Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 45. Zaterdag 7 Februari 1891. Vierde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussuni, Driebergen, Eemnes, Ilardorwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naardon, Nijkcrk, Soest, Stoutonburg, Veenondaal en Zoist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestraatF 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Adrertentitai Van 1 lol 0 regelsf 0.30. Voor ieileren regel moor- 0.05. ('.nrrespondenliln en AdverUntlln nioeten uileriyk VrydageTead De nieuwe Legerwet. In de vorige week werd ons reeds j door de Provinciale Bond der H. K. I Kiesvereenigingen in Noord-Brabant I de volgende circulaire ter plaatsing toe- gezonden. Hoe gaarne wij ook in het vorig nummer van ons blad daaraan wilden gevolg geven, toch waren wij wegens plaatsgebrek genoodzaakt de opname van dit merkwaardig stuk tot een volgend nummer uit te stellen. Thans worden onze lezers in de gele genheid gesteld kennis te nemen van de ontzettende lasten, die een ons zooge naamde bevriende Regecriug aan de natie tracht op te leggen. Opdat een ieder, naar waarde, liet Ontwerp van Wet tot regeling van den krijgsdienst zoude kunnen beoordeclen, vermeent de Bond niet beter te kunnen doen, dan om in het kort samengevat de meest ingrijgende bepalingen dei- Wet, ter openbare kennis te brengen. Van de zeemacht, als zijnde een on derdeel, wordt niet gesproken. Bij iedere bepaling is vermeld waar die in de Wet of in de Memore van toelichting is te vinden. Verdeeling der 40.000 jongelieden, die jaarlijks voor de inlijving in aan merking komen. (Memorie 21 en 22). Aanlal ingeschrevenen *0.000 Blijft 38.&ÓÓ Vrijgesteld tonden worden r—;.... r. *10 Vrijgesteld zouden worden wegens l&Ileine maal, kleiner dan 1.57 M. ü.MI Bljjtt ïö.rr'.i Wegens ziekten of gebreken 3.HM Bljilt 17.1107 At kostwinners 1.300 Biyit 10.007 Ter intyring ten hoogsle noodig 10-300 die »i Biyt 307 de aanrulliugsreserve wordon beslotnd. Grondslagen der nieuwe legerwet. Vrij van allen dienst zijn voor altijd o. a. die kleiner zjjn dan 1.55 M. (Wet 411). De geestelijken on de bedienaren van den godsdienst bii een kerkgenootschap (Wet 46.) De R.-K. ordebroeder, die tot eene binnen het Rijk gevestigde kloostorin- i richting behoort, mits Itij 27 jaar of 1 ouder zij. (W. 46) Tot dien tijd wordt hem van jaar tot jaar vrijstelling verleend evenals aan de studenten in de godgeleerdheid. I (W. 44). Wie voor student in tic godgeleerd heid en voor geestelijke en bedienaar 1 van den godsdienst bij een kerkgenoot- scltap wordt gehouden, wordt door den Koning bepaald. (W. 41 en 46.) Als tie student in de godgeleerdheid in 'l jaar, waarin Itij den lecftjjd van 27 jaar volbrengt, nog geen geestelijke of bedienaar van den godsdienst is ge worden, wordt de vrijstelling niet meer verleend. (W. 44). Verder is er Ten eerste. Een leger, beslaande nil tl. Eet: veldleger en een bezettings leger groot respectievelijk 45.Ü0Ü en 30.000 man. (M. 2 en 3.) b. Depot troepen 20.000 mail (M. 3). e. Re8oi vetroeperi»20.000 matt (M. 3.) Ten timede. Een lundweer groot 50.000 man (M. 3.) Ten derde. Eenu aaitvulliiigsrescrve (M. 4) bestaande in n. Voor de aanvulling in tie gelederen 151.000 man (M. 43. W. 250). b. Voor speciale diensten van anderen aard als met tic wapenen 58.500 man (M. 41, W. 250). Ten vierde. De landstorm, waarin alle nog beschikbare weerbare mannen zijn vervat. (M. 4). Het veldleger en bezettingsleger te lande moet, ongeacht liet tijdstip van inlijving in aetievcn dienst, uclit jaren dienen, dus gewoonlijk van 20—28 jaar (W. 26). De Wet kan echter langer diensttijd opleggen, (W. 26). De eerste ocfeningslijtl voor tie onbe reden wapenen bedraugt 12 maanden (W. 163), bij de bereden wapens acht tien maanden (W. 163). Die oefoningslijtl kan verlengd wor den (W. 166-160.) De herhalingsoefeningen duren ieder jaar in tijd van vrede zes weken W. 171..) Zij, die met verlof zijn, moeten ten minste éénmaal per jaar ter inspectie verschijnen (W. 189.) b. Door loting wordt bepaald, wie van het actieve leger tot de depoltroo- pen zullen behooren (W. 108). Z(j worden in hun achtjarigen dierist- lijtl in het geheel maar drie maanden geoefend (M. 22.) zonder herhalings oefeningen (M. 28.) e. t ip de reserve uit liet staand leger, zyn alle bepalingen van liet veld- en bezettingsleger sub a vernield, van toe passing, met uitzondering, dat zij voor- ioopig maar tlric maanden geoefend worden. Dit kun verlengd worden. (W. 164 en 168). Maar én depottroeprn én rescrvolroe- pen behooren tot do organisatie van 't leger t.M. 3.) Verder zijn op allen die hierboven vullen onder of e tie navolgende bepalingen toepasselijk. lo. dal zjj om Ie huwen vergunning noodig hebben (W. 172.) 2o. tint zij, om langer dan 30 dagen buitenslands dooi Ie brengen, vergunning noodig hebben. (W. 186, alinea 3). Zij, tlie by hot legio-, hiervoor sub n, b on vermeld, gediend hebben, gaan na volbrachten achtjarigen diensttijd, voor den tyd van vijf jaren over tot tie landweer, tlus guwoonlyk van 28—33 jaar. (M. 30. W. 26). De wet kan hen tot Inngor dienst verplichten. (W. 26. W. 252). Zij lielihen om Ie huwen vergunning noodig. (W. 233). Om langer dan 30 dagen buitenslands te gaan, hebben zij vergunning noodig. (VV. 237). in tlie vyf Jaren moet men in lijd van vrede 14 dagen dienen. (W. 226). De wol kun langer diensttijd opleg gen, (W. 228). Juarlyks moeten zjj eenmaal ter in spectie verschijnen. (W. 239). De aanvullings-Roservo. Tot deze categoric behooren zij, die in tyd van vrede vrij zijn van den ui tleven dienst, bij het leger, vermeld iu het eerste geval stili b en e en vry zyn van tie landweer in liet lweetic ge- vul vermeld. (W. 257), hetzij dun door uitspraak van den militieraad, hetzjj door loting (W. 257 en 108) en niet kleiner zyn dan 1.55 M. of door ziekte en ge breken voor eiken uit deze Wel voert- vloeieutlen dienst ongeschikt zyn. (M. 43). Hieronder behooren dus o. a. de euni- ge wettige zoons i de kostwinners en zy, die tloor broederdienst of broeder- vervanging vrij zyn. (M. 40, W. 47, 78). Hieronder vallen ook degenen, die hun dienst, volgens de tegenwoordige Wet, door een plaatsvervanger doen volbrengen of aanvullen of hebben doen volbrengen of aanvullen. (W. 17 en 48) Tut liet 3.1ste jaar is men m tie aiin- vullillgs-lcaiTVS begrepen. (W. 27). De wet kan ttiun tliunsllyd verlengen. (W. 27 en 270). Vry van ito iniiivullitigs-rescrve zyn do studenten in de Uudgeleordhcid en tie It, K. Ordebroeders bencdun de 27 jaar (W. 41, 10 on II). Deze gelieele iianvullings-rosei'vo is in twee nntlenleelen verdeeld. De eigenlijke uaiivullings-ivservu om de leemten in liet vuld-en bezet tingsleger in tijden vim oorlog min te vullen. (W 250, M. 42). Zoolang zij, die hieronder vullen, moe ien dienen, zyn zjj aan dezelfde verplich tingen en lasten onderworpen, uls zy die tot liet eigenlijk leger liehooron. (W. 271). Zjj mogen tlus ook dun niet zonder j vergunning huwen of langer dan 30 du- gen buitenslands doorbrengen. In vre- i ilestijd worden zy in 't geheel niet ge- I oefend. (M. 42). Zy, die builen de eigenlijke aanvul ling» reserve vallen, kunnen In tyd van I oorlog van af 20 33 jaar (W. 276) lol speciale diensten gebruikt wordon, echter zoo, dat zjj geen govaur loopen van gewond, verminkt of doodgeschoten to worden. (M. 40, 47). De Wet kun dan tol langer dienst verplichten. (W. 276 en 289). De landstorm. Hieronder vallen alle weerbare muil- non, die in gewone lijden en in minder oriistige omstandigheden niet ol' niot moor mm verplichtingen vim 's lands verdediging onderworpen zyn (M. 50, W. 293), (Behalve degenen die by uit. 293 dor Wet zyn uitgezonderd, o. a. de studenten in tie Godgeleerdheid en du 11, K. kloosterbroeders beneden do 27 jaar (W. 239 no. 5. W. 44 no. 10 en II) en zy die kleiner zijn dun 1.55 M. un tloor ziekte of gebreken voor eiken uil tle/.e Wol voortvloeiende!! dienst on geschikt /.(Ju.) De duur van die verplichting duurt lol I Juli van T jaar, waarin liet 40slo levensjaar wordt volbracht. (W. 293). Voor de groote meerderheid van du daartoe geroepenen, zultl.' duur alzoo be drogen, zeven jaar, boven en behalvo de reeds verstreken 13 jaren. (M. 50). De Wel kan nog tol langer dienst verplichten. (W. 203). De muiincn tier lunilstorm, die tol aanvulling van hel Ingor of van do land- weer gebruikt worden of tot bot vormen van nfzondcriyko corpsen, mogen niet zonder vergunning hu won of langer dun 30 dagen buitenslands gaan. (W. 296 en 303J. Uns algemeens dienstplicht. (M. 2, 3 en 4). Als iemand vry is van den dienst by liet ucliove leger, mag Ity voor zijnen broeder by liet actief leger optredon, tie vrygesleltle broeder behoort echter hij de aiinvullingsreserve sub b genoemd. (W. 70-78). De landweer moet do schutterij vervangen .Met do vorming van do landweer wordt beoogd eene troepenmacht te ver klagen, tlie do tegenwoordige schutterijen, in hare bestemming als reserve van hot leger, met voordeel eal kunnen vervangen. De redenen waarom tie schutterijen voor hut aangeduide doel minder geschikt tijn, moeten alzoo leulun tol liet stellen van den ciseli, dat de gebreken, die de rege ling vun tie srlmlterycn kenmerken, by ito inrichting van du landweer wordon vermeden tui dal Uitn laalsgenoenidu do voor huur weggelegde taak met ver trouwen moot kunnen worden opgedra gen. Wordt aan deun ciseli niet ten volle voldaan, dim sou de nieuwe wet telijke regeling van den militairen dienst- plicht, strekkende tut oploseing van het :oo dringende vraagstuk der hervor ming en uitbreiding van de levende strijd krachten, geacht moeten worden op een der voornaamste punten, waarvoor tij aan de orde is gesteld, te falen." 1) (M. 30). En wilt leest men dan over die regeling. lo. Eon vierde lot eon vijfde der land weer is in acht jaar tyd muur 3 muun- don geoefend. (M. 31). 2o. De landweermannen zijn nu ex piratie vun uctiovon dienst over 't gu- heiilo land verspreid en zyn niot uilen woonachtig in het district, wuaruit hun Imluljon gevormd wordt. (M. 32). 3o. De landweer wordt in zyn vijf jarigen dienst iu liet geheel muur 14 dagen geoefend. (W. 226). lo. Voer het kader der landweor zyn niet aanwezig do bonoodigdo le en 2e luitenants. Men hoopt dat daartoe ver schillende ontwikkelde en bosclioafde jongelieden voor te gebruiken zullen zyn, (M. 27) en ook op gepentionneerde of- lleieren, (M. 35). Wellicht zullen er ook vun 't teger beschikbuur zyn. (M. 35). W|) eursleeeren. FEUILLETON. r opgewonden t opmerking zijner De reddende engel 1) .Dat is alles goed en wel. maar ik heb geen tyd om daarop te wachten. Je kant by ons blijven, met ons eten en beboelt ook geen koolljes meer te rapen, maar je moet dagelijks uit bedelen gaan, tot je een halven gulden t'huis brengt, hoor je, dagelijks een balven gulden I" .Dagelijks een halvcn guldenzuchtte bel kind, .hoe zal ik dat by elkaar krijgen?" .Dat is jon zaak". .Haar oom Weepers, ik weet niet hoe dat welgestelde burgers zullen mjj dat niet laten verdienen." .Wie praat van werken en verdienen bede len zeg ik je En nil kort en goedje weel wat ik je gezegd heb, tui daarbij blijil het." .Haar vader," kwam Josef tusschen beide, .waarom verlang! gij tiet onmogelijke?" .Geen woord meer, luiaardschreeuwde de vader terwyl hjj met de gebalde vuist op de vermc'mde latei sloeg. ,I.aat Treosje mei rust," zeide de vrouw, ,en maak toch zoo'n spektakel niet, de buren zouden denken, als ze dat lawaai hooren, dat je weer dronken bent" hardvochtig niet zjjn. Mjjne handen z|jn blauw en mijne vingers stiil van de koude, omdat ik heb en nu heb ik zoo'n honger, o, stuur mij zoo niet voort." vroren handjes naar hem uit, ,Er uit, huichelaarster I" riep hü, .er uil, zeg ik, en kom niet weer zonder geld over mijn drempel, bedel, sleel of .Aeh, oom, Itebl ge dan volstrekt geen mede lijden. hebt gij geen vaderhart?" .Wat? Durl jij mij ook nog verwjjlingen lo doen Bit mijne oogen, of De opgeheven band dreigde loodzwaar op hel meisje neer t« vallen, maar zoo snel als een opgejaagd stuk wild sprong Jozef lussclten beide, hield zyn vaders arm legen en riep: .Haar slaan zal je niet!" Als je ranselen beter tegen." Woedend greep Wesper zyn zoon aan, en na hem onbarmhartig eenige slagen toegebracht te hebben, welke zonder uiting van pijn verdrogen werden, slingerde bi) hem In oen Itock der kamer, waar bjj verdoofd bleef liggen. De moeder snelda toe om bem te helpen, en der koelde aan hel armzalige huisraad dat in stukken en scherven door de kuiner roltle.! Do buren, aan zulke slamljes gewoon, sloor den or zlclt volslrekt niet aan. Nadat allen wol h|) onder handen kroeg kort cu klein was ge slagen, raapte Wesper hel korlje op, datTrsesJe om in de eerste kroeg do beste het te verkoo- pon voor oen glas brandewijn. 11. Traesje was niet geboren in die ellende, waarin z(j nu verkeerde: hare ouders waren tamelijk welgestelde burgerlieden. Antoon Speller,s een kunstdraaier huil In Antwerpen mal zijn voormnligen kameraad Krans Veldmena eon compagnieschap aangegaan, spoedig kanden z(j met moeite hunne klanten hoe meer zij verdienden, doste groolor word hun vljjt, en hel tijdstip scheen niot ver af le Helaas I dit schoone vooruitzicht mocht niet vervuld worden, ten minste met Antoon SpeUena niet, tlie, hoewel een door en door braaf meuscli, leed aan het gebrek van vele werkliedenhjj was namelijk zeer eigenzinnig. Eons ontstond er een geschil tusschen de twee werkgevers, dat door wetlorz|jd«eh toege ven gemakkelijk uil tien weg liuil kunnen ge ruimd worden. Belden wilden editor gelijk hebben en zoo ontstond uil dal geschil een vriendscliapsbreuk, die de ontbinding der com pagnieschap ten gevolge had. teder trachtte nu tie klanten voor zich te behouden door ver mindering van prijzen, lielyaon eclilar zoo ver ging dat een ran heidon de concurrentie mooat opgeven. Dit lol trof Antoon, 'lie, getrouwd zijnde, eene vrouw en drie kinderen le onder houden Itud, lerwjjl Frans als vrygnzsl aim-Ida voor zich zeivon Ie zorgen had. Bovendien stelde Frans alle middelen in list wsrk om zjjn voormnligen vriend Ie gronde le rieliton, en dal gcluklo hem In weinig meer dan een jaar, bootton van hel gozinde weinige bestellingen dan voordeel unit, omdat ItU z|)ne prUzen niet Itoogor kon stellen den Kranszoo verviel An toon lol armoede. Toclt kon hü cr niot toe be sluiten, weer als knecht le gaan werken, waar hjj eens baas was. Krans kende ijjnen toestand en liet hom werk uunblodun legen een daalder werkloon per dag. Dit boosaardig aanbod bu- slialo over liet lid Vun den arinen mail. HU ver kocht de weinige have, dia hein nog was over gebleven en verliet Antwerpen om elders ziiit onderhoud le gaan zoeken. Krans was dus op gnmakknljjke w(Jzo zjjn aanzien. Spoedig dtuirua huwde lt(J mot eene wees, die tachtig duizend gulden ala huwelijks gift medebracht, en nu kon lt|j door groot* inkoopen goede zaken maken. Jaar uit, Jaar in vormasrdertls zjjn rijkdom en in zijne werk plaats hield h|j veertig knechts aan hel werk. En loeit wes hjj niet gelukkig. Sedert hel ver trek ven zjjn vroeg'eren vriend pjinlgdo hem eene geheime onrust, an d* gedachte, dat h|| dien lol den bedelstaf gebracht bod, drukte hein loodzwaar op zj|u geweien. Anloon wua naar Bi uteel gegaan, waar hjj ua verloop ran een week er in slaagde werk te vludan hjj oun kunstdraaier. Hul loon waa ga ring, muur de vljjlige vrouw wist door gepast* zuinigheid er mede rond to komea sn zjj huur den iu oen voorstail oen kleine doch nette wo ning. Do twee oudslo kinderen Adolf en Tree*)* bezochten de school, torwjjl het kleinst* hjj moedor thuis bleef. Zoo brachten l|) vjjf ge- •ehlcr vonden do werklieden do fabriek geslo ten. De eigenaar, die beduidende verliezen gi lden had, wa* voortvluchlig. Anloon wae dut wedor broodeloos on zocht overal om werk, 1848. Do i veel. Dal geechiei Antoon zag zlclt met tie zUnen aan de blttarel* artnoude ten prooi, Treetje en Adoll moesten dn school verlaten. De eerst* dl* nu bjjna twaalf Jaren telde kwam hjj een* modiete, en kreeg wekelijks oen Italven gulden, terwjjl Adolf, die in een boekwinkel ale loopjongen geplaatst werd, alle zaterdagen een gulden thuis bracht. Maar dit geringe kon de armoede niet builen de

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 1