Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 3. Zaterdag 19 April 1890. Vierde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnos, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veonendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par drie maanden: Franco per post Afzonderlijke f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs dar Advsrtentilm Vnn 1 tot 6 rugcis Voor iodoron regel moer n uiterlijk Vrijdagavond Vergadering van den Algemeenen Bond. De Algemeene Bond r.in R. K". Kie- zers-vcreenigingen in zijne Maandag ge houden vergadering te Utrecht heeft op voorstel van het Bestuur met algemeene stemmen (23 Kiesvcreenigingen waren vertegenwoordigd waarvan vele Centrale) aangenomen de navolgende motie: ,Dc Algemeene Bond van Katholieke Kiezers-Vercenigingen iu Nederland .gezien hei verslag der Staatscommis sie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10 Juni 1888 No. 20 lol voorbereiding der wettelijke regeling van den militai ren dienstplicht .handhavende zijn aangenomen pro gram, luidende: Beperking van de kosten en lasten der defensie met dien verstande dat de ver dedigbaarheid des lands ten voUe blijve verzekerd; ,is van oordeel: dat de afschaffing van plaatsvervanging in geen opzicht wenselielijk noch bui ten alleruiterste noodzakelijk aanneme lijk is; .dat het voorgestelde stelsel van le gervorming en samenstelling der Krijgs macht met langdurigen diensttijd ver werpelijk is .dat de hoogste volksbelangen zouden worden geschaad, wanneer de grondsla gen voor de wettelijke regeling van den dienstplicht nn het oiiLwerp-organisatic van het leger, die de meerdeiheid dor Commissie meent te moeten aanbeve len, öf door de Hooge Regcering óf door de Volksvertegenwoordi gers tol uitgangspunt van wetgeving worden genomen. Besluit van zijne zienswijze mededee- ling te doen aan de ilooge Regcering en aan de Vereeniging van Katholieke Leden der Tweede Kamer onder belui- ging van volledig vertrouwen in hun verstandig beleid en gehechtheid aan de ware volksbelangen, ,en aan Hecron Presidenten der Roomsch-Katholieke Kiezersverecnigin- gen in Noord-brabant instemming te betuigen met de door hen in hunne motie van 13 Maart 1890 aangevoerde redenen tot behoud van het Bondge nootschap en tegen den algemeenen of den persoonlijken dienstplicht, en hun dank te zeggen voor de mededeeling der door hen aangenomen motie." Ziedaar het vrij bevredigende resul taat der laatste vergadering van den Algemeenen Bond. Eene motie, waarin de persoonlijke dienstplicht opnieuw zeer krachtig wordt afgekeurd, is aangeno men, en dit is en blijft de hoofdzaak. Maar thans uiten wjj ook den vurige» wensch, dat, in deze quaestic, do aller laatste motie gesteld en aangenomen zij. Wij voor ons durven verklaren enkel de goede zaak op het oog te hebben ge had en daarvoor gestreden te hebben, maar een personenstrijd, waarin het nu scheen te willen ontaarden, achten wjj met de waardigheid en liet groote ge wicht der zaak, welke wij te verdedigen hebben, zoo volkomen in tegenspraak, dat wij dien met verontwaardiging van ons afwijzen. Ook zien wij er geen heil in, om van daag aan onze katholieke Afgevaardigde» onze beluigingen van vertrouwen op te dringen, en hen mor gen op eene minder eerbiedige wijze .ter verantwoording" te roepen, of daar toe mede te werken: wij nieenen dat zulks met de roeping der katholieke pers geheel in strijd is. Zonder nu in 't minst iets van onze mecning in zake persoonlijken dienstplicht prijs te ge ven dit zouden wij onverantwoordelijk achten ineonen wc toch, dut de lijd gekomen is, eene afwachtende houding aan te nemen. Wij moeten hen, die zich tot hiertoe nog door hunne harts tochten hebben laten beheerschen tot kalmte laten komendan zullen zij be grijpen en waardceren, mol wal waar achtige en oprechle bedoelingen de niet met tien geheel instemmende katholie ke partjj voor de goede zaak heb ben geijverd en gestreden. De ver schillende Bonden en Kicsverccuigingen hebben nu voldoende gesproken, maar de hoogste uitspraak blijft toch ten slotte aan de kiezers voorbehouden. Welnu, zij zullen bij de eerstvolgende verkiezingen van leden der Tweede Ka mer niet naar woorden, maar naar da den oordcelen, en God geve, dat die uitspraak de meerderheid der Rechter zijde moge bestendigen. BUITENLAND. De commissie voor de oprichting van ecu gcdciiktecken voor Bismarck heeft zich geconstitueerd. De voorzitter, de heer Lcvetzow, las oen eigenhandig schrijven van den keizer voor, waarin Z. M. verklaart, hel hem aangeboden beschermheerschap over dit zoo botee- kenisvolle g' dcnktcoken gaarne te willen aanvaarden, in de overtuiging, dat alle volksklassen in Duitschlaiul met vreugde en dankbaarheid datgene, wal er met tiet oprichten van dit gedonkleeken be doeld wordt, zullen toejuichen. Dinsdag na de opening der zitting van hel Huis der Afgevaardigden te Berlijn heeft de nieuwe Rijkskanselier hel woord gevraagd. Hij zuidc, dat hij voor den aanvang der werkzaamheden hel woord niet had genomen om eene programma-rede te houden, want bij, die tot nog toe buiten liet politieke leven stond, kon heden zijn werkkring nog niet overzien. Ily wcnschle heden het eerst tot ito afgevaardigden te spro ken om met lien in nauwere betrekking te komen, lig herdacht daarop de verdiensten van Bismarck oil hoopte, dat do toekomst van Pruisen ook ver der zal zjjn verzekerd, llul gebouw, zeide hij, was sterk genoeg gebouwd en gegrondvest om stormen te wcor- .!k houd het voor eene genadige beschikking der Voorzienigheid," dus vervolgde de Minister-President, .dat, op liet oogenblik van Vorst Bismarck's scheiden, de verheven persoon van onzen jeugdigen monarch in zyne lio- teekenis voor het Binnen- en Buiton land reeds zoo duidelijk aan het licht was getreden en reeds was gebleken dal Hij de persoon was om in do leemte te voorzien. Ken onverstoorbaar vertrouwen heb ik ill du toekomst van Pruisen, dut, schouder aan schouder gaande met het Duilsehe ltijk, nog lang eene historische noodzakelijkheid zal wezen, en ik geloof, dal Land en Rijk een gezegende toekomst tegemoet gaan" (Levendige toejuiching). .Gij zult" ging spreker voort .het woord van Z. M. hebben gelezen: dal de koers dezelfde blijven zul, en reeds de omstandigheid, dat al mijne collega's zijn aangebleven, zal u bewijzen, dat de Regeering niet voornemens is oen nieuw tijdperk (neue Aura) te doen in treden. Het ligt evenwel in deri uard der omstandigheden en der nionschon, dut, tegenover cenc kracht als die van Vnn Bismarck, andere krachten moei lijk plaats konden vinden, en dut, by zijne krachtige en zelfstandige wijze van de dingen te doen, menige andere rich ting op den achtergrond is mootëfl treden en menige gedachte, menige ge gronde wonscli zelfs niet iu aanmerking kou komen. (,Xetr juistI" vim de Lin kensite). Ken eerste gevolg van de ver andering van personen zul nu wezen, dat aan de verschillende ministerillele departementen meer speelruimte znl worden gegeven (Toejuiching Links), meer dan geschieden kon onder den machtigen President-Minister. Do tegen woordige Regcering znl to allen tydo worden bereid gevonden kennis te nemen van denkbeelden en wenschen van an deren. gelijk hoven is aangeduid, en ze te onderzoeken en, zoo mogoiyk, to ver wezenlijken. Wy zullen het goede nomen, waar we liet vinden en van wion het ook komt, en wij zullun altijd dat be vorderen, wul, iiiiur onze overtuiging, dienen kun lot liet npeiihiiar welzijn Levendige toejuiching) .De Regeering, op deze wijze logn- mootkoiiumde, verwacht ook harerzijds tegemoetkoming. Zij wil gaarne mot al len van ulioden samenwerken, met nllon die een hart voor het vaderland heb ben en voornemens zijn den Staat in monarchalen, liet Ityk in nationalen zin te helpen grondvesten, opbouwen en ontwikkelen I" Na hot eindigen züne rede werd Ca- privi vnn alle zijden levendig toegejuicht. Velen drongen naar voren om hem geluk Ie wenschen on do hand te druk ken. Bijzonder vriendschappelijk schoon de handdruk, dien Gaprivi mei Hunne, hel lid van het Centrum, wisselde. De vrijzinnige afgevaardigde HOckerl, die de discussie opende, vond vele aan- kiioopingspunten in het programma dor regcering mot zijne partij, lij sloot evenwel met de verklaring: Onze koers bljft do oude. Windthorst verklaarde namens hot centrum, dat bij liet herstel verlangde van do verhouding tusseheii kerk en slaat, zooals die vóór het begin van den Kullurkampf bestond. Hj beklaagde zich over hot slechte bestuur van den minister van ccrudienst en verlangde, dat de protectionistische polilick zou wordun gclinndhnufd. De officieuze pers in Duitsclilarid heeft na de aftreding van Von Bismarck ook mede voorgoed uitgediend. Volgens het TiigMaU verbood Gaprivi aan do minis ters en rjks-dopartoinonton aan clng- bluden mcdodoolingen to doen. Deze zullen in don Utichs Anuiger worden bekend gemaakt. Door de (oriaal-domocratltcho leden van den Rijksdag is hot volgend mani fest gericht tot allo manneljko en vrou- wuiyko werklieden in Üuitschland: „Mot het oog op den tegenwoordige!! toe stand der werklieden en wegens politie ke bedenkingen, kunnen wj den DmUclimi werklieden niet aanbevelen, den te Mei tol een ulgcmcenun rustdag Ie mnken. Zoodanig besluit zou niet uitvoerbaar zijn en in de kringen der werklieden zeiven velerlei tegenstand vinden. Ook zou het misschien aanleiding geven tot botsingen van onhcrokunhnro bclcokonis. Alleen tiaar, Waar de werkliaden zeker heid hebben van zondor conflict den le Mei oon vrijen dag te kunnen nemen, mogen zj liet doen, mits zj duarbj ten strengste alle storing der openbare orde vormildun. Daarentegen moeten or in mus- sa handleekenlngon voor een adres aan den Hjksdug worden byccngcbrucht, waarin de eisch van een normalen werk dag van ucht uren en andere uischen der wurklieilcn worden goforinuloerd. Deze adresbeweging moet met 1 Mei begonnen en lol bel einde van .Septem ber voortgezet worden." Ken der lo Lissabon versclijnonde dagbladon meldt, dat prins Helnrich van Pruisen eigenhandig geschreven brieven van den Duilachen keizer aan don ko ning van Portugal en du koningin-ru- genten van Spuitje bij zich luid, waarin hij Iiiiii zjjn bezoek te Lissabon en Ma drid in October aankondigde. Kano portugcnsehc commissie zal dan 27. dezer vcrlrekkeu inet het dool om in do Transvaal de grenzen vun de l'ortugeeschu bezittingen vu*t te stollen. Detorroinen, wier grenzen zj to bepalen hoeft, lig gen tusschon de Koinuli on do Limpopo. Hij do golioudon verkiezingen iu Por tugal van 80 Pairs, zjn alleen couer- vutiovon en progressisten gekozengoene republikeinen, Do conservatieven zullen in do Kamer der I'airs de meerderheid Tc Parijs begint men in te zien, dat ■nou, door de liufdczustors uit de Itos- K talen Ie verdrijven, een schromeiyke ut heelt begaan. Do conservatieve leden van den Parijschen gemeenteraad hebben zich FEUILLETON. Eene ontsnapping. Vervolg. Terwijl wij zoo bezorgd voor den jongeling waakten, kwam er een brief van den ;raaf uil 31. Petersburg, waarin hjjsehreef, dat lij den ministers gesproken had en alle hooi - •poedig weer hit verlof te bekoi de hoofdstad le tnogen ve.laten. Zijne brieven „aren steeds kort en voorzichtig gesteld, want hjj wist, dat zü door de Russische politie zouden gelezen worden. Over zijnen zoon schreef lijj volstrekt niets; niet uit gebrek aan vaderliefde maar omdat hjj vooruit wist, dat elke uiting van medelijden, elk bewjjs van deelneming in slea zoon hom zelf als een misdaad zou aan gerekend worden. Reeds kon Emile op eenen slok leuuende in het huis op en neer gaan. Hjj durfde het eeh. ter nog niet wagen eene wandeling te doen in de buitenlucht. Ook zou het om zjjne eigene veiligheid niet geraden zjjn, zich de weelde te verschaften zich bulten bel huis te vertoonen en door eene wandeling in de bossehen zjjne aankomende krachten le versterken, omdat er er een prijs van 8000 roebels was beloofd aan dengene, die hern zon gevangen nemen en levend of dood aan de Russisclie politie zou overleve ren. De kennisgeving daarvan waa overal in hel onderwerp van aller gesprekken. Wel hadden eenige Polen hunnen toorn dui delijk uitgesproken over lie' uilgevaardigde hevel van aanhouding, wel hadden zeer velen gedreigd do lynchwet loo te passen op den verrader, die om dat bloedgeld le kunnen verdienen, zich uls joden genoeg In den omtrek le vinden waren, geene gewetenswroeging zouden gevoelen orn spoedig mogelijk over de grenzen zou worden gevoerd. De Pruisische grenzen waren weliswaar slechts eenige uren van hel kasteel verwijderd maar werden zoowel van Russische als van Pruisische zjjde z- jr scherp bewaak', zoodal, wilde men, dal de vlucht met goeden uilslag zou bekroond worden, deze inet de grootsle voorzichtigheid moest ondernomen worden. Hel grootsle gevaar echter had men le duchten van de overal rondsluipende joden. Drie maanden na de aankomst van Emiie, op een kouden besneeuwden winterdag, deed ik weer mjjno gewone wandeling naar liet boeren huis in hel bosch. Ik was gewoun als voor wendeel voor die veelvuldige uitstapjes geweer en weitasch mede te nemen, en placht van Ijjd lol tijd een gescliuten haas, konjjn of eekhoorn tje als buil van de jacht naar huis mede te brengen. Kr was gedurende den vorigen nacht irzaak, dat mjne schreden niet gehoord usachtigc hoop van geveld hout een levendig isprek voerden. Neen Izaak, zeide ocno stern, die ik lerslon.! -kende als ilie vun den huismeester Qliltstein, ■en Izaak, ik moet van de MS*) roebels minstens tiWXl liebhon, als gij wilt, dat ik c est van het engeltje zal aanwijzen. Mjjnr betrekking hjj den graaf is le goed, dun dat Ik liezen Poolsche honden. Maar, lliiefe Gliltslein, zeide eene andore stein eveneens in het Uuitsch met een erg joodsch accent, pljjr toch peilaurd I Hik zeg je, jü zult alles helil.cn, w»t je pegeertdaar, daar, kbjjk man! hier zie je de iboosegging van den sjtad- houder, mil zen beigen ham' gnijrevon, en zen heigen sjegel staat er op. 'ij sjull lichbe de 60o0 roebels, en daarpü, enne petrekking pjj de keheime polisjie krijg je, as de jonge kraaf voor 'l krjjgsreclit komt te sjtaan. Nlia! je sjiel, hik nilieea het koed mil je. Bin je nou nog nliiel poreid die Bjoldatcn nlinar de plaats te prangen, waar de jonge disserteur zit? Je kunt liet stikem doen. Pinnen Min huur sjjjn ze hier. De heide schurken spraken nog verder, maar Zachtjes vonder door tien bemerkt te wor den trok ik mij terug en ijlde naar dn gravin. Vijl minuten daarna wist z(j onk alles, Er bleef ons gcon mogelijkheid meer over om uen hel schurkachtige vorranad van (ilittstein to twijfelen. 'Zonder twijfel moest de ellendeling de gravin of m|J achterna geslopen zjjn op een uitstapje naar de boerderij, waar wjj Einile verscholen hadden, en ons daar in onze gesprekken be luisterd hebbenander konden wjj niet be grijpen, hoe lijj achter ons geheim gekomen W-inig Ijjd om te overleggen, wat ons te doen stond, bleef ons overigwant zooala do jood zeide, moesten de soldalen binnen liet uur daar z(jn, en dan ware Einile verloren. De gravin verloor echter iiare tegenwoordig heid van geest niet. In dezea gevaarlijken too stend hielp de moederliefde haar geval zijn. Koelbloedig en vaslheruden overlegde zjj wul de vlucht, eene overhaaste vlucht, nog liet cenigile middel was lol redding van haar zoon De vlucht is onze eenigsle hoop, zeide zjj maar, o hemel! die goede jongen ia nog zoo zwak, hoe zal liet hem mogcljjk zjjn, om ulleen en zonder hulp dien moeilijken tocht le vol brengen? Hjj zal Niet alleen, dus viel ik haar in de rede i Ik zal hem begeleiden, hem oppassen en verplegen. Binnen drie uren zouden wjj de grenzen kun. nen bereiken, als w(jm>nr goede paarden hadden, Do gravin vertelde tnjj nu, dat hul grootste godeello barer dienaars in het naburig dorp op >ruiloftsparl(| was tn dat hat hij dus inogeljjk was, onhemorkl vn zonder lastig ge- i le worden, oen paar 'lugge sterke paar- lit den stal te halen.Terons overhandigd* zjj inj oen# welgevulde beurs, die zj reed* ge- ruimen tjd huil gereed liggen, vooi het geval dat haar zonn daarvan gebruik zou moeten maken voor zjne vlucht: ij dankte mj met tranen inde oogen voormjne bereidwilligheid, beval haar kind in mUne uiterste zorg aan en verzocht mj, linrcn zoon do barteljkete groeten van eene beangstigde moeder over te brengen, er bjvoegende, dat zj dadeljk in de slotkapel Qod zou bidden, ons in onze nioeiljk* under- Di.urop nam ik rnel afscheid van haar, jlde naar den stal en zadelde twee paarden; narael jk .Vos", dien ik zelf gewoonljk hereed en .Kte- tunjehruln": belde vurige paarden, ultmnnlende door kracht en vlugheid, Juist toen Ik de belde paarden bj den teugel gegrepen had en op het punt stond uit te r jden verscheen (ilillsloin op den drempel dor staldeur. Wj zagen elkaar aan «n ie-ler onzer la» in elkaare oogen, det zjn geheim verraden wa*. Een kwaadaardige glimlach vloog over (llltt vtein's gezicht, lij trad vooruit, scheurde mj de teugels uit de hand on zeide i Neon, mjnlioer de Engolsohmin, vandaag kamt er nu eens niets van uw ultelapje. Ik kan mj nu „aarljk niet meer herinneren, wat ik hem aangedaan heb, maar in het vol gende uogoublik lug do spion Ier aard* en mjn voet stond op zjn borst. Hj wss een lafhartig

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1890 | | pagina 1