Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 12. Zaterdag 20 Juni 1891. Vijfde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eenines, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie meenden: Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKromnmtraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advert anti Ju: Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer ZIJ, die xleh vóór 1 Jl'EI abontiecrcii op DE EEMBODE, ontvangen de tot dien datum verMchij- neude nummers (JKATIN. Herstemming voor de Tweede Kamer. De uitslag der gehouden verkiezing op Dinsdag 9 Juni jl. heeflten gevolge.dat op Dinsdag 23 Juni a. s. eene herstem ming moet plaats hebben tusschen de heeren J. E. N. Baron Schimmelpenninck van der Oye enmr. W. H. J. Royaards. Den 17 dezer vergaderde de R. K. Kiesvereeniging .Recht voor Allen" om ook bij deze herslemming hare beslissing uit te spreken. De te volgen weg was haar aangewezen door het R. K. pro gram van den Algemeenen Bond, waar bij de Kiesvereeniging is aangesloten het program moest door haar worden geëerbiedigd zij moest vasthouden aan het artikel: „beperking van de kosten en lasten der defensie". Daar de heer J. E. tf. Baron Schim melpenninck van der Oye als een der vurigste voorstanders der verafschuwde legerwel in de Tweede Kamer optrad, waardoor de kosten en lasten der defensie niet zouden icorden beperkt, maar verzwaard, mocht de Kiesvereeniging, om consequent te blijven, zijn candida- tuur bij de herstemming niet steunen. Rest derhalve mr. W. H. J. Royaards, de candidaat der liberale Kiesvereeniging te Amersfoort. Ook hij kon door de R. K. Kiesvereeniging om gewichtige rede nen niet aan de kiezers worden aanbe volen. Vandaar haar besluit, waaraan wij onze dankbare hulde beluigenVoor de R. K. kiezers in het kiesdistrict Amers- totale onthouding. Maar thans rust op ons ook nog de dure plicht, hier eens eenemstig woord te spreken. Aan ons is toch niets min der medegedeeld, dan dat op heden (Vrijdagavond) in Amicilia alhier voor de kiezers als spreker ter aanbeveling van den liberalen candidaat zal optre den de Amslerdamsche ultra liberale lawaaimakerLevy. Dal zegt voor ons Katholieken reeds meer dan genoeg. Immers, Levy is do man het geweld en liet rumoer, de man van het dreigement, der liberale Unie en der Loge. De man, die met verwoedheid strijdt vóór de wet Bcrgansius, omdat de per soonlijke dienstplicht daarin is opgeno- en hjj daardoor zijn ingeknnkor- den haat tegen den waren godsdienst, tegen de Katholieke Kerk meent te kunnen botvieren. Een man, die volgens het verslag in het N. t>. d. D. in eene vergadering van Burgerplicht te Amster dam, naar aanleiding van de houding der Liberale Unie bij de behandeling der nieuwe schoolwel in de Tweede Ka mer, durfde zeggen: .Wij hebben de overtuiging, dat de geschiedenis van ons land te groot is dan dat de verschroeiende adem van hel clericalisme den classieken bodem der vrijheid zou kunnen doen verdorren!" En deze man wordt door de liberalen ons district waardig gekeurd en uit- genoodigd om de hartstochten der kiezers te komen opwinden, ten einde daardoor den liberalen candidaat, den lieer mr. W. H. J. Royaards, bij de herstem ming de overwinning te bezorgen. En de vrienden van dien man durven zich nog vleien met de hoop dat de katho lieke kiezers zoo karakterloos zullen zijn om den vriend van Levy een triomf te verschaffen! Katholieke Kiezers in het district Amersfoort! op u rust thans de groolc verantwoordelijkheid te zorgen, dal al thans door uwe stemmen geen Levy triomfeert. Door ook maar den geringsten steun aan den vriend van Levy te schenken, striemt ge u zeiven in het aangezicht. Den libe ralen met hun vriend Levy moet voorgoed door uwe houding bij deze herstemming onder het oog worden gebracht, dat de Katholieken te fier zijn en te veel besef hunner eigen waardigheid bezitten, om een Levy en consorten ook maar in het minste het oor te leenen, en zich tot onverantwoordelijke daden te Inlen aansporen. Een overwinning voor den liberalen candidaat, bij deze herstemming door den steun der Katholieken verkre gen, zou, wegens het karakter, dat er thans door het optreden van Levy aan gegeven wordt, oen grievende belecdiging voor u zeiven moeten genoemd worden. Dus Kiezers, stemt in geen geval den liberaal, maar toont dan ook door uw thuis blijven, dal uw protest tegen de legerwct niet jjdel is geweest. Overeenkomstig liet door de R. K. Kiesvereeniging, na rijp beraad, bij hoof delijke stemming eenparig genomen hcsluil, is onze raad: laadt <Jt«>l ver antwoordelijkheid op tl, houdt uw geweten vrij, gaat niet stemmen, blijft thuis. Een eeuwfeest. 21 Juni 1591 21 Juni 1891. Wij leven in een tijd, waarin de eeuw en jaarfeesten, aan de nagedachtenis van grootc voorzalen gewijd, elkaar in een bijna onafgebroken reeks schijnen op te volgen. Nu viert men hier, dan weer elders feesl, nu geldt het deze, dan we derom gene heldenfiguur, schoon rneest- /un geheel uiteonloopende richting, ■ene maal is liet de krijgsroem, die den moed on het oorlogsbeleid van den vadorlandsliovonden held op zijn herinneringsfeest nog luide doet spreken. Een andereu keer wordt aan tie energie den onversaagilen ijver van den ont dekkingsreiziger hulde gebracht, die voor heen misschien wel eene nieuwe wereld voor zijne tijdgenooten hoeft geopend. Niet zelden ook is het dc wetenschap, de kunst en de nijverheid, welke nog den dood de verdiensten wil eeren i hem, die zich or haar gebied be roemd heeft gemaakt. Maar helaas! niet altijd geldt die feestelijke viering de mnnnen van waarachtige verdiensten, niet altijd valt die eer denzulken ten deel, die op dc vcreering der volken wel het meest aanspraak mogen maken. Integendeel, de helden van den dag zijn maar al le vaak weinig beroemde, maar veeleer beruchte lieden, die. de wereld niet tot heil, hun nageslacht niet lot eer, de ware wetenschap en de heilige kunst niet tol bloei, doch aan tijdgenooten zoowel als aan volgende geslachten in menig opzicht slechts ten verderve heb ben gestrekt, en wier namen daarom door alle weldenkcnden, dat is, door hen, die boven de stof nog eene hoo- gere orde erkennen, niet dan met hui vering worden genoemd. Het is zeker een bedroevend teeken des tijds, wanneer men in onze mate rialistische en naturalistische eeuw groote menigte onbeschroomd en grooten ophef hulde ziel brengen aan do meest ongeloovigo en laagste sujet ten, die in liet verleden hunne wellicht onmiskenbaar groolc talenten ol hunne reuzenkracht Itchbon misbruikt oin het grootste zedenbederf en dc diepste el lende in de mnatschnppclijke orde lo stiehton. Wie denkt hier li. v. niet on willekeurig aan de allerschandelijkste feesten Ier eere van den meost' goddc- loozcn wjjsgcer Giordano Bruno, voor twoe jaren te Rome gevierd, waaraan do gehcele ongeloovigo wereld als zoo danig deel nam om voor den godloo chenaar onder de oogen van Christus' stedehouder op aarde een standbeeld (c onthullen. Is het dus treurig, hoogst treurig voor de kinderen der Kerk, wan- z|j, wel onder hun luid protest, toeh lijdelijk een dergelijk feit zien plaals hebben in de eeuwige stad, dan is hel ook duidelijk, hoe het voor hen eene ware voldoening en eene wezenlij ke zielcvreugde moet wezen, als zij op hunne bctirl mot al den daaraan pas senden luister, al is het meer in gees telijken dim in stoffelijkcn zin, hel eeuw feest van een hunner voormalige geloofs helden kunnen vieron. Welnu, zulk een gelukkige en hoogst merkwaardige dag breekt dit jaar aan met den 21 Juni. Want lieden is hel drie eeuwen geleden, dat een der edel ste zonen van Gods kerke, SI. Aloysius, een ware engel in liet vlecscli, op drie en twintigjnrigen leeftijd zijne korte maar glorievolle loophaan hcell voleind om in loon voor de vorstelijke kroon, welke hij hier op aarde versmaadde, al aan stonds daarboven inetdc eeuwige kroon dor gerechtigheid le worden gesierd. Geen wonder, dat onze H. Vader de Paus, die met bekommernis onder al die bedrijven het hoosaardig streven der ongeloovigo woreld zoo wel doorschouwt, deze gelegenheid gretig te haat nam om het ongeloof met een zelfde wupen te bestrijden. Door zijne kinderen op te wekken lol eene schitterende viering van dit heugelijke feest wenschl hij zij nerzijds de aandacht dor volken le trek ken op eene heldhaftige verschijning uit het laatst der zestiende eeuw, op den zwakken jongeling, die door zijn groot moedig optreden liet ongeloof zijner da gen heeft beschaamd, en nog immer voortgaat door den onslerfclijken roem zijner daden ook aan onze eeuw van stofvergoding de ware levenswijsheid le leeren. T Is waar, noch van zijn persoon, noch van oen enkele zijner daden heell ooil de zoogenaamde wereldhistorie melding gemaakt, omdat hij voor haar een on bekende is gebleven. Want niet de adel van geboorte, niet de hooge alkomst, noeli de erfelijke titel van een prinsdom met de daaraan verbonden bezittingen heefi zijn naam voor hel nageslacht be waard doch bet is door don adel van ziel, door de grootheid des harten, waar mee hij zich hoven de slof verhief om slechts in en door en voor God le lo- i, dat de roem van /.yn naam zich wijd en zjjd in de Kerk heeft verbreid. Dit lunlste nu is aan den scherpzienden ik van onzon roemrijk regeerenden Paus niet ontgaan, die mot blijdschap vooral in den luatsten tijd, ongetwijfeld ook op zjjn aunsporen, gaandeiteg de vereering zag toenemen, welke het gauscho katho lieke volk den Schutspatroon der jonge lingschap reeds van den beginne af beluigde. Hot teekenl dus do wijsheid en het helder doorzicht vuil den door God voorgolichten Opperherder der Kerk, dat li\j deze gunslige gelegenheid, gelijk hij zelf onlangs het derde eeuwfeest van Aloysius' zaligen dood heeft genoemd, meende te moeten gebruiken om in onzen tjjd van verlicht positivisme of halfslach tig geloof heen te wijzen naar dut toon beeld van levendig geloof en engelreine liofdo. En gewis, voor or eeuw, die zoo geheel en al op de:, dwualweg is van hel naturalisme, en voor wie het begrip zelfs van het bovennatuurlijke leven is verloren gegaan, is de vcreering van ecu heilige, in wicn alles bovennatuurlijk is, zeker hoogst nullig. Aloysius toch wijst haar den weg. Hjj is daar om aan eene eeuw, die de onafhankelijkheid predikt, eerbied en liefde in te prenten liet wollig gezag; hy is daar om ccno eeuw, die de voldoening der zinneljjko lusten predikt, de reinheid van levonswandel aan Ie wijzen als liet ceni- gc re Imiddel voor eene diep gezonken maatschapp';hij is daar eindelijk om aan eene h»t bezit der aard- sche goc' iiicnschen hoogste geluk onthechting van al kt' au door zelf vrij willig u -n van allo tijde lijke ion. s.' si' ijlee grootheid. Hot moet dan ook een balsem zijn voor hot fel gewond hart van den H. Vader, wanneer hij dezer dagen duizen den en duizenden katholieke jongelingen, die de hoop zyn der toekomst, uit de verschillende oorden der wereld, ook uit ons land, ziel aansnellen om, gehoor gevend aan zijne slem, le Rome op het graf van den feeslheiligo te konion bidden, en tevens de blijken hunner eerbiedige hulde oil afhankelijkheid neer to loggen aan 's Pausen voeten. Ja hot moet voor hem in de dagen van folterende beproe ving wel eene verkwikking geweest zjjn, wanneer by hem allengs dc berichten inkwamen van de geestdrift en den op- geweklen zin, waarmee over geheel de FEUILLETON. De laatste Abbeviller van Darieane. Episode uil do Engolscho kerkvervolging. Voor Gilda wat bel, alsof de wereld in Toor hare blikken opging, alsof alles, wal rgk en roemvol is, in asch verkeerde. Z greep, dat alle hoop verloren was; z[j flic het vertrek en de gangen door, als eene zinnige, en daalde vervolgens af naar de tere ondtraardsche kapel. Onmachtig zoi daar op den trap des altaars neder, en den volgenden morgen vonden bare vro haar le dezer plaatse. 10. Eene groote menigte had zich te Tichborne rondom de strafplaats verzameld. En toch vond er niets buitengewoons plaats: eenige papen moesten worden ter dood gebracht; alleci hoorde men, was er een onder hen van hoogen stand, een jonge priester, de laatste spruit een doorluchtig geslacht. .Daar komen rijt" riep men van alle zijden, en aller oogen richtten zich naar den wagen, waarop al de veroordeelden zalen. Vooreerst verscheen in de rij een grijze priester, dan een arme edelman, vervolgens een eenvoudige vis- scher, met name John Stamps, en eindelijk een schoone, bleeke jongeling. Adel was op z|in aangezicht te lezen, adel van ziel, adel van geboorte. Toen de beul de hand aan hem sloeg, blikte hij opwaarts ten hemel. .Reginald!" fluisterde eene bevende stem naast hem. Eene jonge vrouw stond daar in een donkeren mantel gehuld, waarvan de kap over liet gezicht was getrokken. Hjj zog haar en lachte ha3r vriendelijk toe. .Mijne zuster, mijne dierbari Gilda! Tot weder- ziens! O, mijne hope is zoo schoon! Gij moet baar deelen! Groet onzen armen vader, mjjn laatste bede is voor hem!" Zij zonk op hare knieën, cn hjj legde zjjne fijne banden op haar hoofd: ,De almachtige God zegene u, Gilda, en injjn vader!" .Reginald! gü zult rusten ia bet graf voorouders; dood zult gij de plaals inneme den levende toebehoorde." De jonge priester lachte, doch zjjn lachen was niet meer van deze aarde. De beul verrichtte zijn werk, en nadat alles was voltrokken, sprak hij plechtig: ,zoo handelt do wet met allen, die zich tegen haar verzetten. Leve de koningin!" En alle stemmen herhaalden; .Leve do ko- Thans naderde Gilda van Abbeville den man des bloeds; op de woorden, w-lke zij hem toe fluisterde. liet hjj het ljjk des jongelings vallen. Zjj wierp haren mantel af en spreidde hem vol eerbied over het ontzielde lichaam. Niet de minste beweging op haar gelaat waa te bespeuren, en een gemompel van bewonde ring steeg uit dc menigte op, toen deze haar daar aanschouwde bleek en onversaagd tusschen dood cn elltndo, i-i het rouwgewaad der hof dames van Elisabeth, Eenige dienaren traden nader, en het lijk op nemend, legden zij het neder op eene versierde Twee dagen later openden zich de poorten van het Curicaner slotkasteel om een treurigen stoet door te laten. Lord Richard stond bjj de sloep van den hoofdingang, blocker nog dan te voren; geen zwart haar was meer op zjjn hoofd zichtbaar. Hjj was grijs geworden in de dagen, die .op den storm volgden. Achier hem stond zjjn hooze geest, Archibald, duister als altijd. Gilda kwam vooruit; zjj scheen een engel des doods in haar donker gewand, In do hund een brandende fakkel houdend, wolko inet rooden gloed do lijkbaar, Lord Richard en haar zelf verlichtte. .Vader." spiak zjj op plechtigen toon, .wei gert gjj nu den laatsten van uw geslacht nog langer een plekje in uw slot?" Daar deed zich de slem der natuur luid gel den. Een rauwe, vertwijfelende kreet ontsnapte aan Lord Richard's bont; hjj ijlde er heen en wierp zich op de lijkbaar. .Mijn kind. mijn kind!" riop h(j op diaproerendon toon, .mjjn arm kind!" Gilda trad mol den lakkei naderen ontblootte hol aangezicht des jeugdigen dooden. Hjj lag stil cn rustig lachend, zonder dat een spoor van zijngewelddaJigen dood waa te ontdekken op zjjn schoone trekken. Alle dienaren, die op het voorplein van het slot waren verzameld, zonkon onwillekeurig neder: slechts Archibald on do oude Ailcy bloven recht staan mei puriteinache starheid, Lord Richard echlor drukto bat aangezicht op Reginald's vooten, als een lol den rlood toe ge wonde. .Het is nu te laat, to laat!" zuchtte knpol nocrgolaton, waar hjj zijne lantato II. Mis gelezen had. Een zwukke grflBnard volgde, op zjjno dochter leunend; zjjn oog was verdoofd, zjjne handen schenen in de lucht een verwij derd voorwerp te zoeken; zelden slechts opende hjj don mond, en dan slechts, om la zeggon: .Do koningin is rechtvaardig, en ik ben het, an God ia het ook, niet waar, Reginald? niet waar Ethel? En Ik heb mjjn plicht gedaanl Waai la mjjn zoon, mjjn eenige?" En hat slot ward van dezen dag ar nog somberder en eenzamer. Gilda kaorde niet meer naar hot bof terug; zjj wjjdde thans hare gaoscho zorg tan een armen krankzinnige, lot op zekoren morgen de vlag met de drie leeuwen niet ineer op den slottoren werd geheschen, en Lord Richard's ljjk eene plaals verkreeg naast zjjn zoon in de grafkapel. I.ady Gilda echler verliet Engeland. Daar zjj katholiek geworden was, vielen haar bezittingen aan de kroon, en zjj eindigdo haar zoo vroeg tijdig bewogen bloeiend leven In een vau Frankrijk» kloosters.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 1