Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 46. Zaterdag 14 Februari 1891. Vierde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eeinnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie meenden: Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advertentién: Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer Correspondentie!: en Advertcntien rnoele vóór li ure nnn hel buretiu bezorgd zjjn. uiterlijk Vrijdagavond Petrus Mathias Snickers, AARTSBISSCHOP VAST UTRECHT. hu is prelaat van Z. H. paus leo XIII, assistent-bisschop bu den padselhken Ain de Geeetelijkheid en de Geloovigen vu om AsrMbiidom, Meligheid in den Heer. Ten einde ons de Veertigdaagsche Vaste, die heden wordt aangekondigd, met opgewektheid te doen onderhouden, vermanen ons de H. Vaders, met het vasten de overweging der Lijdensgchei- men te doen samengaan, en den Heer dikwijls in den geest te volgen op Zijnen Lijdensweg. Hel zal dan ook niemand ongepast voorkomen, dat Wij, bij den aanvang van den heiligen tijd, een woord spreken over de devotie, welke bij uit nemendheid geschikt is, de overweging van het Lijden te bevorderen, en die daarom, onder den titel van Kruisweg oefeningen, zooveel mogelijk door de Opperherders der Kerk wordt aange moedigd en begunstigd. De eigenljjke weg van smarten is, gelijk wij weten, de weg langs welken de Verlosser, toen Hij de gerechtszaal van Pilatus verliet, met Zijn Kruis bela den uitging naar Calvarië, waar Hij tusschen twee boosdoeners stierf voor ons. Van den Kruisweg zijn de dusge- noemde statiën, die in onze kerken of op andere plaatsen worden opgericht, eene voorstelling. De twaalf voornaam ste gebeurtenissen van den eigenlijken Kruisweg, en daarbij gevoegd de afne ming van het kruis en de begrafenis des Verlossers, worden in eene reeks van veertien statiën voorgesteld, en zoo bezoeken dan de geloovigen deze veer tien statiën in den geest, als of zij den eigenlijken weg van smarten volgden, dien onze Goddelijke Verlosser heefl afgelegd. Het kan naauwelijks noodig zijn te onderzoeken, welke de aanleiding was tol deze heilige oefening: om deze te leeren kennen, zou de vraag voldoende wezen wat ieder van ons gevoel!, wanneer hem gesproken wordt over den Lijdens weg. De plaatsen, waar de Godntensch, den Hemel met de aarde verzoenend, zoo vele smarten heeft verduurd, daar aan denkt men niet, zonder dat het hart met heilige aandoening wenscht, ze le mogen zien en daar de oneindige liefde van den Verlosser te overwegen. Als wij ons dus de eerste geloovigen, de leerlingen voorstellen, die getuigen waren geweest van het Lijden -.les Ilee- ren en het geluk hadden, niet verre van de heilige plaats te zijn verwijderd, dan moeten wij het redelijkerwijs er voor houden dat dezen, op den weg van smarlen, dikwijls hunne gevoelens voor den Verlosser zullen hebben uitgestort, en dat hel voor hen eene ware behoefte was aldaar de Lijdensgeheimen le over wegen. En inderdaad wij zien dit door de overlevering volkomen bevestigd. De Moeder, die haren Goditelijken Zoon volgde, toen Hjj Zijn kruis dru gend opging naar Calvarië, de Moeder, die onder liet kruis van haren Zoon gestaan en met Hem geleden heeft, Haat vooral ziet men na de Verrijzenis op de heilige plaatsen vertoeven, die door het Lijden waren geheiligd en, niet slechts nu en dan, maar dikwijls, inaar gedurig, zegt de H. Paus Leo, bezocht Zij dezelve; daar overwoog Zij de smnrlcn van haren Goddelijken Zoon. En als wij mi Maria, met innigen eer bied voor den Kruisweg bezield, gedu rig de voetslappen zien drukken van den Verlosser, openbaart zich dan niet van zelf in hetgeen Zij deed, de geschie denis der eerste geloovigen? Zij toch die van den beginne af de schreden der leerlingen heeft geleidZij, wier voorbeeld, van den beginne af, regel van gedrag was voor de Christenen Zij moest, het kon niets anders, bij haar bezoek der heilige plaatsen, dikwijls omringd zijn van hare kinderen. Toch kon het niet aan allen gegeven zijn, nabij den heiligen Kruisweg te ver blijven. De Kerk moest worden ver breid „gaat onderwijst alle volken, gij zult Mij getuigen zijn tot aan het uiteinde der aarde" naar dit woord des Heeren gaan de Apostelen uit, om ook aan hen, die verre waren, het Evangelie te verkondigen, en weldra verrijzen onderscheidene kerken op groo- len afstand van Jeruzalem verwijderd. Hoe zullen deze doen blijken van hunne godsvrucht voor den Lijdensweg? Het antwoord geeP. reeds de H. Hieronymus in zijne gedenkschriften over het Heilige Land; want zoodra daarin het bezoek der heiligdommen tei sprake komt, maakt hij de bemerkingwij zouden te langwjjlig worden wanneer wij verhalen wilden van de Hemelvaart af tot op onzen tijd hoeveel Bisschoppen, hoeveel martelaren en Leeraars den tocht aanvaardden naar Jeruzalemzij zouden immers hebben geineend minder in godsvrucht en wetenschap te zjjn, indien zij verzuimden den Verlosser te gaan aanbidden ter plaatse waar, van de hoogte des Kruises, de glans van het Evangelie het eerst heeft geschitterd. Maar wij antwoorden niet voor de eerste jaren des Christendoms alleen te allen tijde werd het door den ge- loovige als een uitstekend voorrecht go- acht, op de plaatsen-zelve te mogen overwegen en aanbidden, waar hel Ver lossingswerk is voltrokkenen de ge schiedenis der pelgrimstochten is altijd dtiar, om te doen zien, dat inderdnud, van eeuw tot eeuw, ontelbare Christe nen, van iederen stand en rang, zijn gaan licdcrkniclcn op den gi zegenden Lijdensweg. Uit alle oorden der wereld zond hen de Christenheid, terwijl voor diegenen, wier godsvrucht slechts vun voire de heilige plaatsen kon begroeten, onder goedkeuring der Opperherders als een geestelijke pelgrimsoelëriing werd geopend, oen zinnebeeldige Kruisweg namelijk, waarop wij ons van afstand tot alstand alles voorstellen, wat de Verlosser, op den weg van smarten en op Calvarië, heeft geleden, totdat Zijn heilig Lichaam in het graf werd neder- gelegd. En deze oefening nu wordt ons door de Pausen op bijzondere wijze aanbevolen, omdat zij allerheilzaamst voor ieder onzer, en ongetwijfeld hoogst welgevallig is aan den Verlosser. Indien wij de Heiligen vragen, waar zij hij voortduring kracht vonden in de bekoring, en den moed om zooveel voor de eer van God le doenlangs welken weg zij tot de volmaaktheid zijn geko men, dan wijzen zij ons op den Calva rieberg, op de onuitsprekelijke liefde ons aldaar door den Verlosser betoond. Er bestaat, getuigen zij eenparig, geen werk- dadiger middel, tot genezing onzer ziel, tol zuivering van onzen geest en om ons hart door dankbare liefde voor God te ontvlammener bestaal, zeggen zij, voor dat alles geen krachtiger middel, dan de aandachtige beschouwing van hel lijden en den dood des Heeren. Het is door de overweging dier gehei men, dat de mensch de waarde leert begrijpen van zijne ziel, met ernst leert arbeiden aan het werk zijner taligheid die overweging leidt ons langs den koristen weg, tot die deugd, welke alléén voldoende is de liefde voor den Verlos ser en vandaar, dat de Heilige Schrif- I tuur ons allen die heilige oefening aanbe veelt als een wapentuig waarmede de Christen steeds omgord moet staan in den geestelijken strijd. Christus heeft voor ons geleden, zegt de Apostel, wapent ii dus met deze gedachte, wapent u met do overdenking van het lijden en den dood des Heeren, en ziedaar gij zult, zooals de Heilige Franciscus van Sales spreekt, van den dood der zonden be vrijd blijven. En inderdaad, niemand twijfelt er aan, of de overweging van 's Heeren Lijden blijft een der voornaamste oefe ningen in de Kerk, een der belangrijkste ieder v, En d orlieu devotie welke op bijzondere wijze geschikt is, ons met die betrachting te doen bezig zijnwant dal is werkelijk de oefening van den heiligen Kruiswegzij leert ons meditceren, zij vergemakkelijkt en bevor dert de meditatie, Waar zij in gebruik is openbaart zich meer en meer die ware eerbied voor het Lijden des Zaligmakers en dat is de reden waarom de Pausen de Kruisweg-oefeningen niet slechts goedgekeurd maar ook de schuilen der Kerk, de rjjjtste gunsten er mirt hebben verbondenimmers, krachtens onder scheidene Brieven en Conslituliëu worden aan ieder die met de vcrcischle gestel tenis de heilige oefening houdt, gelijke aflaten (ook tncvoegelijk nan de geloovige zielen) geschonken, als zij verdienen, die de eigenlijke gezegende plaatsen te Jeru zalem bezoeken, Maar laat Ons dan ook, naar het voorbeeld en overeenkomstig den wensch der Pausen, de eerbiedwaardige Kruis weg-oefening aan uwe godsvrucht aan bevelen, inzonderheid gedurende de hei lige veertigdaagsche Vaste die, op bij zondere wijze, aan de overweging van het Lijden des Zaligmakers is toegewijd en waarin wij naar vermogen aan dat lijden hehooren, en gelijk ik vertrouw, ook wensehen deel le nemen. F.ri daar om spreken Wij op dit oogenblik niet verder over de onthouding die ons is voorgeschreven en andere hoetewerken in het bijzonderwant wie dien heili gen wensch koestert, zal van zelf er voor bezorgd wezen, den veertigdaag- scheri Vuslc-lijd te doen zijn, wat hij waarlijk voor ieder onzer, zijn moet, een lijd van meer dan gewone versterving, meer dan gewone oftervaardigheid. Onderhouden wij iutusschen, en ver sterken we meer en meer onze gevoe lens van liefdevolle gehechtheid aan de Heilige Kerk en haar dierbnarOpperhoofd. De strijd, dien de Kerk bij voortduring te strijden heeft, kan allermoeilijkst zjjn, doch de Goddelijke Stichter blijft met haar. Wij weten dat zjj een hooger levensbeginsel bezit, dan alle menscbe- lijke instelling. Ons gebed voor haar blijft derhalve een gebed vol van ver trouwen op Hem die machtig is en weet, wanneer Hij opstaan en aan de zee en de winden gebieden moet. Wij verzoeken u tevens, vurig te bljj- ven bidden voor onzen Heiligen Vader don Paus, wien de last drukt van alle Kerken, wiens arbeid bjj voortduring uls liovenmcnschelijk is. Smeeken Wjj ook Uod bijzondcren zegen af voor het zwaar beproefde Vaderland en inzon derheid voor Hare Majesteit onze jeugdige Koningin, en de Koningin Weduwe Re gentes van hel Koninkrjjk. Krachtens de üns daartoe, door den Apostolisehen Stoel, verleende volmacht, geven Wjj U, ook dit jaar, dezelfde Dispensation in de Kerkelijke wetten van out houding, welke in het jaar 1889 gegeven waren, onder dezelfde voorwaar den welke Dispensaliën door de Eer- wuarde Heeren Pastoors en Rectors, als nuar gewoonte moeten worden bekend gemaakt. En zal deze in alle tot Ons aartsbisdom behoorende kerken, alsmede in de kapel len, waarover Rectors zijn aangesteld, op den Zondag Quiiiquutjmma op de ge- i bruikclijke wijze van den predikstoel worden afgelezen. Gegeven te Utrechl den 2 Feb. 1891. PETRUS MATHIAS, Op last van Z. D. Hoogwaardigheid H. van de Wetering, Secretaris. BUITENLAND. Omtrent de nieuwe reisplannen van Keizer Wilhelm verneemt men, dat niet Z. M. alleen, maar do geheele keizerlij ke familie een bezoek gaal brengen aan Engeland. Hjj hoopt er met de Keizerin en de kinderen dezen zomer een tien tal dagen door te brengen. Reeds nu is een koerier tiezig om de noodige schikkingen te maken. Het keizerlijk ge zin denkt hij deze gelegenheid de voor naamste fubriekplautsen te bezoeken. Graaf Alfred Vou Schlieffen, opper- kwarlicrineester en luitenant-generaal bjj het Duilsche leger, is, in plaats van FEUILLETON. De reddende engel 3) Daar verscheen in '1 begin van 1849 alt een bloedige geesel de cholera. Geheele geiinneo in dit achlerbnort eerden er door aangetast en •tierven oiL Op een morgen werd ook Antoon aangetast, en, voordal het avond was, was er van sijn gezin nog maar één in leven, namelijk De buren beraadslaagden wat er voor haar te doen was. Wespen sloeg voor, de wees tot de oveiige nalatenschap der oudera liet Om dat nu in de woning van Wespers, waarin slechts drie personen woonden, de meeste ruimte was, werd er iu dien zin besloten, en men zeide aan Trees je, toen alias in orde was, dat eg zich gelukkig mocht noemen, zco spoedig een onderdak gevonden te hebben. Zjj zelf echter was alles behalve gelukkig met die schikking, want zjj was bang voor Wespen, die zoo dikwijls dronken voorbij baar huisje was gegaan, en dan altijd zoo woest tierde en vloekte. Toen zjj eenmaal in Wespen woning kwam, waa zjj spoedig bevriend met moeder en zoon. Zjj hielp de arme vrouw in de huiselijke be zigheden en sprak baar van gedulJ, hoop en •rergeviug aan Gods H. wil. Zoo werd deze meer sa meer vatbaar voor betere en eJeler gevoe- b j inet behulp van Treesje het lezen leerde en suelle vorderingen maakte. Hjj toonde zich op zjjn manier daar dankbaar voor, doordien bjj het zelfs waagde tegenover zjjn ruwen vader bet meisje te verdedigen. Zoo vriendelijk Josef en zijne moeder jegens de arme wees waren zoo ruw en boosaardig gedroeg zich Wespers. Nadat hij de meubeltjes en verdere bezitting harer ouders verkocht en de opbrengst aan drank verteerd had, be- baar slechts met tegenzin in zjjn huis. Naai werk had zij niet meer. niemand wilde haar als bewoonster dier acb'erbuurl meer werk toe vertrouwen; toen moest zjj de straat op om kooltjes nil de asch te -.oeken. Bracht zjj haar korfje vol thuis, dan wi s zjj welkom, zoo oiet, dan was zjj steeds aan eene ruwe behandeling van den kant van Wespers blootgesteld. Zoo als wjj boveo gezien hebben, werd zjj onmee- doogend de deur oitgezet. ni Schuw en doodeljjk verschrikt liep Treesje dé straat langs. Eerst aan den hoek der straal waagde zjj het om te kijken, om zich te ver gewissen, dat zij niet achtervolgd werd. Zjj bemerkte niemand, en de vrees voor mishandeling moest spoedig wijken voor het gevoel van honger Met de eene hand leunende legen de muur van een huis en de andere vast op haar bart gedrukt, als wilde ijj hot heftigs kloppen daar zonder deze vraag le kunnen beantwoorden, zonder te weten welken weg zjj zou in slaan, sleepte zjj zich voort naar de Iioofd- buurten was, zoo levendig was hel daar. Dag en nacht duurt daar liet leven en vertier voort Alle khssen der samenleving zgn daar verte genwoordigd. Toen Treesje deze straat inliep, ontwaakte zjj als uit een droom, zij wreef zich de oogen en keek als verwonderd naar de voorbijgangers en de huizen, waar de lampen reeds helder brandden. Het was vjjf uur namiddags, de gaslampen werden reeds aangestoken. Waarheen nu? nerde het arme kind zich, dat het niet wagen moest om zonder een halven gulden l'huis le komen. Zjj zou dus verplicht zjjn om in do open lucht te overnachten ol om zicb bloot te stellen aan de mishandelingen van den onge- voeligen man Waar zou zjj dal geld ophalen Bedelen kon zjj niet, en al bad zjj ook be- zou haar toch ruw afgewezen hebben. Stelen, had Wespers gezegdDan liever sterven, dacht het kind. In gedachten verzonken kwam zjj voor een wynhuis, waaruit vrooljjke stemmen baar in 't oor klonken. De gasten schenen bjj het ge zang te dansen en zich bjj wjjn en bier te goed .Daar is overvloed en prei", zeide Treesje bjj zich zeil, .en ik ben zonder onderdak hongerig en door koude gepjjnigd. Als ik daar eens heen ging! Do gelukkige nieiischco moeten de ellen de wel op nijjn gezicht kunnen lezen, en zullen mij wel van hunnen overvloed iets meedeelen. Misschien gelukt het mjj een halven galden te Toen zü op 't punt stond de herberg binnen te gaan, zag zjj een politieagent er naar toe gaan en zjj liep weg, de straat langs, want de politie ïs zoo streng tegen bedelaars en straat slijpers, bijzonder des avonds. Radeloos bleef liet kind slaan. Soerpeuder werd de koude, knagender de honger. Arm Treesje, wal moet gjj nu aanvangen? Plotseling vloog er een glimlach over de blee- ke treLken vun bet kind. .Daar zal ik rust en troost vinden", zeide zij. En zoo spoedig de half veretjjlde voetjes haar dragen konden ging zjj het kerkplein op, en innenlreden. Deze is geslo Ontmoedigd eo afgemat zonk Treesje aan de ingangsdeur op hare knieCn neer. .0 Godwie zal zich mijner ontfermen I" zuchtte xjj, leunde hel hoofd legen de gesloten deur, vouwde de handjes, sloot de ocgen en bleet bewegingloos liggen. „Een wagen 1 gauw een wageD hier, voor zg geheel verstijft!" Een beer vprak deze woorden lot een politie agent; hij wilde bet kind mede nur buis ne- Hel was een medelijdende, weldadige man. IV Toen Treesje de oogen weer opende bevond zjj zich op een canapé voor can helder bran denden haard. Zjj keek verwonderd om; alles wat zg zag getuigde van rijkdom en pracht. Naast baar stond de heer, die baar op de straat gevonden had en een bejaarde dienstbode maak te een lekker maal gereed. .Waar ben ik?" vroeg Treesje bedeesd. .In goede handen, kleine," antwoordde de ODbekende. ,Gg waart langen tgd bewusteloos," zeide de dienstbode; .waar dachten je ouders aan, toen zjj je met zoo'n koude in zulke dunne kleertjes „Ik heb geone ouders meer," snikte het kind, lerwgl zij weenend het hoofd op hare handen liet vallen. .Maak het kind niet treurig, Dora," zeide de heer, .laat het wat rusten." Dora werd als oude dienstbode geacht ali vrien din des huizes. Zjj verdiende alle achting en vertrouwen. Toen zü haren heer met de arme vondeling zag aankomen, had zg op diens mild dadigheid gemord. Hoo was bet toch mogelgk eene bedelares van de straat op te rapen en in huis le brengen? Wie weet by welk soort van menschen het meisje thuis behoorde Misschien was zg wel afgozonden door eene dievenbende! (W<n-ét tenótgd)-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 1