Katholiek Nie Uil dvertentieblad. No. 11. Vierde Jaargang. voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Laren, Leusden, Naarder Ver Abonnementsprijs per drie maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. Bureau Uitga ZIJ. «li»' zich met I JII.I a.H. op DE F.K1IBODF nboniirereti, ont- vaDgen «le tot dien tijd ver schijnende nuuimer» gratis. Onbekookt. Toen ik eettige dagen geleden voor het eersl in de dagbladen de mededee- ling las van plannen en voorstellen tot het oprichten van schoolbaden, kon ik ter nauwernood mijne oogen gelooven. In den beginne dacht ik dat de drukker een letter te plaatsen vergeten had, door den corrector tevens over het hoofd ge zien, en dat het woord zijn moest: schoolbladen. Doch hel woord keerde telkens zonder l terug, zoodal ik inder daad aan ernst denken moest. Ernst niet bij mannen, die in een of ander krankzinnigengesticht zijn opge sloten, maar bij mannen, die zich in het openbaar leven bewegen, die als woord voerders en schrijvers optreden en groot gaan op verstand, wetenschap enkennis! 't Is waar, wonderlijke en zonderlinge zaken krijgen we in onze dagen van hooge verlichting en ontwikkeling soms le aanschouwen: bijwijlen zou men meencn, dat het gezond verstand lang zamerhand van de aarde naar eenc andere wereld emigreert. Onaardig echter is het niet, zich een dusdanig ingerichte school voor te stellen. Verheeld u ecne legerschaar van kleinen uit de achterbuurten spoedt zich voort ai joelend en spelend door elkander naar de school. Gij ziet het, de zinde lijkheid is voor de meesten eene onge kende deugdvelen zien er alles behalve proper en net uit. Doch voor het onder havige geval des te beter! Nu zfjtgijin gunstiger gelegenheid deze nieuwe in richting in hare volle werking te zien en te bewonderen. Ziet onderwijzers en onderwijzeressen slaan reeds op de lieve jeugd le wach ten. Een kort examen wordt ingesteld FEUILLETON. (Vncolg) Pierre zette zijn pet op. .Ik zat a er eeuwig dankbaar voor zjjnriep hijen vol vreugde maakten de beide broeders zich nit de voeten, terwijl Felix hen glimlachend nakeek, daarna wendde hjj zich tot Jean die hem met een don ker gelaat aanzag. ,Gjj zijl niet over mjj tevreden", zcide hg; .misschien hebt gjj gelijk, dat ik strenger moest ■wie weet boe kort rajjn lieve vader nog leeft. Ik zou zoo gaarne willen, dat de zegen van allen den naam van La Cbarette begeleiden, misschien brengt het hem na dit leven voordeel of lafenis aan." .Zoo denkt gij er over", sprak Jean, .maar de wereld mocht er eens anders over oordeclen: die zou kunnen denken dat vrees er u toe dreet, om de gunst van het gemeen en zelfs van schurken, evenals deze twee broeders, le zoeken, nu het geweld van het volk koning en adel van hun zetel rukt .Jean"riep Felix driftig, terwijl zijn gelaat rood werd van toom.wie anders dan gjj zou zoo iets durven zeggen tegen een La Cbarette! maar ik weet dat gij het goed meent, daarom wil ik mjj niet op u vertoornen. Hier verdeelt zich de wagga gjj na maar naar buis, aangaande de meerdere of mindere vuil heid der Ier school komende kinderen, en, die waardig worden bevonden voor liet reinigend schoolbad, worden aange wezen. En hun gelai is niet gering. Fluks verwijderen zich de onderwijzers en onderwijzeressen om in hun nieuwe functie van badmeesters en badmeeste ressen op te treden en hun rcinigings- taak uit le oefenenzij begeven zich met de lieve vuiltjes naar de baden, 't Is een lust om hel te zien, dal wasschen en plassen met de kleinen, dat indompelen telkens van nieuwe rijen, totdat al de AMEIISEUUHT. Overwegende dal de bepalingen gemeenteraad den ïl>. Mei ISti-J verordening regelende de verplichting lot doen van aangitte van de verhuizing binnen uc gemeente, niet behoorlijk worden nageleefd Herinneren den ingezetenen drop hen rustende verplichting tot het doen van aangifte van verhuizing binnen de gemeente, en brengen daartoe hij deze te hunner kennis de bepalingen van gezegde verordening, welke "WtÜfcus*, ««-fa-lnmfoort. hik levende nersonen. binnen de gemeente van ,£>rgen, Eemiies, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, ïrg, Veenendaal en Zeist. DA O. Ambtenaar, •t bijhouden van I n ïbode. Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meer- 0.05 Correspondentie! gevolge i-en getuigsehrin van verandering van werkelijke woonplaats hebben ontvangen, zjjn verplicht, indien zg van dal voornomen utzicn, daarvan ter plaatse en aan don Ambtenaar, in art. I vermeld, binnen eenc maand na de dug- teekening van liet afgegeven getuigschrift, kou- nis le geven. 3. Uc overtredingen van elke der bepalingen van deze verordening wordt gestraft inet scne geldboete van ten hoogste zeven golden. Gedaan le Amersfoort, don 'J. Juni 18110 Burgerlijke Standen. Gemocnte l badmeester of badmecsteres slaan klaar om ze in liet reinigend sop te dompelen. Zendt ze maar vuil, ouders! straks na schooltijd krijgt gij ze als blanke duifjes leru„. Hel wordt u gemakkelijk ge maakt profileert er vanGij ouders vooral, gezegend niet zooveel kloiuljes, hebt hel toch druk genoeg: laai de zorg gerust over ginds aan de machinerie tol reiniging. De pers, geroepen om alle ware edelmoedige en menschlievende onder nemingen te steunen, moet haar ganschen invloed aanwenden, om onderwijzers en onderwijzeressen te bewegen, bereidwillig deze nieuwe waardigheid te aanvaarden, ze getrouw en edelmoedig te vervullen en zich daardoor verdienstelijk le maken vanmiddag verwacht ik u op bel slot; dan zal hoop ik alles wel weer vergeten zjjn." En zonder Jean de hand te reiken ging hjj heen -, wel een bewijs dat de opmerking van zjjn vriend hem dieper gegriefd had, dan hij bet wilde zeggen. Jean balde achter hem de vuist. .Heb ik je gevoel gekrenkt, jonge aristocraat? Heb maar een poosje gedold, liet zal nog wel anders wor den dan komt de lijd, dat ik daar boven op La Chareltc le bevelen heb en alles wat het slot bevat, mijn is zelfs dat Irotsclie meisje, dal nil uw verloofde beet en verachteljik op den boerenjongen nederziet, zal mijn vrouw worden, als haar het leven lief is Hjj liep snel naar het huisje toe, dat bij mei zjjne zuslei Marie bewoonde, en dat een weinig terzijde van den weg lag, afgezonderd van de andere woningen d«s dorps. .Wat kjjkt gjj wee r knorrig, Jean!" sprak lot hem zjjne zuster Marie, die bij zijn binnenkomen bij liet venster zal te spinnen; zulks komt in den laatslen den hoogadeljjke woorden durfde zeggen, die, hoewel gegrond, hein toch niet aanstonden natuorlp, dat mag zoo'n hoeren kinkei ais ik niet doen. Maar wacht ntaO£l in Parjjs doen ze het ons goed voor, ook hier zal hel wel goed volgen!" .Maar Jean! hoe kunt gij toch zoo spreken? Hebben alle leden der familie La Cbarette ons niet altijd met weldaden overladen? Zjjl gij lijd, in aanminnige kopjes le verlustigen on met bewonderen der waschbaden. 't Is waar, deze reittigingsmelhode zal wol niet verbeterend werken op de outlers der vuiltjes. Maar de ouders kouten niet Ier school cn bijgevolg heeft men daar mot ouders ook niet le maken, alleen slechts tnet dc vuile kleinen, die gezonden worden; voor hen heeft de onderwijzer slechts te zorgen. Iedere uitvinding echter, hoe geniaal ook, is voor verbetering of volmaking vatbaar, 't Zij mij derhalve vergund een zeer bescheiden poging aan le wenden tot volmaking en vervolledigitig dezer hooggeroemde vinding. Deze poging zal ik doen bij wijze van beleefde beden. De kleinen toch, die tol de badkuur zijn verwezen, hebben doorgaans vuile Jcan lacble hardop. .Wal ik wensch? Ik heb of graaf Felix die zal willen vervullen. Ik ben niet eerder tevreden voordal ik heer en gebie der op La Cliarelle ben en Louise de Puisdöme. die men de verloofde van graaf Felix noemt, de vrouw ie van Jean Rollan." Rechtvaardige hemel!" riep Marie, terwijl zij in tranen uitbrak;en ik. ik mag de grafelijke familie niet waarschuwen, omdat hij die zulke goddeloozc plannen koestert, mijn broeder is! ondige begeerlijkheid geei iwe ziel!" Terwjjl zj zacht a kleertjes; plaatst derhalve naast ieder bad eene waschtobbe met onderwijzer of onderwijzeres fungeerend als wasclt- vrouw, die, terwijl de kleine gezuiverd wordt in liet bad, de kleertjes zuivert in de tobbe, en, daar natte kleedercn vooral in den wintertijd moeten geacht worden zeer nadcelig te zijn voor de gezondheid, zal men over ecne stoom- droogmakerij moeten te beschikken heb ben, welke in weinige oogenblikkcn uit de uit de tobbe gehaalde klecren alle vochldeclcn verwijdert. Men zorge voorts, dat de onderwijzers en onderwijzeressen kleermakers en modislen eerste klasse zijn en hierin (proeven afleggen bij de examens. Want de ondervinding leert, dat vuile kleertjes gewoonlijk Iber en daar cenigc reparatie noodig hebben, waar ze le doorschijnend zijn. Dit ver stellen van scheuren en gaten moet het werk zijn van enkele oogenblikkcn. Derhalve moeten zij vlug en bedreven zijn in het hanleeren van naald en naai machine, die mede naast waschtobbe en droogmachine moeten aanwezig zijn. Eindelijk kan gcvolgelijk niet gemist worden een volledig magazijn van lappen en lapjes; want men zal moeien toegeven, dat het niet staat en in strijd is niet hel schoonheidsgevoel, welke men zooveel mogelijk bij de kleinen moet opwekken en ontwikkelen, wanneer liet verstellen en lappen in andere kleuren en stoffen plaats grijpt. Ziedaar inel alle bescheidenheid eenc poging gewaagd lot vervolmaking van de ontworpen primitieve plannen. Of ze ooit in hel leven zullen treden? Zoolang er nog gezonde zin en gezond verstand zullen schuilen hij de meerderheid der regeeringen, zoolang staan de kansen, om deze voorsleilen in de school wellen te zien opgenomen, wanhopig. Hun hope zij derhalve gebouwd op de cmi- gralie van het gezond verstand der rcgcercnde meerderheden. J. B. in trad graaf Felix zelf .Wal zie ik, Marie! weent gij?" Hel is niets, Genadige Heer! antwoordde z(j. .Jcan vet lelde inij zooevcn eene gebeurtenis cn ik ben ran nature vreesachtig," voegde .Hjj verleide u misschien wel hetzelfde, wal ik u wilde komen mededeelcn," zeide graaf Fe lix ernstig; hel is toch verschrikkelijk te moe ten vernemen, wat ons gelield koningshuis wacht! De koning is zoo als gij weet gevangen; zijn proces is begonnen, en het oordeel, dat zjj zullen uitspreken, is voorzeker de dood!" ,Ja, voorzeker de dood!" herhaalde Jean werk tuigelijk, terwjjl zjjn zuster voortging met snikkeo. .Marie!" zeide de graaf, .gjj zjjt een goed kind, bid gij maar goed voor onzen koning; wij mannen, zullen voor hem strijden. Vandaag nog spreek Ik er met mjjn vader over, otn naar s te mogen gaan, om daar voor hem te strijden, cn zoo noodig, voor hem te sterven." ,lk twijfel, of uwe ouders u wel zullen laten gaan." sprak Jean, en zal de freule de Puisdö me toestaan, dat haar bruidegom zich in doods gevaar stort?" Louise is de dochter van een edelman, die meer dan eens zjjn bloed veil had in den dienst van ile Fninsche monarchie," antwoordde F»lix. .Maar gjj Jcan, gij zult op La Chareltc blijven, .Felix La Chareltc!" klonk de lteesclte slem der oude Gregoire in de geopende deur, .wilt (j m[j even gehoor gunnen!" .Welzeker, moedertje! kom maar binnen, wat s ik u bidden mag, kom i i baret ir getuigen." Zjjnen trouweloozen vriend de hand gevende eu diens zuster Marie goedig toeknikkende, volgde hij de oude zevemigjarige moeder Gregoire cn vroeg haar, wat zjj begeerde. .Graaf Felix!" zeide zjj toen beide alleen .uwe ouders en gij zijl steeds goed jegens mjj geweest, gij houdt mjj niet voor een heks, even als alle anderen en daarom kan ik ver- BUITENLAND. in antwoord op de toespraken van de voorzitters der delegation heeft kei zer Frans Jozef verklaard dat de ont wikkeling van de strijdkrachten der mo narchie noodzakelijk was, wilde men ten minste naast de bondgenooten een goed figuur maken. De vooruitgang op technisch gebied inet betrekking tot de vuurwapens en der versterking maakte sommige uitgaven noodzakelijk. De Keizer constateerde nadrukkelijk dal de algemeene politieke toestand geette verandering had ondergaan. De verhouding van Oostenrijk-Hongn- rije tot alle mogendheden was van den moest vricndscliappelijken aard, en toch moest alles worden aangewend tol haud- vittg des vredes, waartoe als het beste tniddcl alweer versterking der strijd krachten werd genoemd. Dinsdag heeft 's Keizers eerste dienaar Kalnoky, in de Hongaarsche Delegatie gezegd, dat de algemeene richting der Ooslenryksch-Hongaarsche politiek dezelf de was gebleven. De oplreding van een nieuwen souverein en een nieuwen kan selier in Duitschland heeft het niet kun nen doen wankelen. Het drievoudig ver bond is onwankelbaar. De vriendschap pelijke verhouding met de andere mo gendheden laat hopen, dat men ieder mugelijk gevaar kan afwenden, en over eenkomstig het algemeene verlangen den vrede bewaren. Ook verklaarde hij, dat Bulgarije zich vreedzaam ontwikkelt en voorzichtig zich geneigd toont in goede vcrstundiiouding niet zijne buren, voor al met Turkije, te leven, Bulgarije heeft zelf zijne toekomst in handen. Verder voegde hij er hij, dat uil de vriendschappelijke verhouding van Servië lot Rusland niet noodwendig eene vijandige houding tegen Oostenrijk volgt. De verhouding lot Rumcnië is zeer vriendschappelijk. Omtrent de erkenning van Bulgarije zeide Kalrtoky, dat het uitblijven dier erkenning Bulgarije niet schaadt. Het schijnt, dal de vorst zonder discussie in liet land is erkend. Hoe wenschelijk het ook zij, dat Bulgarije in een wettigen toestand komt, het hangt niet af van Oosleiuïjk-Hongarije alleen. Alle hoofdstukken der begrooling, ook dut der geheime uitgaven, zijn aan genomen. Woensdag heeft de militaire commissie der Hongaarsche Delegatie de begrooting voor liet leger aangenomen. Bij de slnndig met u spreken. Ik kom, om u er voor Ie dunken, Jonker! dat gy mijne kleinzoons niet naar de gevangenis verwezen hebt, waartoe do arglistige Jean Hollan u trachtte over te halen." .Uwen dunk neem ik aan," vial Felix de oude in <le rede, .maar laat Jean nu huiten spel; het is waar, hg houdt noclt van u, noch van uwe kleinzoons, maar is lig het wel alleen, wien uwe geheimvolle wijze van doen tegen de borst .Ik k; wijen ik wil u uwe weldaad vergoeden Jonker, door u te waarschuwen. Denk aan do oude moeder Gregoire en vertrouw dien Jean niet: hg koestert slechte plannen le uwen opzichte." Onwillig wendde Felix zjjn gelaat af. .Graaf La ChareUe!" zoo ging de oude dringend voort, .sla mijne woorden niet in den wind! wie weet, hoelang mjjn oponthoud hier in deze streken nog duren zal. Dit het verre noorden van Duitschland ontving ik vandaag een brief, misschien keer ik niettegenstaande mijne jaren naar het onbedple noordzee eilandje terug, waar ik geboren ben, en waarheen ik nog altijd verlangend hen te gaaD, dan kan moeder Gregoire niet meer voor hel welzijn der heerlijkheid rondsluipen en ellendig gespuis be luisteren, zooals ik hel heden deed. Vandaag had Jean ltollan midden in het boscb een lang durig gesprek met den wilden Laroche, den rerolulieinan uit het naburig dorp. Ik Grcgoir rzichlig! Als het govau

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1890 | | pagina 1