Katholiek Nieuws- en Advertentieblad Een noodlottig misverstond. No. 20. Vrijdag 14 Augustus 1891. Vijfde Jaargang. DEEEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Prij* dar A dr art antifa: Van 1 tot 6 regelsf 0.30. Voor iederen regel meer- 0.05. ^Correspondentièn en Adverlenliên moeien uilerljjk Vrijdagavond Abonnementsprijs par dria maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Rusland en Frankrijk. Het politieke coinediespel, door Rus land en Frankrijk in de laatste dagen opgevoerd, heeft veel beweging in de diplomatieke wereld verwekt. Maar dat kon ook r.iet anders. Immers, ge rustgesteld door de vernieuwing van het .Drievoudig Verbond", meende men met vertrouwen de toekomst te kunnen ingaan, toen opeens door de bitterste vijanden van dit zoo hooggeroemde Verbond een schaterlach werd uitge- stooten, die bij sommigen door merg en beeD drong. Zie hier wat er is voorgevallen. De Russische beer likte naar het Fransche blazoen, en die poging deed de Fransche revanchedroomers uit hunne sluimering plotseling in vreugde ontwakenhun geestdrift steeg ten top. 't Was te veel voor het geïsoleerde Frankrijk om zoo opeens in kalmte die buitengewone eer, welke het te beurt viel, naar waarde te kunnen schatten. Er volgde meer: Frankrijk door Rusland hartstochtelijk gevleid en vergood 't was voor die eerzuchtige en prikkelbare natie om er het hoofd bij te verliezen. En de Rus, het moet gezegd wor den, speelde meesterlijk spel. De knoet, op de katholieke onderdanen van den Czaar herhaaldelijk zoo wreed geslagen, en 'thans ook met vernieuwde woede op het Russische Jodendom neergeslin- gerd, werd een wijle onzichtbaar ge houden; de kreten der slachtoffers wer den door het luidruchtig jubelen van een deel der Russische bevolking, welke aanbidders zijn van Caesar, endoor het geestdriftig razen der Fransche natie voor een oogenblik als verstomd, om daarna in al hunne zieltreffende bitter heid weder te worden gehoord. Het comediespel begon met de ont vangst der Fransche vloot op de reede van Eronstadt, en werd volkomen in het bedrijf te Moskou. De Fransche offi cieren der vloot brachten met hun be zoek aan die steden de bevolking in een opgewonden toestand, die, zooals van daar gemeld werd, onbeschrijfelijk was. Overal zwaaide men als razend met Fransche vlaggen. De burgemeester ont ving de genoodigden in het keizerlijk paviljoen van de tentoonstellingde muziek speelde de Marseillaise, en het volkriepduizendenmalen .Vivela France." Des avonds had een prachtig banket plaats, waar heele tonnen caviaar en geheele steuren werden opgedischt. Na den heildronk op den keizer speelde men het Russische volkslied; na dien op Car- not de Marseillaise. Generaal Tchernajelf veroorzaakte een onbeschrijflijke geest drift, toen hij tot de Fransche officieren zeideWanneer men bij u zal roepen ,Aux armes, citoyens," dan zullen wij ook onze bataillons vormen van af de Weichsel tot aan Kamschatka. Ad miraal Gervais antwoorddeNa 'l geen wij hier gezien hebben, beschouwt Frankrijk de toekomst met een man nelijk vertrouwen: .Leve de Czaar! Leve Rusland!" Daarna verbrijzelde de admiraal zijn glas, volgens Russische gewoonte, 't geen de geestdrift tot razernij voerde. De zeelieden Irokken toen naar het kamp. Twee afdcelingen soldaten wachtten hen op. De aankomst van admiraal Gervais werd met 64 ka nonschoten begroet, terwijl de soldaten half uur lang hoerahriepen. Ge durende den fakkeltocht werd de Mar seillaise door een militair koor van 400 gezongen. Admiraal Gervais werd door de Russen in triomf rondgedragen. In het Casino steeg de geestdrift ten top Franschen en Russen weenden en om helsden elkander. Kon dit bedrijf meesterlijker worden afgespeeld? De Russen vergaten knoet en Siberië, om in de armen der Fran schen te weenen van aandoening. Alle veeten lusschen deze beide Staten sche nen daarbij vergeten, om in broederlijke eensgezindheid feest te vieren, en met krijgshaftige grootspraak den vijand te verpletteren, evenals de Admiraal zijn glas verbrijzelde na den dronk te heb ben gewijd aan den Czaar en aan Rusland. Op zulk een dolle, onzinnige geestdrift mosst afmatting volgen, en ze kwam ook. Toen de roes der opgewondenheid een weinig was uitgevierd, kwam het nuchtere verstand bij sommigen al spoedig weder tot zijn recht. Zoo achtte het Fransche blad Paris het noodig te waarschu wen, dat, wal in Rusland op gastmalen wordt gesproken, in Frankrijk niet naar de letter moet worden opgevat. En wat de Keizer in zijn telegrammen aan den President der Republiek en den burge meester van Cherbourg heeft gezegd, moest niet anders beschouwd worden dan als de uitdrukking van eene vriend schappelijke gezindheid want niets geeft recht te veronderstellen, dat Rusland de Franschen wil helpen, om wat zij ver loren hebben te herwinnen. De juistheid der bewering van de Paris zal wel niet betwijfeld worden. Als om de ontgoocheling volkomen te maken, kwam de Figaro met eene verklaring, die zij naar hare bewering van de Russische ambassade ontving, van den volgenden inhoud ,De ondubbelzinnige manifestatie te Kronstadt was voor de ambassade, die sedert lang haar best deed om eene hartelijke verstandhouding tusschen Rus land en Frankrijk te herstellen, eene heugelijke gebeurtenis. Daardoor is aan het drievoudig verbond een geduchte slag toebracht. Maar men mag dit voordeel niet door onvoorzichtige taal in de waagschaal stellen. Overmaat van on- doordachten ijver is gevaarlijk, en de lange reeks betoogingen, die worden ontworpen, moeten worden vermeden. Hier dreigt een dubbel gevaar, dat eene hevige uitbarsting van het chauvinisme Frankrjjk in den oorlog kan wikkelen, en dat Rusland berouw zou kunnen krij gen over de sympathie, te Kronstadt beloond. Te Parijs is men geneigd, de inderdaad groote heteekenis van de ge beurtenissen te Kronstadt verkeerd voor te stellen, maar de keizer van Rusland wilde alleen positie nemen tegenover het Drievoudig Verbond; hij wilde aan Europa toonen, dat Frankrijk en Rusland ver- eenigd zouden kunnen zijn in het geval, dat het Drievoudig Verbond Frankrijk aanviel, maar meer niet. Aan deze hou ding mag geen aggressief karakter worden toegekend, en zoo Frankrijk onverstandig renoeg was om van dit defensief verbond een offensief verbond te willen maken, dan zou de vrucht van al liet geduld en van alle inspanning der vrienden v Rusland en van onze pogingen voor altijd verloren zijn." Menige „slraal koud water", door Von Bismarck weleer naar Versailles gezonden, zal waarschijnlijk niet die be koeling hebben teweeg gebracht, als deze verklaring in de Figaro. En dat die ontnuchtering heilzaam is voor Fransche volk, zal voorzeker door een ieder worden toegestemd. BUITENLAND. De Fransche Minister Constans heeft Zondag te Bagnères de Luchon rede gehouden inden republikeinschen Kring. Hij wees op de vorderingen, die de republiek heeft gemaakt, zoodat zij thans vast staat en ruim genoeg is iedereen op te nemen. Behalve de politieke zijn er sociale quaesties, die opgelost moeten worden. De minister lichtte zijn ontwerp over het pensioen fonds voor de werklieden toe. Men heelt wel een milliard gevonden om het leger te organiseeren en men zal ook wel het geld voor de werklieden vinden. Het leger is sterk, maar het gouvernement wil den vrede en daarom moet het leger sterk zijn. Want de zwakke word! aan gevallen, maai- de sterke wordt ontzien. Ten slotte zeide hij, dat het gouver nement een nieuw ontwerp gereed maakte over de organisatie van hel landbouw- crediet. Als die twee ontwerpen zijn aangenomen, dan zal hij het woord aan anderen, jongeren, overlaten, want hjj is reeds lang in den strijd geweest. Het in België verschijnende orgaan de Nord schrijft omtrent de gewichtige ge beurtenis, zooals de ontvangst der Fran sche vloot te Kronstadt wordt beschouwd, dat blijkens de .politieke echo's" uit Weenen en Berlijn een gevoel van ont spanning en veiligheid de vrucht is FEUILLETON. Behalve eene oude vrouw, die zoo nu en dan alle voorkomende werkzaamheden bjj mjj ver- riehlte en zich in de keuken bevond, was ik alleen in hnii. De bewonen der naburige hui zen waren alle bnnue zomerreis maken. En ik had een geest hoogstwaarschijnlijk een gevaarlijken, waanzinnigen - onder mijn dak, ran wien ik, als hij niet vrgwillig ging, onmo gelijk verlost kon wordenwant men kan een geest noch stooten, noch trappen, noch hem buiten de denr of nit het raam gooienmen kan hem niet in eene kamer opsluiten, terwijl men in eene andere kamer rustig gaat slapen, zonder zich aan hem te storen, en vóór alles kan men nooit weten, welk schelmstuk hjj in hel naaste oogenblik begaan zal. Terwijl ik aan dat alles dacht, bemerkte ik, dat mjj op nieuw de vrees overmande doch niet zoo sterk als de eerste keer. Haar mijn gast had het ook bemerkt, en op hetzelfde oogenblik zalen mg de ontvleeschde vingers weer aan de keel. Doch ik schudde hem af; dat wil zeggen, ik herkreeg mijne tegenwoordigheid van geest, en b|j harkte weder naar zjjn stoel terug. Die aan blik is onvergetelijk, zooals ik hem daar zag zitten, bet hoold met de hand ondersteunend, terwijl zgn lang wil kleed hem nanw om de leden sloot. .Zeg mij toch, wat dat beteekent," zeide ik. .Dat beteekent, dat ik u als een hond zal wurgen, zoo gjj bang voor mjj zijtdat ik hier het oogenblik zit af te wachten, waarop hel u duidelijk zal worden, wie en wat ik ben en welk kwaad gij mij berokkend hebtwaarop gij tol bet besef zult komen van uw goddeloos leven, uw verlaten toestand en de tegenwoor digheid van een uit de andere wereld. Ha I haIk zie het komenUwe zenuwen zullen het geen kwartier nura meer uithouden, en dan zal ik u bij de keel vallen en u het bloed .Gij vergeet iels," antwoordde ik. .Als ik bemerk, dal mjjne zenuwen hel opgeven wat trouwens niet waarschijnlijk is dan zal ik ruslig opslaan en naar de stad gaan. Het is slechts oen half uur sporen en in de clubs worden geene geesten toegelaten." Hjj antwoordde hierop niets, maar ging aldus .Spoedig zult gij naar bed moeten gaan, want gjj kont den geheelen nacht niet opblijven." .Hoe lang kunt gij hier blgven?" .Zoo lang ik maar wil. Haba 1 haNu, dat ik u gevonden heb, kan ik dag en nacht bij n zijn. Als gij rustig ia bed ligt, zal ik er voor zitten en een zwak oogenblik afwacblen. Als gjj op uw bureau in de stad zjjt, zal ik naast n, en als gjj zit te eten, achter u slaan. Gjj zult mij niet ontsnappen, vroeg of laat zult gjj voor mg vreezen en dan zijt gü mjjn buit. niettegenstaande gjj moed hebt, zoo als mjj van vroeger bekend is." (Dit was zonderling, want ik herinnerde mjj niet hem ooit gezien te hebben, en toch had hjj een van die merkwaardige ge zichten, die men, als men ze eens gezien heelt, niet zoo spoedig vergeet.) ,Ik had gemeend, U In de sluimering te kunnen verrassen, toen ik u alleen hier aantrof. Nu, het maakt niets uit. De ljjd zal wel komen. Ik zal wachtenik zal .Ik verzoek u, mjj dit te verklaren," zeide ik beleefd. .Zult gjj wachten, tol ik bang word ,Ja. Wij, geesten, kunnen hen, dieniet bang voor ons zjjn, ook niets doen. Onze macht strekt zich alleen uit over de laden en bjjge- Zoodra iemand den moed heelt, ons te weder- staan, zjjn wjj machteloos.", .Ik dank u," antwoordde ik. .Dan zal ik eens een pjjp opsteken. Mag ik er u ook een aan bieden Hij schudde het hoofd, j ,Of een glas brandewijn?" Hij fronste het voorhoofd. .Dan zult gjj zonder twijfel de vreugde mo gen smaken, mg beiden te zien nemen. Nu, mijn vriend, willen wjj elkander wat vertellen. Vindt gg hel niet wat koud in die luchtige kleedjj WD ik wat vuur aauleggen .Neen." .Wilt ge een wollen deken of een reisdeken?" .Neen." .Kan ik misschien ook wat anders voor u .Neen - - ja word bang voor mij. Zeg Bedenk wel, dal ik oen geest, een spook ben I Ik woon boven en onder de aarde. De honden janken en huilen, als zjj mij zien, en de men- schen knielen voor mij. Zie dit lijkkleed! Deze .Goede vriend," onderbrak ik hem," .laten wjj elkanders gezelschap genieten, zonder van weerszijden bekentenissen te doen. Ik wil toe geven, dat alles, wat gjj gezegd hebt, volkomen waar is. Hel is verwonderlijk en belangrijk, ofschoon ten slotte niet zoo verschrikkelijk, als ik misschien verwacht zou hebben, als ik uwe komst vooruil geweien had, maar toch on der ons gezegd, komt gjj wel ran b'et naburige kerkhof V" ,Ja. O, schavuitschurkwie bracht mjj onzichtbaar rondzwierf, zag ik toevallig door nw raam en herkende u, dien ik zoo lang ge zocht liad. Hahaik zal u het vaur aan de voelen leggenik wil Ja, dat wil ik," be sloot hg na eenig wachten. Ik antwoordde niets, maar bleef rooken, alsof er een gewone bezoeker geweest was. Hij zag mij aan met een blik vol teleurgestelde woede, waarm .de ik m|j evenwel, nu ik er aan gewoon was geraakt, zelfs vrooljjk maakte. Zjjn ernstig, somber gelaat was niet ontbloot van eene zekere ruwe schoonheid en droeg regelmatige trekken. Hjj had blauwe oogen, een zware brecde kin, een zacbten, gewonen mond en had geheel het voorkomen van een man onder de veertig j'aren. .Destijds op bet koopvaardijschip tusschen do ontvangst der Fransche vloot te Kronstadt. Ook in Engeland zien regee ring en pers in, dat de zedelijke en poli tieke evolutie ten aanzien van Frank rijk niet moet worden gedwarsboomd. Kon toch Frankrijk in zijne fierheid als groote natie in de verzoeking komen om zich tegen eett opgei egden, dwingenden vrede te verzetten, uit eigen beweging vrijelijk en met blijdschap, nu het zich niet meer alleen voelt, vereenigt het zich met het behoud van de algeineene rust, waardoor het in staat wordt gesteld zonder telkens op te schrikken en zon der verbittering zijne welvaart te* ont wikkelen, Nu de prikkel van het Drie voudig Verbond aldus is afgestompt, zoo gaal de Nord voort, nu de coalitie voor goed zijn dreigenden aard verliest, blijft zij krachtens de verklaringen der hoof den en door de kracht der dingen eene uitsluitend vreedzame combinatie. De vrede, met het Drievoudig Verbond hin kende op één been, staat nu vast op twee voeten. Keizer Wilhelm is met de Hohemol- lern weer te Kiel aangekomen, maar het verwekt ongerustheid, dat de Keizer nog niet aan land is gegaan. Volgens sommigen zou de val van Z. M. op het dek der Hohenzollern daarvan de oor zaak zijn, maar van andere zijde wordt beweerd, dat de bezeerde knie van den Keizer op den goeden weg van beter schap is, doch eene andere ongesteld heid van meer ernstigen aard veel reden tot bezorgdheid geeft. Het is eene ver zwering in het rechter oor. welke den Keizer van tijd tot tijd ondragelijke pij nen veroorzaakt en aanleiding geeft tot eene hersenvlies-ontsteking. Tot nu toe is dat gezwel nog klein, maar wanneer het grooter wordt, zouden daardoor niet alleen het hersenvlies maar ook de hersenen ontstoken worden en zou men moeten overgaan tot eene ope ratie, waarvan de lijfartsen van den Keizer zich niet de minste illusie maken. Het schijnt een nieuwen aanval te zijn van eene oude kwaal, welke de Keizer uit eene ziekte van vóór twaalf jaren gehouden heeft. In Spanje is men algemeen overtuigd, dat de laatste ongeregeldheden te Bar celona een op zich zelf staand feit zijn, én door de leiders van alle fractiënder democratische en republikeinsohe partijen worden afgekeurd. Maar het gouverne ment was daarvan niet dadelijk over tuigd en duchtte een republikeinschen Rangoon en Calcutta doch wat geelt het, die oude geschiedenis weer op te rakelen?" .Niet bet minste," antwoordde ik, en voegde, daar ik hein nu voor een krankzinnig geworden geest hield, wiens gepraat mij toch altijd meer opheldering omtrenl de geestenwereld zou kun nen geven, beleefd daarbjj.of het moest u bijzonder genoegen doen." ,Te moeten denken, dal gjj gjj van alle menschen op de wereld - doch waartoe .Het spjjl mjj, dal gjj niets gebruiken wilt," zeide ik. .Hel wordt spoedig ljjd om naar bed .Toen ik u te Brighton zag, gingl gjj met Dat was niet prettig voor mjj te hooren, want ik was werkelijk voor eenige maanden te Brigh ton, toen Eleonora zich daar bevond, .Doch waarom zal ik dat noemen, weet gjj, ik kon u evengoed aan Yokohama herianeren. Wat zegt gjj daarvan? Hè! .Daar heb ik niets tegen te zeggen." .God 1 wat zjjn er toch verstokte menschen En wat zegt gg van die geschiedenis te Hon- kong? Wie beloofde er iets, toen de bodem van hel schip doorboord werd en er iets ge schiedde hè?" Dat was zeer ernstig, maar ik schudde het hoold. .En denkt gjj wel, schavuit, aan de kotlies, die op uw bevel naar de andere wereld ge holpen werden? En dan plannen te smeden achter mijn rug! Waarom begon ik te drinken? Waarom was ik op zes en dertigjarigen leeftijd

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 1