WINKELHUIS De Burgerwoning, DE AFBRAAK Wie wil Een Huis Eene Woning De afbraak Boerenhofstede Een perceel bouwland STOOMHOUTZAGERIJ P. Baars, te Rlienen, Lüngen C0., Bordeaux Wijnen. naar Kevelaar G-oedkoope BAZAR, G-ebr. H. v. d. Bosch. Depót Phoenix-Brouwepij, COETS DE BOSSON. A. Otte, Ion-Club" aldaar, ia bet deftigste gedeelte dei (lid gelegen, wees de thermometer 107» in di schaduw. Zelfs in de gedenkwaardige wijken, was die onder de kindi De xiekte-gerallen waren onder alle standen leer talrijk en sedert geslapen, zoo heel wi weesL De Ijjkachouwe het ambulancecorps konden hnn werk Te Chicago was het lijkenhuis (de Morgue) zoo toI, dat ei geen lijken meer opgenomen konden worden. Zondagavond was hel te New-York veel minder warm. maar Zaterdag waren nog 30 personen bezweken en was het aantal geval len van zonnesteek en uitputting buitengewoon groot. Ook da sterfte onder de paarden hield aan. Evenals vele fabrieken en kantoren bleven dien dag vele wiukels gesloten. Men rekende Zondag, dat de dampkring 79 pet. voclii bevatte en dat in 't geheel te New-York 496 personen aan de hitte bezweken waren. Gedurende de afgeloopen week, tol Zondagmiddag 14 uren loc, bedroeg de gohcelo sterfte in New-York 1434, hel grootste cijfer dat sedert 40 jaar is voorgekomen. Te Aluwick is een man. James Smith genaamd, om het leren gekomen bjj een poging om zijn hond te reddon. liet dier werd bedreigd door een naderenden spoortrein; hij sprong op de rails om hel te redden, en werd zelf door Burgerlijke Standen. Gemeente Amersfoort. Giborz* 30 Juli. Wilbelmina, d. van Alber to* Waanden en Johanna Janssen. Klasina Anna. d. van Klaas Hoefman en Anna Maria Mulder. Sophia, d. van Leonardos Francis- cos Zeiss en Johanna Jonker. - 4 Aug. Wil lem, t. van Albertus Petrus Franciscui Reeders en Merg rctha Hendrina Elisabeth Bulelaar. - 3 Aug. Dorothea Josina. d. van Gerardus Jolian Tismesr en Gcertruida van Ruitenbeek. - Jacob, z. van Izaük Cohen en Hanna Wins. Johanna Hcndrika. d. van Jan Dirk Slruve en Elisabeth de Groot. - 4 Aug. Johannes, z. van Willem Vonk en Pctronclla van Sandbrink. OvcRLanzit30 Juli. Johanna Meijer, 1 m. 3 Aug. Jan Baptist Singram, 68 j. echtg. van Dirkje van de Geast. 4 Aug. Lambertus Petrus Hageman. 17 d. Hermanus Donker voort, 70 j„ echlg. van Hcndrika Gardina Lan- genberg. Gemeente Hoogland. Uviiilzozs Maria van Smeeding, nngeh.,oud Gemeente Leusden. GtBOiKXllendrika, dr. van Jan Pol en Fennelje Hogcweg. Gemeente Soest. GaaoazsTeunis Adrianus, z. van Gerrit Burgwal en Adrtana de Ruig, Gemeente Baarn. ÜKDznTnouwDWillem do Boer en Muriu a Elisabeth - Theo. ornsvcld. GsaonzxJohanna, d, van P. Klingeren en H. van Otterloo. - Joannes Wilhelm Maria, z. van W. van Djjk en A. M. Mejjer. Aartje, d. van H. Lodder en J. A. Hageman. - Johan nes, z. van J. Bakker en E. Hille. - DirkJan, z. van W. Knaap en J. van Hemen. Ovsrlzzizx Johannes. 7 w., z. van U. Ruijer en H. Poat. Catharine Elisabeth, 10 w., dr. van G. Marckelbnch en M. GrooL - Gjjsberl, 6 ra,, z. van G. Meernik en A. van de Biezen. Gemeente Eemnes. o.1d1rir0uwdTeunis Slcin, te Baarn, en Jacoba Bangert, te Eemnes. Gemeente Hilversum. Ordxrtrouwd Jan de Rijk en Daatje Tabak. - Hendrik van Os en Johanna Verhaar. Gerhard Paulas Hector Zahn on Maria Wilbelmina Augusta Agatlin Vermens. UrruouwuBenjamin Kolman en Anna Vis- acher. Jelle Boosman, wedn. van G. Hoek stra, en Gooskc van der Meuten. Elias Fre- derik Hendrik Wolf, wedn. ran S. C. G. van der Goes, en Nicolelte Christina Dennout. Ganone» Malthjis, z. van M. Cnlor en B. van Goor. Jacoba, dr, van K. Pujjk en V. Kok. Jacob, z. van J. Mjjnliuul en H. Bannink.l— Jansje. dr. van A. van Vonno en A. Hogcnbirk. Steven Jan. z. van Mr. A. A. Pit en J. van Geuns, wonende le Utrecht. Alida Maria, dr. ran B. tan Bokhorst en M. Kool. Anlhonins Hendrikus, z. van G. Wiegen en J. Merljjn. Overlzozv Elbcrlje Dekker. 36 j.. echlg. van J. Docs. Lourens van Lummel, 44 j. en 10 m.. ongeb. Elisabeth, 3 m. en 1 w., dr. van J. Ros en E. Oudcnaller. Albert, 1 ui., z. van A. Vcltmeijer en M. C Mast. Dirk, 8 m. z. van J. Bakker en A. van Willigenburg. - Teuntje 1 j. en 8 in. d. van C, de Bruin en M. Koppers. -- Willem Frederik, 4 j. en 7 m, z. van W. F. dc Wil eu G. de Nooij. Gemeente Naarden. OsDBRinouwnHcrmnnus Arie Arentzon cn GetrouwdRuurd Coorn en Niesje Boor Bookhuijzen. GcuonsxWilhelmus, z. van wjjlon Wilhel- mas Zeeman cn Elisabeth Catharina Jenster, Gerarda, dr. van Dirk van Rhijn en Johanna Fessen. Wilbelmina Maria, dr. van Hendrik Sleur en Hcndrika Taling. OrziiLia.auCarolina Frederika Wilhelmina Ham, 87 j., ongehuwd. Gemeente Bussum. Oxdertrouwo: Hendrikus Speller, van Blari- enzn, en Johanna Wortel. GrrnocwnBernardus Comelis Reinier Ides en Maria Niehues. FrancLcus Xaverius ler Haak an Alida Elisabeth GOtzken. Ovirizdzh: Hendrik van den Berg, 47 jr. echtg. van Cornelia Dorrestejjn. - Frideric Marie, 8 j„ z. van Jacobus Johannes Willebrordus Luns on Elisabeth Johanna Fre derics Christina Wjjs. Engelina Hendril Maria, dr. Petrus Franciscus Gemeente Barneveld. Bevzllzx Jannetje Kerkhof, geb. Hartman, d. Aartje Brugering, geb. Arendsen, z. Marrelje Aartscn, geb. van Wagensveld, 1 d. en 1 d. levenl. Osdirtrouwd Poler Jochcms en Barta KonsUpel. Ovzrlxozr Jan Bos, 4 j. - Lijsje Pater, 54 j. Ljjsje Versteeg, 8j. Gemeente Nijkerk. BcviuzxRjjkje Stomphorst. geb. Broekhnis, d. - Hendrikjc Wouters, geb. Doppenberg, z. Gerritje Ruitenbeek, geb. van de Kamp, d. Janna Veenbof, geb. van de Pol, levenl. aang. d. Beerdje Hoonhorst, geb. Brons, cl. OvzntzBMHondriktje Graflendonk, ongeh. 83 j. Petomelletjc van de Nautena, van Hendrik Kroon, 92 j. Gemeente Harderwyk. GcuunnJan Goodvree en Klaaaje Doojj»- Gzbordi Aljjda, d. van Rende lijt de Bosch en Theodora rierendscn. Hcndrika, d. Leendert Klaassen en Beertje Prins. - 1 auna Hcndrika, Njjboer. Bcoil, zoon Gerrit Hop en Jucobjen Hendriks. Gemeente Apeldoorn. Osdzrtroi wd i J. Bellert cn B. Drost. - J. Bosgoed en A. M. Wagemani. -- A. Jonkeren G. Halkamp. J. J. Kamphurst en H. Berends. Gkiiuwd M. R. Grevcnstuk met P. A. Wiep- kic.g. - J. Jurriens met J. A. Tongeren. BcvAtxzxE. Veenhuizen. geb. Zeüssink, z. H. Peters, z. C. A. J. Mulder, geb. Hajee, d. J. Mensink. geb. Kers. z. - H. v. de Craats, geb. Kotter, d. J. V. t'ffelen, geb. van Maanen. d. M. G. Langevoort, geb. Quisl, d. C. Hulsteijn. geb. van Vemde, d. M. Berenschot, geb. Diks. d. A. dc Weerd, geb. Tamboer, d. C. Wassink, geb. Gerritsen, z. G. E. Holt- kamp, geb. Starink, d. C. Schut, geb. Beck- Ovkrledrn H. Hojee, 4 w. J. Hulleman, wedr. van T. v. Laur, 57 j. - II. v. Duuren, 17 j. B. J. Jansen, gch. met U. G. Brink- horst, 45 j. K. Horz, 3 w. - A. M. tjunrtel. 340ste Staats-Lotenj. 4e KLASSE. Trekking van 1-4 Aug, (1600 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersloo Prijs van f 400 op No. 0950 flOO op No. «970 Prijzen v, .1 4686 4 1 4697 4 I 4704 4 4 4740 ,739 4750 5943 5947 5948 5950 5965 5969 5976 5979 5984 «957 «963 76S4 7690 7697 7708 7709 7718 13548 13539 14597 14614 14636 14645 14654 14600 I4GA9 1468S 1549G 15518 15531 15565 15578 15584 19521 19547 19571 19576 cn 19583. Te zomen 51 prjjzen. Volgende trekkingen geschieden 3e klasse, 15—18, 4c kl., 29 - 31 Aug. en 1 Sepl., 5c kl., 12-15, 20-23, 27-30 Sept. ell 4-8 October. Do derde klasse bovat de navolgende prijzen 1 van 125.000, I van 15000, 1 van f2000, 2 van f 1500, 5 van f 1000, 5 van f400, 5 van f200, 15 van 1100 en 1565 van 145. Ixiten zjjn nog verkrijgbaar. Doorgefoerneerde a 13.50 en klassikale u f2,05 per Vu. Advertentiën. De Notaris C. A. VAN BLARICUM, te Amersfoort, is voornemens op Zater dag 13 Augustas 1892, des avonds uur, iu het koffiehuis „de Kei- jon" aan den Hof aldaar, pu bliek te verkoopen: Binnen AMERSFOORT No. 1. Het goed ter iieritigstaaud et annexe BERGPLAATS, wijk D Nos. 4-09 en 411, waarin thans de KRUIDENIERSAFFAIRE met goed suc ces word. uitgeoefend, doch ook zeer geschikt om tot BROODBAKKERIJ te worden ingericht, met ERF en GROND, aan het Groote Spui, met uitgang aan de zoogenaamde Bocht van Guinea. Het Huis bevalruimen WINKEL, groote KAMER, KEUKEN or BAKKE RIJ met OVENS, KELDER en groolen ZOLDER. Bij continuatie verhuurd aan den Heer H, VAN DE BRUG voor f39- per drie maanden. No. 2. wijk D No. 412 met ERF, achter vtormeld WINKELHUIS. De perceelen 1 en 2 afzonderlijk en daarna te zamen te veilen. No. 3. Het Winkelhuis, wijk D No. 56 en BOvriJJlmJAS met afzonderlijken opgang, benevens ERF en GRÓND aan den Weverssingel, op den hoek der Breptlesleeg. Gedeeltelijk in eigen gebruik en overi gens verhuurd voor f 1,25 per week. De perceelen zijn te bezichtigen 's Maandags en Zaterdags van 10—12 en van 2—4 uur, en te aan vaarden bij de betaling der kooppen ningen op 15 November 1892. Breeder bij biljetten en nadere infor- maliën ten kantore van voornoemden Notaris VAN BLARICUM, aan de Kampstraat te Amersfoort. De deurwaarder J. C. HT-TlTtTlTI Amersfoortis voorne op Vrijdag, den 12 Augustus 1892, des voormiddags ten 11 ure, aan de K.ortegracbt te Amersfoort publiek om contant geld te VERKOOPEN: van het oude POSTKANTOOR en de DIRECTEURSWONING. 's Morgens voor den yerkoop te zien. „HET CENTRUM" mee lezen? hiervoor bestaat gelegenheid a'd COURANTENLEESINRICHTING van P. 8. de eroot De Notaris A. N. 3. VOS, ie Amersfoort, zal op Za terdag 13 Augustus 1892, 's avonds 7 uur, in het koffiehuis „Het Valkje" te Amersfoort, in hot openbaar bij afslag en opbod verkoopen Onder de gemeente AMERSFOORT. No. 1 tot en met 7. met bonwland, genaamd „de Bolder wagen", staande en gelegen aan den Woudenbergerstrnnlweg, kadastraal be kend in sectie B Nos. 202, 203, 204 en 747, groot 83 aren, in liuur bij R. VAN DER VEEN it f 150 per jaar. No. 8 tot en met 13. BOUWLAND aan de Beekesleinsche laan, kadastraal bekend in sectie B Nos. 200, 742 en 758, groot 68 aren, 70 centiaren. Verhuurd aan VAN BEEK k f60 per jaar. No. 14. met groote en kleine SCHUUR en BOUWLAND aan den Wouderberger- straatweg, sectie B No. 1799 geheel en No. 1802 gedeeltelijk, samen groot on geveer 25 aren, 61 centiaren. Verhuurd geweest voor f2,75 per week, terwijl het bouwland in eigen ge bruik is. No. 15. Drie Woningen met BOUWLAND aan den Wouden bergerstraatweg, seclie B Nos. 1650, 1800, 1801 en 1802 gcd., ter grootte van 21 aren, 65 centiaren. Verhuurd aan G. ARBON a f 1,15 per week, C. KRAA1KAMP it f 1,— per week en C. VAN G1NKEL k f 1, per week. No. 16. TWEE WONINQEN met GROND aan den Woudenberger straatweg naast perceel 15, kadastraal bekend in sectie B Nos. 1068, 1069 en 1653 ged., samen groot ongeveer 6 aren, 50 centiaren. De eene woning is verhuurd aan G. WITTEVEEN voor f0.90 per week en de andere aan W. VAN DER LAAK mede voor fC'.90 per weck. No. 17. TWEE WONINGEN met GROND achter perceel 10, kadas traal b>'kend in sectie B. Nos. 1654, 1655 en 1653 ged., samen grool onge veer 6 aren 57 centiaren. De eene woning is verhuurd aan de weduwe J. BLOM voor I 0,90 per week cn de andere is verhuurd geweest aan wijlen BRAND HIENEKAMP mede voor f 0,90 per week. No. 18. EEN PERCEEL BOOWLAND met EIKENWAL naast perceelen 16 en 17, sectie B. N'os. 1659 en 1660, groot 34 aren, 76 centiaren. In huur bij R. VAN DER VEEN. No. 19. Een perceel Weiland naast perceel 18, sectie B. No. 1661, groot 39 aren, 50 centiaren. In huur bij E. VAN DEN HOEK. No. 20. Een perceel BOUWLAND naast perceel 19, sectie B. No. 1663, groot 13 aren. In huur bij R. VAN DER VEEN. Afzonderlijk en daarna in verschillende massa's. Breeder bij biljetten. MM** De Notaris A. N. 3. VOS, te Amersfoort, zal op Vrijdag 19 Augustus 1892, des voormid- dags ten 10 ure, aan de Kruiskamp te Amersfoort publiek VERKOOPEN: om contant geld. VAN EENE SCHUUR, bestaande in: BALKEN, SLIETEN, PLANKEN, PALEN, PANNEN, enz. Dc Notaris A. N. J. VOS, tc Amtrs- foort, zal op Vrijdag 26 Augustus 1882, 's middags ten 12 ure, in het logement ,de vergulde Zwaan" in de Ulrechlseheslraat alaaar, VERKOOPEN: Voor den heer Mr. W. H. DE BEAUFORT, acht perceelen HOOIGRAS op de ZURENMAAT, aan de Eem, onder Baarn Breeder bjj biljetten.. De Notaris A. KT. J. VOS, tc Amersfoort, zal op VriJ- dag 19 Augustus 1892, 's middags 12 uur, in het koffiehuis „de Arend" le Amersfoort in hel open baar bij afslag en opbod VERKOOPEN: Onder de gemeente AMERSFOORT. No. 1. EENE met BOUW- en WEILAND cn ELZENHAK- HOUT even voorbij Puntenburg aan den ouden Soestcrweg, Sectie D. No, 93, 93 ibis, 93 2bis en 468 samen grool 1,1120 hectaren. Verhuurd tol 24 December 1893 aan JAN VAN DEN BERG k f 155 s'jaars. No. 2. met hakhout en de hoornen daarvoor staande aan den Woudenbergerstraat- weg, Sectie B Nc. 1886 groot 1,4270 hectaren. Verhuurd aan E. VAN DEN HOEK tot 24 December 1893. No. 3 tot en met 6. Vier perceelen Wei- en bouwland met houtwal, den halven Woestjjgerweg en dc hoornen daarop slaande, alles ge legen aan den Woestijgerweg, respec tievelijk groot 68 aren. 40 centiaren. 1.3550 hectaren, 1.0650 hectaren en 1.0700 hectaren. Verhuurd aan R. VAN DER VEEN en E. VAN DEN HOEK tol 24 Decem ber 1893. Breeder bij biljetten. HOUTHANDEL. HOOGLAND Bli AMERSFOORT. J. F. STEENMETSER, voorheen J. en N. WESSELING, heeft de eer het geachte publiek van Amersfoort en om streken te berichten do aankomBt van eene groote partij bulten- en binnenlandsoh HOUT, en dat de ZAAK als door de vorige lirina zal worden voortgezet tegen de meest concurreerende prijzen. Hoogachtend, Aanbevelend, J. F. STEENMETSER. Roet. Roet. beveelt zich beleefdelijk aan, even als andere jaren, tot het leveren van le kwaliteit ROET, en is te spreke» op Vrijdagen 18 en 26 Angnstns en 2 September in het NOORD-HOLLANDSCH KOF FIEHUIS op den HOF. J. van Poelgeest, 303. hoek üof cn Zevenhoizen 304. 303. I ONTVANGEN Versche gerookte ZALM per ons f 0.40, versche gerookte Paling en Engelsche BOKKING, Bergsche ANSJOVIS, SAR DINES a 1'HUILE, PALING in gelei. 4W En dagelijks versche GEPELDE GARNALEN, en alle versche ZEE- cn R1VIERVISCH. Wijnhandelaren; Heiligenbergerweg I 48. J. Chaigneau C°, Bordeaux. f38- f45 en booger per imker. Rijn- en Moezelwijnen. Jung d: CRUdesheim ad Rhein. f36—f53 en booger per anker. Bourgogne Wijnen. Jules Regnier C°, Dyon. f18—f45 per 12 Qeaaoban. Oliaimpagne Wijnen. Guitave Gibert, Rheims. Sillery, Carte aux Medailles, f2,25 per fleeob. FAVORI MED. DOR, f3,— per 'I, fleaob. Sherry, Port-, Madeira- en TokayerwIJnen. COGNAC, RHUM, WHISKEY. Kipsehwassep en Likeuren. vertrekt, pet extra trein, MAANDAG 2*2 AUG. 1892. Van HILVERSUM BAARN AMERSFOORT. LEUSDEN RHENEN NIJMEGEN Aankomst te WEEZE Terugkeer 24 Augustus. Van WEEZEn. m. 1.45 NIJMEGEN5.10 f*': Tegen LEGITIMATIEBEWIJS betaalt men te Hilversum cn Baarn f 3.08, Amersfoort en Lensden f2.68, Rlienen f2.03, Nijmegen f 1.18. het bestu u±t var,kensmar.kt, heeft ontvangen: Lampenballons, Lainpen- glazon in groote verscheidenheid, Olie houders, Voetlampen in Nikkel, Porcelein en Brons, Looplampjes met oor en Schild- lampjes met koperen en blikken schildjes, ^r Alles zeer billijk, Alle Biersoorten dezer Brouwerij, zoowel op PUST als GEBOTTELD, verkrijgbaar bij Heiligenbergerweg I 29.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 3