Van Houtens Cacao De Amersfoortsche Processie Manufacturen/ Alphons Annegarn Nieuwe Bessensap, Hofstede BOTTl EN DE REUVER, Een flinke Jongen, P. BAARS, te Rhenen, Winkelhuis niet Tuin Vaste Goederen. Boerenhofsteden Café „HET VALKJE" Amersfoort. GEOPEND. Magazijn DE "VTjIJT. Laurens J. Luijcx. naar Kevela^r wegens uitbreiding der ZAAK. Adolf van Kalken, C. J. van Houten Zoon. Hoek Langestraat en Zevenhuizen. VÉLOCIPÈDES. D. H. EIJSINK, Heiligenbergerweg, W. F A. GROENHUIZEN, OPRUIMING. Mauritz F. W. J. de Jong. Onderstaande circulaire werd ons met beleefd verzoek ter plaatsing toe gezonden. Aan onze: Stadgenooten De ondergeteekenden, kennis genomen hebbende van de circulaire, door het bestuur der .Alliance Israelite Univer- selle" verspreid, wenden zich in over leg met gemeld bestuur tot U. Zij zijn diep bewogen incl hel lot der ongelukkige zwervelingen, die, schier van alles ontbloot, van oord tot oord voortgedreven, woonsteden, klceding en voedsel missen voor zichzelven, voor vrouw en kind. Zij beamen echter de maatregelen van voorzichtigheid en goed beleid, door de .Alliance" aanbevolen, opdat niet ten koste van belanghebbenden een emigra tie iu massa in Rusland plaats hebbe, tenzjj naar streken, waar op goede gron den den bannelingen een nieuw vader land verzekerd z(j. Z(j noodigen U uit, liefst ten huize van een der vier bestuursleden der All. Isr. Univ., de bijdragen te willen inzen den, teneinde de vervolgden te helpen en te steunen binnen de grenzen van verstandige en bedachtzame menschen- liefde. De welwillend verstrekte bijdragen worden ter hand gesteld aan de .Alli ance" die daarmede naar goedvinden zal handelen, in het belang der zaak van liefde, die zij voorstaat. Het geldt hier een werk van ver draagzaamheid en humaniteit. Aan die roepstem werd in Nederland steeds gehoor gegeven Amersfoort, Augustus 1891. Mr. F. D. Graaf Sciiimmelpenninck, Kolonel W. Bannier, M. L. Celossk, W. A. Croockewit, Ds. D. P. M. GnAswiNCKEi., Ds. H. J. Ter Haar Romenij, D. P. Hamers, G. J. Baron Van Hardenuroek van Ammerstol, A. Herschel Bzn., Ds. W. J. Immink, Ds. H. W. Kalff, J. P. G. Kok, M. Lagerweu W'z., E. L. H. Van Lanschot Hubrecht, M. Polak, Majoor H. P. Van Raden, Ds. C. Rascii, Prof. J. J. Van Thiel, A. M. Tromp van Holst, Pastoor o. b. k. T. van Vlooten, H. W. A. Van den Wall Bake. Bestuur der Alliance Israèlite Unicereelle, afdeeling Amersfoort. E. L. Visser,. Langestraat, F 21. J. van Vollenhoven F 46. D. Heijmans F 53. A. Visser F 14. Advertentiën. Tot onze diepe droefheid overleed heden in den ouderdom van ruim 80 jaren, na voorzien te zijn geweest van de H.H. Sacra menten der stervenden, onze ge liefde Vader en Behuwdvader de Heer Aatanius van Werven, weduwnaar van Mejuffrouw Maria Aleida Bouwmeester. H. J. VAN WERWEN. JOH. VAN WERVEN- A. M. RUTGERS- TH. RUTGERS. Nijkerk, 5 Augustus 1891. Voor de vele blijken van deel neming, ondervonden by het overlijden van ons jongste Dochtertje, betuigen wij onzen welgemeenden dank. P. J. B. JACOBS M. F. M. JACOBS—Hoes. Amersfoort, 6 Augustus 1891. goed kunnende lezen, kan geplaatst worden ter Handelsdrukkerij van A.^J. MICTIIKLWEN, Kromme- Langeatraat, Amersfoort. GR O O TE KEUZE Kristal, Glas, Porcelain EN AARDEWERK, Nikkel THEEPOTTEN, KOMFOORTJES, etc. etc. fT ONTVANGEN: J. VAN VOLLENHOVEN lABgcutraat. Dessert- en Inlegfruit. De kweekerij „DE 1» E K E IN- BERG" te Deest, in Maas-11',uil, verzendt zorgvuldig verpakt en franco 104 uitgezochte ORANJE-ABRIKOZEN a.l f3.50 50 AIONTAGNE-PERZIKEN f3.60 aoo Reine CLAUDES. fl.65. REDUCTIE EN GEO8. De verzending begint weldra. KOET. BOET. beveelt zich i andere jaren tot hel leveren van eerste kwaliteit Roet, en is te spreken op Vrijdagen 14 en 21 Augustus in hel Noordhol- landschc Koffiehuis op den Hof te Ameisfoort. ^^Mr. J. MXÜRICHELI.E te Amersfoort is voornemens op Zaterdag den 22 Augustus 1891, des avonds te 7 uur, in het koffiehuis ,het Valkjb" in de Valke straat altlaar, bij afslag en opbod in het openbaar te VEBKOOPEN: In de gemeente AMERSFOORT. No. 1. Een goed ter nering staand de Utrccbtschestraat.wijk A No. 102, groot 1 are. 76 cenliaren. Tot 1 Augustus 1891 verhuurd ge weest aan Mejuffrouw de Weduwe SETTEUR. No. 2, EEN HUIS erve en bouwland aan den Woestijgerweg. grool ongeveer 39 aren, 64 centiaren. Gedeeltelijk in eigen gebruik en ge deeltelijk verhuurd aan VAN EK voor f40 'sjaars. No. 3, Een Huis met erve en bouwland aan den spoorweg Amersfoort—Nijmegen, belend ten westen aan het vorig perceel, groot ongeveer 39 aren, 64 centiaren. No. 4, Een Huis en Erf inde Zwanenhalssleeg (Schepclstraatje) ■ijk F No. 88. Verhuurd aan J. BOUVEE voor f 0,80 n J. STRANZ voor r0,80 per week. Afzonderlijk en perceel 2 en 3 ook massa. Betaling der kooppenningen op 22 November 1891. Breeder bij biljetten. De Notaris VAN HETJVEN te Bar neceld is voornemens Don derdagen 27 AngnstnB cn 10 September 1891 telkens te een uur bij inzet in de Bonte Koe en bij toeslag in de Roskam aldaar, ten verkoop te vellen, in één koop, DE VIEB de Ctroote en Kleine Vogelen zang, de Ctroote Boef en bet Boveneinde, bestaande uit verschillende GEBOUWEN, BOUW-, WEI- en DRIESTGRONDEN, HEIDEVELDEN, BOOMEN, DENNEN- BOSSCHEN, welig groeiende HAK- BOSSCHEN, groot ong. 94 Hectaren, gelegen te Kootwijk- onder de gemeenten Barneceld en Apeldoornop ong. 1 uur afstand van de hallen Stroe en Assel (Oosterspoor.) Aan deze goederen zjjn verbonden rechten in de Kootwijker Maatschap en Kootwijker bosscben. Aanwijzing in loco te bekomen 10, 11, 12, 25 en 26 Aug. e. k. op de Kleine Vogelenzang, telkens des morgens elf uur. Breeder bij biljetten. Inlichtingen geven de Notarissen WILBRINK te Lanteren en van HEU- VEN te Barneceld. De Notaris VAN HETTVEN Ie Bar neceld is voornemens Woensdagen 19 Augustus cn 2 Sept. 1891 bij inzet ten huize van W. SCHOUTEN en bij toeslag in de ROSKAM te Ach- leceld telkens des avonds te 6 uur - voor den Heer W. J. WESTERVELD te Amersfoort te vellen en te VEBKOOPEN: De bijna geheel tiendvrije WESTERVELD, gelegen in Kallen- broek onder Barneceld en voor een klein deel onder Voortliuizen onmid dellijk bij de halte Terschuur be staande uit LANDBOUWERSWONING, bakhuis, schuur, wagenloods, 2 bergen, varkenshok, bouw- en weilanden, veld- gronden, hoornen en vele houtgewassen, groot te zamen ruim 34 Hectaren. Te veilen in drie perc. en de beide eerste perc. ook in massa. De hofstede is ver huurd voor f 350 per jaar, zonder het houtgewas en de jacht, aan R. VAN DE HOEF, die aanwijzing doet. Inlichtingen geeft Notaris VANHEU- VEN voornoemd. Bovengenoemd op nieuw gerestaureerd CAFÉ, voorzien van een goed loopend biljart is wederom voor het publiek Prompte en nette bediening. Puike consumptie. Teven3 beveelt ondergeteekende zijne net ingerichte RESTAURATIE l|PT.Af!T. ROIJALE", gelegen in de Langestraat hoek Stoovestraut, minzaam bij het geëerde publiek aan. Dejeuners, Diners, Soupers. Restaurant k la Carte den geheelen dag. PLAT DU JOUR van 11 tot 3 uur. P. SMOLDERS VAN OSCH. Wollen en katoenen garens. Band, knoopen, agrementen. Zijden garneerslofien, linten en kanten. Voeringsen satinet in alle kleuren. Gordijnfranjes en jalousieband. Dames-haudwerken. Corsetten in alle wijdten. Tricot en gemaakte ondergoederen. Kousen en sokken. Witte en gekleurde zakdoeken. Overhemden, boorden en heerendassen. Glacé, zijden en garen handschoenen. Militairen handschoenen. Tricot tailles en kinde'jurken. Jongenspakjes, pantalons en blouses. Tricot broeken voor wielrijders. Damesblouses in satinet en mousseline. Zwarte en gekleurde damesschorten. Wollen avond- en kinderdoeken. Specialiteit in kindergoed. Eau de cologne, zeepen, toiletartikelen, byouterieën, enz. enz. Al deze artikelen zijn in ruime keuze steeds in mijn magazijn voorhanden. Tot een druk bezoek noodig ik beleefd uit. De prijzen zijn billijk. vaptrekt, pep esiru trein, MAANDAG 47" AUG. 1891 ni vPDcuu - -m. A.L: 'Van HILVERSUM BAARN AMERSFOORT LEUSDEN RHENEN NIJMEGEN Aankomst to WEEZE 8.23 8.28 9.- Terugkeer Augustus. Van WEEZEn.m. 2.30 NIJMEGEN5.25 RHENEN6.20 Aank. to AMERSFOORT 7.— te HILVERSUM 7.3« 9.57 11.35 Tegen LEGITIMATIEBEWIJS betaalt men te Hilversum en Baarn rf3.08, Amersfoort en Leusden f2.68, Uitenen f2.03, Nijmegen fl.18. UITVERKOOP van al de voorradige artikelen De prijzen zijn ver beneden de waarde gesteld, een ieder doet zijn voordeel door zijn inkoopen te doen bij IjMigeMtriiat F S3, Amersfoort. Da Detailprijzen van zijm 1.80 0.95 ƒ0.52' 7 0.27 per Kg. per "4 Kg. per Kg. per Kg. bus. in Garen, Band, Sajet, ochte Kanten en Mutsen, vostigen de aandacht op hunne GROOTE SORTEERING trlcat ondergoederen, tricot tailles, Heeren-, Dames- en modeartikelen, Zijden en Jluiceelen garneering, Corsetten, Handschoenen, Fronts, Dassen, enz. enz. Ruime keus iu Curuetmutseu eu Cernelliuteu. LAGE PItIJZEN. AMEBSFOOBT. Ruime keuze in VÊLOCIPÈDES, Naaimachines en alle toebehooren. Tegen zeer billijke prijzen. Volle garsntle. Bij aankoop eener maehitie leeren GRATIS. VERHUUR-INRICHTINO. JÜUÜUUtlüAJÜtiatttJUÜttjbUUUtAJJLU v*- KOM, alvorens elders te koopen, eerst eens informeeren naar do prjjzen der Horloges, Pendules, Klokken, Regulateurs, WEKKERS en HORLOGEKETTINGEN Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat Al mjjne UURWERKEN zijn van uitstekende kwaliteit en worden onder deugdelijke garantie verkocht. RFiFARATIËN goedkoopspoedig en degelijk. wwnppnwmippnBBnHnnnnHPBBf Gedurende dese maand OPRUIMING Tan alle Voorjaars- en Zomerartiken tegen extra lage prijzen. Zie Étalage.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 3