Tapijt-Magazijn. G-ebrs. Hamers. onderstaande koffie. Hof, Ant. Stöcker, Amersfoort. Trieot Goederen-Magazijn. Botti De Reuver, ZOMER-ARTIKELEN, H. J. BONNIER, Hospitaalliimen of kraambeddoek Gevoerde en Diet geroerde Bakerm.aiideii. LANGESTRAAT, hoek Gracht,F44. J. van Wessum, W. F. A. GROENHUIZEN Harde Olie en Loog- C. cl. DE KONING 0. EOOSiSTIIH, BEHANOEBIJ. Brussels. Taplslrle. Koeharen TapIJton. Karpetten. Loopert. Linoleum. Vloerzeilen. Gordlj uatoflen. Vitrages. Tafelkleeden. Passementerlün. STOFFEEB-DERIJ De ondergeteekenden berichten door deze, dat alle artikelen, het TAPIJTVAK betreffende, in de nieuwste dessins en flinke sortcering, tegen zeer lage prijzen, voorradig zijn. Rust- of Ziekenstoelen in diverse prijzen. Belangrijke keuze Behangselpapieren. Onder aanbeveling, AMERSFOORT, 1892. Drink uitsluitend Deze zijn zuiver, krachtig, ènjonvervalscht, èn alle week versch gebrand. late aoort gebrande PREAKOER KOFFIK 75 per 5 ona. JAVA 65 Ft. per 5 ona. Zuiver smakend 2de aoort 55 Ft. per 5 ona. Alle bij 5 pond 3Ct. per S ona minder. 34T Opruiming van een partij beste groote KISTJES VIJGEN van 45 voor 20 cents. BESTE GROOTE R O ZIJNEST 10 Ct. p.pond. Gemalen Notenmn.oaat, voordeelig, gemakkelijk en zindelijk, p. utrooibueje 10 Ct. Lucifers 4'b Ct. per pak. Petroleum 110 Ct. per 10 kan. Vraag: OLIE an LOOG (merk Waichmeltjei) waarvan hal alal 10 Cenl, 10 pond bette zeep oplevert Beat Kuolzaad en Npnrrlezaad. Langestraat hoek Zevenhuizen, AMERSFOORT. ONTVANGEN DE NIEUWE ala: Nportheinden, Blouses, Daaaen, Riemen, Koiinrn. Trieot Pakjea, Broeken. Jurkjes, Fréme Hinderhoeden en Manteltjes, Barrets, alle soorten llniidsehoeiieii en Forsetteu, tJjuinaNtlek en Koelhenaden, llanellen lleindeii, ltiidlimiddoeken en Broe ken, Bretela niet het roode kruis, Militairen Handschoenen enz. Gpootste soFteering Trieot Ondergoederen en Heeren-Artikelen. LAAGSTE PRIJZEN TEN KANTORE VAN HAMERS 0', te Amersfoort, Koningstraat bij het plantsoen, D 35, wordt gezorgd voor het aankoopen en verkoopen van Effecten, de uitbetaling van Coupons, het aan nemen en uitgeven van gelden in prolongatie enz. ■MPh De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ONTVANGEN Twee Wagonladingen verschillende soorten Petroleum-Lampen, 100wel met koord-, plat-, rond-, Duplex-, Gloeilicht-, Universal en Lampe Beige Branders, uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen, voor H.H. Winkeliers extra voordeelige condities. Nacht-lampen. Wand-lampen. Dessert-lampen. Voet-lampen. Ring-lampen. Loop-lampen. Scherm-lampen. Vaas-lampen. Hang-lampen. Katrol-lampen. Scheeps-lampen. Gang-lampen. Lampen-kappen. Lampen-glazen. Lampen-hoedjes. Lampen-tulpen. Lampen-pit. Lampen-Schoorsteentjes. Dwalm-schalen. Gas-kommen. Dubbel sterke Gasglazen en Beste Fransche Nachtpitjes. Hand- en Stormlantaarns, Lichtbrekers en Kapselt alen, Prachtige Turf- en Kolenbakken, enz. enz. Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. Gewaste taf (bruin.) Toile cirée (geel en soepel.) in 'I, en breedte. Diverse TAFELWASDOEKEN, in dof en geglansd en Effen en gestreept Lancaster voor rolgordijnen. Aanbevelend, firma. J. Gr. Thies, op den Hof. Vergeet dit adres niet bij het KOOPEN en REPAREEREN van Goud- en Zilverwerken, Jnweelen, Bloedkoralen. Gemonteerd Kristal en Lederwerk. Horloges, Pendules, Wekkers, Regulateurs en Klokken. Groote Sorteering. Sollede Artikelen. Netje* en degelijk repareeren legen billijke prijzen vindl men bij Horlogerie, Graveur, Goud- Zilverwerker. Langestraat, hoek Gracht, F 44. Nederlandsche Maatschappij VAN Brandverzekering te TIKI,. it te Amersfoort: H. R. STRUVE, Candidaaf-notaris. Horloge- en Instrumentmaker, HAVIK, hoek Lavendelstraat, HEEFT ALTIJD EEN ZEER GROOTE KEUZE IN STAARTKLOKKEN, Regulateurs, Pendules, Wekkers, Gouden, Zilveren en Nikkel Horloges en Horlogekettingen. Goedkoope doch vaste prijzen. Reparation zoo spoedig en billijk mogelijk. in een stuk. Geen fieschjes meer. Groot gemak en ook geen gevaar. Men doet het stukje in een pol, giet er 3 ft 4 liter heel water bij, roert even tot liet gebonden is, en de verkregen ZEEP is gelijk aan de reeds bekende. PRIJS 10 CENTS. IVedercerkoopers tlink rabat. KAMPSTRAAT (hoek Koningstraat). WAARSCHUWING. Herhaalde malen is het den ondergeteekende voorgekomen, dat naaimachines aan hem ter reparatie gebracht, de eigenaars dezer naaimachines in den tvaan verkeerden, bezitters te zijn van de reeds verscheidene jaren als solied bekende Amerikaansche naaimachines van THE SINGER MANUFACTURING A Co. te New-York, terwijl inlusschen bleek aan hen een Duilsch fabrikaat onder den naam van verbeterde Singer, Singer systeem of andere benaming was verkocht geworden. Hij acht zich dus verplicht, belanghebbenden ernstig te waarschuwen, dat, indien men een ORIGINEELE SINGER NAAIMACHINE van THE SINGER MANUFACTURING Co. te Neic-York wenscht te koopen, goed toe te zien. ■'at geen Duitsch fabrikaat in de handen wordt gestopt, dat op iedere plaats slechts één verkooper der echte Singern;,..imachines gevestigd is, en voor Amers foort en omstreken uitsluitend ook op wekelijkschc afbetaling van een gulden te bekomen zijn bij den ondergeteekende, G. VAN EDE, B 34 Langestraat hoek Stoovestraat. A. J, JUEiaiIIELSEXTV Boek-, Kantoor- en Handels-Snelpersdrukkerij. KROMMESTRAAT 227 -- AMERSFOORT. Vervaardiging van alle DRUKWERKEN, tot scherp concnrreerende prijzen. NETTE UITVOERING. VLUGGE AFLEVERING. M AKKTBF.KIFHTKN Amersfoort, 19 Aug. 1892. Tarwe t a f Rogge fO,— af O,—Uien f0,— a fO,—Appels fO,— a fO,- Peren fO,- a 10.-, Bolei f 1,20 a (1,40 per kilo. Eieren 4.— a 14.50 per 100 st. nieuwe aard appelen 10,— fO,—Zandaardappeten (1,40 a (2,- per hecL Schramt Konjjnt Kuikens f0.60 a f 1,15, Oude eenden fO, a fO.—Jonge eenden f0,65 a f0,80 per sluk. Puiven f0,40 a f0.60 per paar. Hazen fO,~ a fO,—Zeugen f40.— a 170. Nijkerk, 15 Aug. Tarwe 17, - a 17,25, Boekweit f6,00 a 16,50 Garat 15,- a 16,-. Haver f4.- a f4.50. Rogge f6,80 a f6,-, Boter f 1,10 4 f 1.30 Eieren 3a3"tcent. Schrammen 12 stuks f 18 4 I 25, Biggen 88 stuks f8,— a 10,—, Runderen 124 stuks 135 a (200. Schapen 36 stuks (6 4 f 14 Barneveld, 18 Aug. Rogge f6,25 a f6,75. Boekweit 16,75at7,25, Boter f 1,- af 1.20, Eieren 3,50 a I 4,10. Aardappelen f 1,50 a f 2,—, Biggen 16,—a f 12,Vette Varkens f 0,46 a f 0,50, Schrammen 0 40 f0,50. VeUe kalveren f0,32 a 10.38. Apeldoorn, 15 Aug. Boter I 0,85 a f 1,20 per kilo. Aardappelen f 1,50 a 12,50 per heet Eieren (3,25 a f4,- per 100 stuks. Schapen 17,— a t 9,25, Geiten 6.—, a 110,—, Biggen 13,50 a f8,—. Amsterdam, 15 Aug. Op de heden gehouden veemarkt waren aan gevoerd: 278-Runderen, lequal. f0,78 2equal. 10,68 3e qual. f0,58 per kg; Melk en Kali koeten f145 a 1270 p. sL vette Kalveren. qual. 10,—, 2e qual. fO,— per kg. a 10.- Lammeren 100,— Vette" Varkens 46 a 52 cL Hamburger dito - 0 et, beiden per kg., Biggen I a ,- Paard f - a -. Amsterdam 17 Aug. Op de heden gehouden veemerkl waren aan gevoerd: 179 vette kalveren, le qual. 10,75 a 2e qual. 10.50 per kg.: Gras I—,— a 25 nuchtere dito IB, - a lil,—, 4 schapen en lammeren f—a289 vette varkens 45 a 50 ct. Hamburger dito f— a et don per kg.: Biggen a De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Friesche FranekerJammen 12,— af2,6f dito Engelsche a I dito Dokkummt Jammen 11,95 a 12,50. Zeeuwsche Spuische Jammen 12.75 a P3.—Pruisische Hamburgers f 3,80 a 14, Saksische Jammen f a Geld. Blauwe 11,40 a f 1.50. Zeeuwsche Flakkeesche f4,— a 14,50, dito Blauwe f3,10 f 3,40, allen per HL. Utrecht, 13 Aug. Ruwarige tarwe 9.25 a f 10,25. Roode dito f 7,75 a t 8,75, Rogge f 6,25 a f 7,25, Boekw fO,- a fO,-. Gerst T5,- a f5,50, Haver f 3.E f 4,25. Duivenboonen 17, a 8,—, Aardappe len 11.90 a 2,30 per heet. Boter 1,10 4 Kaas 10,52 a 0,65 per kilo. Eieren f3 4,50 per 100 sinks. Vee. Aan de veemarkt waren heden 419 stuks aangevoerd. De prjjzen van het vee waren als volgt Slieren 140 a 170, Vaarzen 140 4 160. Pinken f30 4 90, Melkkoeien f80 4 200. Kallkoeien t 130 a 210. Vaarskoeien 80 4 160, Vette koeien f140 4 240, Magere kalve ren f7 4 40. Handel redelijk. Ede, 15 Aug. Op de veemarkt waren heden stuks aan gevoerd. Prijzen: Varkens51 a 58 cL, Kalveren 38 a 40 cL, Schrammen a - - cL allen per kg. Boter l,25 a 1,27 per kg. Eieren 3,50 a Rogge ti Veenendaal, 16 Aug. 45 a 17,25, Boekweit (6,50 a f7.— O a 14,15 Mais 15,— a(5,40, Paar- denboonen 17,- a I 7,50, Voederrjjst 14,- 4 ,3-?> 1 'V- P" 100 .L Boter 11,16 a I 1,25 per kg. Biggen 16,60 a 19,60. Rotterdam, 16 Aug. Aan de markt waren gisteren en heden aan gevoerd 1514 Runderen. 186 vette en Graskat veren, 75 nuchtere do.. 6 Schapen of Lam meren, 468 Varkens en 125 Biggen. De prjjzen waren ais volgt: Runderen le qual. f0,76, 2e qual. f 0,70, Kalveren le qual. f0.90, 2e dito f0.80, Schapen le qual, f0,60. 2e dito 10.50. Varkens lequal. 0,54, lequal. 10,52. Londen, 15 Aug. Ter veemarkt zjjn aangevoerd2000 Runde ren 12000 Schapen tn Lamineren. 15 Kalve ren 15 Zwijnen. PrijzenRutderen 3 a hapen en Lammeren 3,6 a 54. Kalve- en 3 a 44 TE KOOP te Amersfoort: EEN BLOK HUIZEN (8 woningen( met Grond aan het St. Janskerkhof. EENJGE BOUWTERREINEN buiten de Koppelpoort. EEN HEERENHUIS met TUIN aan het Zand. Een HUIS, waarin bakkerij, met groo- ten TUIN, aan de Kampstraat. TE HUUR: EEN HEERENHUIS met TUINTJE aan het HAVIK met uitgang in de Muurhuizen. Te bevragen bij Makelaar te Amersfoort, die zich belast met het koopen en verkoopen, assureeren, adminiitreeren en tazeeren van roerende en onroe rende goederen en het bezorgen van gelden op hypotheek. ALMANAK DEP WEEK Feestdagen, Markten Amsterdajiische Beurs. IB7Sgvc.fi0.100 pst TURKIiZ. SpocrveglrciüDg Vertrek uit AJtEBSFOOBT naar AMSTERDAM: *7.8, 7,51, 8,17, *8,34, *10,46, 11,-, 12,15. *2,6, 2,31, *4,6, *5,46, 5,52, *7,33, 8^i0 9,5, 9,34, 10,34. naar UTRECHT: 6,45 (alleen 's Zaterdags). 7,20 (dag. beh. 's Zaterd. en Zond.) 7,57, 10,50, 12,16, 2,32, 5,15, 5,56, '8,20. 9,31 naar ZWOLLE: 6,46, 8.25, 9,17, 11,46, 5,38, 7,17, 9,31. 6,45,8,57,9,9,11,44, 12.-, 1.5,4,16,6,28,9,27. Aankomrtt'te°A2rEB8FOOBT uit AMSTERDAM *6,41,6,43,8,19*8.53,9,11, 10.6, 11,34, *11,40 *1,1, *3,28, 3.56, *4,12, 5,35, *6,9, 7,9, *9,23, 9,26, *11,27. uit UTRECHT: 7,05 (dag. beh. 's Zaterd. en Zond.) 6,40, 8,17, 9,12, 11,41, 2,15, 5,30, 7,11, 9,26. uit ZWOLLE: 6,30 (alleen 's Zaterdags uit Nnkerk.) 7,47, 10,30, 10,47, 2.26, 5,10. 8,15. 9,26. uit ZUTFEN: 7,46, 8,13, 12,11, 2,27, 5,46, 9,26. uit RESTEREN: 8,15, 8,30,10,42. 11,30, 2,2. 5,42.6,20, 7,29, 9.1.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 4