Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 15. Zaterdag 11 Juli 1891. Vijfde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. BureauKromvnestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prija dar Advertentie»: Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer o uiterlijk Vrjjdagavond Nederiandsche Pelgrimstocht naar het Graf van den H. Aloysius van Gonzaga, Patroon dor Jeugd. Op bijzondere wijze gewenscht door Z. H. LEO XIII, Ie Zijne Breven ven 29 October 1890 en t Januari 1891. Onder hoogt hetehtrming tan het Doorluchtig Aan de R. K. Jongelingschap tan Nederland. 't Zal wel onnoodig zijn, vele woor den te gebruiken om deze circulaire bij O in te leiden. Onze opperherder Lso XIII roept de Katholieke Jongelingschap naar Rome, om op het graf van den H. ALOYSIUS VAN GONZAGA, hel sieraad en den grooten Patroon der Jeugd, ons geloof te verlevendigen en de kracht te verwerven zonder eenig menschelijk opzicht dat H. Geloof te belijden. Daarom gaan wij naar Rome en zul len wij aan de voeten van den Roem- waardigen Plaatsbekleder van Christus op aarde neergebogen, Hem de hulde en den dank van ons hart aanbieden; wij zullen Hem smeeken, ons en allen die wij minnen, maar vooral degeheele Katholieke Jongelingschap v n Neder land te zegenen, opdat niettegen staande de verleiding en het bederf, j waarin wij leven, wjj, jongeren, aan j het ons volgend geslacht het H. Geloof, als den knstbaarslen schat, onbesmet mogen achterlaten, zooals wjj dien hei lig en rein van onze ouders hebben ontvangen. Daarom gaan wij naar het graf van den H. Jongeling, opdat Hij ons door Zijne machtige voorbede verkrjjge kracht dadig ten uitvoer te brengen, wat wjj weten dat onze plicht is te doen. Ons doel is dus zuiver godsdienstig, en zoo behoort de bljjvende toon te zijn. Die enkel bedoelt een ontspannings- reis te maken, moet niet met ons gaan. Dit neemt inlusschen niet weg, dat wij toch zooveel mogeljjk de reis zullen mogen veraangenamenmaar het doel blijft hoofdzaak, terwijl wij er tevens ernstig op letten dat jongeren of min der ontwikkelden zonder eenigen aanstoot deel zullen kunnen nemen aau dezen Pelgrimstocht. Dat was de gedachte, die ons bezielde, toen wij, in cene Algenieene Vergade ring, den weg, die gevolgd zou worden, vaststelden en de voorwaarden bepaal den. Moge het blijken dat ook in Neder land, gelijk in andere landen het ver langen van Z. H., ja zijn bepaald uit gedrukte wensch, begrepen en ter harte worde genomen: dat wij derhalve door getal, maar bovenal door godsvrucht mogen schitteren en dat alzoo deze bedevaart naar het graf van den H. Pa troon der Jeugd èn voor hen, die er aan deelnemen èn voor hen, die zich met ons op geesteljjke wijze vereenigen, heerlijke vruchten moge afwerpen. Alle leden van het Comité, dat dank- baar voor de groote eer te mogen staan onder de hooge bescherming van het Doorluchtig Episcopaat van Neder land, hetwelk het Eere-Praesidiuin gaarne heefl willen aanvaarden, zijn bereid alle gewenschte inlichtingen te geven en op aanvraag deze circulaire te zenden; zjj vertrouwen, dat inzon derheid de Zeer Eerwaarde Heeren de geschikte personen zullen willen aan wijzen, opdat in waarheid deze Neder iandsche bedevaart naar hef. graf van den H. Aloysius, eene waardige plaats zal mogen innemen onder de velen, die op 29 September a.s. in de Sint-Piclers Kerk te Rome zullen vereenigd zjjn. Aan den tocht zal een voldoend aan tal Geestelijken deel nemen, opdat zij als Mentors allen voorlichtenook zul len de leden van den .Hollandschen Kring" te Rome ons aldaar volgaarne als gidsen begeleiden. voorwaarden om aan dezen pelgrimstocht nemen, zjjn als volgt: Het vertrek is bepaald op Vrijdag 95 Sep- 9e. De heenreis gaat via BelgiC, Luxemburg, den Elzas, St. Gothard, Milaan, Rome. De lerug- ila Florence, Veiona, Tyrol otSchwarzwald, Uuitscbland. 3e. Vermoedelijk zullen de kosten der reis le klasse ongeveer f990.— bedragen, die der lie klasse f235. De reis He klasse tot aan de Italiaansclie grenzen en Ie klasse in Italië f 160.— Uilerljik 1 Augustus moet het geld ge stort worden, Af wel bjj een der leden van het Comité, of wel oomiddeljjk aan het onderstaand adres. Bjj overzendiog van het geld ontvangt men een bewjjskaart, die men bewaart voor het Comité. Deze kaart zal geteekend zijn door den President en door den eersten Secretaris. Wan neer men verhinderd mocht worden den tocht mede te maken zal men de gestorte som terug ontvangen, onder altrek van al de koelen, die >or die plaats gemaakt zijn. Tot 1 September s. bestaal de gelegenheid zich aan te melden, 15 September is terugtrekken echter niet eer mogelijk. De genoemde prijzen omvatten de heen- en terugreisvrat in 't algemeen verstrekt dient te 'lurende de reis en op de plaatsen rertoevenhel bezoeken der merk waardige bijzonderheden, ée. Om mede te gaan inoel men den Jeeltjjd in 18 jaar bereikt hebben en zal moeten wor- m opgegevennaam, voornaam van den pel grim, juist adres, leeftijd en welke klasse ver langd wordL 5e. Het verblijf Rome zal -.es volle dagen iren, de geheele reis 14 dagen. Hepaald is, dal le pelgrims geljjk uittrekken en zich aan de voorgeschreven orde onderwerpen moeten. Men er gemakkelijker zjjn om toe te slaan, een of ander op de terugreis zich af- aelieide. Mocht het gebeuren dat iemand in het boven gezegde geen voldoende nanwjjzigingen vindt voor eenig bijzonder geval, dan vervoege men zich rechtstreeks aan het Secretariaat der Nederiandsche Bedevaart .(ioniaga Vereeni ging", Keizersgracht 70, Amsterdam. N.B. Na 1 Augustus zal het Secretariaat gevestigd zijn: N. Z. Voorburgwal 163. Een nauwkeurige reisgids hopen wjj ten spoe digste aan onze pelgrims te kunnen toe zenden. 7e. Vau af heden kan men aan den Secreta rie van bel Comité de namen zenden der kin deren en hunne ouders, die lich op byzondere wjjze aan de bescherming van den H. Aloysius willen toewijden en ook van ben, die op gees- schrcvei it graf v n H. j nen worden inge- a Z. II. Men zal zich herinneren, hoezeer onze dierbare Opperherder deze wjjze van toewijding aange prezen heefl in zjjn breve van I Januari dozes van Z. H. de meeat mogelijke bekeodbeid Ie geven aan de Eerw. Zusters op de scbo- Voor de inschrijving is het noodig, dal de namen en voornamen zeer duideljjk geschreven worden opgegeven met vermelding van woon plaats en diocees. Mogelijke giften voor hel (lulden Boek kunnen, hetzij in postzegels of psr postwissel, bjj da inschrijving worden ingezonden, aan de .Gonzaga Vereeniging", Keizersgracht 70 (na 1 Augustus N.Z. Voorburgwal 163) Secretariaat der Neder iandsche Bedevaart neer het graf van den H. ius, Amsterdam, aan welk adres ook alle spondentie moei worden geadresseerd, Hut CoMiTt: Rrre-IYaetldium Z. D. H. Mgr. P. M. Ssiczns, AarUI.is.cl.op D. H. Mgr. A.C D. H Mgr. P H. Mgr Roermond. De Eerwaarde Pater Bzhbaud Craum 8. J., imslerdam. VicfPrttiitnltn G. M. Amibiidiscs, Keizersgracht 70, Amsterdam. W. E. Boscn, Itunnebaan, Utrecht. Ebbkst Loans, Lid van het Comité der Ned. Hedovanrten, Itnzendnul. Krass Mutsashs, Hcuvelstrasl, Tilburg. Jacuuss Stamjcnbsbo, O. L. Vrouwopleln, Maastricht. Secretarissen E. BnxDKSHACH, BrouwcragrarlitbO, Amsterdam. A. P. C. PosLiisKKK, Marnizslraat 385, Amsterdam. L. H. J. Miiiani. Notaris, Amsterdam, levens Jon. H. A. Shit, Keizersgracht nslerdum Hssh. Eamsbbacii, Vordrlstraut luie, Amsterdam Kb. KunmAKKZiis, College SI. Louis, Sittnrd. S. M. Gnasr, AasendeUUlrual 23, Den Haag. v. üumck Ju., Vucliterslraal H 17, 's Bosch. Hssdbichs, Med. Docts, Keizersgracht 424, Amsterdam. lizIhiiofs, Rotterdam. Hziih. Kstzi.aab, St. Junaploin, Arnhem. Til. J. M. os Nzrr, Van LunnepkndeS, Amst-nlum. Tu. Ovsamtsn, Leeuwarden. Eo. Pms, Prinsengracht 13, Den Hang. J. H. Sauvsub, Lilt. Slud., Oosterstraat D 27, Groningen. H. P. C. Schim,chan», Itotaenburg, Utrecht. Cisusss Sciimzddis'I. Singel 131, Amsterdam. Auo. A.M.Sth&tbr, Keizersgracht 20, Amsterdam. BUITENLAND. Een echt katholieke daad is door de Belgische Senatoren verricht. Op eene uitnoodiging, door alle leden van Parle menten in Europa ontvangen, lot bijwoning van een congres, hetwelk van 9 tot 14 November te Rome zal gehou den worden, om te overwegen, door welke middelen de oorlog door arbitrage le vervangen zou zijn, en derhalve de vrede tusschende verschillende volkeren zou worden verzekerd, is door hen aan den oud-minister Bonghi, voorzitter van het ltaliaansch coiniió, het volgend ant woord gezonden: „De lieer voorzitter van den Senaat van Belgié heefl ons mededecling ge daan vun de circulaire, waarmede gü de beleefdheid hadt de leden onzer ver gadering uit te noodigen tot de „parle mentaire conferentie, welke te Rome zal plaats hebben van 9 tot 14 November ten gunste van dearbritage en den vrede". Terwijl WÜ Uwe Exc. voor deze beleefd heid dank zeggen en hulde brengen aan het edelmoedig en verheven beginsel, waarvan de ondernomen arbeid uitgaat, betreuren wjj het zeer, uwe vriendelijke uitnoodiging niet te kunnen aannemen, In dien de slud Romo feitelijk, geljjk z|j nog steeds rechtens is, de vrjje en door de geheele christenheid geëerbiedigde hoofd plaats waro gebleven, zou zjj als aange wezen zjjn voor de vergaderplaats eener conferentie, gehouden onder de auspi ciën van hom, die op den Aposlolischen stoel don .Vorst dos Vredes" vertegen woordigt. Maar g(j weet, Excellentie, dat heden de toestand van Romo een zoo danige is, dat deze slud de laatste van alle steden der wereld schijnt ts wezen, waar er sprake van zou kunnen zijn, een zoodanig congres met vrucht samen te roepen. Vrede is slechts mogelijk on der heerschappij van het recht. Vrede sluit in zich den triomf van het recht boven het geweld. Vrede wortelt, gelijk men gezegd heefl, in de openbare orde en de rust. Welnu, te Rome is het recht verdrukt door de overweldiging. Te Rome heerscht hot geweld en het recht is gevangen. Te Roine heelt de revolutie, althans voor het oogenblik, de omverwerping der openbare orde be krachtigd. De muren van de stad der pausen bewaren nog de sporen van het bombardement vun 1870 en vereeuwi gen daardoor du schuldige herinnering aun den aanslag, gepleegd op de oudste, wetligste en weldadigste van alle sou- vcreiniteiten. Hoe zou men op zulk een bodom, tusschen het Vaticaan en het Qui rinaal, ir. vrijheid kunnen spreken over het volkenrecht, over de rechten der neutralen, over den eerbied aan de Irac- taten verschuldigd Zouden wjj, zonder onze overtuiging geweld aan te doen en zonder den kreet van ons geweten te smoren, de zaak des pausen kunnen prijs gevenkunnen nalaten de noodzakelijk heid to verkondigen van het herstel zijner geschonden souvereiniteil; kunnen verzui men als eerste voorwaarde voor den alge- ineenen vrede, do hernieuwing te eischon van de traditioneele en providenticele wnarborgen voor de vrijheid van het geloof der Christenen in de gansche wereld?" Sedert 1 Juli is de groothertog van Luxemburg in liet bezit getreden van de FEUILLETON. r gewoonte Het Angelusklokje door Philoponoe. Zoo huppelde hjj steeds voort, soms kraaiend van vreugde, als h(j een vogel in zjjn vlucht kon bespieden, of een vliegje wou vangen, dat gonzend daar rondvloog, en hetgeen den klei nen kleuter als muziek in de ooreo klonk. Daar op eens zog bjj den man, dis ook zoo- ztor onze belangstelling heelt opgewekt. Dit deed hem zjjnen ging wol verenellen, maar toch biald bjj bjj ieder voorwerp, dat zjjn aandacht trok, nog even stil, om daarna weder op een drafje verder af te gun op zjjn doel. Enkele schreden van len man verwijderd bleef bet knupje nadenkend stilstaan, als onlwasrde hst iets, dat zjjn kinderlijk verstand niet verklaren kon. Nog nimmer toch bad de arbeid zot geest van dien man bezig gehonden, dat bij, als hst knaapje, hetwelk hjj zoo hartstochtelijk liefhad, hem bij zijn werkzaamheden kwam zoeksn, het niet in de verte reeds toelachte, hst daarna met zjjn ruwe knuisten in de hoogte te houden en san zjjn hart le drukken geljjk het alleen een minnende vader met zjjn kinderen Thans gebeurde niets ven dit alles. Zoozeer had de geest des kwaads in dit gemoed reeds verwarring gesticht, dat de vader er niet man dacht zjjn kind als liefdeblijk te geven. Dit scheen den kleine te verdri) als gevoelde bet kind de eerste bitterheid en teleurstelling des levens. Ne eenig wachten riep bet, als om de undachl op zich te trekken „Dag VaatjeVaatje, Keesje hier is I" Nog oltjjd bleef de man voortwerken, zondei op het kind te letten, dat op zijn lieven groet wel een antwoord hebben mocht. Doch zoo zeet woedde in zjjn binnenste een storm, dat de zoele melodie dar kinderstem hier geheel verloren ging. De kleine liet zich echter niet zoo spoedig ontmoedigen en herhaalde opnieuw zjjn grot maar nog alljjl bluf die onbeantwoord. Toch toltelde het knupje voort Vaatje, Kusje zoet isl wur VaatjeI" Maar gun toestemmend antwoord volgde. Het lieve kind gtl un bewjjs hoezeer betune liefkozing du veders begeerde, en toch bleef zjjn pogen daartoe nog geheel vruchteloos. Zonden de liedjjke klanken der kinderen dan In 't geheel niet mur door den vader worde.] vernomen? de kleine atond daarover beteuterd en scheen niet mur te weten hoe hjj h der aanleggen zou. Wegens ds bijlslag* vinnig op den boom neerkwsmsn, durfde h|j zjjn vader niet al te zeer naderen. Nog uns ui waagt hij eene poging en zegt: „Vutje, Keesje honger bet!" Ale hadde un adder den man gestoken, verwoed wierp deze de bjjl van zich af, zich eeniga oogenblikkea daarna geheel onln digd op den boom te laten neervallen. De lieve slem van het kind had eene snur in zjjn gemoed ungeraakl, dis hem unc smartelijke trilling door do leden joeg. Hjj had zjjn lieveling reeds zeer goed opge merkt en zjjn stemmetje gehoord, maar zjjn gust was zoo algemat van den inwendigen strijd, dat hjj vergat zjjn kind als gewoonlijk in de armen le klemmen. Maar nu het zeide honger te lijden, nu het In zjjn onschuld den vader lats vroeg, wal hjj met den besten wil ter wereld nog niet geveo kon, overmeesterde hem de smart, eo dreigde bjj daaronder ts bezwjjken. Wel sou hij na verloop ven un paar aren, als zjjn arbeid wu afgedaan, zjjn kind weder het noodige voedsel kunnen verstrekken, mur de gedsch'e, dat zjjn gezin nu althans reeds gebiek mout lijden, werkte verpletterend op hem. Toch moest hjj wel antwoorden op de vlei taal van hot argelooze wicht, dat Immor voort ging. Maar bjj had er behoelte aan om alleen te zjjnhet stemmetje van den kleins was te zeer in alrjjd met de stem, die zich in zjjn ge moed zoo luid deed hooren, en waarnaar da ongelukkige in dien atond acheen te willen luisteren. Om het kind te verwijderen riep bjj het toe: „Zie zoo, ga nu mur gauw naar moesje loe, dan krijg j« straks eten ook": en bel knaapje, gewoon te gehoorzamen zooals zjjn moeeje hem gelurd had, ging den weg naar de ouderlijke woning weder op, bjj zich xelvcn zeggende: .Moesje ziek is, Keesje honger hetl" werd van den kleine, die nu een kwelgeest voor hem was. De wrevel in zjjn gemoed was im mers door de komst van zjjn kind niet weinig toegeuomen. En wat wel het treurigst wu: ook zijn vertrouwen op de goddelijke Voorzienig heid had in den strijd veel geleden, lie geoal des kwaads had In hem een prooi gekozen, en den weleer zoo deugdzamen inan roods aan liet wankelen gebracht. De bekoring zou echter nog sterker worden, de strijd nog krasser vormen unnemvn. Daar op eens klonk ovor da heida liet zoo lievo an gelusklokje van da aangrenzends gemeente, dal klokje, wal immer do vreedzame bewoners dezer urdu door z(jn weiluidenden klank als met engelenslem uilnoodigt te bidden. Plechtig ougenblik waarop do monsch wordt herinnerd, hoe in den Hemel eene Moeder troont, die zoo terecht de Troosterosae der Bedrukten boelen mag, Vooral plechtig Is die stond als man in Gods vrije natuur zich bevindt, en van verre ovor bosschen en volden het llefalyk angelusklokje boort wurkllnken. Dan wil do gerat van den wozenlijkon dienaar Uods aiclt too gaarne aan hat aardsche ontrukken, om instemmend met het engelenkoor dio hsinelaclie Moeder met een blijdo Ave du lleeien, het „Wees gegroet Maria" le begroeien. Maar diep treurig is bet, wannur die zoele liemslileinnie voor den menscb verloren gaat wannur door het urdscb gedruiach en gewoel die bemelmolodie niet meer door hem wordt Dan zwerft h|) ia dit dal van tranen rond zonder op te zien naar zijne lieve Moeder in den Hemel, Haar zijne bekommernlisen bloot le leggen, en dus ooit in eigen persoon te ondervinden, wat die Troosleresse der Bedruk- lon voor al hare getrouwe kinderen en vereer ders zoo gaarne wezen wil. Voor den zoo boproolden en lerneergedruklon man was hel dus zeker oen aangrijpend oogen blik. zoo plotseling le worden opgeroepen tol het gabed. waardoor alleen rust en vrede ln zijn gemoed zouden wederkeeren. En toch. zoo als ds wereld, heisas, zoo dikwijls le aanschou wen geeft, wee ook hi), nu h|J dsn bysUnd van da Koningin des Hemols hst mout noodig bad, ondankbaar genoeg un de lieNe dier goede Moeder te twijlelen. Hfi, die als kind onder het ouderljjk dak en later ale zelfstandig man In de wereld, of als huisvader in zijn ge zin zoo hundarden malen mot bltlde Instemming do groelenia dee engels bU hot geklingel vin hel angelusklokje gebeden had, bloei voor hst ural in zijn leven zich utvrogon, wat h|) mat al zjjn biddon dan toch wel verkregen had. De strjjd werd waarlijk bedroevend voor den welur zoo godsdienstige» man. Hot geklingel vun hat klokje herhaalde zich wur, maar ook du U feller werd de bekoring. Nog altijd bluf hjj aarzelen aan die hemelstem- me gehoor ie geveo, totdat de laalate klanken van het klokje waren hungevloden. De geeel des kwuds had gaisgevlerd.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 1