd toen op de hoeve vermoord. De politie is er in geslaagd, de hand te leggen op een kist van Ray Lam- phere, den opzichter der hoeve, die zich wegens medeplichtigheid in hech tenis bevindt. Die kist bevond zich onder de hoede van een vriend op een boerderij 'n de buurt. Zij bevat brieven, die zijn gewisseld tusschen Lamphere en juffrouw Guiness. De inhoud van enkele dier brieven moet in hooge mate compromitteerend zijn voor Lamphere. In het puin van juffrouw Guiness' verbrande hoeve te Laporte (in Indi- ania), heeft men een kies met gouden kroon gevonden, die men gelooft dat van haar afkomstig is. Deze vondst zou bewijzen, dat het gevonden vrouwe lijk Hjk het hare is en dat zij niet ontkomen is. Verdei zijn er wel twee dozijn chirurgische scharen met gebogen punten, zooals op anatomische lessen gebruikt worden, drie ontleedmessen en een dolk gevonden. Heine. Zooals men weet, vond keizer Wilhelm het te veel van zich zelf gevergd om met Heine te vertoeven in het Achilleion en heeft daarom het standbeeld laten verwijderen. Eenige Duitsche bladen hebben naar aanleiding daarvan het volgende ver taald uit het Giornale d'Italia „Had Wilhelm II den ongelukkigen dichter gelaten waar hij was (in 't Achilleion, waar de liefde en bewon dering der ongelukkige Keizerin hem had geplaatst, hjj zou waarlijk konin klijke hoogheid van geest getoond hebhen, doch de Keizer, die in alle dingen mensch zijn wil, toonde zich ook hier een mensch, die zijn wrok tegen den dichter van Atta Troll niet meende te moeten verbergen. Heine is te groot, te levend voor de gansche wereld, dan dat het ostracisme van thans zijn roem zou kunnen schaden. Hy hoort in dit kader van vervolging, in dit licht zal de wereld hem nog meer en beter liefhebben." Laatstö Berichten. TWEEDE KAMER. Aan de orde was heden de motie, voorgesteld door de heeren Bos, Treub, Van den Bergh (Helder), Van Deventer, Drucker, Ketelaar, Limburg, Marchant, Nolting en Smidt, luideude„De Kamer, van oordeel dat zoo spoedig mogelijk belmoren te worden voor bereid de maatregelen, vereisebt om tot exploitatie van spoorwegen rechtstreeks door den Staat te gera ken door toepassing Van art. 26 der bij de Wet van 22 Juli 1890 („Stbl." no. 131) bekrachtigde overeenkomsten, gaat over tot de orde van den dag. De heer Bos bespreekt de sociale, economische en politieke zijde van het vraagstuk. Spr. meent dat al zou het mogelijk zijn financieel minder nadeelige overeen komsten te maken, de ecoaomisch- sociale argumenten toch den doorslag zouden geven. De heer Treub behandelt de finan- cieele zijde. Burgerlijke Stand van 14 Mei 1908. GEBORENJacob Johannes, z. van Jacob Johannes Otto en Barta van Niekerk. ONDERTROUWD. Aalbert ten Hoven en Gerritje van Keulen. Ilendricus van Rooyen en Johanna Hendrika HoksDergen. Hendrik Vos en Albertha Smit. Hermauus Jacobus Lambrechts en Bertha Erne- stina Nicolina Groen. Barend van Zanten en Anna Cornelia van Gastel. Franciscus Buijs en Maria van den Bos. GETROUWD. Meijus Kljjnstra en Jannetje Alijda van Nieuwenhuizen. OVERLEDENAaltje te Kulve, 17 maanden. Peternella Buijs, oud 51 jaar echtg. van Paulus Michon. Marinus Hendrikus Brienesse, oud 41 jaar, echt. van Klaasje Busscber. 387e Staatsloterij. Vierde klasse. Trekking van 14 Mei iqoS. (100 loten.) Ten kantore van den Collecteur A. C. R. O. Leinweber te Amersfoort (Breedestraat 22) zijn aan de navol gende nummers te beurt gevallen Prijzen van f 65. 139 2608 en 14538. Te zamen 3 prijzen. De vijfde klasse, welke trekt van 2527, 29 Mei. 2—5, 9-12 en '5 '9 Juni 1908, bevat behalve de premie van f 30.000 voor den laatst uitkomenden prijs van f 1000 of hooger en de premie van f 3000 voor het laatst uitgetrokken lot, de navolgende prijzen1 van f 100.000, 1 van f50.000, 1 van f25.000, 1 van f 15.000 1 van f 10.000, 1 van f 5000, t van f2000, 3 van f 1500, 55 van f 1000, I 65 van f400, 70 van f200, 170 van J f 100 en 3730 van f70. 14 MEI. Opgave van de Firma LAMAISON BOUWER Co Holl. fondsen prysh. Buitenl. schuld vast. Peru vast gestemd comm. 8fjt pref. 35|. Cultuur woorden vast geopend, liepen iets terug. Mynen beter voor Ind. soorten. Olie vast voor Kon Petr. Zuid Perlak iets lager. Tabak flauw ge stemd. Amerika opende opgewekt. Om later terug te loopen en een fractie lager te sluiten. Staatsleeningen. 3 3 27, f 1000. f 1000. f 1000. Nederland. Obi. N.W.S. Cert. id. id. id. Honoarije. Obi. 1892/1904 Italië. Obi. 1862—81 4Ls. 100—m/m. Oostenrijk. 4 Kr. 2000. Obi. Jan.Juli MeiNov. Portugal. Obi. Ie Serie M 3e 4 4 3 8 Kr. 2000. Kr. 2000. Frs. 100. 500 Vorige koers 89| 74(| 61f| 14 Mei 894 74+J 94f 97fi 97J 62 Rusland. 1884 Goud 5 G.R. Gr. Russ. Spoor 98 4 Nicolaispoor 1867/69 1880 Hope Co. 89/90 6e Emissie 1894 Turkije. Obi. 1902 Argentinië. Obi. 1896/99 Brazilië. Funding Loan Obi. 1903 1901/2 Resc. Don. republiek, m. tick. 1901 4 4 4 4 frs. 125/500 G.R. 500 4 20 G.R. 625 G.R. 625 G.R. 625 500/2500 4 £100 5 £100 5 100 £100 Industrieele en Finantieele Maatschappijen. Ned. Handel Mij. aand. f 1000 Kon. Petroleum Mij. aand. f 1000 Sumatra Palembang f500 Schib. Petrol, c aand. 100 Great Cobar aand. 100 Am. Car en Foundry aand. dll. 1000 jjn. St Steel corp. r dll. 1000 86 791 79/ 78J 78fi 78 78 961 168f 282-1- 282J 96fo 97 1245 12711 36/ 36| 37f 37{ Scheepvaart Maatschappijen Nederland. Ned. Amer. Stoom v. Mij. aand. f500 Kon. Paketvaart aand. f 1000 Rotterd. Lloyd aand. f 500 St. Mij. Nederland aand. f 500/1000 Auerika. Int. Mere. Marine aand. dll. 1000 id. pref. 1000 Obl. 4>/3 1000 Tabak Maatschappijen. Deli Batavia aand. f 250/1000 Deli Cultuur f1000 Deli Maatschappij aand. f 1000 Medan Tabak aand. f1000 Senembah aand. f 1000 Spoorwegleeningen. Nederland. Holl. IJz. Sp. Aand. f 1000 Staatsspoor - 250 Amerika. Atchison aand. dll. 1000 id. 4% Conv. 1000 Chic. Rock Iel. p. 2002 4 1000 Denver c. aand. 1000 Erie 1000 Kansas City S. aand. 1000 pref. 1000 127 140! 141 113 8rV 8fi 22-/V 22-ü 69| 691 720 709 114| 113 430 428 266 2.4 421 417 94 105 84A 85tV 90f 67£ 91 67! 25f 25f 20& 21 24! 25! 56fj &7fV Kansas City Obl. aand. 3 dll. 1000 69/V 69) Missouri aand. dll. 1000 29A 29A id. 2e Hyp. Obl. 4 dll. 1000 81 f 8i; Rock Island aand. dll. 1000 18f\ 19-j J South rail dll. 1000 17! 18A South Pac dll. 1000 84J 86 Union Pac 139J 141! id. Conv. Obl. 4 dll. 1000 88! 88/- Wabash gew. aand. 12! 12! pref. 23-iV 24) Prolongatie-rente 3/4 3! Koersen van New-Y»rk. Van Heden. FONDSEN. Slot van Oponingsk giytoi'on van heden 82 82! Rock Island Common 19-i 19! 20! 20! Missouri Kansas Texas 29 28! 41-5- 42 Norfolk Western 71 86j 86! 18 18! 142! 142.', (J. S. Steel Common 37! 37.V 25f do. do. Pref. 57 Stemming prysh.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eemlander | 1908 | | pagina 3