Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 50. Zaterdag 14 Maart 1891. Tierde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn. Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eenines, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATEBDAGt. Abonnementsprijs par drie maanden: Franco per postf o,4l Afzonderlijke nummersf 0,0! BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prije der Advertentlin: Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer Eene teleurstelling. II Slot. De reis van Keizerin Fredcrik heeft dus haar doel toenadering tusschcn Frankrijk en Duilschland geheel gemist. Dit komt nog duidelijker aan den dag als men in aanmerking neeint, hetgeen het Berliner TageUalt vermeldt, dat de Duitsche ambassadeur tijdens het be zoek van de Keizerin aan Parijs, den Franschcn Minister van Buitenlandsche Zaken, Ribot, heeft te kennen gegeven, dat het bezoek der Vorstin waarschijn lijk de laatste poging van Duilschland zou zijn, om als vriendelijk nabuur met Frankrijk te leven. Als dit zoo is, dan zou men de gevolgtrekking kunnen ma ken, dat de verhouding tusschen beide Staten in de toekomst wel eenige be- zorgheid inboezemt. En toch kan hier volgens onze mee ning van ongerustheid omtrent de poli tiek tusschen de Fransche en Duitsche Regeeringen geen sprake zijn. Wel heeft keizer Wilhelm zijne verontwaardiging doen blijken door aan den Stadhouder van Elzas-Lotharingen te gelasten van elke verachting bij de toepassing der grensbepaling af te zien, maar dit feit is van te geringe beteekenis, om ernsti ge verwikkelingen uit te lokken. En een krachtiger optreden tegenover Frankrijk zal wellicht van hem niet te vreezen zijn. De grond tot die veronderstelling ligt in den zoozeer gewijzigden politiekcn toestand in Europa. Duitschlands Keizer heeft gewichtige redenen om eene toena dering met den erfvijand zijns Rijks te be werkstelligen. De kentering toch in de Europeesche politiek zal ongetwijfeld zijne aandacht in bijzondere mate heb-' ben getrokken. Hoe toch is de toestand in Italië gewijzigd sinds Wilhelm II voor nog geen twee jaren onder gejubel te Rome werd binnengeleid, om als bondgenoot te worden gehuldigd. Het waren de dagen waarop de jeug dige monarch in lichtzinnige vermetel heid Rome onaantastbaar verklaarde de dagen waarop de Keizer van een machtig Kijk de hand ging drukken van een Crispi. Die dagen zijn voorbij, waar op hij aan het verarmde Italië zijne wenschen te kennen gaf ten opzichte van het in te richten leger; wenschen, die als bevelen door een Crispi werden uitgevoerd. De gedragslijn der Bondstaten werd toen vastgesteld, alsof Europa's toekomst alleen aan hunne handen was toevertrouwd. Geheel anders is de uitkomst geweest, dan men zich in waanwijzen hoogmoed had voorgesteld. Nauwelijks toch waren de lichten uitgedoofd en het vuurwerk uiteengespat, die ter eere des Keizers te Rome ontstoken werden, of de kreten der ontevredenen en de zuchten der ver armde onderdanen des Lands werden met vernieuwde kracht of verbitterde smart vernomen. En thans Crispi, de ziel van hel Bondgenootschap met Duilsch land, smadelijk door hel Italiaaiische volk, dat hij al verder ten ondergang heeft geleid, van zijn standpunt neergcrukt, en aan de verachting prijs gegeven. En juist het Bondgenootschap hcefl hel mees te tot den val van dien dwingeland bij gedragen. Terstond na den val van Crispi werd Keizer Wilhelm genoegzaam te ver staan gegeven, dat hij op Italië als Bond genoot niet meer etcunen kan. Het Itali- aansche leger moet belangrijk worden, ingekrompen, en de finanticele toestand des Rijks wordt als wanhopig geschetst. Uit het volk gaan stemmen op, en deze vinden zelfs gehoor bij de regeerings- bladen, om het Bondgenootschap te doen eindigen. Het programma van het nieuwe Ilaliaansche Ministerie spreekt van be zuinigingenen aanknooping van vriend schapsbetrekkingen met Frankrijk, die al leen het zoogenaamde „Eéne Italië" kun nen ten goede komen. Ziehier, naar het ons wil voorkomen nog al gewichtige redenen, waarom Kei- Wilhelm toenadering zoekt hij Frank rijk. De kracht, welke Duilschland tegen over den gehntcn nabuur, waarop wel eer verschillende stralen koud water werden afgezonden, voorheen kon ont wikkelen, bestaal niet meer. Want r.iet alleen zal, bij evcntueele verwikkelingen tusschen beide Staten, Duilschland den steun van Italië moeten missen, maar zelfs is het nog onzeker welk eene hou ding laatstgenoemd Rijk bij een oorlog tusschen Frankrijk en Duilschland zou Zoo weet de Goddelijke Voorzienig heid te allen tijde menschelijke bere keningen, hoe listig ook opgezet, geheel te verijdelen. Italië en Duilschland hei de stneekende om de gunst van hel in 1870-71 zoo diep verslagen Frankrijk, wie had zoo iels slechts enkele jaren geleden durven voorspellen. Italië met hel uicrkteeken van Gods wrake op hel voorhoofd gedrukt, zoekt in zijne wan hoop redding, waar het niet te vinden is. De tijd schijnt niet verre meer, waar op eene geweldige catastrophe de straf over haar zul voltooien. De bezuinigin gen, welke men, door nood gedwongen, moet invoeren, zullen duizenden ambte naren broodeloos inaken, die zich voor heen als kruipende dienaren van den Staal lieten gebruiken, maar nu de rijen der ontevredenen en belagers van het gezag zullen vergrooten. Met Duitschland is het voorzeker, God zij dank, veel gunstiger gesteld, maar toch is uitnemend staatsbeleid noodig om ook den binnenlandschen vijand het socialisme te beteugelen, dat ook daar reeds krachtig begint te knagen aan de fundamenten van den Staat. Daarbij beseft Duitschlands keizer te juist, dal zijn Rijk zich bevindt tusschen twee Staten Rusland en Frankrijk die als natuurlijke Bondgenooten, op Duitschlands ondergang zijn belust. Nu het Duitsche Rijk zich meer en meer gëisoleerd begint te gevoelen is het wel de ware weg om door vriendschaps betrekkingen met het buitenland de ge varen des Rijks te neulraliseercn. Van daar dat bij cenig nadenken de onslui- mig«uitvallen van enkele Duitsche bla den tegen het zoo prikkelbare Fransche volk, dat levens op zulk een zware proef werd gesteld, zeer te betreuren zijn. Im mers om vrienden te verworven is veelal een lang tijdperk noodigvijanden ma ken is daarentegen soms het werk van een oogenblik. Voor Keizer Wilhelm, die met de beste bedoelingen bezield eene betere verstand houding tusschen zijn Rijk en de Fransche Republiek wenscht te verkrijgen, is het resultaat dor reis van Keizerin Frederik eene niet geringe teleurstelling te noe men. De onhandigheid van een deel der Duitsche pers heeft het zijne bijgedragen om de bitterheid dier teleurstelling te ver- hoogen. Voor een Von Bismarck en enkele bestrijders der keizerlijke politiek was hol een waar genot, om als warme ver eerders van Duitschland te kunnen po seeren, maar inel geen ander doel dan op geniepige wijze den Keizer in zjjn stre ven te bemoeilijken. Toch meenen wij er niet aan te moeten twijfelen of hel eenmaal opgezette plan des Keizerseene betere verstandhouding tusschen Frank rijk en Duilschland te verwezenlijken, zal met energie door hem worden na gestreefd. BUITENLAND. De Katholieken vail het Fransche de partement Het Kanaal hebben een katho liek program opgesteld, dat klein van omvang, maar niettemin zeer duide lijk is. Het luidt uldus: ,Het doel van de Vereeniging der katholieken is alle katholieken, zonder onderscheid van partij, te omvatten. Zij die zich hierbij aansluiten, verbinden zich, met de meest volkomen toewijding en zonder persoonlijke eerzucht de groole katholieke zaak te dienen. Zg zullen vooral trachten te verkrijgen De vrijheid der Kerk; De afschaffing der laïcisalie wetten en van den krijgsdienst der geestelijken De terugkeer der Zusters in de gast huizen Ten slolte zullen zij, zoo mogelijk, voorlaan den candidaton een katholiek en seller]) belijnd program voorleggen, om alle dubbelzinnigheid te vermijden." Aan dit program heeft de Universajjn volle goedkeuring gehecht. In eene vergadering van katholieke journalisten heeft Z. Em. de kardinaal aartsbisschop van Reims, Mgr. Langénieux twee groote gebeurtenissen aangekondigd, die in de wereld der Fransche katholieken een machtigen weerklank zullen vinden. In de maand September van dit jaar zal onder zijne leiding een pelgrimstocht naar Rome plaats hebben van twintig duizend Fransche handwerkslieden. En in het jaar 18% zullen alle Fran sche bisschoppen hel veertiende eeuwfeest vieren van den doop van Clovis te Reims als liet huwelijk van Frankrijk met de II. Kerk. Dan zal daar een nieuwe doop belofte afgelegd worden, niet enkel door de bisschoppen, maar door millioenen Franschen, die een pelgrimstocht zullen gaan ondernemen naar het graf van den grooten heiligen bisschop Remigius. Op de interpellatie in de Fransche Kamer over het verbieden der wedden schappen bij de wedrennen, heeft de Minister van Binnenlandsche zaker, Con- stans, geantwoord dat hjj b\j het verbod zijne voorgangers en het parket had geraadpleegd, en eenstemmig was men van oordeel, dat eene erkenning van het verlof tot wedden niet aangaat. Met groole meerderheid besloot de Kamer van deze verklaring acte te nemen en over te gaan tot de orde van den dag. Om te voorkomen dat op de renbaan van Auteuil Zondag weddingschappen werden gesloten, was een sterke macht van politie en militairen op de been. Alles is evenwel kalm afgeloopen. De bookmakers en de mannen van den pari mutuel waren niet verschenen. Ook was er betrekkelijk heel weinig publiek, waar toe de aanhoudende regen wel zal hebben bijgedragen. Er hebben slechts drie paar den geloopen. Er waren wel vele inge schreven, doch hunne eigenaars hebben wegens het verbod der weddenschappen zich teruggetrokken. In de bijeenkomst der centrale sectie heeft de Belgische Minister president, de heer Beernaerl, Dinsdag medegedeeld, hoe de regeering denkt over de herziening der grondwet. Wat art. 37 der grondwet betreft, stelt de regeering voor, een onderling accoord te zoeken tusschen de linker- en de rechterzijde, over den FEUILLETQII. Uit vaders jongelingstijd. Hgn veertienjarige broeder Frederik, bel tien jarige Leenlje en ik, de oudere in jaren bedden de gewoonte aangenomen jaar uit jaar in des wacbten op de terugkomst van vader, om, als b|j den hoek der straal omsloeg, hem storm achtig te gemoet te ijlen en hem dan te begroeten. Op een wonderschoonen Heiavond, toen de ton reeds achter de tegenover ons liggende buizen was gedoken, stond ik weder op bem wachtende op mjjn gewone plaatsje en zog de kleine boogie af, waarop ons huis stond. In zul ke oogenblikken van verwachting was ik steeds een beetje zenuwachtig: bet was mjj eene ge woonte geworden, uit de houding en den gang van den lieven vader terstond te kannen op merken, hoe het innerljjk met hem gesteld was. Hoe dikwjjls gebeurde het dan niet. dat tranen mjjn starenden blik verduisterden, wanneer de hooge, indrukwekkende gestalte van den onge veer zestigjarigen man als gebogen scheen van den last der zorgen, die tjjne moeilgke betrek king hem bezorgde; dan gevoelde ik, dal hem zorgen drukten, die het mjj onmogelijk was Heden echter kondigde mg de eerste blik, die ik op hem wierp, dat er iets beel bijzonders geschied was. Hg stapte zoo snel en opgewekt - rechl- voorl, hg droeg hel edele, dooi ken nog rgkelgk versierde hw op. dal ik luid jubelend allen vooruitsnelde, om als het ware de band te leggen op het geluk, dat bem moest bejegend zjjp. en het eerst de vroolgke tjjding van zgne lippen te vernemen. Hg was zoo lieldevol, dat hg het ons nooit kwalgk nam, als wg. na hem den geheelen langen dag niet gezien te hebben, hem op eene onstuimige, kinderigke manier begroetten, aan zgnen arm en kleederen hingen, en hem bestorm den met allerlei gewichtige zaken.- b. v. dat er bloesem aan het jonge appelboompje was, dat Frederik in de klas nummer twee geworden was. dat ik maar ién fout in mgn fransche thème, gehad had enz. enz. Maar v indaag ver gat ik alle gcwoonlgke gebeurtenissen. Mgne beide kleine handen op zgne armen leggende, n stok a: Frcdi izyn ging U n (luist ,0 pal 1 vroolgk uil! :hrgven van den koning gekregen Heeft u eene nieuwe ridderorde? 01 kan u bouwen Met eene onbeschrgfelgke uitdrukking van inwendig geluk keek hg mg - en oogenblik aan, maar vóór hg mg kon antwoorden kwamen Frederik en Leenlje aanstormen en hunne on stuimigheid bracht ons spoedig lot onze ge woonte terng Papa nam mgne hand cn inijn broer en zuster maakten zich van zgne beide armen meester en zoo traden wg het huis bin nen, terwgl ik zielsverlangend overtuigd was, van het geluk, dat pa zoo bercloak en Leenlje reikte hem den laarzeknerbt en pantoffels aan. De huishoudster ging na een beleefde groet oaur de keukeu om het eten op fel. ik zette mij neer aan zgne rechterzgde, want na hel huwelgk van onze oudste zuster had ik z'gne linkerzijde zal Leenlje tegenover bem F re- papa opvallend stil was, en dal ik ook aan hun ook niet, dat loon hel eten afgenomen was, pa aan de huishoudster opdroeg, do meid naar den professor te zenden, om hein te verzoeken den avond met zgn jonge vrouw bg ons te ko men doorbrengen. Nu krggen wg wat goeds, fluisterde Leentje haar broer in 't oor en klapte in de handjes van pret. Ook ik las duidelgk op h»l lieve gelaat mgns vaders, dat er wat heel bgzonders op til was en verheugde mg al bg voorbaat over helgoe- Zusler Louise en de professor hadden terstond gehoor gegeven aan vaders uitnoodiging. Het was ook altgd eene buitengewone vreugde voor ons kleineren als onze schoone zuster, al was het maar voor een uurtje, ons weer eens kwam opzoeken, en zoodoende toonde, dat zg na haar huwelgk hel ouderlgk buis volstrekt niet vergeten Als vader hgznnder goed geluimd was, dan placht hg ons rondom zich te verzamelen in een klein, lief zgverlrekje, waar hg dan, in zgn leuningstoel weggedoken, ons menigmaal vergastte op schoone vertellingen, ol ook wel op hel mededeelen van de eene of andere gebeurtenis, die tgdens zgn werkzaam leven was voorgevallen. Zoo ook nu verzamelde hg ons in dal zslfdo vertrekje, liet mg een fgne flcsch oujen Werl heimer uit den kelder halen en toen wg allen i, ving hg aldus uan. Gg w e kinderc volbracht heb aan de lioogcschool Ie WOrzburg ik heb u uit dien gelukkigen, en zooals ik durf zeggen, goed besteel zgnden tgd mgns le..ns aaltjes mg ter herinnering waarde hadden gg kent dan ook de meeste bekwame mannen, met wie ik toen vriendschap heb gesloten, en wier vriend schap voor mg nu nog van onschatbare wsarde is, want evenals het klimop, dat rondom oude muren opkruipt, ze niet alleen lot sieraad strekt, mair ze ook tegen weer en wind beschut en de afbrokkelende steenen bgeen houdt, zoo zgn hel ook de gemeonschappelgke. herinneringen, welke de mannen ondanks afwisselende tgden en verhoudibgen in liefde en trouw bgeenhouden. Wal ik u heden vertellen wil, voert mg terug naar die lang vervlogen jongelingsjaren. De gebeurtenis was mg re»ds geheel en af ontgaan, totdal ze mg van daag door dezen brief, weer zoo levendig voor den geest kwam, dat ik ze na weer tot in de kleinste bgzonderheden dui delgk voor den geest heb. Bjj deze woorden haalde hg uit de borstzak «II zgn huisjas een omvangrgk schrgven. dat in vgf roode zegels en eenige poststempels jorzien was, waaruit men kon opmaken, dat de inhoud van groole waarde was. él vgf zegels!" riep Frederik, ,dat belee- kent geld." .Juist geraden," sprak vader, terwgl hg vriendelijk met zgn hoold knikte. .Deze brief beval twintig duizend gulden." .Twintig duizeod gulden!" klonk het als een .Maar zoudl gg wel wiHen gelooven, dat het bggevoegde schrgven voor mg nog veel meer waard is, dan die beduidende som geld?" ,Gg maakt ons nu toch wel wal erg nieuws gierig vader!" sprak zwager Herman. .Och, toe! ja pal vertel ons daarvan toch wat I" verzochten wg allen. .Nu dan, luistertmel geduld," zeide vader, .want ik moet, om bet u duidelgk te maken een onde gebeurtenis mgns levens weer oprakelen, en ik mag de daarhg behoorende kleinigheden volstrekt niet vergelen." ,Gg kunt het voor mg niet te lang maken, vader!" zeide Louise, tarwgl zg een handwerkje te voorschgn haalde. Leentje kreeg haar breikous bg de band; Fi-ederik zocht zgn doosje met rozekranskralen op, waarin hg met zgn penne- mesje figuurtjes sneedHerman stuk een versche sigaar open ikik legde de handen in den schoot en hing met de oogen aan de lippen mgns vadersik hoorde hem al te graag •ver tellen. en zgn schoon en goedig gelaat daarbg

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 1