Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 13. Zaterdag 25 Juni 1892. Zesde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementaprija per drie maasden: Franco per post Afzonderlijke f 0,40. f 0,05. BureauKrommestraat, F 227, Amersfoort Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prija der Advertoatiin i Van 1 lot fi regels Voor iederen regel meer De Circulaire van den j Minister van Oorlog. Nu de verkiezingen voor de Provin ciale Staten met de grove aankleve van oien gelukkig voorbij zijn, wenschen wij meer breedvoerig de merkwaardige circulaire te bespreken, door den Minis ter van Oorlog den 14en der vorige maand aan de militaire autoriteiten der landmacht gericht, waarin hun aandacht gevestigd wordt op de zedelijke vorming der onder hun bevelen staande militairen. Met de hoogste belangstelling hebben wij de circulaire gelezen en met ingeno menheid hare verschijning begroet. Deze daad des Ministers verdient onze innig ste sympathie en onze hoogste waardee ring wij zien daarin de edele en ernstige poging om cenige verbetering te brengen in het kazerneleven en vooral om de jeugdige miliciens tegen de veelvuldige gevaren te beschermen en voor het be derf te behoeden. Het standpunt, waarop de Minister Seyffart zich plaatst, is alleszins juist de groote verantwoordelijkheid der mi litaire autoriteiten ten opzichte hunner onderhoorigen. De jeugdige miliciens, zoo schrijft de Minister, worden tot vervulling van hun dienstplicht in het leger geroepen en dantbij tijdelijk aan het toezicht van hun ouders of betrek kingen onttrokken. Daaruit volgt, dal tic militaire autoriteiten tijdelijk de plaats vervangers der ouders zijn, wier ver plichtingen zij, voor zoover mogelijk, heb ben te vervullen en wier verantwoor delijkheid zij hebben te dragen. Hier mede zijn de reglementen geheel in overeenstemming, die, gelijk de Minister verder opmerkt, een ware opvoedende strekking hebben en de richtsnoer zijn om hen te leiden en voor te gaan in de vervulling zoowel van hun militaire als van hun zedelijke en maatschappe lijke verplichtingen. Vervolgens vestigt de Minister de aan dacht op de waakzaamheid, welke de voormelde autoriteiten ernstig moeten ter harte nemen, door toe te zien, dat voor namelijk hun onderhoorige officieren alles doen, wat tot het belang van de zedelijke ontwikkeling der militairen kan bevordelijk zijn, krachtens de groote verantwoording voor het moreel welzijn van den soldaat. Vooral deed het ons genoegen, en waardeeren wij ten zeerste, de loffelijke aanprijzing en aanbeveling der militaire Tehuizen, met name de R. K. Vereeni- gingen. Zeer te recht wijst de Minister deze als middelen aan, welke kunnen strekken om de zedelijke vorming van den soldaat te bevorderen. Maar dc Minister gaat nog een slap verder. Het is zijn uitdrukkelijk verlangen, dat de militaire autoriteiten hun medewerking zullen verleeneri tot bevordering van het doel, dat dio inrichtingen en instellingen trachten te bereikenja zelfs schrijft hij voor, dat de coinmandeercndc offi cieren, wanneer zij daartoe door de be sturen der genoemde vereenigingen zul len woiden aangezocht, vooral de mili ciens met het bestaan in kennis stellen en op het nut daarvan 'opmerkzaam maken, en tevens de desbetreffende aan kondigingen dier besturen ophangen in de kazernelokalen, canlincs enz. Ziedaar de korte en zaakrijke inhoud van des Ministers circulaire. Het lijdt geen twijfel of veel goeds zal worden verkregen, wanneer deze gewichtige circulaire niet een doodc let ter zal blijken, maar streng zal worden opgevolgd. Een reuzenschrede zal wor den gezet op den weg ter verbetering van het kazerneleven, als, volgens hel uitdrukkelijk verlangen des Ministers, de reglementen ernstig zullen worden ge handhaafd in het belang der zedelijke ontwikkeling der militairen, gehandhaafd, om een' paar punten te noemen, ten aanzien van de onzedelijkheid en 't vloe ken. Immers, wat balen reglementen, wanneer ze bijna straffeloos worden overtreden, overtreden dikwijls door die genen, die met de handhaving daarvan belast zijn Wat nut ligt in de straf bepalingen, wanneer deze zelden of nooit op dergelijke overtredingen wor den toegepast? Hier schuilt vooral hel kwaadde straffeloosheid der regiemenis- overtredingen door zedeloozc en gods lasterlijke taal is de oorzaak, dat de verergernissen zoozeer zijn torgenomen en de kazerne voor de miliciens zoo groote gevaren oplevert, dat de Minis ter van Oorlog zich genoopt zag deze circulaire in het belang der dienstplich tigen uit te vaardigen. Welk een noodlotligcn invloed het kwade voorbeeld in de kazerne op jeug dige militairen dikwijls uiloefent, leert de ondervinding, vooral wanneer dit kwade voorbeeld uitgaat van degenen, die mot de oefeningen zijn belast. Vandaar begrijpen wij, waarom de Minister zoozeer aandringt, dat de militaire autoriteiten de noodige waak zaamheid in acht nemen, dat voorna melijk hun onderlioorigo officieren niet in strijd met de reglementen en met hunne verantwoordelijkheid handelen. Mocht deze waakzaarriheid geschieden overeenkomstig den wensch van den Mi nister, vele ergernissen zouden worden weggenomen, en terwijl lol hiertoe vele militairen maar al te vaak door de slechte voorbeelden worden medegesleopt tot hun zedelijk bederf, zouden zij daarentegen voorlaan in het voorbeeld hunner supe rieuren een krachtigcn steun vinden ten i goede. Een verder gevolg hiervan zoude zijn, dat het getal dergenen, die de mili- taire Tehuizen bezoeken, aanmerkelijk stij- I gen zou; voor een goed deel zou er een einde komen aan de afdwalingen van zoovele militairen, vooral van hen, die, alvorens de militaire,vereeniging, andere wegen en an dere huizen hebben leeren kennen, waar zij hun kwade lusten op allerlei wijzen kun nen bot vieren en alzoo nimmer leden worden van de zoo heilrijke militairen- vereenigingen. Met genoegen echter mogen wij hier verklaren, dat de militaire autoriteiten te dezer stede voor de R. K. Mili- tairen-Vereeniging steeds sympathie hebben aan den dag gelogd, immer welwillende medewerking verleend, voort durend bereidvaardig de verzoeken, lot hen gericht, hebben ingewilligd. Der halve houden wij ons overtuigd, dat de edele gevoelens van den Minister voor het waarachtig welzijn van den sol daat ook de hunne zijn, dat zij, de zware verantwoordelijkheid bewust, zullen sa menwerken met de militaire Tehuizen tot zedelijke vorming en ontwikkeling der onder hun hevelen staande militairen. Dit geeft ons moed en vertrouwen dat te Amersfoort de circulaire des Ministers geen ijdele klank zal zijn, maar, door onze zoo welgezinde militaire au toriteiten mot gestrengheid opgevolgd, het schoon en edel doel dezer circu laire zal worden verwezenlijkt. BUITENLAND. De Koning van Italië en zijne gema- j lin hebben deze week een bezoek gebracht aan Keizer Wilhelm te Potsdam. Koning Umbcrto en Koningin Margherita werden Maandagavond aan het Wildparkstation j door den Keizer en diens Huis hartelijk ontvangen. Aan hel diner van Dinsdag j bracht de Keizer een toast uit op zijne gasten, daarbij gewagende van de innige betrekkingen die altoos tusschcn de I llohenzollernsche en Savoyer Konings- huizen hadden bestaan. Ongemeen ver heugde liet hem, dat zijne Italiaanschc gasten ook zouden kunnen waarnemen, I hoezeer de bevolking van Berlijn zich I over hunne komst verheugde. Met oen warm, hartelijk woord en de gezondheid van Keizer en Keizerin drinkend, unt- j woordde Koning Umberto. Over het doe! der reis, die eerst op September bepaald was, maar nu zoo plotseling is vervroegd geworden, wordt in de pers veel gesproken. Sommigen be weren en dut zijn de ondeugendsten dal Koning Umberto slechts naar Berlijn is gekomen om met de financiers aldaar te onderhandelen over hel opnemen van gelden voor de betaling van de eerst volgende coupon der Slaatsschuld. Anderen houden het er voor eti dit klinkt waarschijnlijker dat de Koning zijn inachligslcn bondgenoot hoofdzake lijk heeft opgezocht om met hem de militaire vraag nader te bespreken middelen te beramen om Italiës leger te verminderen zonder iets aan de militaire of politieke grootheid van Italië te kort 1e doen. Ook de reis van Von Bismarck naar Weenen, bij gelegenheid v ui het huwe lijk van zijn zoon, graaf Herbert, met de rijke gravin Hoyos, houdt de pers be zig. Te Dresden, waar hij een nacht overbleef, werd hem door zijne aanhan gers eene schitterende ovatie gebracht. In antwoord op eene toespraak, tot hem gericht, bracht de oud-kanselier in her- rinnering het aandeel, wat Koning Albert van Saksen in het tot stand komen der Duitsclie eenheid gehad heeft Te Weenen had zich eveneens een talrijke menigte verzameld om den Vorst te begroeten, maar van officieële zijde n maatregelen genomen om eene demonstratie te voorkomen, en toen nu aantal studenten met geweld wilden doordringen tot voor het paleis, waar luj zijn intrek genomen had, ontstond een tumult, waarbij door de aldaar ge posteerde politie-agenten de sabels wer den getrokken en de anderen zich duch tig met hunne rottingen verweerden. Een gevolg hiervan was, dat verscheidene agenten gewond werden, een inspecteur zelfs ernstig. De uitslag der herstemmingen in Bel gië heeft geen noemenswaardige veran dering te weeg gebracht. De verhouding i voor de Kamer 92 katholieken te genover (10 liberalen en voor den Senaat 411 legen 30, dat is in beide lichamen naar evenredigheid gelijke meerder heid. Onder die liberalen moet men even wel ook de radicale groep rekenen, die bij de grondwetsherziening, vooral wat het kiesrecht betreft, eene geheel andere mccning is toegedaan dan de liberalen. Dit geeft dus voor de Katholieken de kans dat zij door de hulp van een dezer beide helften het vereischte aantal van twee derden der stemmen zullen kunnen uitbrengen. In Griekenland is een nieuw ministerie- Tricoepis opgetreden. Het heeft reeds in handen van den Koning den eed af gelegd. Door de democralisch-nationale con ventie Ie Chicago is voor de Presidents keuze ir. de Ver. Staten van Noord-Ame- rika de oud-president Cleveland met groote meerderheid candidaat gesteld tegenover den republikeinsehen aftreden den president Harrison. FEUILLETON. Dit de degen mijner j PHHiOPONOS. .Diep geroerd hadden wjj ijjn wedervaren aan geboord. Zoo veel lijden en ellende Ie moeien dragen, en dat enkel door eigen schuld, was inderdaad rreeseljjk. Maar rijn rouwmoedige bekentenis trof ons lot in de zia!. Ja, ik moet bekennen, dat hg er ons zelfs dierbaarder om .Ook scheen het hem goed le doen, nu hjj rijn hart eens voor ons had kunnen uitstorten. Eg dankte ons, dat wjj. ronder een zweem van bitterheid te laten bljjken, naar het verhaal van zijn zondig leven hadden geluisterd. Nu, zoo zeide hg, gevoel ik rojj geruster, daar u thans ook over mjjn droevig verlodcu des le beier oordeelen kunt ,En zoo was hel ook. Thans wisten wjj dat hij verre was afgedwaald geweest, maar ook dat bij oprecht zjjn zonden betreurde, eu dat hij gaarne zjjne fouten zou willen herstellen, als hjj daartoe in staat ware geweest. De goddelijke Voorzienigheid heeft bet echter anders gewild, en, lieve kinderen, het is onze plicht, daarin te allen tijde te berusten. .Wjj hadden slzob den troost onzen zoon weder in ons midden te hebben", zoo vervolgde hjj, .doch ook de smartelijke overtuiging hem niet lang meer te zullen behouden. Na eunigun tjjd begonnen zijne krachten weder zichtbaar al te nemen, daar, zooats de dokter zeide, de tering zjjn gestel ondermijnde. Met zjjn zieko lichaam kwam hij sornsljjds uren lang bjj injj op de werktafel zitten, alleen om mjj het loven te veraangenamen, en niets vermaakte hem meer, dan dal hjj ons een kleinen dienst kon bewijzen. Het was weer dezelfde Adolf, zoo als wij hem als kind hadden gekend en liet gehad. .Ongeveer zes maanden na zjjn terugkeer in het ouderlijk huis waren er vcrloopen, toen zjjn toestand bedenkelijk werd. Op zjjn verlangen werden hem de laatste H.H. Sacramenten toege diend, die hjj met de vurigste godsvrucht ontving. Onder het storten van tranen smeekte hjj ons nogmaals om vergeving voor al het verdriet, dat hjj ons had aangedaan. .Zjjn laatste levensdagen waren eene innige voorbereiding tot het gewichtige oogenblik, dat hem verbeidde. En die treffende stonde was spoediger daar, dan wjj verwachtten. Op oenen namiddag, dat wij weder aan zjjn ziekbed waren gezeten, waaraan wij elkander steeds afwisselden, vroeg hjj om een kruisbeeld, dat in zjjne nabijheid stond. Met vurige godsvrucht nam hjj het in zjjn handen en drukte het op zjjne storveude lippen, daarbjj woorden stamelende van innige liefde tot God, die hjj slechts met moeite kon uitbrengen. Daarna wierp hjj op ons een blik vol zalige vervoering en dankbaarheid en sloot zachtkens de oogen om ze zucht nog en de ziet van een berouwhebbenden zondaar stond voor den troon van ilen eeuwigen God om rekenschap van hare daden aftelegge i. .Het was voor ons een trecveljjke slag, maar do hope dat hjj in Gods ontferming dcelen merkelijk onze smart. Vertrouwvol durfden wjj ons vleien met een zalig wederzien, en dat moet voor den mensch toch alles zjjn. .Drie dagen later werd het Ijjk van ons kind op het gindsche kerkhof begraven," zoo ging de oude man op bewogen toon voort, terwjjl hjj in de richting wees, waar hel teeken onzer verlossing zich boven de graven der dierbare af gestorvenen verhief. .Het is op deze hoogte, van waar ik een blik op dien verheven plek kan werpen, dat ik meermalen verzuchtingen geslaakt en gebeden tot God heb opgezonden voor de zie- lerust van vrouw en kind, eu dat verschatte mjj eeno ware verademing: gij meendetechter, 'lat ik doof andere oorzaken somhor ol gedrukt was, maar daarin hebt ge u ten zeerste vergist. En nu het van daag achttien jaren geleden is, dat ik inijn zoon in de schaduw des kruisos heb ter ruste gebracht, is liet niet bevreemdend, dal ik ernstiger gestemd ben dan gewoonlijk. Maar thans kent ge dc reden ervan, en daarom zult ge dc smeekbede eeos vaders eerbiedigen, die vrouw en kind in uwe gehedeD aanbeveelt." Met geestdrift beloofden wjj aan zjjn verzoek te zullen voldoen, want de groote eerbied, dien wjj hem toedroegen, was door zjja droevig ver haal niet weinig toegenomen. Wjj hadden hem altjjd met liefde bejegend, maar nu was bjj nog beminnelijker voor ons geworden. Zjjn wjjzo lessen hadden wjj altjjd ter harte genomen, maar hot verhaal zjjncr eigene geschiedenis had e«n geweldigen indruk op ons gemaakt. .Nog heb ik u iets te zeggen, lieve kinde ren," zoo begon hjj weder, .vooraleer ik eindi gen kan. In den beginne heb ik u herhaaldelijk over mjjn vriend gesproken, thans wil ik daarop nog even terug komen, om u te doen zien, dut nederigheid en godsvrucht reeds ook op deze wereld door God worden beloond. ,De zoon van mjjn vriend had, zooals ik u reeds gezegd heb, liet vak zjjns vaders gekozen, om daarmede zijn beslaan te verzekeren. Zonder de minste eerzucht vatte hij zijn handwerk op, en stond zjjn vader trouw ter zjjde in het winnen van hun dagcljjksch brood. God zegende hun arbeid, en dc liefde en vrede, die in dat gezin heerschlcn, waren voortreffelijk te noemen. .Toen Jan den manneljjken leoftjjd had bereikt en zjjn jongere broeder zjjn vader mede in hol werk behulpzaam was, werd onderling besloten, dal hjj aan liet verzoek, om in een andere plaats n: eeno groote zaak als meesterknecht op te treden, moest gevolg geven. Als knap werk man was hem die taak uitnemend toevertrouwd. Doch hjj bleet dezelfde nederige jongen, die hjj altjjd geweest was, al verdiende hij ook eeu aardige penning. Wat hjj maar besparen kon, stelde hjj me', liefde zjjne onders ter hand, en behield voor zicbzelven niet ineer dan hjj hoog noodig had. .Het was dus zeer naluurljjk.dathjj de vriend weid van zjjn patroon, die zgn edel karakter wist Ie waardeeren. Deze aarzelde dan ook niet om op zjjn ouden dag zjjn bloeiend* zaak aau hein over tu doen, die nog tot op dezen dag door heui beheerd wordt. .Mjjn vriend heeft alzoo niets dan vreugde van zjjn noderigen, eenvoudigen zoon beleefd, die zich niet schaamde om als werkman door de wereld te komen. Maar dit niet alleen, ook do oude dag mjjns vriends werd er door ge waarborgd. Op uitdrukkelijk verlangen van zjjtt zoon. moest hjj de i arbeid stakenalleen tot tjjdverdrjjf behield hjj nog eanige bezigheid. Om ons te verlaten, en zich bjj zgn zoon te vestigen, daartoe was hjj niet le bewegenhjj wilde niet van ons scheiden, vooraleer ik mjjne goed* Bertha door den dood verloren had. Toen ik mjj naar het gesticht begaf, namen wjj afscheid van elkaarhjj ging in eigen omgeving zjjn laat ste lovensdngen sljjton, en ik moest mjj op mjjn ouden dag onder vreemden begevenmaar God heeft het zoo gewildzjjn naam zjj geprezen 1 .Hindert erleden bekend," liet dc man er weemoedig op volgen. ,!k zal niet behoeven te zeggen, dat het mjj opof feringen gekost heelt, om u alles zoo omstandig bloot te leggen, maar het zou leerzaam voor u kunnen zjjn, en dan zoa ik het voor God niet kan nen verantwoorden, wanneer ik gezwegen had. AI» ik nu met de treurige geschiedenis, die ik u ontvouwd heb. het huichelachtige masker, waarachter de wereld hare jjdelheid verbergt, voor uwe oogen heb weggerukt dan zal ik mjj zeer verblijden, want uw tijdelijk en eeuwig geluk gaat mjj steeds innig ter harte."

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 1