ie H, I. Jongensscholen. Wie wil WINKELHUIS De Burgerwoning, Een Winkelhuis EEN HUIS, Een groot koetshuis De afbraak Boerenhofstede Een perceel bouwland „RUSTHOF" Een perceel grond Lüngen C0., Bordeaux Wijnen. Gebplv.d. Bosch, Provisiereiziger. STOOMHOUTZAGERIJ P. S. DE GROOT, naar Kevelaar G-oedkoope BAZAR, G-eTbr. H. v. d. Bosch.. D. H. EIJSINK, Ruime keuze in Rijwielen en toebehooren. Magazijn „DE VLIJT" Laurens J. Luycx. Gemeente Soest. Oxdhitiun'WO Jan ran Donselaar, eau Utrecht, en Johanna Verkerk, tan Soest. - Peel ran HornsveM. van Soest en Bensje Planle. van Amersloort. Geborss: Hendrika, d. van «uien Cornells Ruber en Hendrika van de Grilt. - Evertjc. d. van Jan Kinderdijk en Elisabeth Kjjhol. - - Jannetje, d. van Cornells Beek en Gerredina van Hendrika Peters-, GktrocwdMr. Everhardus Joannes Korthals Altes en Alina Theresia de Fllnes. Louis Ravenhorst en Jaeoba Broei re. GebouesMaria Johanna, d. van W. de Boer en E. Kotlrie. - Helena, d. van J. van der Heiden en H. Verhagen. - Willem Frederik, z. van W. F. Daniels en D. Rypnia. - Wilhellnina Adelaide, d. van M. I.iepniun Prins en E. K. Lehmann, wonende te Amsterdam. - Corel Cornells Joseph, z. var. C. O. van Baak en E. M. van Blarieuin. Ovehledex: Elbert Janssen, li j cchtgeo. van Gerritje Bro .s. Gemeente Ecmnes. Gteonis Geririlus Hendrikus. z. van Jan van 't Klooster en Mirritie Schouten. - Alida Maria. d. van Peter Nagel en Maria Lakenun. OvaiLEDE.vJan Gosen, dl w.t z. van Wouler Hagen en Steinlje Dop. Gemeente Hilversum. OtintBTRoewDArie van Ettekoren en Hen drika Kamphorst. - Harmon van der Bor. wedn. van Johanna van der Hengst, en Xeeltje - n de Bunt, wed. van Jacob van Waveren. - Hendri n Joha Getrouw M. Timmer, en Johanna Arend Hendrik Triebels, wedn. van A. dina Pas. - Gerhard Paulus I Maria Wilhelmina Augusta Agat J. Brink. - Calharino en A. Veldmejier. - Braak en J. Kamphori Groenhuijzen en M. H Maria. d. van e. van dl Theresia Christina, d. 1 Goojjer. Joseph, z, v 1. van de Meent'. 'jol kamp en K. Boelhouwer, i Keers. - Jolia ten Harkei e G. de Nooij e i C. Hiislierma l) j. t aang. kd. levenl. aan* E. Huppel. r Heijden nne. 2 m. en 3 n M. Willen». - Him,, wed. von J rarenliage. Theodr Leve Kool ei Gemeente Xaardcti. Josephus Óverhanrt en Elisabeth Üitbier. Gemeente Russum. O.votiiTRouwnWarnardusvan der Pauw, tan Ankeveen. en Hendrika Sehouten. Getroi-wd Riik Sleur en Aleida van Eiiden. Izaak Mouissie en Pietje Aleida Johanna Trompet. Gemeente Laren. n Cornelis Kok Elbert r, oud 39 jr - Gjjsherl Gemeente Barneveld. Bevaluks Haartje van Esveld. geb. Bakkenes, d. levenl. Grielje van de Pol, geb, Mastenbroek, z. levenl. - Gerritje Bakker, peb.de Huiler, d. Hildegonda van Ess«n, geb. van Hal, z. Geertruida Mheenbeek. geb. van Ramseluar, z. Overleden Wilhelmina Wagensveld, 31 jaar. Gemeente Harderwijk. Oitoertrolwd i 6errit de Bruin en Maria van Gerritje, d. ster Aarts en Elizabeth Kappers. Libert, i. van Willem de Zwaan in Oene. Helena Elisabeth, d. Kumm en Lcena van Gisteren. n Willem Timmer en Geertje van Gemeente Apeldoorn. OxDERTROcwoF. Duursma en G Mulder. Cb. Klein Leugemors en C. Reupkes. S. Jansen en A. Kool. Gehuwd: W. A. L. Oldenhor met J. H. de Nooij. F. Klomp met H. G. llbrink. - D. Beekman met W. ter Maten. Bevallen J. M. Berghuis, geb Voorlhorst, d. H. Eikendal, geb. v. Werven, i. - It. Meijerink, geb. Pul, z. J. Holtman. z. M. Tamboer, geb. Slijkhuis, z. H. L. Stufken, geb. Dijkgraaf, z. N. van den Berg, geb. van Burik. d. B. Hogeweij, geb. Jochenis, d. - E, J. de Wever, geb. Oosterman, z. Overleden B. Remeijer. geh. met T. Kers, 5» j. - R. Methorst. 20 d. - J. v. Dijlr, 30 j. D. Langevoort, huïsvr. E. Miggels. '0 j. J. Besscis. 23 j. - H. M. Mulderji, 5 md, - B. W. Nijbof, 2 md. - A. de Bar, tw. J. Huisman, 11 znd. - J. B. Gan 2 j. - L. J. v Advertentiën. „HET CENTRUM" mee lezen P. 8. de Groot. De .Solaris C. A. VAN BLARICUM te Amersfoort, is voornemens op Zater dag 13 Augustus 1892. des avonds ten 6 uur, in liet koffiehuis .de Kei zerskroon'" aan den Hof aldaar, pu bliek te verkoopen: Binnen AMERSFOORT No. 1. liet goed Ier ïieringMtaand met annexe BERGPLAATS, wijk L) Xos. 409 en 411, waarin thans de KRU1DEXIERSAFFAIRE met goed suc ces word uitgeoefend, doch ook zeer geschikt ont tot BROODBAKKERIJ te worden ingericht, met ERF en GROND, aan het Groole Spui, met uitgang aan de zoogenaamde Bocht van Guinea. Het Huis bevatruimen WINKEL, groote KAMER. KELKEN of BAKKE RIJ met OVENS, KELDER en groolen ZOLDER. Bij continuatie verhuurd aan den Heer H. VAN DE BRUG voor f39,- per drie maanden. No. 2. wijk D No. 419 met ERF. achter voormeld WINKELHUIS. De pencelen 1 en 2 afzonderlijk en daarna te zanten te veilen. No. 3. Het Winkelhuis, wijk I) No. 56 en BOVENHUIS mei afzonderlijken opgang, benevens BRF en GROND aan den Weverssingel, op tien hoek der Breedestceg. Gedeeltelijk in eigen gebruik en overi gens verhuurd voor f 1,25 per week. De pencelen zijn le bezichtigen 's Maandags en Zaterdags van vaarden hij de belnling der kooppen ningen op 15 November 1892. Breeder bij biljetten en nadere inlor- nmtiëii ten kantore van voornoemden Notaris VAN BLARIC.l'M, aan de Kampstraat te Amersfoort. De Notaris f "W A. N. J. VOS, te Amersfoort, zal op Zaterdag 27 Augustus 1892. s avonds 7 uur, hel koffiehuis „uc Keizerskroon" te tersfoorl publiek verkoopen annexe WONING en ERE in de Schepel, traat of Zwanenhalsteeg, wijk F No. 90, kadastraal Sectie E No. 3105, groot 5(1 centiaren. Verhuurd aan D. H. HOOGLAND, oor f 10 per maand, tot 1 Mei 1893. No. 2. op den hoek van de Schcpclstraal en Lieve Vrouwestraat, wijk F No. 91, kadastraal Sectie E No. 3106, groot 50 centiaren. Verhuurd aan Evert van den Hoek, a f 1.85 per week, tot 1 Januari 1893. No. 3. ERF en TUIN in de Muurhuizen, wijk B No. 209, kadastraal Sectie E No. 1884, groot 2 aren 30 centiaren. Verhuurd geweest aan 2 "gezinnen voor f2.per week. No. 4. met STALLING voor 16 paarden, tevens ingericht voor pakhuis met MEST- PLAATS en ERF, in de Muurhuizen, kadastraal Sectie E No. 3954, groot 3 In eigen gebruik bij des Heer J. VAN VOLLENHOVEN. De perceelen worden eerst ieder af zonderlijk en daarna in de volgende massa's geveild. Massa 1 en 2. 3 en 4. Breeder bij biljetten. De Notaris A. N. J. VOS, te Aniemfoort,za\ op Vrijdag 19 Augustus 1892. des voormid dags ten 10 ure, aan de Kruiskatnp le Amersfoort publiek VERKOOPEN: om contant geld. VAN EENE SCHUUR, bestaande inBALKEN, SLIETEN, PLANKEN, PALEN, PANNEN, enz. De Notaris A. N. J. VOS, te Amersfoort, zal op Vrlj- dag 19 Augustes 1892, 's middags 12 uur, in het kolfiehuis ,de Arend" te Amersfoort in het open baar bij afslag en opbod VERKOOPEN: Onder de gemeente AMERSFOORT No. 1. EENE elsSnhax-01' HOUT even voorbij Puntenburg aai. den ouden Soesterweg, Sectie D. No. 93, 93 Ibis, 93 2bis en 468 samen groot 1,1120 hectaren. Verhuurd tot 24 December 1893 aan JAN VAN DEN BERG it f 155 s'jaars. No. 2. met hakhout en de boomen daarvoor staande aan den Woudenbergerstraat- wi-g, Sectie B No. 1886 groot 1,4270 hectaren, Verhuurd aan E. VAN DEN HOEK tot 24 December 1893. No. 3 lot eu mei 6. Vier perceelen Wei- en bouwland met houtwal, den halven Woostijgerweg en de boonter. daarop staande, alles ge logen aan den Woeslijgerweg, respec tievelijk grool (18 aren. 40 centiaren. 1.3550 hectaren, 1.0650 hectaren en 1.0700 hectaren. Verhuurd aan li. VAN HER VEEN en E. VAN DEN HOEK tot 24 Decem ber 1893. Breeder bij biljetten. De Notaris A. N J VOS, te Amers foort, zal op Dinsdag 30 Augustus 1892, 's middags 12 uur, in het logement .ut: Verhulde Zwaan" le Amersfoort in het openbaar bij afslag en opbod VERKOOPEN: In de gemeente AMERSFOORT. Nos 1 en 2. Het naar de eischen des tljds Ingericht buitenverblijf zeer aangenaam gelogen aan de stads Singelgraeht met fraai uitzicht op het plantsoen, bestaande in HEERENHU1- ZI.NGE met TUINMANSWONING, SERRE met verwarmingstoestel tuin, enz., sectie B. nos 871, 872 en 843, samen groot aan den weg naar Bcekestcin, in erfpacht tot 24 December 1916 tegen een jaar- lijkschc eanon a f50, bij den Heer W. VAN ACHTERBERG te Amersfoort, kadastraal bekend in sectie B. no. 1527, groot 14 aren, 50 centiaren. In de gemeente HOOGLAND. No. 4. Een vierde portie in een Malenhoef, gemeen met de Ma- lengeërfden te Hoogland. Breeder bij biljetten. Wijnhandelaren, Heiligenberger weg I 48. J. Chaigneau C°, Bordeaux. f28- f45 en hooger per anker. Rijn- en Moezelwijnen. Jung C', RUdesheim ad Rhein. f36 f S3 en liooger per anker. Bourgogne Wijnen. Jules Rbgnier C°, Dyon. f18—f46 per 12 flesschen. Champagne Wijnen. Guitave Gibert, Rheiins. Sillery. Carte aux Medailles, f2,25 per fleaeh. FAVORI MED. DOR, f3,— per flesch. Sherry, Port-. Madeira- en Tokayer wijnen. COGNAC, RHUM, WHISKEY. Kipsehwassep eu Likeupen. Varkenmarkt, vragen een 4^" Adres ln persoon. De ondergeleekende verwittigt hier mede ouders en voogden, dat Dinsdag den 16'1'" en Woensdag den 17•l•", dezer, telkens des morgens van 10 tot 12 uur, in de school gelegenheid gegeven wordt tot Inschrijving van nieuwe leerlingen, die zes jaar oud zijn en die nog in den Joop van dit jaar zes jaar oud worden. Aanvang van het volgende leerjaar op Dinsdag den 6d,Q September. Amersfoort, 12 Aug. 1892. Het hoofd der R. K. Jongensscholen, M. VAN LINGEN, Katholieke Illustratie. Prjja per jaargang f3.60, vrachtvrij per poBt f4.00. Aan «le intetkcuing op dezen jaargang is. verhouden een koste) oose Premie, bestaande in ecu prachtig plaatwerk, getiteld Christophorus Columbus, de Ontdekker der Nieuwe Wereld, door J. R. VAX DER LANS. Opgeluisterd door minstens 95 groole en Als prijzen voor den eerslen Itcbus zijn uitgeloofd 50 Xantoorklokjes met wekker, 10 Barometers niet thermometer. •d10" .jsrjX»!! HOUTHANDEL. HOOGLAND BIJ AMERSFOORT. J. F. S TEENMET SER, voorheen J. en N. WESSEL1NG, heeft de eer het geachte publiek van Amersfoort en om streken te berichten de aankomst van eene groote partij bulten- en binnenlandsch HOUT, en dat de ZAAK als door de vorige firma zal worden voortgezet tegen de meest concurreerende prijzen. Hoogachtend, Aanbevelend, l F. STEENMETSEE. Boek- en Papierhandel. 't Zand bij bet Bloemendal, AMERSFOORT. Beelden, wit en gekleurd. Krnliven, meten z« leratolpe». KERKBOEKEN la alle prijzen an soorten. PLATEN VOOR SCHILDERIJEN. ROZENKRANSEN en DOPJES. SCHRIJFBOEKEN VOOR KANTOOR EN WINKEL, ZAK- EN 0PSCHRI1FB0EK1ES. POSTPAPIER EN E VELOPPES, DOOZEN PAPIER. LEVERING VAN BUBWBRK, BOEK- EX STEEXDRIilWBRL Inkten, Lijm, Pennen en Penhouders. VOORDRACHTEN VOOR BRUILOFTEN en andere FEESTEN. Muziekp&pier, Rekeningpapier, LEESBIBLIOTHEEK. Plaatsing van Advarlentlln In all* couranltn. BIDPRENTJES KOUWPAPIER EN EXVELOPPES. GRAFKRANSEN. vertrekt, per extra trein, MAANDAG 22 AUG. 1892. Van HILVERSUM BAARN AMERSFOORT. LEUSDEN RHENEN NIJMEGEN Aankomst te WEEZE Terugkeer 24 Augustus. Vertrek van WEEZE n. m. 1.45 Aank. te NIJMEGEN 3.40 Vertrek van NIJMEGEN 5.10 Aank. te AMERSFOORT 7.05 te HILVERSUM 7.35 Togen LEGITIMATIEBEWIJS betaalt men te Hilversum eu Baarn f 3.08, Amersfoort en Leusden f2.68, Uitenen f2.03, Nijmegen f 1.18. HET BESTUUB. VAEKENSMARKT, heeft ontvangen: Lampenballons, Lampen glazen in groote verscheidenheid, Olie- liouders, Voetlampen in Nikkel, Porcelein en Brons, Looplampjes met oor en SeLild- lampjes met koperen en blikken schildjes. Alles zeer billijk. Heiligenbergweg, Amersfoort. Verschillend fabrikaat. Billijke prijzen. Vertrouwbare Safetys, geheel opkogelsvan af fllO. EES JUK «AllASTIE. Vertegenwoordiger van de beroemdste Engelsche fabrieken. Les in het wielrijden volgens tarief. Verhuren. Ruilen. Repareeren. De grootste sorteering kousen, handschoenen, zakdoeken, corsetten, tricot ondergoederen, blouses, jurken, schortjes en alle soorten kindergoed vindt men in het VAN SPORTHEMDEN, SPORTDASSEN eu een exlra sterke kwaliteit TRICOT-BROEKEN voor heereu Wielrijders. Ruimste keuze in de nieuwste AVONDDOEKEN.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 3