lot opvolger van Von ScltlCszer als Pruisisch gezant bij den H. Stoel, is door Keizer Wilhelm getoekend. Generaal Sanza zal vermoedelijk Itali- aansch gezant te Herlijn worden. Naar aanleiding der klachten vuil den H. Stoel over het vervolgen en vermoor den der kulholiekcii in Oeganda door de Eugclsche protestanten, heeft lord Salisbury zich bereid verkleurd een enquête in te stellen, waartoe de II. -SloM en bet Eiigelsclic gouvernement, ieder voor de huift, de uiiiiiussaiisseii zullen benoemen. Indien blijkt dal de schuld aan Eugclsche zijde is, schijnt Engeland tol hel betalen uener schadevergoeding genegen te zijn. De lerschc afgevaardigde William O'lirion, een der leiders van de nilU- Purnellislen, heelt te Mallow eene belang rijke rede gehouden, waarin bij zenlu, dat Home riili hut eerste werk dor zitting zal zijn. Indien een poging zou gedaan worden om door vertraging dit plan achter te stollen bij een anderen maatregel van wetgeving, zouden de Ieren het .V simt: omverwerpen. Muur h|j verwacht van de liberalen een der gelijk verraad niet en van den anderen kant zullen de leren bun best doen om de wetten te doen uunnoiiioii, die de volkspartij in Engeland verlangt. BINNENLAND. Hij de verkiezing Ie llroukoleli val een lid voor de Provinciale Staten var Utrecht zijn uitgebracht 1 tióti geldigi stemmen, waarvan de hoeren J. G. di Voogl 7II', J- II- de Waal Malelijl (anti-rev.) 001 en W. van Wijngaarden Jr. ikalh.J 312 stemmen verkregen, dat herstemming moet plaats hebben tussehen de beide eerslgoiioeniden. De tocht door liet voltooide deelte van het Merwed h I dooi de Koninginnen werd dcclgenon heeft Donderdag onder begunstiging goed weder plaats gehad. Aan boord vijf salonhootcn waren ongeveer genoodigden. 11.11. M.M. luidden plaats genomen op de salonboot CViw, die tol dil doel met vluggen en groen kwistig versierd was. Te Vreeswijk werd door den heer D. Conies, president van tlu Amsierdamschu Kamer viui Koophandel, een toespraak gehouden, waarna Konin gin Wilhelmiiiu door een druk op den knop eener elecll'isclie geleiding den ge denksteen onthulde, waarop hul l'eil der opening vun de schutsluis, nu /winimjiir nrii-nliiiii genaamd, in gulden letteren Nu oen korten rid door Vreeswijk keer den de Koninginnen in een niet vier paar den bespannen rijluig muir Soesldijk te rug. De genoodigden vcivoiiigilen zich de avonds le Amsterdam in een der zalen van Arlia aan een feestmaal. Te Dcvcnler worden door verschil lende corporation en particuliere perso nen. benevens cenige liuileiiliuidselie kooplieden, pogingen aangewend om de wekelijksche veeinarkl aldaar, welke van weinig betcekeiiis meer is, oji een andoren dag le verzetten. De Woensdag komt dmirvuur het meest iu naumerkiiig, omdat op dien dag de meeste Imilen- ktndsche kooplieden van huis gaan om de Overijselsche, Guldcrseho on l'Ticsehe markten te bezoeken. De opening der jacht op klein wild is in de provincie Utrecht bepaald op Zaterdag :i September a.s., met uitzon- ring van du juoht op fazanten, welke geopend wordt op Zaterdag 1 October, terwijl de lange juelit alleen des Dinsdag en des Vrijdags van iedere week zul mogen worden uitgeoefend. Door den algemuonen overste der Bioeders-C.ongregalie van Ome Linct I'route der Zenen Ümurteii zijn, op ver zoek van Z. D. il. den aarlshisselitp van Utrecht cn niet toestemming van Z. D. II. den bisschop van Haarlem, een tweetal EE. Hrucders gezonden naar Tubbergen bij Almelo, huis ge naamd .de Eeshof", om dal huis iu le richten tol een gesticht (evenals .de Heibloem") voor arme verlaten jongens. Behalve de kiesrechtregeling hoefl de Kegeeriug ook ecu voorstel belref- feudo den leerplicht voorbereid, waar- run de indiening eveneens in het vol gend zittingjaar kan worden tegemoet gezien. Om de militairen op Zondag zoo min mogelijk met diensten te bezwaren en hen zooveel mogelijk in de gelegen heid le stelten de godsdienstoefeningen bij te wonen, is door den minister van Oorlog bepaald, dat hot innen van vuil linnengoed en hel uitreiken van lu t schoone niet meer des Zondagsmorgens mug geschieden. Vuorluuu zal dit des Zaterdags namiddags plaats hebben. Ook zal binnenkort worden ovctgegaan tot eene definitieve wijziging in het stelsel van voeding van den soldaat. geii. de liebl trouwens niol veel Ijjd om uwe uitverkorene nader tc loeren kennen. Z(J tol op den bepaalden dug in de groolo zaal Tan hot stadhuis versoliipieo en lol horkcimmgetcekon eene witlo roos up do horst dragen, lluu je (Slot volgt. Tot heden is liet zakgeld van den soldaat afhankeljjk van do duurte der levensmiddelen, dus in alle garnizoenen niet gelijk. De minister zal nu een vast zakgeld voor de militairen der land macht invoeren, zoodal dil in alle gar nizoenen hetzelfde zul zijn. - Do feestcommissie van het Mentu- nafcest Ie Utrecht ontving (loze week een schrijven van Z. E. Generaal de Churclle, waarin E. kennis geeft dal hij op hel feest te l'lrecht in Nov. a. s., present zal zijn. Dil jaar was de uitkomst der examens voor onderwijzer cn onderwijze res, art. 50a der wel, zeer gunslic. Dit kan blijken uil het volgende overzicht der laat ste jaren: In IRsl zjjn geslaagd van do 1411 rand. COpr.t. 1882 101)0 f,0.4 ISV.i 1921 60.1 1890 1701 iiU.ó IK'J-2 I i 1232 I IKU In het oog vallend is de aanzienlijke vermindering van liet getal eaudiilalcii in hel jaar ISSö was dil 2:M-7, in hel jaar 181)2 slechts 1282, dus ruim de helft. Plaatselijke Berichten. Amorsfoort. lie verjaardag Tan II. M. J« Koningin-Regentes is alhier gevierd geworden, behalve deur hol uitstelen dor vlaggen on hot turnden eener groote parade door liet giirnizneii, regiment infanterie met do trompetters, I n der stad, des morgen» O' Oplufhl I leze levendigheid in hel vroege nmrgcnunr en bracht (le ingezetenen in eene feesieljjke stemming. - Rij de le 's (irjiveiihligo gehouden CZillIICIll ill de Ellgelsclie huil is uog geslaagd inej. li. J. llctildcrs. alhier. Tol Dien ouderwijzer ami de christelijke school alhier ik lienoeiud do heer A. Verwoordt, te Kuilenburg. Woensdag is len raadhuize door burgc- iifTevler en welhoiidors naubcstced de inrn-li- berg voor fU'JU. ft, de Krui' 18211.07, Pil. van Kiiishergen f822. J II. Itnbs f 8(111, II.J, Fijnen- herg 171*14. J. Dilers f77». E. s. TSglelimr r7tl7.sn. II. Schouten f 713, U, Wnssink 1737 schrijver gegund. - Ili, door burgemeester en weihouders n den gemeenterend aangeboden rekening ni hel dieindjuar 1831 w(|sl ill onl vangst een hedr uan ven nuts:,li.70' in ullganf f 178293.35, en .luit nlzoo mol Oen vnordecllg soldo vail I)„ liji liet Infanterie benoemde 2e luilennnls P. len Bruggen Cell O. II. I' (lipelle en E. II. A. A. Wegrior zijn bestemd voor de bnhiljons bij den Slut van dat kurps. Ic Amorsloort in garnizoen. - Ilul Stedelijk Museum zal door verbouwing eene aanzienlijke uitbreiding erlangen. De ver- Irekken, thans bji don roneierge in gebruik, zul len Ingericht worden lol hel plaatsen van ver- schillende voorwerpen. Daorenh'gcn zal min de SingelzlliTo eene nieuwe woning voor den con- eieige worden hügeliouwd, Door een der leden van hel bestuur is een grool geduellu der le miiken koslen toegezegd. Wji herinneren er bjj deze gelegenheid unn, dal hel Museum dagelijks ter liezlehliging is open gesteld en een bezoek alleszins overwaard is. - Bjj kon. lieslull is benoemd bji den ge- neenskiindigeu dient dor lniuluuwdiL lol militair apotheker le LI., ,1e mil. apotheker 2c kl. X. R. 0. A. van der l'luytu, van dal personeel. - Op iuilialief van deu lieer mr. F. I). graaf Sohiiiuiii'l|Hinii!iirk. burgemeester ,b zer gemeen te. lieert zirh weder eene commissie gevormd, met hel doel den Kuninginncdag alhier I, lijk Ic vieren. leasden. Malag 1 Aug. 1.1. is de Mr A. J- 'Ie Beaufort als Burgemeester geïn stalleerd, eerst h' beusden, daarna teStoulenhurg. Tal van inwoners bowezeu cere aan don nieuwen Burgemeester door het uitsteken der vluggen. Over hel algemeen is deze zomer niet ongunstig voor de landlieden dezer streken, liet hooi, hoewel nnar de hoeveelheid minder dan gewoonlijk, is vnn uitstekende hoedanigheid. De rogge stond bijna zonder uilzondering goed, De boekweit heeft in liet voorjnar le veel vun do koude le lijden gehad en kon zich van du daardoor onslune schade met geheel herstellen, e vroege aardappelen worden gerooid cn zijn er goed. de lato beloven veel. Soeutorhorj». Vanwege de Ulrechtsche 'uterlelding-uiaalsebappij is dezer dogen een aanvang gemaakt met het leggen van con ede hooldbuis langs den Amersfoortsehen straatweg van deze gemeente tol nubij het dorp de Bilt. Uceds zjjn ettelijke honderden mc- gereed en het is te verwachten, dat dit gewichtige werk, dat met kracht wordt voortgezet, spoedig zal zjjn voltooid. Soest. Maandag had alhier de openbare aanbcsleding plaats van de verbouwing der school aan den Soesterberg. Er waren zes bil jetten ingekomen de hoogste, inschrijver wa» D. Ubbink, te Soest, voor 11420, de laagsta I', 0. Dainen, te Soesterberg, voor 11000. B. en W. hebben bol werk aan den laagtlen inschrijver gogund. - Vun"130 Aug. lol 0 Soplomber 'zal aan den Soesterberg ingekwartierd wordon oen ge deelte van een eseadron huzaren van het le regi ment. Er zullen geherbergd uloelen worden 4 ollleieren en 75 onderolficieren en minderen cn 83 paarden. Batirn. In de openbare vergadering va* den rand dezer gemeente van den 30. Juli jl. werd ■Ie rekening der gemeente over 1891 aangeboden, en werd deze gesteld in banden van de beuren G. Schipper, jhr. L van Bcijina en H. R. van Naar aanleiding van een request va* hel be stuur der Amahabewaariehool werd hoslolou, voor den lijd van 10 Jaren vast en daarna l»l wederopzegging» toe, eeno jaarlljksehe bijdrage te verleeuen van f 100. Op vourstel van burgemeester cn wethouder» werd eene wjjzigmg aangenomen der verorde ning betreffende ,1e rechten van den burgerlijken Ten slotte werd eene voordracht opgemaakt voor de benoeming van zetters, tengevolge van de periodieko aftreding van de beuren G. Schip per on W. van Doornik, voor welke voordracht werden gekozen voor de eerste vacature liet uitredend lid (i. Schipper cn U. Koclewjjn, cn voor de tweede vaouturc het aftredend lid \V. van Doornik en H. F,ikloldjj. De verjaat dag van II. M. de Koningin- Regentes is alhier recht feestelijk gevierd. 0'er.il verjaarfeest vun de koninklijke Ambachtsvrouw,- van Baarn. Op den Brink nas een fraaie eere poort opgericht, rijk Versierd met vlaggen, wapenschilden en dr-'iperieSn. Des namiddags gat de stafinuziek van hel De regiment infanterie, kapelmeester de heer van Tegen 3 uur kwamen 11.11. M.M, tuig „p den Brink, waar z(j door den burge- iii,ester, jhr. mr. II. I'h. de Beaufort, aan li- hoofd van den gemeenteraad, werden gecniii plimeutecrd. Twee zoontjes van den liurgi meester boden 11.11. M.M. bloemruikers aai; Nu eene dankbetuiging voor de hulde, baa bewezen, zetten III!. MM. den rijtoer vooi door hel Iceslelijk vervierde dorp. Des avonds prijkten de ccrepoort en de Blink met «cue verlichting van ruim 2000 vetgtazen. In den nanuddng werd op hel Fnleii e-.-ne kinderpartij gehouden, waarhji door den lieer Honnoly, die sinds eenige dagen l>ii liet gezel schap ft.irrc is opgetreden, met zijn geleerde dieren eene voorstelling werd gegeven, op ge luisterd door muziek van voornoemde kapel. Eeumes. De pr(jzoii vun allo soort varkens 27 cents per hall kilo wordt besteed. rogge. Over de hoedanigheid dezer is men algemeen tevreden. Hilvoraum. Maandagavond is H. Wortel op do li roest onverwachts door zekeren d, aangevallen etl ernstig verwond. Met twe« ili sleken in liet hoofd en een «nede in den is de vcrwondo naar liet politiebureau gchru en aldaar door dr. A. Ekkor heelkundig liandeld. lljl de Dinsdag te Groningen gehouden li.-irddmverji, waaraan 33 paarden hebben deel genomen, is de tweede prijs van 1200 In-haald door Ity'eeteil, van den lieer Tb. J. Dop reden en gedood, De man lag zoodanig, dat li(i op hel late uur en duor de kromming van een weg niet vooruil gezien De train hield terstond stil en d haalde de politie, Men tag een ander man op eenigen afstand zich haastig verwijderen, die lot dusver niets vnn zich heelt luien liooren. Hel Ijjk werd door Dr. Ekkcr op liet politie bureau geschouwd en vervolgens nuar hel lij kenhuis overgebracht. Volgens het getuigenis van in de nabijheid wonende personen, had juist op dat tijdstip eene worsteling plaats gehad tussehen twee personen in een tuin. grenzende aan de plaats, waar het ongeval gebeurd is, en zjjn a politie een hoed en een pet gev, In de gemeenteraadszitting van Dinsdag werd de heer J. M. Wouter) benoemd lot on derwijzer met acte gymnastiek aan de burger- selmnl aan den Kerkbrink cn voor de varlure, ontstaan door die benoeming, werd besloten eene oproeping te doen op een salaris van Tot lid der commissie tol onderzoek der b«- zwnarschrirteu tegen de plaatselijke directe be lasting tiaar hel inkomen, werd benoemd de heer H Nicuwen'iuizen, die de benoeming aan vaardde. De geinccnlerekening over 1801 werd aange boden en verzonden naar de aldeeling „Finnn- Adres van A. L. Grolhe, waarin bij meedeelt, dal Inj wegens uitbreiding 1225 M. bosehgrond, eigendom der gemeente noodig lieert. Dat door aanleg van dien grom! de buurt zal verfraaid worden, waarom hjj verzocht hem dien grond legen billijken prijs al le staan. Hel rapport der afdceling .Openbare werken", uitgebracht naar aanleiding van dit adres, luidt om gunstig op verzoek le beslissen op de volgende voor- rdents. De grond worde betaald met f4000 vrjj geld; h, afscheidingen vnn grand door schuttingen of muren mogen niet hooger zijn dan I M.e. op een afstand vun f> M. mo gen geen schuren of hindorlijke gebouwen ge plaatst wolden. Na *«nlg debat werd het woord .hinderlijk" geschrapt. Eanig bezwaar ^pheen nog te bestaan om een van oud» bestaanden, algemeenen weg aan hel gebruik te onttrekken, omdat uien be vreesd was, dat daardoor de wandeling verbro ken zou zjjn. Doch nu 't bleek, dat een groot deel der f4000 hesleed zou worden om het omliggende terrein le verbeteren en eén geheel met den aanleg van den heer Grolhe le doen worden, werd liet voorstel met algemeene stem men aangenomen. Laren, De 2e Aug. II. werd alhier door de kampeerende troepen lol een waren feestdag gemaakt. Het kamp was Ier eere van H. M. de Konin gin-Regentes fraai versierd, en werd ondank» de regenbuien druk door burgers bezocht. Jammer, dal de parade door den regen niet k»n doorgaan, waardoor velen zicb zagen tcleurgestelJ. Doelt aan liet gemis der parade werd niet meer gedacht, toen om 2 uur de wedstrijden ec aanvang namen en door de jongelui, die zie vrijwillig in den militairen dienst oefenden, i door de militairen, die de opuraclit hadden, Ic kamp in orde le maken voor de a.s. manoeuvre Nu de uitreiking der prijzen trokken leeslvierenden naar het fraai versierde pavilloi .harenberg" waar velen zouden deelnemen ai, een diner a la cart-, dat tot geruststelling dir vele liongcrigen en lol eer van den bOtelhoud, zeer goed voldeed. Do latei werd geopend mei een heildronk aan H. M. de Koningin-Regentes, uitgebracht Joor den voorzitter professor Dr. Van den Es. Inmiddels was aan H.M. hel volgende telegram verzonden .Aan II. M, de Koningin-Regentes der Neder landen. Bieden de in het kamp bij haren kam peerende jongelingen met hun commandant en den OffU-iet van Gezondheid op dezen voor hel gelie,de vaderland zoo heugelijkon dag de op rechtste gevoelens van hulde en eerbied aan. w. g. Van den Es". Daarop werd per telegraaf geantwoord .Van den Es, kamp bij horen. Hare Maiesteit de Koningin-Regentes draagt mij op U Hoogstderzalver dank over te brengen n. g. De Adjudant van Dienst, Van de Poll." De gronte zaal van hel pavilloen werd na liet diner lot een danszaal ingericht en deze feestdag met een zeer geanimeerd bal besloten. Het feest werd opgeluisterd doorliet muziek corps van de Artillerie uit Naarden, gedeeltelijk door den heer HamdorlT den jongelingen geboden uil waardeering van het doel, v vonrzjj in liet kamp aanwezig zijn, ja, een doel. wam voor ieder rechtgeaard vaderlander voorze ker de,grootste sympathie gevoelt. Een .pre/l'cid:! voor den huitenont-uominandant Lansdorp mi- liet sueres door zjjne leiili g verkregen, ec mlirai'ovoor de jongelingen die met zoove, toewijding zich bekwamen, om, zoo noodig, lie vaderland le kunnen dienen. Bnaanm. Uitslag der door het Gemeenlelu- sltllir dell 4n Augustus gehouden aanbesteding van liet verhouwen der openbare school en hjj. hohoorende werken. H. van Norren. Butsum, f16514; M. v. i). Iletdon, Bussum. f 111500 R. de Hoor. Meden)- l'llk. 115550W. Schippcr.liussurn. 1520(1 A. Karssen. Naarden, 115200H. Weitjen». Russutn, II4S57L. Wegerif, Apeldoorn, I 14420 M. P. v. Wethui). Naarden, f 13900 G. Majoor, Bussuin, 13900; II. J. Jurriêns. 's Graveland, f 13700. Hel werk is den laagsten inschrijver gegund. In de jnngste raadszitting, gehouden Dinsdag j.l., is besloten van den heer J. W. Tliilring te Naarden te aanvaarden eene som van 1250, Int afkoop der eeuwigdurende erfpacht 4 I 5 per jaar. waarmede zijne perceelen de Brinklaan en de Vaart belast zjjn. De Gemeenterekening over 1891 werd gesteld in handen eener commissie bestaande lieeren Platte, Schutte A-Bensdorp. Ten gevolge periodieke altreding werden de volgonde benoeming opgemaakt, u. Majoor Jaez. 2. H. B. Veldhuis; 1.1. W. Schipper, 2. J. J, r. Ophoren, Njjkerk. Zaterdagochtend, omstreeks 3 uur. is liet tuinschuurlje van den bloemist J. Jager, dat onlangs geheel van steen was opgetrokken, omdat het vorige tot Iwee malen loe door brand vernield was, thans voor de derde maal een prooi der vlammen geworden. Hel gebouwlji staal geheel afgezonderd in de kweekerji. zoodat hier niet ten onr chle aan kwaadwilligheid gedacht wordt en men den dader spoedig op het spoor hoopt te zijn. Bomeveld. Mej. L. C. Oosling. alhier, is te 's Gravenhage geslaagd bjj de akte-examens voor de Engelsche taal. Donderdag 4 dezer is alhier hel rjjkslele- graufkunloor, ingericht met lelephoondienst, voor liet algemeen verkeer geopend. De dienst uren zjjn op werkdagen, van 8 lot 11V. uur voor en van 12','i lol 4 en 5' lol 7 ure namiddags op Zon- en feestdagen, van 7'. tot 8';. uur vooraiiddags (spoortjjd). Apeldoorn. Zondagavond ia de arbeider R. in den groolen vijver van het Koninklijk Park bjj hel nemen van een bad verdronken. Hoewol een geoefend zwemmer, zonk hg ontniddelljjk in de diepte, vermoedelijk door kramp overvallen. Iemand, die in de nabijheid was, sprong terstond gekleed te water, doch kon hem slechts leven- op het droge brengen. Maan lag werd ven de werf ,'t Kromhout", den Heer D. Goekoop Jr., te Amsterdam, aler gelalen de stalen schroefgoederenboot^ Aprldoorntebr Koophandel, gebouwd voor reke- de Apeldoornsehe Stoomboot-Maat schappij alhier. 3 Aug. Ter veemarkt besteedde men de volgende prjjzonneurende koeien f90 a 1135, guste dito f50 a 185, drachtige vaarzen f70 a f95. guste pinken 135 a f60, 1-jarige slieren 20 a f35, kalveren f25 136, allen per «luk Handel traag. Gemengde berichten. Tengevolge van h»l gebruiken van mid dageten, dat eenigen tjjJ in een koperen ketel gestaan had, is te libachsberg (L.) een gebeel gezin vergiftigd, Twee personen zijn reeds ge- Ei en beneden Emmerik is nabij een krib aan den lljjn een pikket aangespoeld, waarin voor een bedrag van 50,000 Mark waarde aan papier geborgen was. Hel pakket werd dooreen knaap gevonden. Toen de politie cr mede in kennis was gesteld, berichtte zij de vondst aan de politic tc Berlijn, om-la'. enkele der gevonden papleren betrekking hadden op eeoe Berlgosche firma. Men verdiept zicb in gissingen over deza raadselachtige vondst. In den vroegen inurgen werd Dinsdag le Utrecht aan den Maliesingel een man gevonden, die niet hel liootd omlaag in hel water lag. Terstond werd door een hoofdagent, bijgestaan door een burger, de drenkeling op het droge gebracht. Hjj was echter reeds overleden. Een Li-jarige jongen te Amsterdam is, na aan de Liudengruchl moedwillig te water te zijn gesprongen, gered door een 21 -jarigen man, die daarvoor gekleed te water ging. Bjj onderzoek is gebleken, dat een en nnder afgesproken werk was. ten einde gezamenlijk de premie Toer het redd-'n van een drenkeling machtig te worden. Te Kuilenburg is Maandagnacht de stoom- kistcufaiuiek van de heeren Sillevis A Zonen, met den geheelen inboedel, een grooten voor raad kisten, alsmede een zeer groote party ge zaagd liout, welke bjj de fabriek was opgesta peld, totaal verbrand. De schade is zeer aan zienlijk en vele huisgezinnen zijn door dezen brand zonder werk. De oorzaak is niet bekend, maar wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. Zaterdagnamiddag is op een der corridors van bet station Beurs, te Rultwrdani, een heer door een perioon. in wiens gezelschap zich nog twee personen bevonden, aangegrepen en van zijne portefeuille met geldswaardig papier be roofd. De portefeuille werd door den diel aan een zijner makkers overgegeven, die er mede wiglicp, doeli door twee agenten gegrepen en naar hel bureau aan de Pauwensteeg gebracht - Zekere H. was voor de derde maal als soldaat gedesoitjcrd en hield zich in Duitsch- land hjj Nicuwotchnns op. De marCcbaussée Ie N. wist. dat II. op Slalenzjjl, in Nederland, een schip zou helpen lossen en daarom gingen twee hunner in burgerkleeding er op uit. Men vond B. in hel ruim. doch nauwelijks had hjj de mannen der wel gezien ol hij sprong over boord, om aldus den Duilsclien bodem te berei ken. De marechaussees sprongen hem direct srhterna en arresteerden hem in hetzilte nat! Geheel In den geest van koning Salomo werd Zaterdag door een inspecteur van politic aan het bureau Witte de Withstraat le Rotter dam een twist beslecht. Twee vrouwen beweer den eigenares van een gulden te zijn. en kwa men nu baar klacht bjj den inspecteur indienen. Natuurlijk kon deze niet uitmaken, wie de gul den toebehoorde: hij wisselde nu den gulden voor 4 kwartjes en gaf crelk twee. Een vrouw was dadeliik tevreden, maar de andere wild» daarvan niets weten. Deze laatste werd nu als do eigenares aangewezen. liet begint met de wereldtentoonstelling le Chicago ai lu-el wat op .luilekkerland" te gelijken. Eene springbron zal er, in plaats van echten wjjn opspuiten. De wijnfontein, op kosten van ai—j ■- dit, zal dagelijks werken. Afwisselend zi Te Angri, in Itai-ë, is een iabriek van vuurwerk in de lucht gevlogen, waarbij drie personen levensgevaarlijk werdsn gewond en Het Parjjsche blad L* Petit Journal heeft ei-li prijs uitgeloofd voor den beslen honden- muilkorf een muilkorf, die den hond niet hindert en waarmee hjj drinken kan. een nieuw» muilkorf, lie voldoet aan de eiscben der dieren liefde en toch hun het hjjten belet. Er zjjn honderden muilkorven ingezonden zes groole manden vol - muilkorven van allerlei modellen, practisch en onpractiscb, en nilgedacht door allerlei soort van nienschenmannen va* liet vak, als zadelmakers, metaalwerkers, sloten maker», maar ook veeartsen, kantoorbedienden, horlogemakers, ingenieurs, ook kunstschilders, hondekop i: lalen zien hoe het staat. De jury, die heel wat te onderzoeken en te schillen lieert, denkt e rst over een maand ga- recd to komen met hare laak. Tussehen Haiuin en Neusz aan den Rijn had dezer dagen eene interressante militair» oefoning plaats. Uil Deulz was een atdeeling pioniers met 15 pontons Hangekomen, waarme de huzaren en ulanen uit Dusseldorf over den Rijn zouden worden gebracht. Hen deed dit op eene geheel nieuwe wijze. De paarden werden, drie rechts «n drie links, bezjjden de pontons gedreven, waarin de manschappen, die de paar den menden, plaats hadden genomen. Zoo zwom men de paarden over den Rjjn en zij trokken de gelieelo schipbrug, welke door fén pi»nier werd bestuurd en waarop de ammunitie gebor gen was, er mede over. Hel overvaren werd aldus in 7 minuien in de beste orde volbracht. Honderden toeschouwer* woonden het vre»m- de schouwspel bjj. Een gedeelte van bet kasteel Heiligen berg, bji Jungenhcim het slot der Batlen- bergs - ii vernield door een hevigen brand, welke uitbrak in de slaapkamer van Prinses Beatrice, jongste dochter van Koningin Victoria en gehuwd met Prins Hendrik van Battenberg. De toren van het kasteel bleef gespaard. De Prinses heeft zich bjj dezen brand zeer kloek gedragen. Zjj zorgde met veel kalmle en tegenwoordigheid va allen, die in hel gebouw ■IS gewaarschuwd werden. De Prinees zelve verloor hare kleederen en juweelen bij den brand, welke baar slaapkamer ontstond door onvoorzich- heid van eene kamenier, die te dicht met a kaars bjj het muskietennet voor baar bed kwam. Slechts hall gekleed moest de Prinses uit bet kasteel vluchten. Twee brandweermannen werden bjj be blusschingswerk gewond. -- Een treurig ongeluk is te Ohio-City, aan het tneer Eric, gebeurd. Een trein met petroleum werd daar vernield door een botsing met een anderen trein. Honderden menscben waren samengestroomd op het tooneel van het ongeluk, toen opeens een gedeelte van de petroleum ont plofte. Twee honderd nienschen werden door do brandende olie ernstig gewond'en twinlig M erg dat zij spoedig overleden Aangaande de bitte te New-York op Vrij dag j.l. wordt het volgende gemeld: In de tRe-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 2