Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 19. Zaterdag 6 Aug. 1892. Zesde Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort. Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eenrnes, Harderwijk, Hilvorsum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par drie maanden: Franco per postf 0,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. BureauKrommestraut, F 227, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prija der AdvertantiSn: Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iedcren regel meer- 0.05 n uiliriyk VrjjiU(»road Een waagstuk. i. Hoe men de zaak ook overweegt, het is en blijft een roekeloos waagstuk, dat men inet uitbreiding van kiesrecht be proeven wil. Tot deze gevolgtrekking moet men komen, als men nader over weegt, wie de nieuwe kiezers zijn zullen. In drie klassen kunnen ze gerangschikt worden, n.l. in socialisten, ontevredenen, en onverschilligen. Omtrent de eerstgenoemden, de socia listen, kan geen twijfel bestaan, of zij zullen zich bij de verkiezingen geducht doen geldendat staat als een paal bo ven water. Deze verstoorders der niaal- schappclijke orde hebben zich jaar en dag georganiseerd en ree .Is proeven vun strijd voor hunne beginselen in ons land afgelegd, die niet ten onrechle met be zorgdheid werden waargenomen. Maar hun doel konden zij niet bereiken we gens de hinder) alen, die hun daartoe nog altijd in den weg staan. Vandaar hun streven om liet gezag in eigen han den te spelen, of althans zoo te ver zwakken, dat een optreden hunnerzijds met gunstiger gevolg kan worden be proefd. En nu wil men hun het cenige middel, om op wettig terrein tot dat doel te kunnen voortwerken, wel willend komen aanbieden. Door het ver krijgen van stemrecht bekomen zij im mers een macht, waarmode zij recht streeks een krachtigen invloed op hel staatkundig leven kunnen uiloelcncn. Hieruit nu valt met zekerheid af te leiden, dnt door liet verieenen van stemrecht aan cene partij, die overscha duwd wordt door een banier, in wier plooien de afschuwelijkste en godter- gendste beginselen zijn geschreven, een roekeloos en vermetel stuk wordt be gaan. Men reikt haar eenvoudig een wapen toe, waarmede zij hoopt met succes den strijü tegen gezag en kapitaal te kunnen aanbinden. Eene partij alzoo, die niets heeft te verliezen, maar daar entegen verwacht alles te zullen win nen wat zij begeert, wil men zonder 1 schroom de macht schenken een strijd te kunnen voeren, die rechtstreeks tegen onze staatsinstellingen zal worden ge richt. Hel karakter van den strijd, welken do socialisten voeren, zal zich aan de stem bus in zjjn juisle gedaante openbaren. Elf vooral in de groole steden zul dit liet sterkst in liet licht treden. Tol lieden lieten de verkiezingen de socia listen hel rekkelijk rustig, omdat zij bijna j geheel huilen spel werden gelaten. Dit gaal hij uitbreiding van kiesrecht geiled anders worden. De roodc vaan zal, evenals in andere landen hij die gele genheden plaats vindt, worden ontrold, en een overwinning hunner partij zal mot gebrul en rumoer worden rucht baar gemankt. Een nederlaag daarente gen zuiopdc overwinnaars worden gewro ken, dat staat vast en zeker. En wan neer wij ons spiegelen aan do voorbeel den. ons in hut buitenland vertoond, dan kan oen ieder nu reeds voorspellen wie en wat als slaciitolTcrs zullen gekozen worden. Uok de politie, lol lieden ge meenlijk kalme toeschouwster, krijgt dan handen vol werken een niet gering aandeel in liet voelen van de hard heid der knuisten dier nieuwe kiozeis zal haar z,.fcer te beurt vallen. Do troe pen in de kazernes zullen zieli gereed moeten houden oin de kiezers binnen de perken der wet en dor orde le hou den of terug te brengen. En wanneer hel noodig is, dat onze militaire macht krachtdadig optreedt, dan zal ook aan haar bewezen worden wat liet zeggen wil, socialisten tot kiezers le vorlioffon. Zonder den minsten twijfel is dit de toestand bij volgende verkiezingen, als de democratische strooining niet tijdig een weinig gekeerd wordt. Nu moge het zijn, dat er orider de voorstanders van uitbreiding van kies recht worden gevonden, die een over winning aan de stembus liefst mul bel verlies van enkele tanden, een blauw oog of anderszins willen behalen, liet gros onzer bevolking wil daarvan zeker liet allerminst gediend zijn. Dergelijke moderne fraaiigheden stroken, God zij dankiu geen geval met de principes der rustige burgers van Nederland. Op de tweede plaats komen dc on tevredenen. Deze vindt men in alle standen der maatschappij, muur vooral onder degenen, aan wie men thans stemrecht verleunen wil. Do voornaam ste oorzaak daarvan hebben wij in ons vorig urlikcl roods aangetoond. Immers, liet verderfelijk socialisme en do ont stane wanverhoudingen hebben don niaal- scluippclijkcii lueslund zoozeer aangetast, dal liet lautsle tijdperk onzer eeuw een bedroevend karakter heeft aangenomen. De gedrukt lioid en lusteloosheid, die men alom ontwaart, verzwakken dermate de energie dor natiën, dut do terugwer king daarvan niet kun uitblijven. En hel meest worden daardoor de nieuwe kiezers getrolïcn. Velen onder ben zijn in een toe stand gekomen, die inderdaad zorge lijk voor lien is. Met lichaamskracht en de ncodigc bekwaamheden toegerust, om fatsoenlijk door du wereld te komen, zijn locli velen onder bon gedoemd een sleutel end leven te slijten, niet armoede in zijn gevolg. Zelfs met den bosten wil :ield o II Z)|ll gezin een eerlijk stuk br< non, slaat menig werkman tegenover toestanden, die hom zulks onmogelijk 1 Deze uitkomst was le voorzien, doch de moderne wereld ging toch in hare verblindheid sleed voort dien toestand l voor le bereiden. Haar uiterste krurh- I ten werden gewijd aan de bevordering I van uitvindingen, die in do maatschap pij verwarring moesten veroorzuken, Zij j wilde niet inzien, dat haar streven, om I dc werkkrachten van bijzondere personen op machines over te brengen, zonder in bet minste rekening le houden met de j gevolgen daarvan, noodwendig op on houdbare toestanden moest uitloopen. Het kon niet uitbljj-on of du maat schappelijke hu'nns moest op die wijze haar evenwicht verliezen, indien men niet tijdig maatregelen nam om dit le voorkomen. Dit nu heeft men ongelukkigerwijs verwaarloosd lo doen. Als gevolg vun ilit grove verzuim ontstond een der groole oorzaken van de ellenden des I iijils. En hol slaelitolïcr dier onbezonnen staathuishoudkunde staat daar mot wrn- vel In hol hart en gekweld door hongor en armoede. En nu de moderne wereld liet bjina geheel aan zijn lot ovcr- laat, wordt zijn (aak met den dag moeilijker. To vergeefs ziet liet nanr I redding uit, en daarvan weten du volks- I misleiders nu behendig partij le trekken. De kwalen dos lijds weten zij zoo geheel naar hunne zienswijze het volk aan Ie tonnen, en ook de middelen om die tu bestrijden zoo sluw in le kloedon, dal menig door armoede gefolterd werkman t er schandelijk door bedrogen wordt. Do verderfelijke socialistische leer, die een gouden toekomst belooft, heeft op een ver bitterd gemoed een maural te zeer gunsti ge inwerking, onjuist daardoor wordt do taak der bestrijders van liet socialisme er zoozeer door bemoeilijkt. Want mui de eene zijde wordt de ontevredene I verlokt door scboono vooruitzichten, die hein worden voorgespiegeld, wanneer liet socialistisch beginsel zegeviert; ter- wijl daarentegen de taal van den gods- dienst henen wijst naar liet kruis, dat j heerlijke symbool, vanwaar alleen alle heil tu wachten is. Maar dc godsdienst vraagt nederige onderwerping en stille berusting in het lot, hetwelk door dc 1 Goddelijke Voorzienigheid den beproefde j wordt toebedeeld, en voor dergelijke I laai is, hcluas iu de meeste ontevreden 1 gemoederen bijna geen ingang meer te vindon. buitenland; Dc Pruisische minister vun Dinnon- landsclie Zaken, Herfurth, hooft zich niet kunnen vereomgen met de pluimen van den minister Miqucl, tot verdere belastinghervorming, waarbij de grond belasting, de belasting op de gebouwde eigendommen en de patentbelasting aan de gemeenten zullen worden overgelaten. Dit heelt geleid tot zijne ontslagneming. Reeds wordt als zjjn vermoedelijke op volger genoemd graaf Bolho Eulenburg, thans minister-president zonder porle- feuille. De Duilsche bladen van alle richtin gen bevatten weer uitvoerige beschou wingen over eene rede van Von Bis marck, welke hij Zondag te Jonu gehou den heeft. Zelfverheffing en bestrijding vim do conservatieve regcering zjjn bij die toesprank weer schering cn in slag geweest en vooral liet katholieke Centrum heeft liet geducht moeten voelen. Bismarck acht hut huiten quueslie, dat du katholieke partij geen factor der re- gceringspartij kan uilmuken in een pro- teelantsch keizerrijk. Hij roemde de tucht van liet Centrum en spoorde aan tot het vormen vuil een vast aaneengesloten purlij tegen den invloed dei' katholieke partij. De tegenworrdige Regcering, zeide itij, wint wel in gcrmnnisceronden iti- vlood over de Polen, maar is als ge vangen in de macht van hut Centrum. Bismarck's streven is klaarblijkelijk go- richt op het samenstellen van e -n nieuwe Kartell-partij, waarvan hij zeil de leider zou zijn. Over zijn aandeel in het tot stand ko men der Duilsche eenheid zeide Bis- nmrck o. a..Ik ben dc erfgenaam van de verdiensten mijner medearbeiders de anderen zijn doodop de eerste plaats myn meester keizer Wilhelm I, die niet in Duitsch-imtimiulc denkbeel den wus opgevoed, maar wien toch het aniigcborcn Duilsche gevoel nooit hoeft verlaten. Ik heb wat te doen gehad om don ouden lieer b.v. ontvankelijk te maken voor dc bcloovcring, welke in den titel van „Keizer" ligt, en in de vertegenwoordiging van het keizerschap. Zulk een werk achter du schermen is dikwijls vrij wat moeilijker dan de di plomatie tegenover het buitenland. Maar Gods Voorzienigheid heeft alius ten hoste geleid. Zelfs de nederlaag bü Jena in 18011 was noodig om ons tot dc overwinning van Sedan le voeren. Ook du Krunselie oorlog was noodig voor de stichting van liet Duilsche Rijk. Het ware zelfverheffing, te willen beweren dat ik dat alles voorzien en berekend heb, maarik wist den slag waar te nemen, als liet jui: to oogonblik gekomen Do benoeming van Von Bülow, die tot dusver Duitscli gezant te Bern was, FEUILLETON. Itiem 3.) .Neem me niet kwalijk, re anders over. .Misschien hebt ge me niet goed begrepen hel buis cn tienduizend pond rente; dan blijven u toch nog altijd honderdduizend frank over, die zeker niet lo versmaden zjjn." Ongeduldig haalde Gsorge de schouders op en zweeg. Na een poos vervolgde de vreemdeling .Volg mjjn raad, het zal u niet berouwen." .Mynheer, het schjjnl me toe, als wilde! ge a ten koste van mü vermaken," zeide Georgo ontevreden. .Volstrekt niet," antwoordde de vreemdeling bedaard, en dal dit zoo is, zult ge aanslonds „Ik ben nieuwsgierig te hooren, hoe dal ge schieden zal." .Luister dan: gjj verheugt u hier sedert kor ten tyd in het gelukkig bezit van eene fraaie, hoewel zonderling gebouwde villa en een vors telijk vermogen; welnu, acht gy hot onmogciyk, dat gjj don oon of anderen dag uit al uwo schoone droomen ontwaakt cn vergeef mij, dat ik zoo vrjj ben in uwe ^vroegere, niet benijdenswaardige positie terugkeert?" ,Ik weet niet wat gjj bedoelt," sprak George nauw hoorbaar, terwjjl hjj verbleekte en aller lei gedachten zgn brein doorkruisten. Eerst nu herinnerde hij zich den brief, dien hy cenige minuten te voren ontvangen had. Misschien bracht deze brief opheldering. Mg wilde al zgn zakken navoelen, maar do nocl van Wilson gaf ,Gg hebt," sprak hg, terwgl hy opstond en op ieder woord klem legde, .de drie maanden laten voorbügaan, die u waren toegestaan, zon der naar de voorwaarde le vragen, onder welke gy alleen bezitter van het groule vermogen George dacht bj deze woorden, dal lig door den grond heenging, terwgl zgn plaaggeest ze gevierend cn mei hollenden blik voor hem stond. Duui de advokaat van schrik geen woord kon uitbrengen, ging de neef van Wilson voort. ,lk wil u echter niet geheel en al te leur stellen." zeide hg op ietwat vriendelgkor toon. .Nog is alle hoop niet voor u verloren. Gg moet tot straf voor de onvoorzichtigheid, waar mede gg uw legaal ongeldig gemankt licht, binnen een half jaar, le rekenen van af den dag der testainentopening, trouwen - dal is ulles. Gg hebt dus nog ongeveer vgf weken den tyd." George ademde ruimer; al was hol ook een hoela geschiedenis zou alloopun, begon do neef van Wilson weer.Gij hebt ongetwijfeld in uwe biydsehap niet aan de noodlottige voor waarde, als men ze zoo kan noemen, gedacht daarom deel ik n die mode. De goheole zaak heeft iels grappigs over zich, doch ineenl gg in ernst, dat Wilson zulk een kostbaar goscln u geven of andere lastige bepaling vast te knoopcu? De gcheclv familie Wilson hoeft hare eigenaar digheden geluid. Myn oom was boosaardig als een oude aap, en de grap moest in het openbaur geschieden, tol het scherin viel. Misschien wilt ge niet huwen - goed. ga uw g.mg, laat den bg de hand, dan kunnen we de zaak schriftolgk afhandelen." George dacht een ongrnhlik mi. Zijn toestand was kritiek, lig had nog slechts vjjf weken tyd, om een zaak ar te dnon, waartoe anderen jaren gebruiken. Maar van den anderen kant had hy er lach ook volslrokt geen zin in om maar zoo lijdelijk vi doen. Mis ideren u lijn gesponnen list i van Wilson Hbllontollon, als ge zulk- liever will. Ik woel, wat ik te doen en tu laten heli. en ik heli uw raad niet noodig." ,lk zal hoffelijker zgn dun gij," zeide de neet van Wilson met onverstoorbare kalmte. ,Gy bijlft derhalve lig nw besluit?" .Ja,"antwoordde George incLvastestcm, hoewel hg op dat oogenblik verre do vreemdeling, lerwgl hjj upslond en beleefd .Dut is me een rare geschiedenis," mompelde George peinzend. .Zou er iels waars steken in hel verhaal van dezen waardigere nakomeling van Wilson Of wilde de kerel mg enkel schrik aanjagen en inji mgn erfdeel afhandig makon George wist waarachtig niel, waaraan lig zich te houden hadéén ding echter stond vasl, nuuiclgk, dat de drie maanden welhaast voorlig zouden zgn un danMü slaagde er niet In. deze geduchte le verdrüven. IV. Lang had onze advokaat zich den duaropvol- gendeu nacht slapeloos op zgne legerstede rond gewenteld, - geen slaap wilde zgne brandende oogleden toedrukken. Allerlei gedachten en plannen doorkruisten zgn brein, maar het cello scheen hein oven onuitvoerbaar toe als hot Klaarblijkelijk had de listige neel dos ouden Wilsons crop gerekend, dut George wagons liet korte tijdsbestek niet zou kunnen trouwen au dnn wel legen wil cn dunk gennodznnkt zou «Ijlt een unnzieulgk gedeelte der erfenis te la ten vnlltn. Ugmi bail onze advokaat er ulles aan gewaagd, ostelgk vermogen zoo maar le laten n ook a maar ook daar zag hy waor vun al, wyi hy een onbeschrgfciyken afkeer Jegens die lieden Eindeiyk hield hg hot voor het beste, zjjn leed aan een vriend toe te verlrouwen. iiy zette zich daarom aan syne schrijftafel en schreef den volgenden brief: .Zoodra gij dit schrgven zuil ontvangen heb ben, zouk dan voor mg ontniddellyk hier of duai eene vrouw, meisje of weduwe, 't komt er niot op aan wat. Hot komt or voornamaiy k op aan, dat zo 70, zoo mogelgk 80 jaar is, on maak do noodigo toebereidselen, opdat Ik den zesden dor volgende maand Irouwen kan. De inachtneming van dezen termyn ia onvermgde- Igk. Tot zoolang ik uw antwoord ontvang, sluit ik my op en wii niemand zien. Ik ben men- eclionschuw geworden," Acht dagen daarna ontving George van zgn vriend het volgend antwoord .Wat ge zoekt heb ik gevonden. Een vriendin mgner zuster, die dikwyis hg ons komt, heeft rag den schat ontdekt, dion ge zocht, Uwe aan staande heeft reeds zeven Juar lang do zeven kruisjes achter den rug - ge kunt derhalve gerust zgu en hebt hnron pantoffel niet te vree- zon. Mooi is ze lang niot en, zooals ik zeide, ook niet jong meer, doch wat dool men al niet om een vorslclyk vermogen t« redden. Menigeen zou daarom alleen wel inet des duivels grootje willon trouwen. Zü kon naar baar uiterlijk zeker voor uwo moeder, ja, wol voor uwe grootmoe- Oor doorgaan. Onder dc togonwoordige omstan digheden zal u daar wol mlets aan |elegea lig-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 1