Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 1. Zaterdag 5 April 1890. Vierde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der AdrertentMni Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Tweevoudige Boodsehap. De vijanden des Nazarencrs hebben dan gezegevierd. ,De sterke Held, Israels Koning, de Machtige voor God en volk is overwonnende Koning der Jod^n stierf als verachtelijke slaaf aan het vloekhout des kruises! Machteloos bleek Hij, die zich zoon Gods roemde: de smaad des volks is Hij geworden, geen mensch, een aardworm gelijk. Hij, die zich het leven noemde en de op standing ligt daar dood neder in het graf, der wormen ten prooi. Soldaten waken, de steen dekt den ingang, ver zegeld werd de rustplaats des Gekruislen de zegepraal is verzekerd, 't Is uit met zijn Rijk: afgerukt werd zijn kroon, ver broken zijn scepter, zijn werk ligt ver woest. De Xazarener is overwonnen!" Zoo vierden de vijanden godslasterend hun gewaande zegepraal. Reeds begint in het Oosten de mor gen te dagen van den derden dag. Het ontzaggelijk oogenblik nadert, dat over geest en stof, over lijd en eeuwigheid beslistzal de Doode opstaan, overeen komstig zijne voorspelling: .ten derde dage zal Ik verrijzen?" Plotseling, 1 daar gaat de waarheid zijns woords in vervulling, de wonderdaad zijner Almacht wordt voltrokkenziel en lichaam door den dood gescheiden hereenigen zich in het lijk stort zich hel leven der onsterflijkheid en stroomt in hooger kracht. In ongeschondenheid herstelt zich het verscheurde vteesch, de wonden heelen, de misvormdheid wijkt, het bloed trekt zich terug in de zwellende aderen; de gaten slechts der nagelen in handen en voeten en de breede wonde der zijde blijven open als het onloochenbaar bewijs zijner verrijzenis en als de schitterende zegeteekenen zijner overwinning. Zijn lichaam, het werktuig van zooveel lijden en smart wordt verheerlijkt: het sterfe lijke wordt onsterflijk, hel stof ver geestelijkt, stralend van licht, snel in be weging, muren en rotsen doordringend. Uit de zwakheid staat Hij op in kracht, uit het lijden in de glorie, uit den af- FEUILLETON. Eene ontsnapping. Het was des avonds Vry laat, toen ik mjj nog met schrijven beiig hield, dat een stille heimelijke schrede in den gang, een ruischen van eeu zijdon kleed, een zacht geklop aan de deur mjj van mjjn werk opschrikte en eene vrouwenstem mij fluisterend in 'l fransch Mijnheer de dokter, zjjt gij oog wakker? Doe om Gods wil uwe deur open en kom buiten maar sUl en voorzichtig! Deze eisch kwam mg wal verdacht voor. Het was nog maar de derde avond na mijne aankomst in het slot Miklitz, waar ik als huisdokter van graaf Ogolinski was aangesteld. Ik was juist bezig een grooten brief aan Alice Wilson le schrijven, ter wille van wier liefde ik het offer gebracht had om eene weliswaar goed betaalde maar toch onaangename betrekking in Polen aan te nemen. De graaf was een der rykste gondbezitters in Polen, maar zwak van gezondheid en ongezellig en knorrig van humeur. Zooals mg gezegd werd was bjj bjj den czaar in ongenade gevallen en mocht de grenzen van het Russische rjjk niet overschrijden. Zijn zoon Emile was wegens eene voorgewende deelname aan een komplot, om het juk der Russen aflescbudden, veroordeeld om als gemeen soldaat te dienen in het leger van den Kaukasos en stond daar in eeu regiment bjj Astrakan. grond van eindelooze vernedering in verheffing boven de hemelen; uil hel graf ontspruit de opstanding, uit den dood bloeit het leven. De Verrezene schudt de windsels neder, werpt het lijkwaad af, geen zegel verbreekt Hij, noch steen wentelt Hij af, door de granieten gewelven dringt Hij opwaarts en treedt hervoort boven de rustplaats des doods als de opstanding en het leven in den zegevierenden luister zijner Godheid. Eene herige aardbeving ont staat; een Engel des Heeren daalt uit den hemel en wentelt den steen van het graf. De wachters vluchten. Doodsche stilte heerscht te Jerusalem. De zegevierende vijanden liggen in diepen slaap gedompeld. Doch eensklaps wekt een luid geroep hen uil de zoete slui mering; de stem der gevluchte wach ters klinkt al nader en luider: „Hg is verrezen! De Gekruiste is opgestaan De Doode opgewekt ten levenHeer lijk en glorievol is zijn graf! Schit terend en stralend zijn opstanding uit de doodenAls een bliksem stralend daalde een Engel uit den hemel en wentelde den steen af! Hij is verrezen, gelijk Hij gezegd heeft!" De ontwaakte vijanden worden van verwarring, ont steltenis en schrik bevangen geen twijfel blijft hun over: onwraakbare getuigen verkondigenhet: .de Nazarener is waarlijk verrezen!" Plotseling zien zij al hunne verwachtingen verijdeld, hun gewaande zegepraal vernietigd. .Verwenschte bood schap zoo vloeken zij knarsetandend .Waarlijk verrezen is Hij de Ver wachte der Volkeren, Israels Koning, de Zoon van den levenden Godwaarlijk verrezen zijn wij overwonnen en Hij. triomfeert!" En de vijanden treden in het geld, waarmede de wachters worden omgekocht en in de zich weersprekende logenverzinsels als getuigen der waarheid op, dat de Nazarener waarlijk verrezen is. Hij is verrezenzoo jubelt het van de lippen der HH. Vrouwen. Van het graf keeren zij terug, ijlings spoeden zij zich henen naar de leerlingen des Heeren Twee jaren waren sedert deze vreeseljjke veroordeeling verloopen, en alle proeven om van den Czaar genade voor den jongeling te bekomen waren vruchteloos geblevenzelfs was de trotsehe gravin daarvoor ten hore gereisd en had een voetval voor den keiler ge daan; maar alles te vergeefs. Ik, een jonge arts uit Louden, dien het schitterende honorarium en bet daaraan verbon den vooruitzicht, om eens met bovengenoemde Alice van het opgespaarde geld een eigen huishouden opterichten, in deze onbeschaafde streek gelokt had, was jnist bezig aan mijne bruid le schrgren, toen de stem van uit deo gang mjj stoorde. Ik opende de deur en bevond m(j vlak tegenover de gravin. Zjj was bleek en sidderde herig; ik geloofde zelfs sporen van tranen te bemerken op haar gelaat dat door verdriet gerimpeld was. Mevrouw, zeide ik, ik ben tot uwen dienst. U misschien de graaf Neen, antwoordde zjj haastig, de graaf is wel; hij slaapt Niet om zijnentwege kom ik tol u, maar o dokter, kan ik volkomen op u Ik stamelde eenige woorden van bereidwil ligheid. Echter moet ik dit voorzeker zeer ver ward gedaan hebben, want ik was verbaasd over de handelwijze der gravin. Zjj bemerkte mjjne ver rastheid en trachtte gerust le schijnen en kalm Zjj vertelde mij toen, dat zg mjjne hulp noodig had voor iemand die pas in Miklitz was aangekomen. Deze was de zoon vsn een barer en verkondigen van vreugde stralend de blijde boodschap: Hij is verrezen!de wachters zijn gevluchtde steen is af gewenteld! het graf ledig! het lijk ver dwenen een Engel heeft het ons ge zegd: .Hy is niet hier! Hoe zoekt gij nog den levende onder de dooden! Hij is verrezen gelijk Hij gezegd heeft! Gaat spoedig, boodschapt het zijn leerlingen .Hij is verrezen! Hij gaat U voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien!" Terugkeerende is de Heer zelf ons ver schenen I Hij heeft ons gegroet, met ons gesproken! wij hebben zijne voeten omklemd, Hem aanbeden. Alleluja! De waarheid zijns woords is vervuld.ten derde dage zal ik ver rijzen." Niet te vergeefs is de prediking en niet jjdel het geloof. Als eersteling der ontslajienen is Christus van de dooden verrezen. Het groote werk der verlossing werd bekroond, het Christen dom bevestigd en de waarheid des Evangelie's bezegeldwij zijn niet meer in zonden. De Gekruiste heeft voor de zonden der wereld voldaan, de geschon den eere Gods hersteld, de rechtvaar digheid bevredigd; den schuldbrief der ntenschheid aan het kruis gehecht, het doemvonnis vernicligd en den hemel met de aarde verzoend; de machten der hel heeft Hij verbroken, den afgrond gesloten, den hemel geopend, den dood verwonnen en zijn Rijk van waarheid engenade voorde eeuwigheid gegrondvest. Enhel verloste menschdom jubelt; Alleluja den overwinnaar van hel en zonden en dood! Alleluja den Koning des levens, die uit het graf verrezen, zegevierend uitroept.Waar is, o dood! uwe over winning Waar is, o Dooduw prikkel Christus leeft en heerscht en triomfeert Wel keerden de vijanden des Gckruisten zegevierend van de begrafenis des Heeren huiswaartswel scheen hun zege-praal verzekerd. Doch beschaamd, vernederd en geslagen hooren zij plot seling hun nederlaag schallen in het zegelied: .Alleluja den verrezene: Hij heeft zijne vijanden overwonnen!" Hoe Uien had. Dus een deserteur? De gravin knikte zwijgend met hoofd; zjj trachtte verder te spreken, hare lippen begonnen krampachtig te beven: maar plotseling mijne hand vattende en in tranen uitbarstende, riep zg: Vergeef mg, ik wilde u misleidenmaar ik aan uwe oogen, ik kan het ook. Het is myn zoon, mgn cenig beminde zoon. Hg is terugge komen, gewond, halfbevroren, om te kunnen sterven aau den drempel der ouderlgke woning, die hg niet betreden mag. Hevig snikkend hield zg op. Slechts met moeite kon ik haar eenige geruststelling geven, en haar aansporen om zich toch vooral bedaard Ik kon niet slapen, zeide zg terder, en keek wat uit bet venster over de stille, door de maan helder beschenen, ruimte. Toen zag ik hem, maar zoo bleek en zoo ziek in een ver scheurde en bemorste boerenkiel dat slechts Droevig en smartvol keek hg naar boven ler- wgl zijne rechter hand in eene met bloed door weekte doek hing. Zoo stond hg als een geestverschgning in het heldere maanlicht, zoodat ik eerst geloofde, dat hg in de verte gestorven, en zgn geest was gekomen om voor goed afscheid le nemen. Maar toen hg opkeek, mg aanzag en met den vinger der bakerhand op de mond mg wenkte om mg stil te houden en tot bom te komen, dikwijls vierden de door hoogmoed verblinde vijanden de zoogenaamde uitvaart van het geheimzinnig lichaam van Christus; hoe dikwijls waanden zij het einde nabij van zijn Rijk hier op aarde: hoe dikwijls meenden zy de Kerk des Nazareners spoedig verdwenen van het aanschijn der wereld en beroemden zich reeds overwinnaars te zijn. Maar uit de sombere duisternissen des grafs verrees zij telkens in volle levenskracht; uit de diepste vernedering slond zij telkens op met vernieuwden luisteruit vervolging bloed en dood verhief zy zich telkens tot een verjeugdigd leven. De vijanden zijn heen gegaan, de vervolgers gestorven, de beulen ten grave gedaald als overwonnen, bedekt roet smaad en schande, maar de Kerk leeft de eeuwen door en met Christus vereenigd, leeft zij het leven der onsterflijkheid steeds zegevierend over de machten der we reld, over de machten der hel, en telken jare viert zij den triomftocht harer on vergankelijkheid door de historie der menschheid, en over de wereld schalt haar zegelied.AllelujaChristus leeft, Christus heerscht, Christus triomfeert!" Alleluja! Hij is verrezen! zoo klinkt het Paaschlicd der Kerk over de graven harer afgestorvene kinderen. Christus is van de dooden verrezen, als eersteling der ontsla|>enen, het Hoofd is opgestaan ten leven, zijne ledematen, die door Geloof en Hoop en Liefde met Hem ver eenigd zijn lichaam vormen zullen Hem volgen: zij ontvingen het onderpand der toekomstige verrijzenis, de kiem der on sterfelijkheid werd in hen neergelegd. In verderfelijkheid werden zij gezaaid, in onverderfclijklieid zullen zij verrijzen; gezaaid in oneer, zullen zij verrijzen in heerlijkheidgezaaid in zwakheid, zullen zij verrijzen in krachtgezaaid als na tuurlijke lichamen, zullen zij als geestelijke lichamen verrijzen: in Christus zal de verheerlijkte opstanding lot het on sterfelijk leven zijn. Bij hel jongste ba zuingeschal der Engelen zal de dood verslonden worden tot overwinning: de toen ging ik zachtjes naar beneden en vond kom ik tot u, dokter, ach 1 help mg toch, en red mgn zoonl Daartoe was .ik van harte bereid, maar ik wist eerst niet, hoe hst aan te vangen. Hy had eene kogelwonde gekregen, die door verwaar- Ioozing en ten gevolge van uitgestane moeiten en ellende, een slecht verloop genomen had, Wg durfden den lgder niet in huis brengen, want al was ook bet meerendeel der bedienden getrouw, zoodal men zich op hen kon verlaten, spionnen der Russische regeering te zgn, o.a. de huismeester, die door recommandatie van den Russischen gouverneur ia 's graven dienst gekomen was. Zelfs de graaf mocht er niets van vernemen. Zgne oprechte cu openhartige natuur kon, zooals de gravin mjj mededeelde, geen geheim bewaren. Gelukkig herinnerde de gravin zich, dat er eeu oud verlaten schuurtje aan het einde van het park stond; dit moest diansl doen als schuil plaats voor haar zoon, Zg deelde mg io korte woorden haar plan mede. Ik pakte mgn roedi- cgnkisl in en stok nigne instrumenten bg mg, daaina verliet ik, gevolgd door de gravin zon der gedruisch te maken het kasteel en kwam in de opeu lucht. Doch gesne menichelgke gestalte was er te zien en ik begon reeds te pelooven dat het gekwelde moederhart door ean benauwend visioen was verontrust geworden. Ik heb hem bevolen hier te bljjven wachten, graven zullen zich openen, de dooden onvergankelijk, onsterfelijk verrijzen, en de dood, als laatste vijand, zal door den Nazarener zyn vernietigd, zyn zegepraal volkomen zyn. De strijd is volstreden, alle vijand overwonnende triomf neemt een aanvang I Dc dooden tot het leven verrezen volgen zegevierend den Over winnaar, hun Koning, treden jubelend met Hem het hemelsch Jerusalem binnen, waar zij worden verheven tot medeërf- genamen van zijn eeuwig Rijk; met blanke kleederen gekleed, met palmtakken der overwinning in hunne handen, met vorstenkronen gekroond der eeuwige glorie vieren zy met en in en door Christus de zegepraal zonder einde in het eeuwig herhaald Alleluja over de vyanden des Nazareners, tot een scabel zijner voeten des vernederden. J. B. BUITENLAND. Zaterdag is de arbeidersconferentie te Berlyn geëindigd. In de shiitingsrede, welke door den voorzitter, Minister Von Berlepsch, gehouden werd, verklaarde hij, dat hem door den Keizer was op gedragen, aan de leden des Keizers warmsten dank over te brengen voor hun grondigen en zaakkundigen arbeid. Ofschoon, zooals de voorzitter in zijn rede deed uitkomen op deze conferentie geen besluiten, doch slechts wenschen zijn geformuleerd, is men toch van mee ning, dat deze gewichtige arbeid geens zins vruchteloos zal zijn geweest. De resultaten welke verkregen zijn, zullen nu aan de Regeeringen, die aan de conferentie deelnamen, worden meege deeld, om tot leiddraad te dienen bij de oplossing der hangende vraagstukken. Denzelfden dag dat het congres uit eenging, is Vorst Bisrnarck voorgoed uil Berlijn vertrokken, om te Friedrichs- ruhe zijn overige levensdagen in rust le gaan doorbrengen. Daags te voren heeft hij zijn laatste afscheidsbezoek ge bracht aan hel graf van keizer Wilhelm I. In volle uniform met het IJzeren Kruis op de borst, verscheen hij geheel onver wachts tegen schemerdonker in het stille Slotpark van Charlottenburg, liet het mausoleum ontsluiten, en na een krans op Wilhelms tombe te hebben gelegd, wees hij zijn gevolg terug, om eenige zeide de gravin, eo riep daarna zachljes: Emile, Emile 1 Maar er volgde geen antwoord. De arme vrouw ridderde en zou xekerlgk omgevallen zgn, als ik haar niet tgdig onder aleund had. Plotseling rokte zjj zich los, en wgzende op een donkere vlek in de schaduw van een kastanjeboom, riep zg nit: Goede hemel I daar ligt hg 1 zou hy nu reeds dood zgn? Voorwaar! daar lag hg, star en bewegingloos, zgne kleederen en schoenen waren gasehenrd, zgne voeten bloedende van denlangvn roaraeh, zgne band in plaats van in een verband met een «tuk doek omwonden, dat veraeheord eo met zgn bloed bevlekt waa. Zgne haren hingen verwilderd over zgn gelaat, dat desniettemin nog sporen van regelmatigheid en schoonheid Ik onderzocht hem: Stel u gerust, zeide ik aan de troostelooss moeder, die stil jammerend naast haren zoon nedergeknield lzg, hg leeft, zgn poll slaat, en hoewel zeer zwak is er toch nog hoop. Ik goot eenige druppels brandewgn tusschen zgne koude lippen, wreef met behulp der gra vin de verstgfde leden en door die vereenigde pogingen gelukte het ons hem weer tot bewust zijn te brengen. Maar hg was zoo uitgeput door bloedvetliea, door de ongehooide kwellingen en rampen, dat hg te zwak was, zelf op te staan. Als een tot den dood toe opgejaagd dier had hu, met aan wending van al zgne krachtan, zich tot hiertoe

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1890 | | pagina 1