Katholiek Nieuws- en Advertentieblad 1 den iijil Ier MÉ. No. 33. Zaterdag 15 November 1890. Vierde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilvorsum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonmomentapriji por drie maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prij» der Advertentiini Van 1 tot 6 regelsf 0.30. Voor iedereu regel meer- 0.05. CorrcspondenliOn en Advertunttfn mouten uiterlijk Vrijdagavond Zoo kio het niet blijven geen! Zoover heeft het hoofdorgaan onzer bondgenooten, De Standaard, hel reeds gebracht, dal ons hoofdorgaan, De Tijd, in edele verontwaardiging uitroept: ,Op die wijze waarop het tegen woordig gaat tusschon Katholieken en Anti-Revolutionnairen, kan liet, eenvou dig, niet blijven gaan." Het moet wel zeer ver gekomen zijn, zal men zeggen, dat een orgaan, het welk te allen tijde, maar bijzonder in den treurigen strijd in zake den per soonlijken dienstplicht, door zyn kalme, bezadigde houding tot voorbeeld kan strekken, thans zulk eene bekentenis komt afleggen, llil de verklaring echter, welke het blad daaraan laat vooraf gaan, vooraleer het lol de bovenstaande conclusie komt, kan men zien, dat ze aan het gemoed van De Tijd, door de ongehoorde handelingen van de Standaard wordt ontwrongen. Immers het schrijtt: .Wie dag aan dag de hoofdartikelen van De Standaard leest, moet wel nood zakelijk tot de conclusie komen, dat verbreking van alle samenwerking met de Katholieken nog vóór de verkiezin gen van 1891 het doel is, waarop van de zijde van Dr. Kuyper wordt aange stuurd. .Immers, terwijl reeds de strijd over den persoonlijken dienstplicht een klove gedolven heefl, die, naar de meening van zeer velen, niet meer overbrugd kan worden, schijnt dit De Standaard nog onvoldoende voor te komen. .Telkens en telkens vestigt het blad de aandacht op de malaise, welke het op het Binnenhof meent waar te nemen, en geeft hel zijn verlangen te kennen naar een .frisscheren", dit wil zeggen een meer zuiver anti-revolutionnairen geest in onze binnenlandsche staatkunde. .Met het ontwerp van den minister Lobman om ongevaccineerde kinderen toe te laten op de scholen een ont werp, dat bijna allen niel-Anti-Revolu- tionnairen reeds veel te ver gaat is De Standaard nog maar half voldaan. ,Nu enkele dagen geleden werd de eisch lot .afrekening" met de kerkge nootschappen en intrekking der begroo- tingsposten voor eerediensl met andere woordende eisch tot scheiding van Kerk en Staat weder op den voorgrond gesteld. .Heden vinden wij betoogd, dat eigenlijk hel eerste, wal liet tegenwoordige Ministerie te doen heeft, en wat het reeds veel tc lang zou verzuimd hebben, is invoering van het .huismanskiesrecht." Wat dit woord bedoelt, zal den ineeslcn onzer lezers bekend zijn feitelijk bclcckent het en kan het niets anders hoteekenen dan algemeen of nllcnmns stemrecht. De veronderstelling toch, dal men, om kiezer te worden, eerst zou moeten huwen of aan liet hoofd van een gezin zou moeten staan, Js te dwaas, om alleen te loopcn. Dat is ook bij de bespreking der zooge naamde lodgers(juaestic ten tijde der grondwetsherziening duidelijk aan het licht gekomen. Daar hot woord algemeen stemrecht of allrmans stemrecht eeil eenigszins revolutionnaircn klank heefl, schijnen de Anli-Rcvolutioniiairen zich liever van hel Kuyperiaausche woord h ais te -echt tc bedienen. Dit nu staat hun volkomen vrij, maar maakt de zaak-zelve voor ons niets meer aanneme lijk of aantrekkelijk. .De vraag, waarop in de gegeven omstandigheden alles neerkomt is deze wal wil het Kabinet? Wil hel optreden als een Kabinet der Rechterzijde, dat rekening houdt met de wensclien vuil beide fraction, waaraan liet zijn beslaan is verschuldigd, of wil liet zijn een anli-revolutioHiiair Kabinet, dat liet Program van Dr. Kuyper als Rcgcc- ringsprogram, de Standaard als zijn orgaa .Bij het drijven van laatstgenoemd blad mag het niet overbodig geacht worden, indien bij de Algemeene Be schouwingen der Staatsbegrooling aan gaande dit punt eens duidelijke ophel deringen werden gevraagd." Is het wonder dat De Tijd hierop laat volgen, dat het zoo niet langer kan gaan? Zou liet niet onverantwoordelijk zijn, als de Katholieken zich bondge nooten bleven verklaren van ccne partij, wier aanvoerder de onzinnigste en ver- derlclijkstc plannen wcnschl te vei we zenlijken? Toen reeds van verschillende zijden onder de Katholieken stemmen opgingen, die met kracht tegen liet drijven vju onze schijnvriendcii protesteerden, werd, ook vooral door ons hoofdorgaan, lol kalmte aangemaand, opdat oiizu bondgenooten, bij eonig nadenken, zouden inzien, wolk eene ramp met de aanneming van de nieuwe legcrwel over liet Ncderlandselie volk zou gebracht worden. Maai iu stede vnn aan onze rechtmatige wen- schen gehoor te geven, wordt de toe stand door ben en vooral door de sarrende houding van de Standaard al hachelijker gemaakt, zoo zelfs, dat hij thans ook door de Tijd onhoudbaar wordt geacht. Voorzeker heeft ons hoofdorgann eerst na rijp beraad zijn niecning zoo onom wonden kenbaar gemankt, maar dit is eveneens zeker, dut hot gohcele Katho lieke Nederland uil volle overtuiging De Tijd zal nazeggen: „Op de wijze waarop het tegenwoordig gaat tuaachen Katholieken en Antl-B,evolntlon- nairen, kan het. eenvoudig, niet blijven gaan." BUITENLAND. Woensdag is de Pruisische handdag door keizer Wilhtlin geopend. In de eerste plants wordt in de troon rede gewezen op de noodzakelijkheid van de hervorming der directe belastin gen. Het wetsontwerp lot wijziging der inkomstenbelasting, dut de regeering zal indienen, zal eene billijke verdeeling tier lasten tot stand brengen, en wel door invoering v.in de verplichting, dat de burgers zelveu hun vermogen moeten opgeven, alsmede door een verbeterde regeling van de bepaling van liet bedrag der belasting. De uitbreiding der successie-belasting, welke de regoering zal voorstellen, zal ten gevolge hebben, dat het roerend vermogen eu grondbezit zwaarder zal worden getroffen, terwijl kleine erfenis sen vrijgesteld zullen worden. Met liet ontwerp, betreffende de patentbelasting, wordlgccne verhanging van de opbrengst dezer belasting beoogd. Dc toestand der geldmiddelen is niet van dien aard, dat mi juist vermeerde ring van inkomsten nooilig is, maar toch gedoogt hij evenmin eene vermin dering dor inkomsten. Hetgeen de di- recle-bolastiiigon, indien deze op den nieuwen grondslag werden hervormd, meer dan nu zullen opbrengen, zal be steed worden lol verdere verlichting van de lasten welke op de gemeenten druk ken. en wel door de opbrcngsL der grondbelasting uttu dc gemeenten af te staan. Voorts wordt in de troonrede aan gekondigd een wetsontwerp, betreffende dc volkschool, waarbij voor kosteloos onderwijs wordt gezorgd, benevens wets ontwerpen tot regeling vuil hel provin ciaal bestuur, de spoorwegen en dc wegen. De bevordering vun de belangen van den werkmun vercisclit de volle opmerk zaamheid der regucring. Ten bate van do nijverheid is eene aanmerkelijke ver meerdering nocidig van het aantal ambtenaren, die mol looziclit belast zijn, benevens eene hervorming van het loc- zicht in de fabrieken. .Bij de vriendschappelijke betrekkin gen lussclien Duitscliliiiul en alle andere mogendheden, welke iu dit jnai' nog meer bevestigd zijn zeidc de keizer -- kan ik met vertrouwen het behoud van den vrede ook iu de toekomst verwach ten." De keizer las de Iroonrcdo voor, die herhaaldelijk werd toegejuicht, vooral werd de zinsnede over liet behoud van den vrede mot den Icvcridigstcn bijval toe gejuicht. De keizer werd bij het binnen komen en hel verlaten der zaal driemaal met ecu geestdriftig .lioelibegroet. Ilot is verleden week tweemalen voorgekomen, dat hot vertrek van recrulen uit Berlijn naar do regimenten in de pro vinciën aanleiding gegeven heeft lot wanordelijkheden, doordien hunne bloed verwanten en vrienden hun uitgeleide I wilden doen tot op liet afgesloten spoor- i wegperron. /ij riepen den recruten j afscheidswoorden toe als deze: .Vergeet I het oude vaandel niet! Uw vaandel is I rood!" waarop door een aaiitul recruten geantwoord werd: „Ons vaandel blijft I hel rooduwij blijven soeiaal-dotnocra- tenDc aandrang der volksmenigte en liet verzet tegen de gendarmes, die dc orde moesten bewaren, was van dien aard, dat een aantal personen in hech tenis genomen werden, waarop pogin gen gedaan werden om de gearresteer den te bevrijden, die allen mislukten omdat de gendarmes gewapenderhand voor zich en limine arrestanten ruim tiauii maakten. De Dultsche Rijkskanselier is Manndug van zijn uitstapje nuar Milaan te Berlijn teruggekeerd, ilol onderhoud metOispi hoeft lluprivt dit voordeel uungebraclit, dat lilj met een ridderorde meer ver trokken is. dan waarmede hij duur was aangekomen. Beide hoeren waren Zater dag te Monztt gasten des Koniugs en der Koningin en mimen deel aan een diner, waarbij ook dc Hertog en de Hertogin van (ienuu tegenwoordig waren. Bij die gelegenheid onderhield zich de koning incl (ktprivi op bijzonder har telijke wijze en schonk hem hel kruis der Annuiieiiide orde. Naar de Funfidla verneemt zouden Cajirivi cu Crispi overeengekomen zijn een Kurnjieesclien Immlelshond te stich ten tegenover do Vereenigde Staten van Amerika. De bestrijder» van hot Drievoudig Verhoud in Untie waren met liet bezoek van Caprivi volstrekt niet ingenomen, en gaven dit nog ul duidelijk te kennen ook. Zoo is juist dezer dagen te Roine een werkje verschenen met liet opschrift .llnlii" en het leger in het Drievoudig verbond" waarvan dc schrijver, nogwel een hoofdofficier vnn het leger, voor rekent dut in Oostenrijk de uitgaven voor leger en vloot sedert 1882 dric-en- veerlig pCl. zijn gestegen, in Duitsch- Innd 53 pC\, iu Italië 51 pCt. en in Frankrijk slechts zes en een huif percent. In de juron 1882 en '87 zijn door de Mogendheden dertien milliarden voor leger en vloot uitgegeven, waarvan 5709 door Frankrijk en 7944 door hot Drievoudig Verbond. De beloften dor Ilaliannsche Regec- ring om bezuinigingen in te voeren stuiten nog al op mocielijkheden. Het blijkt thans, dal ondanks alle inspanning aan dc verschillende Ministerieele de partementen om zooveel mogelijk te be zuinigen toc-li op de begrooling van 1881 een tekort blijft van minstens 80 millioen. Dc cenige uitweg zal dus zijn om maar weder den ondragelijkcn druk der belas ting, waarover reeds zooveel ontvreden- hcid heerscht, opnieuw te verzwaren. FEUILLETON. (Vervelt) .Dan nemen wij uw aanbod aan," zeide c zelfde man, die zoo even lot Pierre de »ra gericht had, tot graaf Felix. „Maa dat gjj ons niet zult aanklagen?" .Dal beloof ik n als man vnn eer" antwoordde Felix,mits ook gjj door een eerlijk gedrag in de toekomst de ongerechtigheden van uw verle den tracht af te boeten." De slem van Robert onderbrak hem. Hij leeft nog !"riep de jongeling, ,hjj slaat zjjno oogen op!" Inderdaad ontwaakte Jean Kollan uit zijne verdooving. De stijfheid zjjner trekken verdween, en zjjne oogen namen eene zachtheid aan, zoo als nog nooit bjj hem was opgemerkt, toen hjj fluisterend zeide .Vergeving! o, herbaal nog eens dat zoete woordJa ik zie u, mijn zoon, die hier bij mij zjjt als eea bode des vredes, uw oog is blauw en uw haar blond en gjj spreekt tol mjj woor den van verzoening en genade." Plotseling werden echter zjjne oogen vuurrood en met de woorden: .0 God! wees mijne ar me ziel genadig!" zaktaAÜ in elkander, een be roerte had hem getroffen, en als ljjk hield Ro bert xjjnen vader in zjjne armen. Toen trad Pierre Gregoire ook nader, zag naar het tijk en zeide cmstig: .Graaf Felix! gjj liadt eene veel grootcre mede hjj mjj gedreigd heefl, dat heeft hjj u aangedaan, en toch hebt gjj hem vergeven. Bewonderen moet ik u, al kan ik die grootheid van ziel niet begrijpen; maar toch vermoed ik, dal hierboven eeno gerechtigheid beslaat, die verzoent of veroordeelt, zonder, daL onze handen daarvoor noodig zjjo. Ja, nu erken ik. dat het misdaad is om zich aan den wil van den rechtvaardigen God vermetel te vergrij pen. Breng mjjn vaarwel over aan mijnen broe der Louis," zoo ging hjj voort. .Ook ik wil mjjn leven beteren, inaar niet hier in dit oude werelddeel. Ik steek over naar de nieuwe wereld om daar in de overoude bosschen als jager mjjn bestaan te zoeken, en als een eerlijk man voortaan mjjn leven te slijten, zoolang God mjj het leven laaL Wie van mjjnc makkers lust gevoelt om zich bjj mjj aan tc sluiten, mag mjj begeleidenhet zal ons toch gemakkelijker vallen in gezelschap den kost te verdieoen don alleen, en een rustig leven zonder vermoeienissen te leiden is mjj onmogelijk. Haar gij Robert Rollan, zuil als echtgenoot van de dochter van den laalslen graaf La Charette als slotvoogd hier de omstreken besturenmaak gjj dan weder goed wat uw vader hier onrecht i pleegd heeft, en leer uwen kindeien goed braaf te zjjn en menschlievend jegens hunne den hoogs ten nood, ook vi n hot ui a Pierre Gregoire moge op9taan, die de inschikkelijkheid en milddadigheid, die men hom bewees incl hel redden van hun loven vergeldt." ,.En nu naar boven naar hol daglielit I" zeide hij verder, .verlaat ons nu, en gaat naar het kasteel terug; wjj zuilen liet ljjk vail Jean Rollan hier boven in de kapel op de treden van het altaar leggen; belooft mjj het niet voor den avonl vandaar op hel slot te laten halen tot zoolang, als geen incnsch de stille eenzaamheid van deze plaats kornt storen, hebben wij den tjjd, om al onze plunje uit onzen schuilhoek te verwijderen en ons in alle richtingen te ver strooien. Vaarwel Robert Hollun, vaarwel graaf Felix I en ontvang met dezen handslag mjjncn innigen dank, dat gjj op dit treilend oogenblik mjjn redder geworden zjjt vaartwel I wjj zien elkander nimmer weder 1" In namcloozo spanning, steeds zwevende lusschen dc vrecselijkstc twijfeling en do zoetste hoop, loeide Louise, de gnde van Jean Rollan iD haar kamer. Zjj had toen zjj don opzichter en den knecht uil hare tegenwoordigheid ver wijderd bad. bun.tevens hel bevel gegeven al hel gebeurde te die gebeurtenis en al onderdrukt, en ei heerschte door het geli minder het lot van hu nerlei wjjze de toegenegenheid zjjner lieden vei worven had, dan wel de vrees voor de omnid deljjke oabjjheid der beruchte bende. Daar wen tardoor toch niet ge onc zekere ourusl eu a L Dat gold cc lastig liop Louise naar don ingang Felix Charette verscheen voor linur op don drempel. Teleurgesteld trud zjj achteruit en zeide .Gjj, Felix - on alleen I» dan hol vrecseljjkc geschied, dat gjj wildot verhinderen Jean Rol. lan mjjn gemaal antwoordde Felix ernstig, „goou menschenhand maakte een einde aan zijn beslaan te midden van den nacht van waanzin; de eeuwige Hech ter zelf riep hem lol Zich voor Zjjnen troon, op bet oogenblik dat hjj woorden sprak vai. berouw en verzoening en Zjjne oneindige goedertieren heid inriop„Dat Hjj nu ook hem genadig moge zjjn I" „Betreuren kon ik hem niet" zeide Louise weemoedig. ..maar ik zal voortdurend voor hem om gonadc smoeken bjj den Allerhoogste, die zeil ontferming en genade is." ..Zjjn stoffelijk overschot zullen wjj dezen nacht uit dc boschkapel hierheen brengen," ging Felix voort; „nu editor in hel heldere zonnelicht breng ik u oenen levende in huis, wiens ziel rein on onbedorven is, als de gouden lichtstraal dor zon, en die door zware beproe ving gelouterd en legen verdere gevaren gehard is Louise Rollan, ik breng u uwen zoon Robert. Maar open nu niet voor hem alleen uwe moederarmen, ook mijn kind, mjjne Clara gedeelte uwer liefde; zjj zjjn genen lo verbinden, die barlslocht gescheiden wi Hjj trok de deur der zjjkamor open, oen slanke „Mjjn lieve moedor I.' n, keek hjj omhoog naar den helderblauwe een enkel klein wit wolkje zichtbaar werd. „Justine la Charette", zeide hjj zachtjes, .mjjne edele moeder, die gevallen zjjt als slachtoffer voor eeno rechtvaardige zaak, ik gevoel het, dat gjj mjj nabij »ii'- Hior 'n J"1" hamer was het, dal ik u voor hel laatst zag, voor dat de onzalige revolutie ons voor goed van elkaar scheidde. Steeds hebt gij mjj geduronde mijne jeugd voor gehouden, om toch nooit hol pad der eer te ver laten, ik dank u voor al die heilzame lessen, waarnaar ik mij altjjd gedragon heb, en daar om gevoel ik ook nu op dit oogenblik, dat gjj in den hoogen hemel tevreden zjjt met uw Eenvoudig en zonder eenigen niterljjken praal werd hel ljjk van Jean Rollan ter aarde besteld, maar dagcljjks werd een H. His voor zjjne zielsrust aan God opgodragen, opdat aan hem de spreuk van verzoening mocht bewaarheid worden die op liet marmeren kruis stond go- grift, dat op de plaats werd opgericht waar eenmaal de hut van moeder Gregoire gestaan

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1890 | | pagina 1