Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 27. Zaterdag 3 October 1891. Vijfde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. ont «prijs per drie a Franco per post Afzonderlijke BureauKrommestraat, F 241, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Brij» dor Advsrtentiiai Von 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer VERKIEZING voor den Gemeenteraad. De kiezers zijn opgeroepen om op Dinsdag, 6 October a.s. te gaan stem men tot verkiezing van eenlid voor den gemeenteraad. De heer M. F. \V. J. DE JONG - meermalen door de vorige katholieke kiesvereeniging candidaat gesteld en thans weder met algeineene stemmen door de kath. kiesvereeniging .Recht en Orde" als zoodanig geproclameerd heeft zich die candidatuur weder laten welgevallen. Wij mogen dit waardeercn, bij de overweging hoe moeilijk het is geschikte personen bereid te vinden, om de las ten te aanvaarden, die aan het lidmaat schap van den gemeenteraad verbonden zijn. De Heer DE JONG is een van die mannen, welke bjj de gevorderde be kwaamheid lust en ijver voegen om de algemeene belangen te dienentevens bezit hij eene standvastigheid van karak ter, welke niet wijkt voor teleurstellin gen, eene hoedanigheid, die mannen vormt op wie men rekenen kan. De eenstemmigheid, waarmede de Heer DE JONG door de kiesvereeniging .Retht en Orde", alsmede door de kiesvereeniging .Amersfoort" candidaat is gesteld, doet wel verwachten, dat die keuze slagen zalevenwel het zou zeer verkeerd zijn het daarop te laten aan komen en met minder ijver ter stembus te gaan; integendeel, wie slagen wil, moet niets verzuimen, om zijn doel te bereiken. Buitendien is in deze verkie zing de eer betrokken der kiesvereeniging .Recht en Orde"; zij behoort al het mogelijke te doen om aan haren can didaat een groot aantal stemmen te bezorgen, opdat hij eene flinke meer derheid verkrijge. Daarom, kiezersverzoeken wij u dringendgaat allen stemmen op den Heer M. F. W. J. de Jong. Spoort uwe medekiezers daartoe aan, i opdat niemand tehuis blijvc en met j groote meerderheid van stemmen tot lid van den gemeenteraad worde ge kozen de Heer M. F. W. J. de Jong. BUITENLAND. De verkiezingen der IVahlmilnuer, op 24 dezer in Baden gehouden, hebben den nationaal-liberalen nog meer afbreuk gedaan dan algemeen verwacht werd. Veilig mag men aannemen, dat bij de definitieve verkiezing van afgevaardigden bij den Badenschon Landdag 16 zetels voor hen zullen verloren gaan, waarvan 8 aan het Centrum, 4 aan de democra ten, 2 aan de conservatieven en 2 aan de sociaal-democraten ten goede zullen komen. De nationaal-liberale bladen zwijgen over deze nederlaag, alsof ze daarmee ongedaan kan gemaakt worden De ontvangst van hel Russische Kei zerpaar te Berlijn, waarlangs de reis naar Moskou alléén geschiedde om tijd te winnen, ten einde wegens het over lijden van Grootvorstin Alexandru spoe diger daar te kunnen aankomen, is hoogst eenvoudig geweest. Prins Leopold en diens gemalin benevens drie generuals waren aan het station om de vorstelijke personen te begroeten, die na een ifur oponthoud, gedurende hetwelk in de ontvangzaal van het station een souper gebruikt werd, per extra-trein hunne reis voortzetten. De nieuwe Russische leening vindt in Duilschland niet veel bijval. Terwjjl de regeering zich onzijdig houdt, laten de bladen zich op meer of min ongunstige wijze er over uit, en waarschuwen het publiek niet deel te nemen aan eene. ■geldleening, .welke, al is dit niet recht streeks kenbaar gemaakt, toch zijdelings tot oorlogzuchtige doeleinden zou kunnen dienen." De redevoering, door den Rijkskanse lier Von Caprivi te Osnabrück gehouden, klinkt heel wat vredelievender. Er be staat, zeide hij, geen grond voor de vrees, dat de tegenwoordige toestand niet duren zal. Geen enkele Begeering wil den vrede verstoren en de verant woordelijkheid op zich nemen voor een Europeeschen oorlog. Ook de toenade ring, welke in den laatsten tjjd lusschen zekere Staten heeft plaats gevonden, behoeft geen reden lol bezorgdheid te geven, daar ze slechts verhoudingen, die reeds bestonden, beter aan hel licht brengt. Zooveel te overzien is, wil geen der Europecsche Regecringon oenen oor log, die in gruwelijkheid en in zjjne ge volgen alle vorige overtreffen zot. Ook de binnenlnndsche toestanden, waarmede de Keizer zich zoo ijverig bezig houdt, zullen op bevredigende wijze geregeld worden, zij het dan ook eerst na tien tallen van jaren. Ook de Franschc Minister van Builon- landsche zaken, do heer Hibol, heeft liet woord gevoerd en wol te Rupuimie, bij gelegenheid der onthulling van het standbeeld voor Generaul Faidhcrbo. Na dezen dappere gehuldigd te hebben, stapte Ribot over op meer algemeen gebied en herdacht de bezoeken, niet lang geleden door het Fransche csknder hier eu daar afgelegd. Europa, zeide Ribot, dat lang luid schijnen te twijfelen, heeft ons eindelijk recht doen wedervaren. Een souverein, bedachtzaam en vastbe raden in zijne vredelievende gezindheid, evenals wij, heeft openlijk de diepgevoelde sympathie doen uitkomen, die ons land met hei zjjne voreenigt, (Geroep van levedeCzar, leve Frankrijk, loveRuslund en de' Russische natie heeft gewedijverd met haren Keizer om ons vriendschap te betuigen. Een nieuwe toestand heeft zich dus voor ons geopend, wat echter niet beleekcnt, dat andere politieke banen zullen worden ingeslagen. Want daartoe heeft de staatkunde, die tol nu loc gevolgd werd, ons te veel voordcelen opgeleverd. Hoewel in deze redevoering voor de eerste maal de Fransch-Russische over eenkomst ofliciëel genoemd wordt, zijn toch zoowel de Fransche als do Duitsche bladen daarmede zeer wel ingenomen en verheugt men zich in beide lunden over de vredelievende tual der wederzijdsche staatslieden. Morgen wordt te Nice een standbeeld voor Garibaldi onthuld, wuarbij de Ilu- liaansche regecring uitgenoodigd is, zich te doen vertegenwoordigen. Er loopen evenwel geruchten omtrent onecnighe- den in het Ministerie, ter zake der in te voeren bezuinigingen zoodal geen der ministers de onthulling zal bijwonen. De regeering zal zich nu laten verte genwoordigen door haren consulairen agent. Keizer Wilhelm heeft aun de Koningin- Regentes van Spanje een schrijven vol deelneminggezonden in het lot dor ongelukkige overstroomden en deed dit vergezeld gaan vnn een vorstelijke gift van 20,000 francs, orn dat leed te helpen verzachten. Het Engelsche parlementslid James William I.owther is tol onderstaatssecre taris van buitenlandsche zaken in de plaats' van Fergusson benoemd. In haar llnancieel overzicht zegt de Timen, dat er grond is te gcloovcn, dat de Russische lecoiiig binnen acht dagen legen 80 pet. te geljjk in Frankrijk, Engeland, Nederland, Denemarken eu Rusland zal worden uitgegeven. Woensdag was de korcubuurs te Li verpool onrustig, omdat moeiljjkhcden werden verwacht bjj de Septenibcr- afrekening in mais. Woensdag werd uit Brussel het ramp zalig uiteinde gemeld van generaal Bou- langer. Dien morgen begaf hij zich ten 11 ure naar het kerkhof te Ixodes, ver gezeld van twee personen, waarvan de een de functie van secretaris vervult. Van een oogenblik, dut zjjne vrienden waren ter zijde gegann, mankte hij ge bruik en verborg zich achter oen tombe. Daar loste hjj oen revolverschot in de rechterslaap van zijn hoofd. Men snelde toe eu vond liet Ijjk van Boularigcr met een revolver in de krampachtig samen getrokken vuist. De kogel was in de slaap van het hoofd ingegaan en aan do andere zijde uitgekomen. De dood was onmiddellijk. Een geneesheer, in der haast geroepen, heeft enkel het overlijden kunnen conslateeren. Hel lijk, door een laken bedekt, werd naar liet bureau van politie gebracht, vergezeld door den inspecteur van begrafenissen. Van daar bracht men het naar hel huis van den gcueraul, Montoyerstraat. Deze onver- wachte dood heeft te Brussel eene zekere opschudding verwekt. Hjj is hot onder worp van alle gesprekken op de straal en in de koffiehuizen. George Ernest Jean Marie Boulangor werd den 29. April 1837 te Hennes geboren. In 1859 maakte hjj den veldtocht in Italië mede en werd bjj Turbigo gewond. Van October 186! tot Mei 1864 streed hij in China, waar hij weder gekwetst werd. In Juli 1802 werd hij kapitein. Vijf jaar later werd hij leeraar aan de krijgsschool vuil St. Cyr, in Juli 1870 bataljons-commandant, in Novem ber van dut jaar luitenant-kolonel en werd in den slug bij Champigny aan het hoofd van zjjn regiment gekwetst. In Januari 1871 werd hjj kolonel; bjj den strijd tegen do Commune onder scheidde hij zich opnieuw. In Mei 1880 werd hjj tot brigade-generaal bevorderd, vertegenwoordigde met veel tact de Fransche regeering bjj het eeuwfeest der Amerikaansche onalhankoljjkheid en trok duardoor do aandacht. In Mei 1882 trad hij op als afdoolingschof nnn het minis terie von oqrlog, in welke hoedanigheid hij groolcn ijver ontwikkelde ton aan zien van de oploiding der militairen, het prytaneum van La Flèchc horvormde, scholen voor soldaten-kindoren en schiet scholen oprichtte enz. In 1884 als diviBie-gonoraal kreog hjj het bovol over do troepen in Tunis, waar hij snel groote populariteit verwierf bjj het leger. In Januari 1886 werd hjj minister van oorlog. Door pcrsoonljjke eerzucht_ gedreven, greep hij elk middel aan om' zich bekend te maken, o. a. door zijn in een circus afgericht paard. Hij bewerkte de verbanning der prinsen van Orleans, wier woldaden hjj had ge noten. Het scheen inderdaad, dat hjj als dictator zou optreden, maar, dank zjj vooral het viistberadon on boloidvol op treden des ministers Gonstans, werd hjj onschadelijk gemaakt en moest hjj vluch ten naar hot buitonland, oni niet na eene voroordooling door denSonaataan deportatie zich bloot te stellen. Zjjne po gingen, om door snorkende proclamatiên enz. do volksgunst te herwinnen, leidden tot niets. Zijn aanhang versmolt nog sneller dan hij gewassen was. Uitgela chen, bespot, vergeten, leefde hjj als balling op Jersey, later te Brussel, totdal een ellendige zelfmoord hel eind is ge worden van eene zoo schitterend begon nen carrière. Onder den naam grenswachters, heeft de Russische regeering in don laatsten lijd een volledig en volkomen uitgerust troepenkorps uan do Westelijke grenzen opgesteld, dut voor do leus onder het. beheer vuri der. minister van llnanclon staal, maar indien er een oorltfg mot Duilschliind mocht uitbreken, ongetwjj- feld bestemd is als voorhoede de in vullende troepen vooraf te gaan. Aan de laatste veldoufeningen, onder gene raal Gurko, bleek bij die gelegenheid, dal het uitmuntend geoefend is en door zeer bekwame ofliciercn aangevoerd wordt, die goud met do topogratle he kend zijn. Do sterkto van dit korps, dat men een keurkorps zou kunnen noemen, bedraagt in tjjd van vrede 30.000 man. FEUILLETON. De deugd beloond. 3) Onder angst en vree» was xjj eindelijk de sierlijke woning genaderd, toen zü eensklaps verwonderd staan btcel om bet onstuimig klop pen van baar hart een weinig te doen bedaren. In plaats van hel huis gesloten te vinden, was bet geheet verlicht en klonken haar de tonen der muziek en luidruchtige feestvreugde in de ooren. De hertogin had dus niet het land ver laten. Zon het haar ill ins gelukken, zoo over dacht zij, om hel trotsche gemoed van do her togin tot medelijden le stemmen, en uitbetaling te erlangen van haar zuurverdiend loon? Het was wel een ongelegen tjjd om zich voor dal doel aan te melden, maar de nood was te hoog om nog langer te aarzelen en moedig belrad ze Daar opeens verschijnt te midden van giebe lende dames de hertogin builen bet palcis, om zich in de buitenlucht te verfrisschendans en spel hadden hel bruisende bloed dier wereld- lingen in gisting gebrachthet moest in de avondlucht weder tot kalmte komen. Van die gelegenheid maakte het meisje gebruik, en trad. in eene smeekende houding naar haar toe, terwijl zjj een droeven oogslag ten hemel richtte. .Genadige Vrouwe," sloUcrdo Margarelha, als weiden de woorden haar uit de keol gewrongen, ,de uiterste nood dwingt mjj, mjj lot u le wenden. Ik bezweer u, mjj dit kleed," en meteen wees zjj op het kleed, waarmede de dame pronkte, .hel werk mijner handen le betalen, anders ben ik niet in staat mijns arme moeder voor .Neen, neen, volstrekt niet, gij zjjt de herto gin de Loire," riep Margarelha buiten zicbzclv .Als gg hulp nuodig hebt," aolwoordde trotsche vrouw jjskoud, .kom dan morgen vrt aan mijne deur; deze wordt niot zoo streng voor armen gesloten, dal gjj, arme landloopster. Bjj deze woorden sprongon do tranen c oogc a van Margarelha en een zicldoorvljjn blik, op de hertogin gevestigd, deed do woorden op de lippen der hooghartige damo beslet het meisje wendde het hoold af en ric bittere smart uit: .0, God! heb medelijden met tnjj, want zoo moet ik onder mjjn leed bczwjjkcn .Bevrijd mij van deze krankzinnige," gebood het arme meisje buitoa het hek te drjjven, dat daarna meedoogenloos achter haar gesloten word. Het was haar droevig te moede, toen zjj het hek achter zich hoorde sluiten, nu scheen toch alle hoop op uilkomsl voor goed verdw Eene groote vermoeidheid en neerslachtigheid vertraagde hare schreden, toen zjj zich vi derde van de plaats, waar zjj zulke biltere oogenblikken had doorleefd zjj bloei' onmach tig tegen een muur eon steunpunt zoeken. De gedachte uan hare moedor ontwrong haar een smartelijken zucht. Op dit oogenblik zag zjj aan de overzijde der slruat eene kerkdaarin wilde zjj troost zoeken voor haar gefolterd gemoed. Haar de deur des tempels was gesloten weenend wierp bet meisje zich op de Irappen neer en met opgeheven banden cn het hoold rustend legen de kerkdour smeekte zjj .Ach lieve Jesus! al is de deur van Uw hei ligdom thans voor tujj ongelukkige gesleten, Uw liefdevol Hart bljjfl toch altijd voor de be drukte* eo bedroefde geopend. OI laat'mjj thans daarin heul en bjjstand vinden, anders zal ik storten. De bepioeving is te zwaar voor mji, arme, zoo uw goddoljjk Itart mjj geen verkwik king en opbeuring schenkt." ,0 Moeder des Hoeren, die zeil zoo biltere smarten geleden hebt, kom mjj Uw arm kind ter bulpe, dat De tranen versmoorden de 9lom van hel on gelukkige mcisie. maar do bede was toch gehoord geworden. Een priester, die zoooven een stervende de laatste hulpmiddelen van onzen H, Godsdienst had gebracht en daarmede de deur des Hemels voor een armen zondaar had geopend, vond hier weder een liefdewerk te verrichten. De beJe van de ongelukkige had het oorgelroflen va» een eerbiedwaardig grpsaard, die dag cn nacht zuchtte en zjjne gebeden ton hemel slierde voor do urmen en noodlijdenden, die in de wereldstad Parjjs zulke droevo dagen sljjtcn en I feeslged. vereldlingen worden gesmoord. Ijji naderde targarollia en zeide op doelnemenden loon n zoo ik tl helpen kan, ben ik daartoe gnurnè icreid muur vergeel niet, dut waarheid spreken lier gebiedend nooJznkol(jk is." Margarelha sloeg hare oogen op en ontwaarde oen den edelen grjjsaard, die haar woorden had oegesproken, zooals zjj in den laatsten tjjd niet lieer had gehoord. Dit bomoodigde haar; zjj kon lil haar hartoleed toch eons aan een deelnemend Tiend openbaren hoopvol verhaalde zjj ,lk werkte dag en nacht voor mjjne zioke, mjjno lieve moeder niet voor don hongerdood behoeden," Daarop brak zjj In con lievig snikken los en Iton bjjna niet weer ter sprake komon. .Morgen wil de waard ons aan de straat zetten, eu het oonigo wat ons nog over is, hot bed mjjner door de jicht geplangile moeder, als pand behouden. Ik ging in den donkerun avond er op uit om nogmaals te beproeven of ik de dame kon te spreken krjjgou. Toevallig trof ik haar aan; ik bad, ik smeekte haar om mjjn geld, maar te vergcors, ik word afgewezen, werd zclls weggejaagd, en zoo kwatn hot, dat Je vertwij feling zich vnn mjj moesier maakte." ,0, welk een bewonderenswaardige bestiering van den aiwijzen God", riep de priosler opgetogen uit, .hier is de leiding der Voorzienigheid alweder voor ons zwakke en liulpbchoevonde stervelin gen duidelijk zichtbaar. Zooovon is mjj de som vun twintig (ranken lor Itutid gesteld om aan noodlijdenden te schenken, en aan wie zal hoL heter kunnen bostcod worden, dan aan een zieke moeder en linar liefhebbend, maar onder ellende schier bezwjjkoml kind. Ik zelf had zoo even geen onkelen penning meer in mjjn bezit, daar de armoede in deza stad zoo groot is, dat ik alles had weggegeven. Zoo ziet ge alweer, lief kind, dal i|j, die op God vertrouwen, in eeuwigheid niet zullen beschaamd worden," Mergaretha weende tranen van geluk en hijjdscliepde hand des grjjzen priesters vol aandoening kussende, sprak zjj dankbaar: .0 mjjn God, welke dankbaarheid ben ik u verschuldigd ba eerbiedwaardige priester verhief zegenend .God zjj mei u, mjjn kind I" sprak hp on wildo heen gaan, doch zich nog even bezinnend, keer de lijj terug en vroeg: .Waar woont gij?" Margaretlm noemde do straat, h|j noteerde ze en vervolgdo daarop zijn weg. Langen tjjd knielde hot meisje weenend en biddend op den grond. Haar hart was van innige dankbaarheid vervuldzjj vergat allee om haar heen. Z>J zou alles voor een schooue droom aangezien hebben, als het geld, dat z|J inde hand bad, baar niet tot de werkelijkheid terugvoerde. Hoe wonderbaar was zjj door God verboord geworden. En dan, eindelijk eindelijk toch kon zjj aan bet postkantoor don brici

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1891 | | pagina 1