Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 29. Zaterdag 18 October 1890. Vierde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn. Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Kaarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestraat, F 241Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prij» der Advertentitn: Van 1 tol G regelsf 0.30 Voor iedcren regel meer- 0.05 Co rrcs ponden lijn en Advertenlifn moeien uiterlijk Vrijdagavond Liberalisme en de vrijheid van drukpers. I. Het liberalisme heeft krachtens zijn hooggeroemde beginsel vim vrijheid de drukpers van alle zoogenaamde knellende boeien bevrijd. Vrij en onafhankelijk is de mensch van alle gezagvrij en on afhankelijk moot bij derhalve zijn in denken en spreken onbeperkt vrij moet hij zijn 0111 door de pers zijne gedachten te openbaren, zijne gevoelens en mceiiin- gen te verkondigen. Ziedaar de leer van hel liberalisme, welke ze tevens op de schandelijkste wijze in de practijk vol voerde. Welk een ontzettend misbruik het liberalisme van de vrijheid van drukpers gemaakt heeft om zijn noodlottige loe- ringen, zijn rampzalige dwalingen te ver spreiden en zijn verderfelijke beginselen ingang te doen virulen, is ieder bekend, die, al zij het slechts van verre, de libe rale pers volgde. De pers werd een ge weldige macht, waardoor hel liberalisme zich steeds uitbreidde, alom de lieer- schende partij werd, zich den weg baande tol de regeering dor volkeren en tot de heerschappij der staten. Maar of men groot kan gaan op die uitkomsten en gevolgen, welke het libe ralisme door zijn pers heelt opgeleverd Heeft ze de beloften vervuld en heil en zegen der menschheid gebracht? Be schouwt de hedendaagsche maatschappij ontkerstend, zonder geloof in God en eeuwigheid, zonder godsdienst en zede- wet, zonder toom en breidel, zonder eer bied voor gezag en geest van onderda nigheid, zonder hooger doel en streven, zonder vrees en hoop voor liet toe komstige, zonder liefde en eenheid, zon der waarheid en gerechtigheid, en men aanschouwt de uitwerkselen van de on beteugeld vrije pers. Uit de uitwerkselen leert men de oorzaak, uit de vruchten kent men den boom. De pers werd door 't liberalisme een boom des verderfs zij bood de vruchten der kennis tot lafenis van "s menschen dorst en dui zenden en duizenden hebben van dien boom gegeten en de kennis van het ware en goede verliezende, hebben zij liet kwuad leuren kennen met al zijn gruwelen en nasleep van jammeren. „Zoo is dan de geheel matolooze vrijheid, zegt de II. Vader, van ineeningeu en van drukpers op zichzelve geen voordeel, dat dooi de incnselielijke maatschappij wordt genoten, maar veeleer de liron en de oorsprong van vele rampen." De mensch locli is voor iets hoogers geschapen dan voor liet aa isclio, liet stoiTeiijkc, het zinnelijke. Vrij mogcinen alles aanwenden om liet leven des menschen hier beneden te vergemakke lijken en te veraangenamen door rijk dom, weelde en genietingen, toch zul de mensch zich niet bevredigd gevoelen en voldaan. De mensch is geen runddier, dal men tevreden steil door hel te laten grazen m cene malsclic vruchtbare weide. De mensch is niet enkel slof, maar be hoort wat zijne ziel belreft lol de we reld der geesten. Al wordt liet lichaam voldaan, deszelfs verlangens en zinnen bevredigd, de geest des menschen dorst en iiongerl naar hooger en heerlijker goederen, dan rijkdom en zingenot schen ken kunnen. De mensch leeft niet alleen van brood, muar vun elk woord, dat uil Gods mond voortkomt. Het ware voedsel voor ilea geest is de waarheid, tiet geluk zijns harten ligt in bezit van hel waarachtig goede. Zijn geest moet gevoed met het woord Gods, met de door God veropenbaarde waarheden, niet deleeringcn vanden christelijke!) Gods dienst zijn hart moet worden verrijkt met die deugden, welke de waarheid ten plicht voorschrijftde waarheid voor den geest en de deugd voor hel gemoed, ziedaar de hoogste goederen, in wier bezit de mensch op aarde der halve zijn hoogste geluk vinden zul en waardoor hij beantwoordt aan zijn lijdelijke en eeuwige bestemming. En is nu de zoo hooggevierde vrij heid van drukpers bevorderlijk geweest voor dit waar geluk des menschen, bevorderlijk voor zijn hoogste goe deren: waarheid en deugd, bevorder lijk voor de door God aangewezen bc- steimumg Het liberalisme heeft de pers als den engel des verderfs ontketend, die alom rondwaarde, verwoesting en dood aanrichtend. De maatschappij ligt daar voor ons als dc luilfiloode langs den weg van Jeruzalem naur Jcricho stroikroovers hebben haar uitgeschud en uitgeplunderd, ontzettende slagen en diepe, bijna ongeneeslijke wonden toe gebracht. Van de hoogste goederen werd zij beroofd, De ougcloovigc pers scheurde van hare schouderen liet seliouu en veelkleurig gewaad dor hemelsein- openbaringen en waarheden door den God-menscli in wondervolle harmonie en eenheid te zamengeweven, waarmede de menschheid als met ecu kostbaar en koninklijk bruidskleed werd versierd. De zedelooze pers voltooide hel diabo lisch werkdiepe en breede wonden sloeg zij en wroette om in hare inge wanden om uit liet hart der maatschappij de bovennatuurlijke en goddelijke schat ten te rooven van onschuld en genade, van rechtvaardigheid en heiligheid, van deugd en godsvrucht. De maatschappij weleer zoo rijk in Christus is arm ge worden met eenige lompen omhuld, weleer bestraald door liet bovennatuur lijk licht der waarheid ligt zij neer in de duisternissen vun lic-l moderne heiden dom, in de schaduwen des doods, weleer sterk door de genade, overvloedig in deugden en werken der liefde, zonk zij steeds dieper en dieper in den poel des verderfs, onmachtig zich zelf o(i te hellen uit haar diep zede lijk verval. Beroofd van deze hoo- gerc goederen werd de maalscluippij diep rampzalig en ongelukkig, met zware wonden overdekt ligt zij zieltogend ne der. Algemeen wordt de stem, dat hulp en redding moet worden gebracht. Van waar zal de redding komen V Wie zal in staal zijn, om dc steeds dieper weg-_ zinkende maatschappij op te hellen? Alleen de barmhartige Samaritaan is daartoe in staal; Hij alleen kan hare wonden genezen door den wijn zijner liefde, door de olie zijner genade; Hij zul haar voeren naar de herberg, d. i. terug voeren naar zijn Kerk, terug voe ren lot bel ClirisLeiidom, dut liet begon nen werk van Gods genade zul voort zetten en voltooien, dat de stervende maatschappij zal herstellen en liet weg zinkende leven zal terugroepen. .Terug keer, zegt daarom de II. Vader, lot de gronilslellingeii van het Christendom en hervorming van de levenswijze, de zeden en inrit-hlmgc-ii der volkeren naar zijn heilige voorschriften is dringend noodzakelijk en dagelijks doet zieli deze noodwendigheid geliieilender gelden. Meer en meer hoeft men zich van het Christendom verwijderd en des te ge weldiger zwol de vloed der onheilen, die ons benauwt, tot zulk eenc hoogte zelfs, dat alle welgezinden met vrees aan het tegenwoordige denken en sid derend de toekomst te gemoel zien." BUITENLAND. Het plotseling verdwijnen van de lersche afgevaardigden O'Brien en Dillon is voor deEngclsche Uegcering geene aangename verrassing. De Engclschc pers laat dan ook niet na om minister Balluur geducht over deze zaak onder huilden Ie nemen. The IMhChruniole zegt: Hel geval leert, dat een gouvernement, dut zich zoo vlug en waakzaam hoeft getoond als dat van mr. Balfour om op de iieerou Dillon en O" Brien dc hand Ie leggen, er niet erg op belust geweest schijnt te zijn om lien in Ierland te houden, wanneer men hoort, dal zij zoo gemakkelijk kon den ontsnappen. liet beeft er veel van, of men den beiden nntionalistischen leiders een gemakkelijke gelegenheid hoeft gegeven om te ontkomen, The. Daily Sews rechtvaardigt den slap van de lersche afgevaardigden, daar zij zich i onttrokken hebben aan de •litrnraak van een Hof, dat hun toch noc had doen wedervaren. Hetiseona .der. vraag j of liet wellicht niet beter ware geweest zich te onderwerpen aan elke straf, die I hun door een dergelijke bevooroordeelde rechtbank ware opgelegd, want zegt i liet Londensch orgaan - - 's werelds j beloop is altijd zoo, dal alleen langs den weg van beproeving en lijden groole vrijheden worden verkregen. Leeds Mernirt/ meent, dat mr. Balfour hier een veel grooteren Hater heeft gemaakt dun dc politie. Het minachtend vertrek van de beide lersche hoeren is voor den minister cene geduchte les. Van het belachelijk gerechtelijk onderzoek te Tipperary komt nu natuurlijk niets te recht en de hoeren Dillon en O'Brien hebben eene uitmuntende gelegenheid om in Amerika voor hunne partij weer nieuwe vrienden en nieuwe ondersteuning te vinden. De conservatieve bladen veroordeelen wel de vlucht van deze afgevaardigden en noemen hen lafaards en verraders, maar daaruit ziet men juist, hoe zij zijn teleur gesteld. In het Engelsche leger doen zich, ten opzichte van de tucht bedenkelijke verschijnselen voor. /,oo wordt thans •veder gemeld, dat toen het 5de halat ion van het Oost-Surrey-regimcnt te Guernsey zich moest inschepen om naar lildië te vertrekken, de manschappen weigerden aan dat bevel te vol doen. Zij werden daarop ontwapend en vervolgens bracht men de wapenen alleen aan boord. Eerst toen beloofden de sol daten zicli den volgenden dag te zullen inschepen. Uil St. Petersburg wordl gemeld Gedurende de jongste legeroefeningen in Voihynië is de grootvorst Nicoluas, oom van den Czaur en opperbevelhebber van hel Russische leger gedurende den veld tocht in Turkije in 1877, plotseling krankzinnig geworden. Dc lijder, wiens zielsziekte door de gcneeshceren voor onherstelbaar gehouden wordl, is op een landgoed van generaal Martinoff gebracht. De Czaar is door dit ongeluk diep getroffen. Aan de bladen werd tiet itrerigstc stilzwijgen opgelegd. Het nieuwe ministerie in Portugal is als volgt samengesteldPresident is de minister van oorlog, generaal Abreu ióotm, voorz.Candido, onderwijs Sa Brandao, justitieNello Couvea, llnanciën Eunes, marine Barbosa, builenlandschc zaken, en Riheiro, open bare werken. De nieuwe ministers heb ben reeds eene bijeenkomst gehouden. Hiermede is eindelijk eene definitieve oplossing der crisis verkregen. Intnsschen blijkt reeds dat liet bericht als zou lord Salisbury het Portugeesclie ministerie hebben doen weten, dat hij, zoo de ratificatie niet voor uil", dezer FEUILLETON. (Vervolg/ •en poos; lijn gelast wi ijne oogen flikkerden, daai ring brengt, daarom moei hg weg," „Guillaume", antwoordde Louise, .die pas sedert vijf jaren °P ba Cbarctte woont Donkerder nog zag Jean voor zich uit, toen ..Hij bezit eeneo zoon, eenen bloeienden knaap; ik kan dien niet voor miin oogen zien, want hjj is het evenbeeld van onzen Robert." „Wekt dan de berinnering aan onzen gelief den zoon haat en njjd bjj u op? Wee u Jean Roltan I Hi) moest sterven om onze sleehtbeid; bjj was te goed voor ons en ware voorzeker bedorven door uwe opvoeding. In dien slag, die ons trof, erkende ik de hand des Heercn: ik trachtte daarom het verleden af te boelen; ik eerde het aandenken aan onzen Robert door in zijnen naam den armen wel te doen en die wonden te heelen ol te rerzaebten, die door uw trots geslagen warengij bleeit echter volharden in nwen levenswandel, uw hart kent geen mild- digheid iw. IJdel! de ware liefde hebt gij nooit bezeten." „li mijn zoon niet bemind?" vroeg Jean heftig, „ik, die door zjjn verlies baast tol waan zin gedreven werd I Hebt gij het nog nooit be merkt, dat ik in die maand, waarin ons knaapje ons ontnomen werd. injj slechts in mijn kamer ophoud 1 Hel is een soort van waanzin, die dan mijn geest benevelt, ik voel hem op komen. bes!rijd hem. maar word steeds «i door overwonnen. Duistere beelden van het verleden komen mg dan voor den geestdan zie ik hem, ouzen zoon, kampend met hel water, dal liera in de diepte meesleurt ik wil lot hem ijlen maar mijne voelen liggen als vastgeketend en met jjzigen greep omvallen mg de banden der van Felix o! 'lis ontzettend!" Diep ademhalend hield hg stil, en wischtc het zweet at, dat in droppels op zgn voorhoofd P Zijne echtgenoot® keek hem vol ontroering aan toen zij zeide; „Ongelukkigeen is dat alles niet in staat hadt ;l u gesl 1 zgn, luid weegt niet op hg de uwe; il verregaand zwak, maar aan uwe handen kleeft bloed en onrechtmatig bezit; voor uwe leger stede treedt de geest der vermoorde moeder La Charcllo en vordert er rekenschap van, dat gij baren zoon in de ellende gejaagd en zonder ïern onderzocht, voor wie» ik eens als echtge- s, maar lijjis verdwenen, en tocli t orgevu, üiuiaal zal lerugkeeren, dal lig of zijne kinderen als do naaste verwanten onzer kimlerlooze echt weder op La Charette zullen Ic bevelen hebben". van dal geslacht hooren. Zij zij" dood, en blij ven voor mij dood, ereuals mijne ellende gemoel te gaan, Ik wilde ook wel dat ik zelfs van hoogmoed verblindde mijen dat moet ik nu boelen door onophoudelijk uwe klachten eu Het Verschonen van een bediende onderbrak hem. „Wal is er?" vroeg hg barsch. „De opzichter en dc knecht, die bevolen zgn, oin den Heer Roltan naar het bosch te bege- „Ik kom", zeide de slotvoogd zgn hoed grg- peude; en zicli verder tot Louise wendende Guillt ingerzeg hem dan, dat lig dier knaap niet zoo voor zgne hut laat spelen, als Jlct deze woorden verwgderde hg Looise keek hem treurig achterna, dan ben, toen zg door een heldere mannelijke stem werd opgeschrikt, die baar vroeg „Waar kan ik Mgnheer Rollan vinden Zg keerde zich om en zag dc gestalte var een eenvoudig gekleed man, inet fijne maai den t( dank dat gij nog leeft!' ,r zijne I herkende zg den man die ■pgewekte stem„God- graaf ontroerd, lerwgl hg Aarzelend dru hand, lerwgl zg „Weel gg dat ik lijn vrouw ben? „Ja, dat weel ik, maar ik weet ook uit den mond der dorpsbewoners, die ik onder weg ont moette, dat gg de goede engel van La Charette genoei wordl; ook vrouwelgke zwakte bedreven hebt, alles reeds lang vergeven, omda deugden mgner lieve moeder bier ken blijven voortleven." „En gg Felix?" vroeg Louise, u terug? Verstreken uwe levensdagen ook even als de rngne, zonder vrede en vreugde?" „Een eilandje in de Noordzee werd toevluchtsoord", hernam Felix, „daar vond ik een stil en vreedzaam tehuis, Haria Rollan uwe schoonzuster is mgnc echtgenoote en eene lieve „Ook ik was zoo gelukkig", zeide Louise met lusschcn de treurwilgen schittert, is zijn graf „Men hoeft immers zgn lgk niet gevonden vroeg Felix haastig. „Niet eens die troost is mg overgebleven, niet zoo gewild." „Hg sl „Ja" antwoordde zj indere schen ■X lgk V! kind n: ik gehoopt, dat een toeval hem vun de kinder meid kon verwgderd hebben, en dat men hem mg eens zou wederbrengen. Maar nu zgn sedert dien dag al achttien lange jaren verstreken, en ik hoop nog, hoewel ik weet dat die hoop „En ik glde van af mgn eilandje hierheen, om u in die hoop te sterken. Louise, uw zoon leeft! Een ruwe horst roofde hem, om zich aan uw echtgenoot te wrekenlig bracht hem naar zgn grootmoeder, de oude Gregoire, onder een verzinsel, dal hg hem uil een schipbreuk gered hadzg voedde hem op, en ik deed het mgne; maar sedert veertien dugen heeft dezelfde man, die hem ons gebracht had, hom weder ontvoerd" Wordt nrtolyd.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1890 | | pagina 1