Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 28. Zaterdag 11 October 1890. Vierde Jaargang' DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eenmes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BmcuuKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advertentitn: Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer erljjk Vrijdagavond VERKIEZING voor den Gemeenteraad. Aanstaanden Dinsdag, 14 October, zal de verkiezing plaats hebben van een lid voor den Gemeenteraad, in plaats van wijlen den Heer W. H. J. Vermo len, een der twee R. K. leden van dien Raad, welke 15 leden telt. Om die plaats intenemen heeft de R. K. Kiesvereeniging alhier tot candi- daat geproclameerd den Heer M. F. W. J. DE JONG. Na ernstig beraad heeft de Heer de Jong toegegeven aan het verlangen ran het Bestuur der Kiesvereeniging, om hem als candidaat voor te dragen met bijna algemeene stemmen heeft de Kiesvereeniging, in hare vergadering van 3 de/er, zijne candidatuur gesteld. Reeds in ons vorig nummer hebben wij onze ingenomenheid betuigd met die keuze. Immers de Heer de Jong, in den frisschen 'mannelijken leeftijd, toe gerust met de noodige kennis, heeft de gewoonte van en liefde voor den arbeid hoedanigheden die hem door de stem men zijner medeburgers roepen om mede te werken voor de gemeenschappelijke .belangen, in het bestuur der gemeenle. Dat hij gehoor wil geven aan die stemmen, strekt hem lot eerwant het is inoeielijk een geschikt persoon bereid te vinden om eene taak te aanvaarden, welke, bij de toewijding lot behartiging van de algemeene belangen, ook het offer vraagt van tijd, zoo kostbaar voor den man van zaken. Mogen de kiezers dit op waren prijs stellen, en daarvan getuigen door hem op aanstaanden Dinsdag hunne stem le schenken. Kiezers komt allen op en versnippert uwe stemmen niet door ze aan dezen of genen uit eenige bijzondere toegene genheid of voorliefde te geven; zulke stemmen zijn verloren en stellen de keuze in gevaar van den voor u ge- wenschten candidaateene herstemming zou het gevolg er van kunnen zijn, en die moeten wij vermijdenstemt dus allen op den Heer M F. W J. DE JONG; blijft niet tehuis om deze of gene reden; denkt niethij zal toch we! gekozen wordenweet wel, in het laatste uur kan die kans nog keeren maar vervult uwen burgerplicht en spoort anderen aan om dien te vervullen, door tot lid voor den Gemeenteraad le kiezen den Heer M. F. W. J. DE JONG. N. B. De stembus staat ten raadhuize open van 's morgens negen lot 's na middags vier uren, op aanstaanden Dinsdag, 14 dezer. BUITENLAND. De Italiaansehc Minister-president Crispi, heeft Woensdag aan een feest maal zijne aangekondigde politieke rede voering gehouden. Daarin gisp'.e hij het irredentisme, dat de schadelijkste van alle dwalingen in Italië is en een vijand van Italie's eenheid en den vrede. Italië heeft den vrede noodig; liet irreden tisme zou leiden tot oorlog, zijn naaste doel is de verbreking van hel drievou dig verbond. De irredenlisten begrijpen niet de voorkomendheid van Frankrijk jegens Oostenrijkzij verstaan niet de beschuldigingen van welke de omwen teling in Tessino het voorwendsel was; zij zien niet in, dat zij de bedoelingen dienen van het Vaticaan, dat de ont binding wenscht van het drievoudig verbond. i irispi bestreed vervolgens de politiek van isolement, «lie het ideaal is der opruiers. Hij toonde de noodzakelijkheid aan van het drievoudig verhond en zeide, dal het bestaan van Oostenrijk en Frankrijk aan de grenzen van Italië een waarborg en eene noodwendigheid is van het Europeesch evenwicht. Italië kan niet anders dan de vriend zijn van die mogendhedenhet verlangt alleen, dat zij de heerschappij zullen vergeten, die zij al le lang over de Alpen hebben bezeten. Ten slotte beweerde hij, dal men in liet Vaticaan zich bedriegt, als men ge looft, dat de ontbinding van hel drie voudig verbond het herstel der wereld lijke macht zou ten gevolge hebben, want de Italianen zullen de eenheid van hun vaderland weten le verdedigen. De monarchie alleen kan de belangen van Italic verzekerende republiek zou zijn ondergang zijn. Aan het feestmaal namen 372 per sonen deel, onder welke 52 senatoren en 133 afgevaardigden. Naar goed ingelichte personen verze keren, had Crispi van zijne politieke vrienden den raad ontvangen, de hef tigste gedeelte van zijne rede le wijzigen. Zondag hebben de Katholieken le Keulen en te Crefeld druk bezochte vergaderingen gehouden, waarin voor name redenaars optraden, om den terug keer der Jesuiton in Duitschlnnd te be pleiten. Under toejuichingen der verga derden werden resoluties aangenomen, waarin de ophefliug der Jesuitenwet gëeischt wordt. Te .Saragossa, in Spanje, werd op dien dag een tweede Katholiek congres geopend, hetwelk door niet minder dan 4000 personen werd bijgewoond, waar onder vijf en twintig bisschoppen werden aangetroffen, die door hun aanwezig heid de plechtigheid indrukwekkend maakten. De Kardmaal-aarlshissehop Benuvidcs hield bij de opening een treffende rede, waarin hij de groole betcekenis der bijeenkomst uiteenzette. Daarna werd lezing gedaan van een adres aan Z. II. Leo XIII, «lat een krachtig protest inhield tegen de over weldiging van Rome. Keizer Frans Jozef, keizer Wilhelm en de koning van Saksen zijn Woens dagnamiddag van Hadnier te Klein Reillmg aangekomen en namen op har telijke wijze afscheid van elkander. Keizer Wilhelm zette zijne reis voort, en keizer Frans Jozef keerde naar Wee- nen terug. Wegens den min gunsligen gezondheids toestand van den Koning der Nederlan den, wordt hel regentschap in Luxem burg weder door de Duitsehe pers be handeld, en de gevoelens te dien op zichte van den Hertog van Nassau openbaar gemaakt. Volgens de Frei- ainniijeZeiluwj moeide Hertog hebben ver klaard, dathijondergeeue voorwaarde we derom het regentschap in Luxemburg wil aanvaarden. De hertog is, zooals men weet bij eene vroegere ziekte van den Koning der Nederlanden reeds eens lot regent aangesteld, doch moest weinige dagen daarna het land weder verlaten. Ook de Urinisflir Kurier, hel te Wies- bilden verschijnende dagblad, weet mede te doelen, dat de hertog van Nassau verklaard heeft, dat hij hoe hel ook met don gezondheidstoestand van den Koning-G rooi hertog van Lu xemhurg moge gaan, ingeen geval heiregentschap over het groothertogdom Luxemburg wil aanvaar den. De iersclie leden van het Engelsche Parlement hebben te Dublin eene ver gadering gehouden. Wegens afwezigheid van Parnell word de bijeenkomst door Justen Mae Carthy geleid. Vier besluiten waren voorgesteld: I. dal de partij, zooveel zij kan, de pachters zal ondersteunen, die ongelukkig wor den gemaakt door het gouvernement en de landhoeren2. dut zekere distric ten in het zuiden eti westen van Ierland zullen worden verklaard gebrek le lijden en (I it openbare werken om den nood le temperen dadelijk moeten worden aangevangen3. dal. de gerechtelijke vervolgingen te Tipperary worden afge keurd 4. dal de vergadering een beroep doet op alle vrienden van Ierland, voor al in Amerika, om geld hijeen le I ron gen voor hel fonds ter verdediging van de lerschc pachters. liet oflicieelc bericht uit Rusland als zou generaal Barchowski aan een beroerte getroffen zijn, wordt thans te gengesproken. Volgens een nader bericht, is de generaal met ongeveer 400 man bij de groote manoeuvres te ltownu verdronken, tengevolge van hol instor ten van een brug De brug, die dooi de pontonniers over de Styr was gesla- jebou volgen systeem, dut door den Russiseheu stuf ais een groole vooruitgang in de oor logstechniek was voorgesleid. Toen even wel het regiment l'ultawa over die brug ging, brak zij in liet midden door en 400 man stortten iu de floor de aan houdende regens hoog gezwollen rivier. Nauwelijks 30 man konden worden gered. In Frankrijk hebben de belastingen in de afgeloopen maand September 4,5(>2,100 fr. meer opgebracht dan de raming en 0,120,200 fr. meer dun in dezelfde maand ran 1880. In het Zuiden van Frankrijk zijn twee gevallen van cholera uil Spanje overge bracht, voorgekomen, maar de ziekle heeft zich niet verder verspreid. De Fiansche afgevaardigde Merweix, de bekende Boulangistisehe .onthuller" is aan dc gevolgen zijner verwonding in zijn jongste tweegevecht overleden. De afgevaardigde Laur heeft verklaard, dat hij na den terugkeer der Fransche Kamers een verzoek zal indienen tot vervolging tegen zich zelvcn en oen zeker aantal boulangistisehe afgevaardigden, om op deze wijze het noodige licht te ontsteken over hetgeen ten opzichte van hem en zijn medestanders in de .ont hullingen gezegd is. Enkel hel gerucht dat er opnieuw ccnc omwenteling is uitgebroken, is te Buenos Ayres voldoende om eene paniek onder de bevolking te veroorzaken. Dinsdag werd zulk een gerucht verspreid en dadelijk trokken dc troepen door de stralen. DJ do provinciën kwamen ver sterkingen. Admiraal Borvero nam het hevel op zich over het eskader en maakte zich gereed tot handelen. Vele afgevaardigden en senatoren brachten den nacht door in het paleis van den president. Het gouvernement nam alle noodige maatregelen. Het schijnt, dat eenige ondom''! eieren twee regimenten lol muiterij wilden verleiden. De volgende morgen was alles ruslig en er wordt niet aan getwijfeld, dat het gouvernement de orde zal kunnen handhaven. In het Zwitsersehe kanton Tessino heeft Zondag dc bevolking met 11.928 tegen 11,834 heslist, dat tot eene her ziening der grondwet zal worden over- Dit Londen is inmiddels bericht ont vangen, dat Castoni, die beschuldigd wordt, den staatsraad Rossi, tijdens het oproer te hebben doodgeschoten, aldaar is gearresteerd. Men vond hem in een tuinhuis, omringd door Zwitsersehe land- en partijgenooten, die eerst schenen zich te willen verzettendoch Castoni ging zonder iegenstand te bieden mede. In zijn slaapkamer vonden de detectives honderden scherpe geweer- en pistool- patronen, alsook eene groole hoeveelheid buskruit. De rechtbank zal nu moeten beslissen of Casloni's daad een politiek misdrijf is, daarvan zal het afhangen of hij zal worden uitgeleverd. BINNENLAND. - De Slaata-Couraut bevat het vol gende bericht omtrent den toestand van Z. M. den Koning. Dc toestand van Zijne Majesteit den FEUILLETON. De jongeling zuchtte en sprak .Zult gij aan uwe belofte denken, Pierre, dat er geen bloed mag vergoten worden}" .Daar blijf ik bjj", antwoordde Pierre ruw; .maar nu is er genoeg gepraat, gjj hebt rust noodig en ik eene hartsterkingleg u maar gerust neder en. droom van uw eilandje en de La Charette's. Wel le rusten Met deze woorden wilde hjj Robert verla ten maar deze liet hein niet los, integendeel hield bjj hem nog steviger bjj zjjne kleeren vast, terwijl hjj met smeekende stem zeide .Pierre, steeds hebt gjj geweigerd mjj aan gaande mjjne ouders in te lichten, voortdurend zeidet gij, zulks niette willen doen voor wjj te La Charelte zouden zijnwelnu, wjj zijn le La Charvttevertel mjj nu iels van mjjne ouders .Morgen," antwoordde Pierre. .Vertel mjj van mjjne ouders Pierre," ging Robert nog dringerder voort; .doe Let toch, om bjj mij de afgeneigdheid en den baat tegen Jean Rollan wat aan te wakkeren." Toen hjj zag, dat Pierre by deze woorden .Laat mjj oprecht zjjn tegenover u. Wel werd ik in den eersten oogenblik met afschuw bezield geluk edel grafelijk geslacht, en met haat tegen hem, die volgens uw zeggen mjjne ouders ter dood ldmaar nu, nu ik mjj bjj u aangesloten besluipt eene bange schroomvalligheid mijn uoed also! een vreeseljjk onrecht mij drukt; aandoeningen verb i nooit gekend medelijden gevoel ik zijn kloppen werd niet geboord, totdat liet ein delijk stiller werd en de slaap de dronkaards rmanda. Maar ook hem overviel de ver- eidheid met onweerstaanbare krachl. De Hij hield op en keerde z en ruwen hardvochligen man de tranen te verbergen, die hein onwillekeurig iu de oogen Zwijgend stond Pierre voor lietn. Men kon bet aan het vertrekken van zjjn gelaat zien dat zjjn gemoed hevig bewogen werdbjj her stelde zich echter spoedig en zeide .Gedane zaken nemen geen keer; zooals al gesproken is wordt gedaan, en gjj hebt mij beloofd mede te zullen handelen. Ga nu maar schroomvallig; nu vandaag geen woord meer daarover, morgen spreken wjj elkander verder." Hij jjlde voort. Robert wierp 2i rustbed, en sliep een paar uren zi toen echter werd hjj opgeschrikt d( moerige drinkgelag in de grootere wijn had de tongen los gemaakt en tol de ooren van den jongen man drongen vertellingen over daden en haodelingen, die den jongeling van verontwaardiging deden blozen, door le weten, dal hjj in zulk gezelschap was verzeild geraakt. Hjj wilde de kamer verlaten en naar Pierre jjlen, maar J" J vielen zjjne oogleden weder toe en v een diepen slaap. Toen hjj ontwaakte gluurde een ir de dag. die daar buiten zekerlijk in vol graf. Hij wilde naar en papiertje van P .Wjj zjjn op de reet slak een besclire- il uil." zoo las hjj; s naast uw rustbed staal wjjn en brood mrvan en drink op het welslagen chtvaardige wraak I rustig nte. De kant waren afgezet, ook op zjjn ves eene zware gouden kctlingen toch duidde dat voornaamheid zich aan rjjkdom paarde. Do gestalte was gekromd, de trekken van het gezicht hard daarvan afgeschrikt werden. Op de tuintafel slond een flescli Bordeaux, aan wier inhoud bjj zich te goed deed, en lagen er eenige bladen, inct welker lezing hjj zich bezig hield. n, die reeds zoo langen tjjd liet land heelt lig gemaakt} Heelt men in den laatsten tijd soms ook in deze streken iels van hen uil de naastbjj gelegen garnizoensplaats? „Voorzeker doen wij dat, nog heden gaat daar een jjlbode heen, want ik zou gaarne de verdienste willen hebben, dat die bendo op ging bjj voort: „Nog iels, heeft Guillaume de daglooner de woning al verlaten, waarvan hjj al in geen jaar huur betaald heelt? ;ns loerend en in de grjjze oogen ikkerde hel «omwjjlen zoo onheiineljjk en zoo I familie onge reigend, dat de naderbjjlredenden onwillekeurig mjjubeer do niet; de genadige vrouw beval, om - waagde het niet om Rollan sloof op -. „Ben ik haas op La Cha- l)e bediende keek om naar een uitweg, want bieder. Gelukkigerwijze bood zich zulk een uitweg aan. „Daar komt de genadige vrouw juist zeil aan", zeide bjj op eene dame wjjzende die uil eene allee le voorscbjjn trad. Dit was niet meer dezelfde Louis* de Puis- di'ime, wier grootste bezorgdheid vroeger be stond in haar toilet, die bedaard Justine La Gbarette in den dood zag gaan, en, den edelen verloofde verloochenend, zich gelukkig prees haar eigen leven te kunnen koopen voor den prjjs van eene echlvereeniging met den vctach- ten Jean Rollan. Haar gelaat, welks trekken de uitdrukking van koelheid en onverschillig heid gedragen hadden, was mild en zacht ge worden en haar toilet eenvoudig en zwart, Rollan bedwong zjjne opwelling van drift, en, ilcn bediende wenkende om le vertrekken, ging hjj zjjne echtgenoote te gemoet, die hem met een statigen hoofdknik ontving. „Mevrouw, gjj hebt tegen mjjnen wil eenon nalaligen huurder in bescherming genomen," sprak hjj haar aan „ik herhaal u, dal ik zulk een inbreuk in mjjne rechten niet verlang. Guillaume moet nog heden met zjjn gezin d* Louise bleel geheel kalm, toen zij antwoordde Guillaume bljjft in zjjne woningcl zult gjj de barbaarschlieid zoo ver drjjven, dat gjj eeuen man, wiens eenige schuld daarin bestaat, dal

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1890 | | pagina 1