Hooigras Inboedel, WEIT, J. Sehulman, Gebr. H. v. d. Boseh, ERFHUIS NICKEL HEEREN-HORLOGES Engelsche KINRERWAUENS R. K. Dienstbode, Het Kantoor ROGGE, ROGGE, DE NA WEIDE ROGGE ROGGE, WINKELHUIS, Een Hnis en Erf, J. .van Hamersveld, Magazijn van Good, Zilver en Horloges, Depót Phoenix-Brouwery, COETS DE BOSSON. A. Otte, Magazijn „DE VLIJT". LAURENS J. LUYCX ZOMER ARTIKELEN, W. F A. GROENHUIZEN, LANGESTRAAT, hoekGraeht,F44. J. van Wessum, feest met den lofzang .Te Deum" en tegen besloten werd. vul. Men begrijpt dat alles: kerk. kepel op t kerkhol, de lanen, ent prachtig versierd waren. Burgerlijke Standen. Gemeente Amersfoort. Gaabiias: 9 Juni. Hendrika, d. van-Bart Dul- mus en Jannn Meerveld. Elisabeth Jrliunnn, d. van Dirk Schimmel en Cornelia Schuuring. 10 Juni. Johanna Cornelia, d. van Godfried Cbristiaan Hoogewcrff en Johanna Cornelia Elink Schuurman. - Hendrik, z. van Gerardus van Keeken en Everlje van de Kuilen. Klaas, z. van Aart van Soeren en Aaltje Bnatje. - Jo hannes Adrianus, z. van Johannes Adrianus Jochems cn Johanna Louisa Wgnstekers. - II Juni. Arnoldus Johannes, z. van Karei Andrens Arnoldus LiethofT cn Beiniera Hargaretha van Enkel. 13 Juni. Lambertus, z. van Johannes van Wjjk en Everarda Poort. - Jan Marie Mechiel, z. van Antonius Aloijsius Hamers en Dorothea Johanna Alberlina iiechtilda Geerligs. 13 Juni. Dirk Hendrik Antonius, z. van Hermn- nus Peters en Aleida van Nimwegen. 15 Juni. Comelis Josephus, z. van Willem Kuiper en Antonia Hendrika van Kalveen. Johannes Cornells, z. van Jordanus Hendiikus Lensing en Cornelia Johanna Jacobs. ChcDtRTnouwn ill Juni. Cornelis Prins cn Maria Houtznagcr, (bij volmacht). - 16 Juni. Louis Jean Baptist Posthouwer en Johanna Wilhelminu Ruijters. Jan van der Voorde en Geertje Kroes. Bernardus van Dalen en Johanna Catharina de Haan. Barend de Wilde cn Hendrika Hellovoort. Hermanus van Kool en Aartje van Djjk. Getrouwd: 13 Juni. Hermanus Hendrikus de Reuver en Antonia Carolina Hamers. - 15 Juni. Dirk Schuurman en Cornelia van Nimwegen. Aart van Egdom en Johanna Willemjjnn Wig- genraad. Theodoras Eller en Antonia Gouw. 16 Juni. Johannes Simon Langen en Willemina Oveblrdbn 9 Juni. Een levenl. aang. kd. SI. van Johanna Hendrika Jaarsveld. i. Wilhelmus Johannes Franciscus Kaspers, 7 j. Evertjc Smit, 18 j., ongeh. Calrinn van Ejjkelenburg, 33 m. 11 Juni. Adriana Geertraida Duirestejjn. 31 j., ongeh. 13 Juni. Willem Frederik vou den Hooff, 8 m. - 13 Juni. Evert Kjjndors, 46 j., echtg. van Johanna van den Hoek. - Johan Bilderbeek, 1 m. - Gerardus Amoldussen, 31 j., ongeh. 14 Juni. Coenrand Bnrninn. 60 j.,echtg. vauAallieRcjjorse. Francises Maria Thcresia van Rootselnnr, 60j„ ongeh. Einelie Johanna Maria Hes,s 38 echtg. van Johannes Jacobus Plevier. - Juni. Hendrikus van Nieuwenhuizen, 2 ui. Gemeente Hoogland. Gïbobzr Rijk, t. van Gerril Hoefsloot i Geertraida Renters. Ondertrouwd: Jen do Lange en Melje We terhuis. Overleden Een levenl. aang. d. van Gaerlof Kok en Elisabeth Kerkhof. Gemeente Stoutenburg, Geboren Francises Aljjda, dr. van Teunis Kleinveld en Barla Voskuilen. - Dirkje, dr. van Evert Wjjnen en Evertje Cortus. Gemeente Baarn. Geboren Johunnes, z. van A. Vermeulen en J. Rademaker. -- Maria Pieternella, dr. van P. J. van Garderon en M. Kroon. Gjjsberta Maria Antonia, dr. van J. A. Brejj en W Wouters. - Antonius, z. van T. Langerhorst en G. Hassel- boch. Pieter, z. van H. Brulleman en G. Sleutel. Overleden: R[jk Hasselaar, 71 j„ ongeh. Gemeente Hilversum. Ondertrouwd Gerardus Moleman en Ragina Rinkel. Geboren: Pielertje, dr. van A. G. van Opstal en L. Veenendaal. Fennigjen, dr. van R. Brunei en W. van Oorlmerssen. I.odewijk, z. van G. Hovius cn J. Bikker. - Jannetje, dr. vail E. Looman en H. de Bruin. Grietje, dr. van T. Schuurman en G. Boekhout. Joannes Arnoldus, z. vnn J. Erkamps en W. van Broda. Johanna Rika, dr. van J. van der Linden en M. Droppel. Overleden Antonius, 2 m„ z. van G. Dekker en E. Bakker. - Levenl. aang. kd. van hel mannel. gcsl. van M. van der Wal en A. Boeg- Gemeeilte Bussum. Getrouwd Gerardus Bus en Henrica Majoor. Geboren Hendrika Margarethn, dr. van Jo hannes Simon Roeien en Maria Mieres. Overleden Floris Gijsbertus Boer, 63 j., echtg. van Elisabeth Christina Cornelia Adrian. Gemeente Barneveld. Bevallen Johanna Gerbarda Knottenbelt, geb. van Beek, z. Willeropje van de Vis, geb. Kas. d. - Hendrika van Galen, geb. van Don selaar. d. Hendrika Top, geb. Brouwer, z. Jannetje van Peek, d. Overleden Christina Ebink, 37 jr., geh. met Albertus Veldhuizen. Gemeente Harderwijk. Getrouwd Henri Cbristoffel Wilhelm Mattern en Elisabeth Aibertina de Roos. I Geboren Aurl Jacobus, z. van Evert Hamstra en Elizabeth Jacoba Scbrejardus. Jacoba Hendrika. dr. van Evert Fjjnvandraat en Geer traida Snel. Mechteldje, dr. ri Johannes Olofsen en Mechteldje Dirksen. .iendrika. dr. van Hendrik Bakker er. Maria Dekker. Petertje, dr. van Comelis Braining en Hendrika Makaske. Overleden Peter Pelerseo, 3 md. - - Grietje van de Klejj, echtg. van Jacobus Schnrer Visser, *6 jr. Gerritje Gasser, 1 jr. Gemeente Nijkerk. Bevallen: Johanna Nieboer, gcb. van der Horst, z. Geertje van Essen, geb. Ruitenbeek, z. - Maria van de Beek, geb. van den Bor, d. Overleden Josephine Elisabeth Catharina Fortike, wed. van Ignatius Bernardus Hflvett, 78 jr. Jacob Brouwer. 10 w. Arend van den Heuvel, 10 jr. Riekje Bgvank, 6 m. Her- mientje van Beek, 3 m. Gerritje van de Water, geb. mot Hendrik van Dcorn, 73 jr. Gemeente Apeldoorn. Gehuwd J. Courts met W. Pluim. - G. Quakernaat met J. M. P. Housen. W. R. Lnlofs met H. W. Nieasink. H. Boon met P. Koldenbor. - J. v. Rijssen met J. Broekhuis. Bevallen ten Hoove, geb. Heethaar, d. H. B. Sangers, geb. Holslein, z. T. Steunen berg, geb. Tamboer, z. B. Pothoven, geb. van Ernst, d. -- B. M. Bloemendal, d. A. Denekamp. geb. van de Velde, levenL H. Holleman, geb. Schut, z. Y. Hendriks, geb. Kingma, z. J. H. Beenwkes, geb. Brand, d. H. Buitenhuis, geb. Jeths, z. W. Rorenberg, Eb. Drieesen, d. - F. Allerink, geb. Ruiter, z. J. Klomp, geb. Kip, z. D. Kluitenberg, geb. van Eek, d. Overleden: H. Kerkkamp, geh. met G. C. Dekkers, 49 j. M. C. de Jong, 7 md. E. Geurts, 8 j. - B. Surink, 10 md. - A. Schip- borst, 33 j. G. Peters. 1 md. J. Bresser, geh. met R. Evertsen, 63 j. J. van de Kamp, geb. met E. Klomp, 67 j. H. J. Wijllen, 4 md. 6. H. Kamphuis, 1 j. H. PoL 9 md. Advertentiën. GETROUWD: H. H. DE REUVER A. C. HAMERS, die, ook namens wcderzijdsche familiSn, hunnen dank beluigen voor de vele bewijzen van toegenegenheid en belang stelling, bij hun huwelijk ontvangen. AnERSFOonT, 13 Juni 1892. Eenige en algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van i welgeschapen JONGEN D. J. A. M. HAMERS— Gkerligs. Ambbsfooiit, 12 Juni 1892. ft Ewwmbeeg, 78 j. Voorspoedig bevallen van ei Hinken ZOON C. J. LENSING— Jacobs. Amersfoort, 15 Juni '92. Bevallen van een flinken JON GEN ANTONIA KUIPER- van Kalveen. Amersfoort, 15 Juni 1892. Algemeene kennisgeving. GgÊÊKf* Gevraagd legen AUGUS- TUS of eerder te Nijkerk in een burger gezin eene Terstond gevraagd een R. K. DIENSTBODE. het bureau dezer Notaris C. A. van Blarieum, te Amersfoort, In gevestigd aan de KANIPNTKAAT, wijk ('ho. 95, in liet IiuIn laatst bewoond geweerd door wijlen Nslaris Mr. J. 71. Uitbelle. De Notaris C. A. van Blarlctun, te Amersfoort, is voornemens op Donderdag, den 30 Jnni 1892, des avonds ten 5 ure, in de herberg .de Ruiteb" onder Stoutenburg, in het openbaar te VERKOOPEN 10 pereeelen uitmuntend te veld staande n de gemeente Stoutenburg, op de hof stede .de Ruiter", bewoond door JOHs. VAN 'T KLOOSTER. Op dag: 1 Mei 1893. De Notaris VAN DEK WANT, te Amersfoort, zal op Vrijdag, 24 Juni 1892, des middags ten 12 nre, in het koffiehuis .het Valkje" te Amersfoort, •oor de Heeren LUNGEN, in het openbaar verkoopen: 16 pereeelen en 3 pereeelen verhuren op voormelde hofstede, in 10pereeelen TE AMERSFOORT. De Notaris A. H. J. VOS, te Amers foort, zal op Maandag 20 Jnnl, des voormiddags ten 10 ure, aan den Soesterweg, ten sterfhuize van de wed. NIEUWENBURG, wijk G. no. 241, in het openbaar om contant geld verkoopenn Den geheelen bestaande in Kabinet, Kasten, Stoelen, Tafels, Klok, Kachels, GOUDEN- EN ZILVEREN VOORWERPEN, Ledikan ten, Bedden met toebehooren, Winkel opstand, Schalen, Gewichten, Bakkersge- rcedsehappen, Roggebloem, Broodkar, Karren, Ploeg, Egge, Hit, Geit, Scha pen, Kippen, Sparren, 10 vim Takken- bosschen, Stroo, de te veld staande Rogge, Haver, Aardappelen en Gras en hetgeen verder te voorschijn wordt ge bracht. Opdag 1 October 1892, voor koopen bbven f 10.mits twee soliede bor gen stellende. Bezichtiging den 18n Juni 1892. De Notaris A. KT. J. VOS. te Amers foort, zal op ElnBdag 5 Juli 1892, des avonds 6 uur bij J. VAN WESTERLAAK in de Herberg .De Faam" te Hoogland publiek VERKOOPEN: 8 pereeelen te veld staande op de Bieshaar le Hoogland. No 1, 2 2 pereeelen te veld staande aldaar, No. 1 en 2 met het recht van spurrie en knollen zaaien. 2 pereeelen te veld steende op de Lange Kamp le Hoogland, No. 1 en 2. 4 dagen te voren uitgenummerd De Notaris A. KT. T. VOS, te Amers foort, zal op Zaterdag den 9n Juli 1892, des avonds 7 uur in het koffiehuis .het valkje" te Amersfoort publiek verkoopen binnen de gemeente Amersfoort. Ho. 1. EEN FLINK TER NERING STAAND met ERF EN GROND, in de Arnhem- sche straat, wijk A, No. 52 waarin met goed succes de VARKENSSLACHTERIJ wordt uitgeoefend en twee daarachter staande WONINGEN wijk A, No. 63 en 64, kadastraal sectie E No. 1795, 1796 i 1797, groot 3 aren 63 centiaren. Verhuurd lol 31 Aug. 1895 aan den heer JOHANNES VAN DE KAMP voor f286 per jaar. Grondlasten f 11.70. Ho. 2. Twee Woningen, aan het Kleine Spui, wijk E, No. 81 en 82 en 6 daarachter staande WONINGEN met eene gemeene gang uitkomende aan het Kleine Spui naast deze twee huizen, wijk E, No. 77, 78,79 en 80, kadastraal sectie E, No. 231232,233,234, 235, 236, 237 en 238, groot 3 aren 23 centiaren. Verhuurd aan onderscheidenen voor f4.95 per week, terwijl een woning onverhuurd is. Grondlasten 19.38. Ho. 3. met daarnaast staande PAKHUIS in de Muurhuizen, wijk F, No. 541 en 542 en uitkomende met een gang aan het Zand, kadastraal sectie E, No. 4017 en 4018, groot 2 aren 44 centiaren, samen ver huurd voor f 1.50 per week. Nadere informatiën geeft Notaris A. N. J. VOS buiten de Utrechtsche poort te Amersfoort. Alles breeder bij biljetten. Grossierderij in Bieren. Gebotteld en per fust. Specialiteit in Amstel-Bier. Van Vollenhoven's Bier, Phoenlx-Bier. Eegelsehe en Maastriebtsebe bieren. Handel in Mineraalwater enz. T Vrtuagt M.v.p. Prijscourant. 18, Amersfoort. Bestellingen worden aan huls bezorgd. Langestraat F 54, Amersfoort. ONTVANGEN: EERSTE KWALITEIT met Spoor- en Stadtijd. Extra kwaliteit Nickel Heeren-Horloges met welgelijkend Portret von H. M. Koningin WUhelmlna. MET TWEE JAAR GARANTIE. Haute Nouveauté: Aluminium Horloges. Extra kwaliteit, baitengnwoon licht. Ruime keuze Gouden en Zilveren Heeren- en Dames-Horloges. Echte WALTHAMS in ultmuntondo Zwiltortche fabrikaten. Gouden en Zilveren Werken en Diamanten. GROOTE KEUZE. - NIEUWSTE MODELLEN. LAGE PRIJZEN. Nog voorradig eene groote partij goederen afkomstig van het MAGAZIJN van wijlen Mevr. de Wed. WERNEKE, welke tot buiten gewoon lage prijzen worden UITVERKOCHT. REFABiATIÉH geschieden spoedig en soliede. VAB.KENSMAB.KT Maken het geacht publiek, in- en om Amersfoort, bekend dat zij eerstdaag3 eene groote partij echte met gummi-banden ontvangen, die zij nog billijker kunnen verkoopen dan dege nen die zij gehad hebben. Oorzaak rechtstreeks en contant. Alle Biersoorten dezer Brouwerij, zoowel op FUST als GEBOTTELD, verkrijgbaar bij Heiligenbergerweg I 29. bericht de ontvangst der nieuwste als Hoedjes, Barets, Jurken, Schortjes, Blouses, Kousen, Handschoenen en Corsetten, Tricot Pakjes, Broeken, Blouses, Sporthemden, Dassen, Fronts, Boorden, Manchetten en Tricot Ondergoederen. Ziet de étalages. Vergelijkt de prijzen. Horloge- en Instrumentmaker, HAVIK, hoek Lavendelstraat, HEEFT ALTIJD EEN ZEER GROOTE KEUZE IN STAARTKLOKKEN, Regulateurs, Pendules, Wekkers, Honden, Zilveren en Nikkel Horloges en Goedkoope doch vaste prijzen. 4|W Reparation zoo spoedig «n billijk mogelijk. Vergeet dit adres niet bij het KOOPEN en REPAREEREN van Goud- en Zilverwerken, Jnweeien, Bloedkoralen, Gemonteerd Kristal en Lederwerk, HorlogesPendules, Wekkers, 1Regulateurs en Klokken. Groote Sorteering. Soliede Artikelen. Netjes en degelijk repareeren tegen billijke prijzen vindt men bij HorlogerieGraveur, Goud- Zilverwerker. Langestraat, hoek Gracht, F 44.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 3