Hospitaallinnen of kraambeddoek Gevoerde en niet gevoerde Bakernianden. firma J. Gr. Thies, op den Hof. H. <J. BONNIER, Tricot Goederen-Magazijn. Botti De Reuver, ZOM ER-ARTIKEL EN, onderstaande koffie. Hof, ANT. STöCKER, Amersfoort. Harde Olie en Loog1 C. cJ. DE KONING Depót Phoenix-Brouwerij, COETS DE BOSSON. A. Otte, LANGESTRAAT, hoek Gracht,F44. J. van Wessum, W. F. A. GROENHUIZEN G-ebrs. Hamers. P. Baars, te Rlienen, C. ROODESTEIN, Gewaste taf (bruin.) Toile cirée (geel en soepel.) in en breedte. Diverse TAFELWASDOEKEN, in dof en geglansd en Effen en gestreept Lancaster voor rolgordijnen. Aanbevelend, SnMBPkhi De omlcrgcli ■•k< rni<- lit-ifl dim t uil do fabriek ONTVANGEN Twee Wagonladingen verschillende soorten Petroleum-Lampen, zoowel niet koord-, plat-, rond-, Duplex-, Gloeilicht-, Universal en Lampe Beige Branders, uitmuntende in qualilcit en zeer lagu prijzen, voor II.II. Winkeliers extra voordcetige condities. Nacht-lampen. Wand-lampen. Dessert-lampen. Voet-lampen. Ring-lampen. Loop-lampen. Scherm-lampen. Vaas-lampen. Hang-lampen. Katrol-lampen. Scheeps-lampen. Gang-lampen. Lampen-kappen. Lampen-glazen. Lampen-hoedjes. Lampen-tulpen. Lampen-pit. Lumpen-Sehoorsl Dwuim-schalen. Gas-kommen. Dubbel sterke Gnsglazen en Beste Frunsche Nachtpiljcs. eentjes Hand- en Stormlantaarns, Lichtbrckers en Kopschalen Prachtige Turf- en Kolenbakken, enz. enz. Verkoophuis op den Hof te Amei'sfoort. Langestraat hoek Zevenhuizen. AMERSFOORT. ONTVANGEN I)E NlEl'WE als: Sporlliciinlcii. Itlonscs. Ikiixst-n. ltïciikü. Honsni. Trie-ot l*nkj«-N. llrorhm. jurkjes, ('rt'iiic Kiiiilrrliorilrn <-■■ Vlinilvltjes Biirrrts. iill<> hoiiiIi ii lliiiiilscliwciifii «n t'oiwllrn. L} iiniastick ril Itiicihrmilrii. flanellen 11«-ui<1 nltii<lliiin<l<loelien ril Itroc- krn. Ilrrlrls met het rootle kruis, Militairen llunilselineiien enz. Grootste sorteering Tricot Ondergoederen en Heeren-Artikelen. LAAGSTE PRIJZEN ^5" Drink uitsluitend Deze zijn zuiver, krachtig, èn onvervalscht, èn alle week versch gebrand. 1ste soort gcbrautli' I'KKAMJIiR UOFFIH 75 ('1. prr 5 ons. JAVA «5 «t. i»»> Zuiver smakend 2dr soort Alle bü 5 pond 2'.- Ct. pe OprulmLig van een partij beste groote KISTJESVIJGEN van 45 voor 20 cents. BESTE GROOTE ROZIJNEN 10 Ct. p.pond. Gemalen Notenmnscaat, voordeelig. gemakkelijk en zindelijk, p. atrooibusje 10 Ct. Lucifers 4'Ct. jier pak. Petroleum CO Ct. per 10 kun. Vraag OLIE en LOOG (merk Waschmeisjesi «aarvan hel slel 10 Cent, 10 pond botte zee." oplevert. Best Kuolzaad en Mpurriezaud. in een stuk. Geen fleschjes meer. Groot gemak en ook geen gevaar. Men doel liet stukje in een pol, giet er a 1 liter heel water bij, roert even tot het gebonden is. en de verkregen /.LEP is gelijk aan de reeds bekende. PRIJS 10 CENTS. IVcdertcrkóopnrs flink rabat, '"'"v KAMPSTRAAT (hoek Koningstraat). TEN KANTORE VAN HAMERS C°, te Amersfoort, Koningstraat bij het plantsoen, D 35, wordt gezorgd voor liet aankoopen en verkoopen van Effecten, de uitbetaling van Coupons, bet aan nemen en uitgeven van gelden in prolongatie enz. Alle Biersoorten dezer Brouwerij, zoowel op PUST als GEBOTTELD, verkrijgbaar bij Heiligenbergerweg I 29. - Vergeet dit adres niet bij het KOOPEN en REPAREEREN van Goud- en Zilverwerken, Juweelen, Bloedkoralen. Gemonteerd Kristal en Lederwerk, Horloges, Pendules. Wekkers. Regulateurs en Klokken. Groote Sorteering. Soliede Artikelen. Netjes en «Iegelijk repureeren legen billijke prijzen vindt men bij Horlogerie, Graveur, Goud- n. Zilvmcei Langestraat, boek Gracht, F 44. "5% Nederlandsche Maatschappij Brandverzekering 55 ('t. per 5 Agent te Amersfoort: H. R. STRUVE, Condidael-notaris. A. J". MICHIELSEN, Boek-, Kantoor- en Handels-Snelpersdrukkerij. KROMMESTRAAT 227 AMERSFOORT. Vervaardiging van alle DRUKWERKEN, tot scherp concnrreerende prijzen. *«r NETTE UITVOERING. 1VLUGGE AFLEVERING. Horloge- en Instrumentmaker, HAVIK, hoek Lavendelstraat, HEEFT ALTIJD EEN ZEER GROOTE KEUZE LX STAARTKLOKKEN, Regulateurs, Pendules, Wekkers, Gouden, Zilveren en Nikkel Horloges en Horlogekettingen. Gocdkoope doch raste prijzen ltepni-atiëu 7.00 spoedig en billijk mogelijk. De ondergeteekenden hebben de eer bunnen geachten begunstigers de ontvangst te melden der nieuwe Voorjaars-artikelen, waarbij eene groote sorleering ZWARTE en GEKLEURDE JAPON- STOFFEN en fijne BUKSK1NGS voor HEEREN-KLEEDING eene voorname plaats innemen. Groote keuze in FANTASIE-KATOENEN, BLAUWE DRILS, enz. Veeren- en Kapok-bedden. Onder aanbeveling, AMERSFOORT, 1892. Amersfoort, 'i2 Aug. IS92. Tarwe I ,-af .-.Hegge fO.- a f <>.- to.- a fO.-, Appel. fO. - a fO, M,- a 10.-, Hotel fl.10 a f 1.20 per kilo. Eieren 3.50 a Ik- per 100 sl. nieuwe aard- appelen fO,— fO.—Zauiluarilappelen 11,10 a IJ. per heet. Seliraminen 116.- a I dl. - Biggen IT.— a III.-. Kippen f 0.60 a f 0.90, Konijnen 10.20 a tl.-. Janzen 10.- a fO.-. Kuikens f0.60 a I MO. Oude eenden fO. - a ft).—. Jonge eenden f0.66 a fO.SO per stt' Puiven fO.IO a f0.60 per paar. Hazen fO, a fO,-, Zeugen f 40.— a I 70.— Nijkerk, S Aug. Tanve IS. - n 19,—, Boekweit f6.00 1 16,50 f 1.15 Haver 14,a t Hegge 16.60 a f7,-. Boter 11.0: Eieren 3 a 3', I do. Biggen IS 136 stuks J 45 a I itO, Schapen 44 siul Barneveld, II Aug. Hegge 16.25 a f6.75. Heek weit !6. Boter ft,- al 1.20. Eieren 3,50 Aardappelen 11.50 a I 2.—B I 19.- 0. Sctira 16.-. J.50. Veile kalveren f 0,32 Apeldoorn, 8 Aug. Bolcr' 0.90 a f 1,15 per kilo. Aardappelen f2,— a 13.25 per heel. Eieren 13.25 a f4.- per 100 stuks. Sohnpen 16,75 a 110,—. Geilen 4.50, a 19,50. Biggen 13.50 a 17,50 Amsterdam, 8 Aug. gevoerd: 229 Runderen, lequal. I0.7S 2e qual. 10,68 3e qua!. 10,58 per kg; Melk en Kalf* koeten 1150 a 1260 p. al. vette Kalveren, te qnal. 10.—. 2e qual. fO, - per kg.; I Gras a a ,48 nuchtere dito 16.— *11.- Sehapen en Lammeren 00.— a 00.—. 345 Vette Varkens 47 a 53 ct. Hamburger dito - 0 cL. beiden per kg.. Biggen 1 1 Paard f - a -. Amsterdam 10 Aug. Op de heden gehouden veemarkt waren aan- Sovoerd: 179 vette kolveren, le qual. 10,75 a 0 qua.!. 10,50 per kg,; Gras I—,— a ,- luchteredito 16, - a 111,—. 4 schapen en meren f—a2S9 veile varkens a 50 cL Hamburger dito f a eL; bei- den per k,.: Biggen - -. Flokkeesche f t.- a IÏ.50."dito'Man»™"!'! I 3.40. allen per HL. Utrecht, G Aug. Ruwarige tarwe 9.75 a f 10.75. Roode d! 18.45 a I 9,25, Hngge r 6.50 a f7.50, Boekw, fo._ afO.-.Gerst f5.- afö.50, Havert3.5 '.25, Duivenboonen 17, 5 8.-. Aard; 1.90 a 2.50 per 1 Eieren 13,1 'IS. Pinken f:10 160. Veile en f 110 a 260. Magere ka Handel redelijk. Ede, S Aug. rU waren heien - stuks; Varkens 48 a 51 ct., Kalvt kg. Boter 1.20 a I stuks. Vee Rogge 16.25 a - Varl 1.22 per kg. Eier. ndaal, 3.50 a 9 Aug. Boekweit 16,50 a f7.- naver .1.0" a 14.— Mais 15,— a 15.50. Paai- deuboonen f 7.a I 7,50. Voederrgst 14, - a f5.- -. Eieren 13.25 a 13,70 per 100 st. Boter I 1.06 M.lUper kg. Biggen 15,— a 111,—. Rotterdam, 9 Aug. Asn de markt waren gisteren en heden aan gevoerd 1641 Bunderen. 273 vette en Graskal re do.. 2 Schapen of Lam- is en 132 Biggen. D- prijzen Runderen le qual. fO,76, 2e qual. f 0.70. Kalveren le qual. fO,S8, 2e dito fO.SO, Schapen le qual. f0,6O, 2e dito 10,50. Varkens lequal. 0,-, 2cqual. fO,— Londen, 8 Aug. Ter veemarkt zjju aangevoerd2300 Runde ren 12000 Schapen cn Lammeren, 15 Kalve ren 50 Zwjjnen. PryzenRucderen 3 a 49 Schapen en Lammeren 3,8 a 56, Salve ren 3, a 4,9. Zwjjnen 2,8 a 4,'* Roet. Roet. beveelt zich beleefdelijk aan, even als andere jaren, lot liet leveren van ie kwaliteit ROET, en is te spreken op Vrijdagen 19 o 26 Augustus -,i 2 September in liet XOOKD-HOLLANDSUIl KOF FIEHUIS op den HOF. TE KOOP te Amersfoort: EEN lil.OK HUIZEN (8 woningen( met Grond aan hel Sl. Janskerkhof. EEXIGE BOUWTERREINEN buiten de Koppclpoort. EEN HEERENHUIS mei TUIN aan bet Zand. Een IIU1S, waarin bakkerij, met groo- ten TUIN, aan de Kampstraat. TE HUUR: EEN HEERENHUIS met TUINTJE aan hel HAVIK mei uitgang in de Muurbuizen. Te bevragen bij Makelaar te Amerafoort. die zich belust met het koopen en verkoopen, assureeren, administreer en en taxeeren van roerende en onroe rende goederen en het bezorgen run gelden op hgpotheek. ALMANAK DEP WEEK Feestdagen. Markten ZO.V. enz. Opg. Ond. AiUBterdamsche Beurs. .^poorwegeu. •7.S. 7,51. t AMEBSFCORT AMSTERDAM: *8,34, *10,46, II,19,15, *5,46, 5,52, *7,33, 8,30, '2.6, 2.31, 9,5. 9,34. 10,34. naar UTRECHT 6.45 (alleen 's Zaterdags). 7.20 idag. beh. Zaterd. en Zond.) 7.57. 10,50. 12.16. 2.32. 5.15, 5.56, '8.20, 9,31 naar ZWOLLE: 6.46, 8.25. 9,17, 11,46. 5.38. 7,17, 9,31. naar ZUTFEN 8.27. 9.16, 11.47. 4.-. 7.14, 9,32. naar KESTEREX 6DMuta!,L11l'tt' 1.5.4.16,6,48.9,47. Aa^omat't»0 AMERSFOORT uit AMSTERDAM *6,41. 6,43. 8.19*8.53, 9,11, 10,6, 11,34, *11,40 *1.1, *3,28, 3.56, *4.12. 5,35, *6.9. 7,9, '9,43, 9,26, *11.27. uil UTRECHT: 7,05 (dag. belt, 's Zaterd. en Zond.) 6,40, 8,17, 9,12, 11,41. 2,15, 5,30, 7,11, 9,25. uit ZWOLLE: 6,30 (alleen 's Zaterdags uil Nijkerk.) 7.47, 10,30, 10,47, 4,26, 5,10. 8,15, 9,46. uit ZUTFEN: 7,46, 8,13, 14,11, 4,47. 5,46, 9.46. uil KESTKREN 8,15, 8,30,10,42, 11.30,9,2, 5,42,6,20,7,49,9,1.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 4