Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 18. Zaterdag 2 Augustus 1890. Vierde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERD;AG. Abonnementsprijs per dris maandan: Franco per post Afzonderlijke nummers f 0.40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advartantiin: Van 1 tol 6 regelsf 0.30 Voor iedere» regel meer- 0.05 n uiterlijk Vrydugavond der betrokken en de opstandelingen zijn kalm naar de kazerne teruggekeerd, liet veroverde tuighuis, het gesehut-park en de schepen aan de llegceringstroe- pen overlatende. Latere berichten uit Bueiios-Avres melden, dal de woede legen president Celman onbeschrijfelijk is. Men vreest een aanslag legen zijn leven. Eene amnestie voor de Union eivile, de officieren en de soldaten is door den minister van oorlog afgekondigd. De correspondent der Times heeft volstrekt geen vertrouwen in de toekomst. Uit Engeland wordt bericht dat aan de werkstaking der dokwerkers en spoor wegarbeiders in Zuid-Wales omstreeks 130.000 personen zullen deelnemen. In de dokken te Liverpool verlieten Zater dag alle arbeiders om 5 uur liet werk en zij willen dal voortaan ieilercn Zaterdag doen, muur het dokbestuur wil dit niet inwilligen. De spoorwegarbeiders willen, dat dé wekelijksche werktijd tot GO uren zal worden beperkt en dat Zon- dagarbeiil beter betaald wordt. De lieer Tillctl, do bekende leider van de werk stakingen, is te Liverpool gekomen om deze werkstaking te regelen. Te Cardilf is eene vergadering gehouden, waarbij de vcrlegenwoordigers van de arbeiders uit verscheidene dokken een offensief en defensief verbond sloten om de spoorwegbeambten bij te staan. I-Iier-1 door wordt, naar men algemeen gelooft, een algemeene werkstaking van 150,000 mail onvermijdelijk. De Engelsclie Itcgeerings-voordrachl tot afstand aan liet Duitsehe [tijk van bel eiland Helgoland is door het Huis der Genieeenten in derde lezing goed gekeurd. De overgave van liet eiland aan Duilschlaud zal wuursehijnlijk deri :ien Aug. geschieden. Prins Heimich van Pruisen zal bij de plechtigheid zijn broe der den Keizer vertegenwoordigen. Z..M. hoopt er een kort bezoek af te leggen, als hij van zijne Engelsclie reis terugkomt. Keizer Wilhelm kwam Maandag be houden te Wilhelmsliafeu aan. Hij gaat niet eerst naar Berlijn terug, maar, na I een paar dagen oponthoud, direct naar Engeland. Ook voor zijne Russische i reis zal bij slechts een niet noemcr.s- I waard tijdsverloop in de hoofdstad doorbrengen. Voor het Bismarck-gedenkteeken is te Berlijn tot dusver ongeveer 500.000 I Mark bijeengebracht. Uit Muncbcn wordt gemeld, dal het rijtuig waarin de Prins-Regent gezeten was, is nangereden door de Nymphen- burger stoomtram, met liet gevolg, dut de Prins er uit weid geslingerd. Z. K. II. ontving echter in liet geheel geen leisel en zijn adjudant, die mede uit het rij tuig was gevallen, slechts weinig. De Hciclw Anzrhjcr deelt eene me morie van Cnprivi mede over de be weegredenen van de Diiilsch-Engelscho overeenkomst. Zi) heeft ten doel, geschil punten uit den weg Ie ruimen, ilen Euro- peeschcn vrede te behouden en Ie ver sterken. Alle strijdvragen worden uit één gezichtspunt behandeld om door wedcrzijdscho concessies, hij de verschil lende waarde der afzonderlijke gebieds- deelen, eene overstemming te bereiken. De Walvischbaai heeft geenszins de waar de, die gewoonlijk er aan wordt toege kend. Eveneens hebben Uganda, het Pegu gebied en Wilu, nadut l'atla, Lamu ou Mauda verloren gingen, gcene waarde. De Duitsehe privaatrechten Wijven ge waarborgd. Duilschlaud verklaarde in 1889 offi cieel te Londen, dat Uganda, Wudclai, teil noorden van den eersten graad Z.B. buiten hel door Duitsehland begeerd koloniaal gebied lagen en dat do Titn- ganaykakusl voor Engeland van groot belang kon worden geacht. Ilel gebied tusschen de Nyassu en den Gongostuat heeft geeno bijzondere waarde. Daaren tegen is het bezit vuil liet grootste ge deelte van het meer Nyassa en van een uitgestrekte kust van het meer Victoria voor Duitsehland van groole waarde. De memorie wijst op de noodzakelijk heid van eene verkrijging vun de kust streek voor de Duitsehe Jostafrikaaiisehe vereeniging. Het loelalen van liet En- gclscli protectoraat over Zanzibar schaadt niet. Engeland verlangde de formeele erkenning van een invloed, dien liet al lang bezit en dien ilc Duitscliers niet hebben kunnen uit den weg ruiincn. Ook de Duitsehe Oostafrikaansche ver eeniging gaf de voorkeur aan bel bezit van de kuststreek. De memorie rechtvaardigt eindelijk de artikelen over den vrijen gcnieenscbaps- weg en de godsdienstvrijheid en wijst op de waarde voor het nationaal gevoel en de militaire beteekenis van Helgo land, welks bezit de verdediging van de kust der Noordzee en van de Duitsehe zee gemakkelijker maakt, den vijand de blokkade verzwaart en aan het Noord- To Straatsburg wordt met veel be langstelling ecue beslissing des keizers te gemoot gezien in zake eener merkwaar dige duel affaire. Zeker katholiek student F. Hislcnparl had zich eens wal scherp uitgelaten over een viertal clubs der universiteit, welke onder het voorwend sel van gezellig verkeer eigenlijk niets meer dan duol-voroenigingcn waren. Wegens die woorden nu zelf op een duel uitgedaagd, weigerde hij dit nan te nemen, daar de katholieke Kerk zulks verbiedt. Hierop werd bij door de clubs Pnlnliu, Riiouunin, Alasihi en Suevia .eerloos" verklaard en formeel geboycol Hij trok zich er niets hoegenaamd van nun, muur toon hij Inter bij de reserve ui dienst wilde treden, weid hem door de militaire overlieden heteekend, dat van genoemde sludcnten-verconigingcn een klacht was ingekomen wegens duel- i weigering, en hij mitsdien niet als offi- cier kon worden ingelijfd! Ristenpnrt liet het duur niet bij, maar beklaagde zich officieel bij den senaat iler univer siteit. Deze stelde hom in het gelijk en schorste de aanmatigende clubs, die hoewel nauwelijks 30 leden lellende, toch over de 900 andere studenten willen hcerschcn, voor een geheel jaar. Do uldus veroordeelde clubs zijn nu van dit vonnis in hoogor beroep gekomen hij den keizer, als rector niagnillcenlis- siinus, doch hel is bekend, dat deze het duel haat en deswege reeds vermanin gen lot het leger heeft gericht. Zoo is het dus waarschijnlijk, dat de lijden, waarin iemand wegens plichtmatige duclwcigering van de militaire loopbaan kon uitgesloten worden, voorbij zijn. De president der Fiunselie republiek zal 18 Augustus naar lu Roebelle vertrokken, tot liet bijwonen van de inwijding der nieuwe haven aldaar. Hij zal er de twee volgende dagen blijven, gedurende welke er feesten zullen plaats hebben. De lieer Gamot zal zich ook naar Wallignies begeven bij de inwijding van bel stand beeld van den .grooten Garnol", groot vader van den president en bijgenaamd .de organisateur der overwinning." Uc dag der onthulling van dit standbeeld is nog niet bcpunld. In de mijn Pèlissier heeft eene ont ploffing plaats gehad. Van de 105 inen- sehen, die aan hot werk waren zijn 35 gewonden opgehaald. Men gelooft dat de anderen zijn omgekomen. De Brusselsche socialisten hadden aan het gemeentebestuur van Waver ge vraagd, eene meeting in de open lucht te mogen houden of wel over eene zaal van het stadhuis te mogen beschikken voor hunne vergudering. Hun verzoek werd afgewezen; de burgemeester ver klaart in zijn brief te veel den werk mansstand genegen te zijn om in diens eigen belang die vergadering niet te verbieden. De meeting mag dus noch op den openbaren weg, noch in een lokaal der stad plaats hebben. De socialisten hebben verklaard, ondanks dit verbod, toch naar Waver te zullen gaan, oin hun leer te verdedigen en bij de be volking aan te prijzen. De .Voniteur de Home bericht uit Etomc, dat dezer dngen een paar ingenieurs van regcoringswegc opmetingen wilden doen op de bekende straal, die de tuinen van liet Vaticnnn met die der Belvedere verbindt, met liet doel rapport uit te brengen betreffende wenschelijkc verbe teringen. Terwijl zij bezig waren kwam een architect van de pauselijke paleizen, de heer Munucci, hun verzoeken heen te gaan, omdut liet Vaticaan zelf wel zou zorgen, dat de weg hersteld werd, aangezien deze een deel vun hot Vaticaan uitmaakt. De ingenieurs verwijderden zich toen. Dit stuk straatweg legde de Paus onlangs af ia een rijtuig, toen h(j zich, naar het gerucht liep, op italiaantch grondgebied had begeven. IJ IN NU NI, A XI). Door de ministers van waterstaat, handel en nijverheid en van financiën is bepaald dat het bedrijf der Ned. Rijiispciorweg-maal schappij aan don slaat zal worden overgedragen op den 15 October IH90. De minister van Oorlog heeft af wijzend beschikt op een verzoek van de Maatschappij van Landbouw in Lim burg om, evenals dat in België en Frankrijk geschiedt, de onder do wa pens zijnde miliciens, en wel zoons of knechts vail landbouwers, in de grnotc drukte van den oogst op hunne aan vraag voor 4 of G weken met verlof naar huis te zenden. Nu de spoorwegovercenkonislen door Z. M. don Koning bekrachtigd zyn, zal spoedig worden overgegaan lot het orgariiseercu van de afdeeling-spoorwe- gen bij het departement van waterstaat, BUITENLAND. In het laatst der vorige week is in de Argentijnsche republiek eene omwente ling uitgebarsten, waarbij vele menscher.- levens zijn verloren gegaan, en verschrik kelijke verwoestingen zijn aangericht. Bij het begin van den opstand werd door de Regeering de staat van beleg afgekondigd, omdat men vreesde dat de muiterij zich uitbreiden zou, doch dit vermocht niet de gemoederen lot beda ren te brengen. De soldaten van hel tiende regiment werden door hunne officieren opgehitst tegen de regeering. De plaatselijke autoriteiten en het cen traal gouvernement namen krachtige maatregelen om den opstand te onder drukken, en te beproeven, met mede werking der politie de opstandelingen Ie isoleeren. De opstand nam echter een algemeen karakter aan, zoodat de mui ters spoedig meester waren in alle kan ton aementen. Woedende gevechten werden geleverd tusschen de opstandelingen en de troe pen van liet gouvernement, waarbij vele dooden vielen. Vijf balaillons en een gedeelte Jer artillerie verklaarden zich voor de opstandelingen. De post- en telegraafkantoren werden door soldaten omringd. De gouverneur van Buenos Ayres werd ernstig gewond. De opstan delingen bevrijdden generaal Campos, die ten gevolge van de ontdekking van een complot onlangs was gevangen ge- Xadat Zondag nog een verwoed ge vecht in de straten geleverd was, waarbij ongeveer duizend dooden vielen en de regeeringstroepen tot wijken werden ge dwongen, kwam hel tegen den avond lot een wapenstilstand voor vier en twintig uren, die na hel verstrijken dan dien tijd weer opnieuw werd verlengd. Het gevolg van dezen wapenstilstand is geweest, dat de rust onder de be volking weer voor dit oogenblik is terug gekeerd. Van achteren blijkt echter dat j de opstandelingen al hun kruit verscho ten hadden, zoodat men lot eene schik king gedwongen werd. Nu hebben ze de quaestie dan ook maar luchtig opgevat, en is men begonnen niet eene algemeene amuestie af te kondigen. Er is dus waarschijnlijk ook afgezien van den oorspronkelijken eisch, dat de officieren, die aan de beweging deelnamen, hun graad zouden verliezen. De Regeering en de Ministers heb ben de Gouvernements-gebouwen we- FEUILLETON. Dit den lijd der Revolutie. (Vervolg) ,lk begrijp u, mijn kind," zeide de gravin op miideu toon. ,Uw broeder moest voor de overmacht bukken; men heelt hem toch geen geweld aangedaan? Men heeft tochmenschelyk gehandeld met de dorpibewoners ,Jean en de dorpsbewoners zjjn wel, edele gravinmaar gjj zelf zijl in hel grootste gevaar; iedere minuut vertraging kan n den dood aan brengen. Pakt het noodzakelijkste bijten en ver laat deze plaatsop dit oogenblik zyl gjj overal veiliger dan hier." Waarheen waarheen dan toch jammerde .Naar den doodzeide de gravin vol hoog heid; .langs dat pad, dat reeds door doorluchtig bloed voor ous gewjjd is. Red Louise, Maria als gjj het kunt, red ragn zoon, maar laat mjj over aan mjjn noodlot. Maria wierp zich voor haar op de knieën en riep: .Neen, nooit! genadige gravin; denk aan uw zoon, denk aan den armen BourdoDe." De gravin scheen zich een poos te bedenken, voor zjj antwoordde ,'t Is waar, gjj hebt geljjk, als zü mjj hier vinden, zullen zjj ook hem dooden." Nauwelijks echter bad zjj deze woorden ge sproken toen luide stemmen tol de ooren d«r vrouwen doordrongen en een wapengekletter vernomen werd. Nog voordat de verschrikte vrouwen den tjjd vonden om de geheime deur te sluiten, verscheen een bende van woest uil- ziende gestalten in den gang, die in hun midden den ongelukkigen Bourdone voortsleepten. .Dood aan den verrader die hier aristocraten verborgen houdt!" riepen zjj. Door hunne rijen drongen nu drie beter ge- kleedc mannen en plaatsten zich voor de in- Eerbied voor de wetten! W(| staan hier in den naam der eenige en ondeelbare republiek." En zich dan iot tot de gravin wendende, sprak een hunner: ,Zyt gjj Justine La Charette, wier echtgenoot eens den titel van graaf droeg?" Een oogenblikje had de gravin gesidderd, toen zjj zich tegenover die woeste bende bevond, maar spoedig herstelde zjj zich en anlwoordde ,Ik ben'gravin JusUne La Charette; wat wenscht gij van mjj?" .Dan neem ik u gevan-en in naam der repu bliek wegens deelneming aan eene samenzwe ring ten gunste der weduwe van Louis Capel. Gjj kunt hot niet loochenenwjj hebben de be wijzen uwer schuld iu handen, zjj zjjn zoo hel dor als de dog." .Ik heb niets gedaan, wat mjjn geweien mjj verwjjt," zeide de gravin gerust. ,Wjj hebben op ons slot de voorschriften der republiek in zooverre opgevolgd, als W|j bet met ons adel lijke eer konden overeenbrengen. Als men zich op roofzuchtige wjjze aau ons eigendom ver grepen heeft, en dan in eene schuldelooze cor respondentie, in den weerklank van indrukken van een ryiigovoclend hart bewyzon vun hoogverraad wil" beambte in de rede.geen geweld leverde ons do bcwjjzen uwer schuldeen trouwe aanhan ger der republiek, die ons levens uw o|H>nihoud in de stad aanwees, leverde ze ons in handen. Hjj kwam zeil ijlings vun La Charette hierheen oin zo aau de conventie over te Isvorcn en aan wijzing te doen van liet nieuwe koinplnl, dal hier binnen deze muren gesmeed werd. Eere dien vaderlandslievcnden burger Jean Rolian Maria viel vernietigd voor de voelen der gravin neer, en fluisterde snikkend: ,De vloek, dien gij over hem uitspreekt, treft ook mjj, want hjj is mijn brooder!" Do gravin legde zegenend de hand op Imur .lil het aanschijn van dei. dood vloekt men niet. Ik kan slechts weencn en bidden voor de afgedwaalde." En zich tol den beambte wendende sprak zij .Gjj zegt, dalJean Rolian de verrader van La Cliarelle is, en dat hij zich te Parijs bevindt, welnu, ik geel mjj over in uwe handen, maar laat m(j hem eerst zien. De commissaris keek om en zeide.daar slaat hjj." De kring opende zich en Jean Rolian, al zyn brutaalheid bijeenrapende, liep naar zjjne voor de roodc kokardo versiorden hoed af Ie nemen, zeide hjj ruw .Wat wilt gjj, Burgeres? Wjj hebben hier gcon geheimen vuor elkander." De ongelukkige vrouw kon eerst geen woord sprekensmeckond strekte zjj daarom hare armen uit naur den verrader en bjjna toonloos klonk het van hare lippen,ik vergeef hot u. Jean luchtte hardop. .Uw zoon burgarcs?Ja wjj zullen hem redden voor de verleidingen, waartoe hy door don aangeboren adeltrots licli- telyk kon gebracht worden; wy zullen hem daarheen zenden, waarnaar hjj kort geleden nog zoo vurig verlangde naar zijnen koning. Wees maar onbezorgd, burgeres, gjj zult do reis daarheen niet alleen doen." Mevrouw de Ia Charette vernam de laatste woorden vun don govoelloozo niet moor: eene weldadige onmacht had by do aanduiding vun liet vreeselijke noodlot dat haren zoon wachtte, ruwe handen werd zy echter aan het jonge meisje oulrukl ei onder allerlei spottende op merkingen sleepte men haar hel huis uit. Nog was er een slachtoffer by do hand. Blcc-k en sidderend stond Louiso dPulsdAino onkewegelyk in een hook, niet een onkelen traan stortte zy over het lot der moeder van hareu verloofde. Da commissaris kreog ook haar in 't oog, on naar haar en Maria wyzende, .Wie zyn die vrouwen? En wat inoet er mot deze gebeuren?" .Deze hier ia mjjne zusier," sprak Jean; .vandaag keert <y naar La Charette terug voor hare bogoleiding is reeds zorg gedragen. Du andere editor is wel van arislocratische al- koinst, maar zy heeft horen adel afgelegd en durft, nu zy bevryd is van den dwaug, dien men over haar uitoofende, vrijelijk hare voreering voor de republiek te lennoa geven. Gy doet nu immers mco Louise en stemt met one in als wy roepen: .Leve do republiek?"" Dit zeggondo trad liy naar haar toe en zeide .Doe zulks! uw leven staal erby op hel spel." .Leve do republiek!" riep zy flauwtjes, lerwyl zy zich alle geweld aandeed. .Zoo is het goed", riep Jean, .en opdat da burgers vernemen, dat geen spoor van aristo cratische vooroordeelen meer by u voorhanden zyn, willen wjj nu tovons hel geheim openbaren, dal wy samen hebben. Burgore, zy is myne bruid, morgen zal de maire het huweiyktcon- tract opmaken en als burgeres Rolian keert ïy met my naar La Charette terug." Een luid gejubel der geheele bende was het antwoord en verslikte tevens Maria's uitroep .Gaat nu hoon burgers 1" zoo ging hy voort, want ik ben nu gaarne eenigo oogenblik - ken met myne aaastaaude en myne zuster alleen. Eenige mannen moaten in de woning van den portier de wacht houdoo, opdat ook de zoon der aristocratische ons niet ontga, wanneer hy, van

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1890 | | pagina 1