Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 11. Zaterdag 13 Juni 1891. Vijfde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal on Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs por drie maanden: Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advortontiftai Van 1 tot G regels Voor iederen regel meer ZIJ, die zleh vóór 1 JIXI abonneeren op DE EEMBODE, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers GRATIS. BUITENLAND. In de Fransche Kamer heeft Zaterdag weer eens een opstootje plaats gehad. Toen de Minister van Binnenlandsclie Zaken een ontwerp indiende tot invoe ring van arbeiders-pensioenen, riep Dé roulède hem toe: .bij de indiening van een dergelijk ontwerp moest het Minis terie de Kabinets-quaeslie stellen als men het meende, en de zaak dringend doen verklaren. Anders had het veel van aanstellerij (charlatanisme). „Gij moet noodig van charlatan's spreken, gij lakei van Boulanger!" werd hem nu toegeroepen. „Verwijten van den kant van zulk eene infame meerderheid laten mij koud!" was Déroulède's antwoord. Hierop noodigde de President Dérou- lède uit deze uitdrukking terug te nemen en toen deze dit in beleedigcnden vorm weigerde, stelde hij voor, de censuur op hem toe te passen. Toen men, als naar gewoonte, met zitten en opstaan hierover zou stemmen, bleef lot driemaal toe de uitslag twijfel achtig en moest de President ten slotte het incident gesloten verklaren. De on zekerheid kwam zoo Déroulède ten goe de. Hoogstwaarschijnlijk waren vele le den van oordeel, dat men zich niet le veel aan Déroulède moet storen en wel licht heeft ook sterk medegewogen, dat de dichter-leveninaker ditmaal meer be- leedigd was dan zelf beleedigd had. Met 347 legen 85 stemmen werd als- nu hel Regeerings-voorstel spoed- eischend verklaard. „Dus wat ik wenschte!" kon Dé roulède niet nalaten op te merken, toen de uitslag was afgelezen. De nieuwe ongeregeldheden tusschen Grieken en Katholieken in het H. Land hebben den Franschen gezant Montebello aanleiding gegeven tot het indienen van een krachtig protest bij de Turksche regeering. De Porte beloofde hem, een onder zoek in te stellen, doch de nota, waar in hem dit werd medegedeeld, zond hij terug met de boodschap dat hij geen genoegen kon nemen met praatjes, en de Porte lot aanstaanden Maandag geen voldoening heeft gegeven, hij Constantinopel zal verlatenDe Porte blijft onder deze bedreiging uiterst kalm en schijnt voor geen breuk met Frankrijk le vreezen, zoolang de goede verstandhouding met Rusland en Duitsch- land voortduurt. Bij de inzegening van de kerk van het H. Hart te Montmartre hebben de socialisten schandaal gemaakt. Een bende communards met vier scharlaken kran sen trok op, maar de politie bezette de straten bij de kerk. De manifestanten waren voornemens op de plek, waar op 18 Maart '71 in de rue des Rosiers de generaals Clément Thomas en Lecomte en den 24. Mei Varlin, generaal der Commune, gefusilleerd werden, kransen neer le leggen. Eenige agenten maakten niet zonder moeite zich van de kransen meester. Eenige oproermakers werden in hechtenis genomen. De in beslagge nomen kransen droegen allen min of meer oproerige opschriften. In de Pruisische Kamer is door den heer Rick»rl eene motie ingediend, ten doel hebbende hel op 1 dezer genomen besluit betreffende de graanrechten te doen intrekken. De regeering verzocht evenwel, l>ij monde van den minister president Caprivi deze motie te verwer pen, daar zij hierover niet in discussie wenscht te treden. Voor de rechtbank te Bochum wordt thans een proces behandeld, waarin de beschuldigde, een beambte van den fis cus, zekere Fusangel, van zijn mede plichtige, de heer Baare, lid van den staatsraad, voorzitter der handelskamer vun Bochum en directeur der groote staalfabrieken aldaar, heel wat weet te vertellen. Hij beschuldigt Baare van ge durende 16 jaar ten voordeeie der staal fabrieken van Bochum, de merken te hebben laten vcrvalschen, welke de Staat gebruikt voor de conlrólc der sporen en der verschillende stukken, noodig voor het maken van locomotieven. Dit bedrog kon aldus het leven der reizigers in gevaat- brengen, daar de verschillen de stukken der locomotieven, door hem geleverd, natuurlijk van slechter hoeda nigheid waren. De advocaat van Fusan gel heeft belangrijke bijz: nderheden me degedeeld. Wanneer bij voorbeeld de controleur van den Staat de hoedanig heid der sporen kwam nazien, deed hij een bijzonder merk slaan op de goed gekeurde. Intusschen leidde men op be hendige wijze een oogenblik zijne dacht af en nam men aanstonds met lood den afdruk van hel merk. De af druk werd aan den graveerder van de fabriek gegeven, die een valsehen stem pel maakte. Daarop werden de afge keurde rails ingelijks gemerkt, evenals de andere slechte stukken. Daar liet offici eel merk dikwijls veranderde, was de graveerder verplicht, om het bedrog te kunnen voortzetten, omtrent 57 valsche stempels te maken. Eindelijk kreeg de controleur vermoedens. Maar de bestuur der der staalfabriek legde de schuld op een meesterknecht en de zaak had geen gevolg. Na die onthullingen diende Baare eene klacht wegens luster in tegen Fusangel, maar toen liet openbaar mi nisterie een onderzoek beval, trok Baare zijne klacht in. In Oostenrijk hoeft zeven jaren lung ne verordening beslaan, die o. a. de jury ophief en socialistische woorden en geschriften strafbaar stelde. Als grond daarvoor werd opgegeven, dal te Weencn en in den omtrek talrijke misdaden waren gepleegd en dat de Staat en de maat schappij ernstig werden bedreigd. Reeds lang werd dit gevaar minder ernstig geacht, en naar middelen uitgezien om tot int rekking dier verordening te geraken. Eindelijk is dit gedeeltelijk geschied; de bepalingen over huiszoekingen, in be slag nemen van brieven, vereenigingen, vergaderingen en nrrestatiën zonder rechterlijk bevel zijn vervallen. In ecu verzoekschrift van hel demo cratische gezelschap .De Veldbloem", te Antwerpen, wordt aangedrongen op het vormen van een tolverhond tusschen België en Nederland. De zaak vindt veel bijval en wordt reeds door de Antwerp- sche Kamer van Koophandel onderzocht. Ook de vereeniging „Anvers en avant" zal een adres ter teekening rondzenden aan de kooplieden en fabrikanten. Eene uilerste poging wordt gedaan om de werkstaking in het Belgische mijndistrict Charleroi, welke nog steeds aanhoudt, tol een goed einde te brengen. Door de vereeniging van handelaren werd eene bijeenkomst belegd met de burgemeesters uit de omliggende ge meenten, ter opsporing van de midde len om aan de werkstaking een einde te inaken. De voorzitter deelde daar mede, dat de werklieden afzagen van hun eisch betreffende den achtuurs werkdag en de loonsverhoogingzij zouden ook geneigd zijn den arbeid te hervatten, indien zij de zekerheid had den, dat de patroons geen niautregelen Uit de mededceiingen van de aan wezige burgemeesters bleek, dat do patroons alle werklieden zouden terug nomen, niet uilzondering van de leiders. Ten slotte werd eene motie aange nomen, waarin een beroep wordt ge daan op de welwillendheid der patroons. Men gelooft, dat de arbeid nu Maan dag zal hervat worden. Eene subsidie van 100.000 francs, door den heer Woeste aangevraagd voor eeni ge scholen, waarin door geestelijke broo ders onderwijs gegeven wordt, werd door de ministers van financiën Beernacrt en van hinnenlandsche zaken de Burletl besl reden, omdat tengevolge der onkos ten, veroorzaakt door de bestrijding der werkstakingen, de schatkist te veel ge leden had, terwijl de opbrengst der spoorwegen aanzienlijk was verminderd. Op Haiti is de opstand grootendeels ten onder gebracht, doch de president Hyppoiite heeft er geene lauweren bjj ingeoogst. Bij geheels getallen werden dc opstandelingen in de straten doodge schoten. Daardoor heerscht opliet oogen blik in de hoofdstad Port- au- Prince groote verslagenheid, terwijl de zaken geheel stil staan. De vier reizigers, die na den spoor- wegaanval te Kirkelisse door de roovers gevangen gehouden werden, zijn Maandag eindelijk weer vrijgelaten, nadat de ma chinist Freudiger het losgeld van 200,000 francs had gebracht. Zij vertrokken on verwijld naar Adrianopei. De Turksche troepen zijn onmiddellijk begonnen met liet vervolgen van de roovers. Of dit nog wat geven zal, staat te bezien, want Ie roovers treden steeds met de grootste stoutmoedigheid op de uitoefening van hun bedrijf. In zekere gedeellen van Kiein-Azië kan men niet zonder goed geleide op reis gaande omstreken van Smyrna, Brussa en vele andere sleden zijn zeer gevaarlijk. Zelfs is het niet raadzaam zich eenige minuten ver buiten Konstantinopel te wagen. Pach ters zijn uit hunne woningen ontvoerd. Een der invloedrijkste pacha's hoeft voor eenige maanden een rantsoen van 1000 pond moeten betalen om een zijner jonge zonen te reddende oudste, die weer stand wil 'e bieden, werd voor de oogen zijns broeders vermoord. Te Pera zelf, in de Europeesche wijk van Konstantino pel, zijn benden Grieken en Italianen werkzaam; met geweld en list ontstelen zij aan de menschen hun geld. Dc straf feloosheid is zoo groot, dat oude bandieten, na gemaakt fortuin, zich rustig in de stad koinen vestigen. Dat is namelijk het geval met Osman Psitchi, van wien men voor 25 jaar veel gesproken heeft. In 1884 voelde hij zich te oud om nog langer bosschen en bergen te doorloopen en hjj onderwierp zicli aan de overheden. Men verleende hem zonder de minste moeite kwijtschelding en hij kon den welstind gann genieten, dien hij verworven had door het plunderen der reizigers. Hij kocht een landgoed. Een ander berucht bandiet, Nicko van Salonica, die zich ook door vele rooverijen onderscheidde, onder andere door liet uitplunderen van den Engelschen kolonel Lynge, woont thans te Larissa, Men verhaalt zelfs, dat hjj kapitalen leent ann de bandieten, die beginnen. Dat noemt bij .jongelingen aanmoedigen." Nog twee andere bandie ten, Koko en Culchegani, leven thans rustig van dc opbrengst hunner diefstal len, de een op Rhodus en de andere te Ephese. Te Londen is eene werkstaking uit gebroken onder de beambten der omni bussen, speciaal van de General Omni- bus-Coinpany en van de London Road- Gar Company. De stakers cischen, be halve hooger loon, een werkdag van 12 uur en om de 14 dagen een vrijen dag. Zjj kunnen vrij algemeen op de sympathie van de zijde van het publiek rekenen en zelfs groote mannen, zooals Kardi naal Manning, de Graaf van Aberdeen, Sir John Lubbock en anderen zijn voor hen in de bres gesprongen. Rustverstoringen in ernstigen zin heb ben niet plaats gehad, daarentegen doen zich andere tooneelen voor, die zeldzaam zjjn in deze groote drukke stad. De correspondent van het Af. v. d. D. schrijft daaromtrent aan zijn blad: „Hoe stil het op de straten is, ais eenmaal de menschen, die voor cabs betalen kunnen, weg zija, bleek mij wel het meest hieruit, dat Maandagavond te 6 uren straatjongens zich op rolschaatsen vermaakten op het asphalt van Cheap- side en Moorgate Street, terwijl zij anders zich met zijstraatjes moeten vergenoegen. Liverpoolstreet, een voornaam eind station voor vele omnibus-routes, zag er heden uiterst doodsch uit, maar de winkeliers beklagen zich niet, want de passagiers, die anders eenvoudig langs de winkels gereden worden, blijven thans hier en daar stilstaan om de uitgestalde waren te bekijken. De politie, die met de regeling van het verkeer belast is, had FEUILLETON. De laatste Abbeviiler van Durieane. Episode uil de Engeliche kerkvervolging. „Maar kind, wet deert u?" .Verhevene vrouwe, verleen mijn smeeken een genadig oor! U ben diep ongelukkig." .Spreek. Gilda! wat is er geschied?" „O koningin! heden nacht heed men een jongeling in den Tower gevoerd, onder beschul diging, dat hg de wetten heeft overtreden." De gelaatstrekken der koningin werden stren ger „En gij bemint dezen jongen man?" „O meer dan ik zeggen kan, want hjj is mijn doodgewaande broeder!" „Uw broeder, Gilda? Ik wist niet, dat uw vader „Hg wist Gildn. zelf niet, lot voor eenige dagen, ocht terugvinden, om hem, he- k> spoedig wederom le verliezen." r wat is zijne schold?" is katholiekde koningin rimpelde 'oorhoofd,en priester", stamelde Elisabeth zweeg, en onheilspellend was haar blik. „En wat zegt uw vader?" vroeg zij koud. „Gg kent bem, verheven VTonwespreekt ook zgn hart voor Reginald, zoo huldigt hi) toch de wet door zijne daad." „Getrouwe dimaar! Daaraan orken ik hem. Lord Abbeville was eenmaal een zuil mjjns Iroons, en nog immer blijft h(j een gelrouwe vriend; hjj vertoont zich als een tweede Brulus." „Ach. verhevene vrouwe! Moogl gij len min ste barmhartig zjjn! Genade lo verleenen. is hel schoonst# voorrecht eens vorsten." „Ik mag uw vader niet in den weg treden, Gilda! Is de ontaarde zoon der Alibevillers in de uitoefening van zijn goddeloos ambt gegre pen, zoo is hjj des doods schuldig, en mjjn woord alleen kan hem redden. „O koningin, spreek bel dan uit! Hij is nog zoo jong!" zoo dwaas! wilde zjj zeggen ioeb hel stierf op hare lippen. „Ik zal hel uitspreken, zoodra uw vader mjj daartoe machtigt; zoo niet, dan nooit!" En zjj hernam haren arbeid. „Genade, verhevene vrouwe!" zuchtte Gilda. ,Gjj waart steeds zoo goed jegens mjj. Weiger mjj deze gunst nieU" „Bid nw vader, Gilda! In 'zijne band rust thans bet leren ot de dood uwe broeders. Ga nu, gjj ziet, dat ik met bezigheid ben overladen." Gilda boog, en vast besloten, doch met de vertwijfeling in bet harte, verliet zjj de kamer der koningin. Op haar kamer gekomen, gaf zjj bevel, alles voor hare afreis gereed te houden; zjj wilde naar Durieane terug. Lord Richard was allein in zgu geheim trek. Vergeefs had Archibald dezen morgen moeite gedaan om gehoor bjj htm le verkrijgen; vergeef» getracht hem le bewegen oenig voed sel voor zich te nemende Graaf antwoordde niet. Hjj bleef aan het venster staan, de oogen op den oceaan gevestigd, de handen op dc borst gekruist. De laatste dagen schenen als maanden over hem te zjjn heengegaan; de hittere smnrt van eenige wokon had het werk verricht van talrijke jaron; de trolsche man geleek een grijsaard. Plotseling hief hjj bet hoofd omhoog: een geheime deur, waarvan hjj alleen meende den sleutel te bezitten, opende zich, en Gilda Irud binnen, bleek als de dood, een beeld van «mart „Vader!" riep zjj en sprong onlzel terug bjj den aanblik van zjjn verouderd gelaat. „Gildal hos komt gg hior, en wat wilt gjj?" „Ik koin van.de koningin, mjjn vader, en heb voor Reginald's levensbehoud gebeden. Lord Richard voelde, hoe hjj verbleekte en wendde zgn hoofd af. „Zjj heeft zg'n leven van uw oordeel afhan kelijk gemaakt; zoo gü slechts een woord spreekt, dan is lig gered!" De Graaf bewoog zich niet en volhardde in „Dierbare vader! Gjj kunt onmogelijk willen, dat uw stamhouder als een misdadiger zal ter dood gevoerd worden! zeg aan de koningin, dat gjj zjjne vrijheid willl" Nog immer zweeg hjj. Gilda gevoelde hoezeer haar de moed ontzonk; de tranen sprongen uit hare oogen. „Verlang dan minstens zjjne verbanning, va- oogen wilt zien; maar door uw zwijgen ondcr- tcekent gjj zjjne tor dood veroordceling. Is het ooit gehoord, dal eene dochter haar vader smeekt, zjjn eigen zoon te redden, en dat hjj doof bljjft? Achl ik bid u, spreek slechts Mn woord, een enkel woord, liet zal beslissen over Reginald's levenl" Doch hel gezicht van Lord Richard bleef onbeweeglijk, hjj sloeg geen achl op de smeek- „Vndor!" jammerde Gilda. „hoort gjj mjj dan niet? Ik smeek u voor bel kind uws har ten, voor uw oudsten lieveling, die een smaad- vollen dood te gomoel gaal! Hjj draagt uwen naain; hjj is de laatste van ons rocmrjjk ge slacht; lig is het evenbeeld zjjner moeder, die gjj meer bemind hebt, dan de mijne! Gjj moet hem redden, gjj zjjl toch geen Romein, geen barbaar! slechts Romeinen en barbaten laten Zjj had haar arm om zjjn hals geslagen, haar schoon hoofd op zijne schouders gevleid, en z|j gevoelde, hoe onder deze omhelzing zjjne leden beefden, en hoe zjjn hart onstuimig klopte. Dat gaf haar moed. ,lk weet, dat hjj dwaalt, maar is dit niet de schuld zjjner opvoeding? wie weet, of hjj niet zou gehoorzamen, wan neer gjj hem lieldevol ontvangt en hem uw hart opent? wanneer gjj hem niet van u stool en hem de plaats vergunt, die bem toekomt? Wees niet zoo onbaimbartig, vader! Luister naar de stem uws harten: zjj is de ware! De koningin Is genadiger dan gjj. Laat uwo veroordaeling varen! Vergeel, dat gjj een medelid zjjl der En- gelsche kerk, en laat thans de vader spreken! vergeet, dat Reginald katholiek en priester is, t hjj U' n 1st lk smeek u, verwoest loch ons beslaan niell Reeds eenmaal heeft deze onzalige geloofsver deeldheid uw huis met jammer vervuld; laat hel niet voor den tweeden keer het geval zijnl" Lord Richard rukte zich uit de arman los, die hem omkneld hielden; hjj richtte zich in volle lengte op en sprak, lorwjjl de jonkvrouw bevend de woorden van zijne lippen vernam: „hjj kan nogmaals kiezon. Zweert hjj zjjne dwa lingen af, zoo zal hjj aan mjjn hart welkom zjjn; zoo niet dan moet de gerechtigheid baren loop hebben!" „Zoo veroordeelt ook gjj bem ter dood; want ik weet bet nu reeds, boe zjjn antwoord luiden zal! voor uw bidden is hjj doof gebleven, nog veel minder zal hjj terugdeinzen voor doodsbe dreiging. En zou hjj dit doen, hjj verdiende mjjne en uwe veraehtingl" Zij ging naar de deur an bleef daar een oogenblik slaan. Loid Richard bleef onbeweeg lijk in dezelfde houding. Daar keerde zjj terug en riep op harlverscheurendon toon: „genade, vader! Heb medeljjden met uw kind en met onsl In hem sterft de laatste van ous gesluchtl" „Neen, Gildsl Liever dood dan schandel zeg dit de koningin, en wanneer gjj kunt, ook ham!''.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 1