Blooker's Cacao, MAÜRITZ DE JONG J. SCHOTMAN, WINKELHUIS, Lüngen C°, Bordeaux Wijnen. PLAKTEN EfCEWASSEN. Koude kasplanten, Manufacturen, erslolicn, Meubelen en Huisraad, P. S. DE «KOOT, Wollen-, Katoenen- en Moltondekens. BLOOKER's CACAO, KERMIS. Najaars- en Winterartikelen, G-ebrs. Hamers. D. H. EIJSINK, Ruime keuze in Rijwielen en toebehüoreu. i Bkvailei Klaarlje de «root. geb. Va;tsnburg. I. Maria Priem. geb. Hop, I. Hendrikje tan de Veen. geb. Geurls, z. Dirkje Niihof, geb. van Bloemendaal. d. Teunlje van i'eVeen. geb. van Her Horcl. d. - Willempje van K—n. Grccrinb. oud 82 j. Jannetje van Itouipseiiur, wed. van Jan Aarlsen Kuis, oud 77 j. Teunisje Roetersen, wed. van Aart Brons, oud 77 j. Gemeente Harderwijk. OmitnriiOLwnSlattheus Uooze en Albcrlje Klaver. Dirk Foppen en Grietjen Untitling. Grietjen Klaassen. - Hartje, d. van Jaeob Hop en Willempje Poolen. - Willem, i. van Jan Jansen en Wijla Sophia Louisa Pezholl. Dirk. z. van Andries Hoeven en Jennigje Wursteu. OvmiïDEi Hcrmina Rotteveel, 9 d. Gemeente Apeldoorn. Gbiiuwd: H. Dekker met H, v. d. Kamp. UtvatxEis: A. van Rjjssen, geb. Dekker, d. - T. T. van Gemert, geb. Rouigonje. 2 z. G. Kers, gob. Kleiboer, d. - J. van Gerrovink, geb. van Oeveren, d. - II. J. Leusink. geb. Zinne- intra, d. - M, Alofs. geb. van Beek, z. - J. Ooslerbroek, geb. Dalhuisen, z. Overleden H. Kluin, 2 w. - A. Meücrink. 23 ind. - A. J. Klomp, lid.- G. A. I'. H. van Gerrevink. 28 j. - A. Kooijnenberg wedn., '"-ïlhol. 30 j. Verkooping van Vaste Goederen. 17 Sept. 1892. Notaris A. tl'. J. VOS te Ann Onder Amersfoort. De Nolnris C. A. VAN BLARICUM te Amersfoort, is voorne- neinens, op Zaterdag, den 1 Octo ber 1892, des avonds ten 7 uur, in liet koffiehuis .Het Vai.kje" aldaar, in hel openbaar te VERKOOPEN: Het goed ter nering staand wijk F. No. tl, waarin de aftairo in HOEDEN' en l'ETTEN' met goed succes wordt uitgeoefend, met erf en plaatsje te Amersfoort, aan de Lnngcslrant, kad. sect. E N'o. 774, groot centiaren. Aanvaarding en betaling der kooppen ningen 2 Januari 1893. Te bezichtigen Dinsdags. Don derdags en den dag der verkooping van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur. Breeder bij biljetten. 340ste Staats-IiOterij. VIJFDF. KLASSE. (Tweede week.) vollen Prijs van 40U op No. 15361. Prijzen van f 1(10 op Nor, 13516 en 15592. Prijzen van 170. 4712 4715 4716 5963 5974 5977 C939 6945 0954 (i960 13501 13517 13626 13538 14652 14677 15519 15567 15572 155SU 19525 19589 Te zamen 26 prijzen. 4672 1673 tW 4690 17114 4711 4713 4718 4727 4731 4734 1738 4740 4711 475 4 4761 4771 4773 4774 5951 5952 5954 5962 5961 5971 5982 5983 5988 6922 6924 6931 694! 6949 7676 7677 7088 7703 7706 7710 771! 13496 13503 13514 13520 13529 13531 13.53! 13536 14606 11618 11623 14630 I465U 14651 14661 14663 14681 11090 1469S 15198 1550 16511 15510 15511 15559 15582 15585 1558! 15594 19522 19537 19538 19543 19550 19351 19572 19581 19585 19593 en 19596. Volgende trekkingen geschieden 27-30 Se| Nev. Sept. en 1-8 Oei. is de premie van f30.000 voo Ion laai Advertentiën. k'jÊÊËS^ Volgens ach- terstaande ad vertentie begint bij ADOLF VAN KALKEN in Manufacturen, alhier. MAANDAG 19 SEFT a s de Groote jaarlijksche Uitverkoop. urn De ondergeleekende beveelt zich weder beleefdelijk aan tol liet leveren van STROO-' en WORTELS.NUDERS en CORBETT's GRAANMOLENS voor hand en paardenkracht, voor denzelfdcn prijs als aan de fabrieken of magazijnen. Voor deugdelijkheid wordt ingestaan BIJ J. van de Weijer, Wagenmaker en drauier, KU K EEK. De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte begunsti gers te berichten, dat bij hem verkrijg baar is, pulk best RUN DVLEESCH. Lapjes, Gehakt en Rollades, 35 Ct. en Biefstuk 50 Ct. per half kilo. J. J. H. PUTMAN, Hoek 1. V. Kerkhof. Wijnhandelaren, Heiligenbergerweg, I. 48. J. Chaigneau C°, Bordeaux. per flesch Chateau Margaux f 1,75 Pauillac2,25 Chateau St. Pierre2,75 Barsac1,50 Haut Sauternes 2,75 BergeracJf— Muscat Lunel1,50 De Notaris L. J. KEULS, te Luren, zal op Donderdag 29 September 1892, 's voormiddags 10 uur, ten verzoeke van den beer L. B. VAN DIJK, Ie Laren, op en bij diens erve aldaar, in hot openbaar verkoopen Een groote partij Eiken Schalen en Tappen, waaronder vele zeer geschikt voor workhout, voorts: SCHALEN, SCHRO TEN, LATTEN, KANTDEKLKN, PLAN KEN, TAKKEBOSSEN, ondereinden van BOOMËX, een groote partij KACHEL- BLOKJES en BRANDHOUT. Alles voor de verkooping afgenom- I merd te zien. Zegt liet voort. Openbare Verkooping De Deurwaarder J. C Openbare Verkooping te Amersfoort, zal op uderdag, den 29 September 3 i, des voormid dags ten 10 ure, in don tuin van den Heer W. L. SCHELT I 'S [e Amersfoort, lltiligenbergericeg Wijk Zi, om con tant geld verkoopen eene verzameling waaronder Alsophila Australis, stamhoogte I meter, Livistonia Cltinensis, Clclra's, bonte Vueeas, bonte l'hormium's, Came lia's, Azalea's Indien, Granaat en Oranje Boompjes enz. Eén uur voor den verkoop te bezielt- voor Afbraak, de in den tuin aanwezige PLANTENKAS, voorzien van koperen verwarmingstoestel en luiken. Op aanvraag dagelijks te bezichtigen. VERKOOP te Amersfoort, op 3 maanden credlet. Donderdag en Vrijdag 29 en 30 September aanstaande, des morgens ten 10 inr, zal in hel Verkooplokaal van den Heer J. C. KLEBER aan de Muurhuizen, Je gewone verkoop worden gehouden van eene aanzienlijke partij beslaande in BUKSKINS. KAMGAREN. CH EVIOT, DEMI-SAISONSTOFFEN, Zwart LAKEN, SATIN DE LAINE, Ge kleurde cn Zwaite ESKIMO, RATINÉ, DUFFEL,MANTELSTOFFEN,BAAI,BE VER, Witte en Gekleurde FLANEL, DA- MESLAKEN, eene mooie sorteering JA- l'O.NSTi iFFEN, zwart THIBET. MERI NOS, MOIRE, LINNEN, GRASLINNEN, SERVETGOED, DIEMET, KEPER, BA- ZIJN, Gekleurde KATOENEN. MEUBEL- CHITS, VRIESBONT, BEVERTIEN, Blauw KATOEN, Zijden en Zanella PA- RAPLU1ES en meerdeie artikelen. HAMERSVELD, gemeente Leusden. De Notaris A. N. J. VOS. te Amersfoort, zal op Woens dag den 23 September 1892, dos voormiddags 10 uur. aan de Past. der Roomsch Katholieke Gemeente te Ilamersvcld, gemeente Leusden, a con tant in het openbaar VERKOOPEN: Eenige zeer goed onderhouden waaronder 1 antieke Kast, Schilderijen, Schrijfbureau, Klokken, Pendules, Bed den met tocbchooren, Ledikanten, gekleurd Eetservies, Talels, Stoelen, Fauteuils, Leuningstoelen, Tuinbanken, Gang- cn andere Lampen, Mangel, Boekenkast, Hoekkast, Tafel, Vloerklee- den, Loopers, Gordijnen, Bloemenknipen en Potten, Glas-, Blik-, Tin- en Aarde werk en voorts een Ulrcchlseh Wagentje en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Te bezichtigen daags te voren. Deze verkooping was eerst bepaald op Vrijdag 23 September, maar nu uitgesteld tot WOENS DAG 28 SEPT. De Notaris A. N. J. VOS, te Amersfoort, zal opDins- den 27 September 1892. des voormiddags 10 uur, ten woonhuizc van de hoeren DE KRUI.IFF EN VAN DE GUMSTER, in de Muurhuizen te Amersfoort, wijk A, no. 289, in het openbaar verkoopen: Een salon-ameublement, Pianino, Amcrik. Orgel, 3 antique Kasten, antiques, jirijlburoau, '.anapé's, Fauteuils, Stoelen, Tafels,Spiegels,Schilderijen,Gns- oniamenten, Schrijftafel,Seltrijllessenaars, Penantkastje, Pendules met coupes, 3 stel antique Pullen, antique Borden, Brandkast, lopicerpcrs, Klokken, Kachels, Bad met verwarmingstoestel, Kleeden, Karpetten, Tufelklecden, Itustbcd, Ledi kant met matrassen, Wapenrek, Schut- tersuniforin en Velocipede en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Te bezichtigen Maandags te voren Bock- en Papierhandel. 't Zand hij het Bloemendal, AMERSFOORT. Beelden, wit en gekleurd. Kruist-n. iiK't «-■! /..maler .stolpen. KERKBOEKEN in allo prijzen en soorten. PLATEN VOOR SCHILDERIJEN ROZENKRANSEN on DOPJES. SCHRIJFBOEKEN VOOR KANTOOR EN WINKEL, ZAK- EN OPSCHRIJFBOEKJES. POSTPAPIER EN E VELOPPES, DOOZEN PAPIER. LEVERING VAN BWDWRRK, BOEK- STEEMtRIKWERK. BLOEMPAPIER. lukten, Lijm. I'ennen en Penhouders. VOORDRACHTEN VOOR BRUILOFTEN en andere FEESTEN. Muziekpapier, Rekenir.gpapisr. fiEESBIBMOTHEEK. Plaatsing van Advortonllün In allo couranten. BIDPRENTJES. ROUWPAPIEH EN ENVELOPPES. GRAFKRANSEN berieht de ontvangst eener zeen groote partij Voeren- en Kapokbedden in alle prijzen. Voor bedeeling aan armen wordt eene extra korting toegestaan. i' LANGESTRAAT F 54. GOUDEN DAMES-REMONTOIRS met twee jaar garantie f 18,— Zilveren Dames-Remontoirs met twee jaar garantie a flO,— ZILVEREN HEEREN-HORLOGES met twee jaar garantie a f9,50. 't fijnste merk, Katholieke Illustratie. Frjjs per jaargang f 3.60, vrachtvrij per post f4.00. Aan de inteckcoiiig op dezen jaargang is, builen de prijzen voor de rebus-en uitgeloofd, verbonden een koateloozo Premie, bestaande in een praelilig plaatwerk, getiteld Christopborus Columbus, de Ontdekker dor Nieuwe Wereld, door J. II. VAN DEK DANS. Opgeluisterd door minstens 25 groote en Als prijzen voor den eersten Ilebus zijn uitgeloofd 50 Kantoorklokjes met wekker, in wit metaal. Aan den tweeden Kchus zijn als prijzen verbonden 10 Barometers met thermometer. N0Ë3P Vr" vrage ter insane het alom rer- T? v spreidt prospectus. De Noord-Hollandsche Melkinrichting. Valkestraat B 84. Verkrijgbaar PUIKE EDAMMER KAAS, le en 2e qualiteit; benevens ANDERE KAASSOORTEN. Steeds voorradig: Boter, Karueiuelk eu Eiereu. p. HUIBERTS. niet los (per ons) verkrijgbaar, ntaar uitsluitend in gesloten bussen. De verkoop neemt dagelijks toe, want de prijzen zijn slechts f 1.60 f0 85 f 0,45 pr kilo bus pr 1 kilo bus pr kilo bus. Daarvoor wordt liet beste eu oplosbaarste geleverd wat le maken is. hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig. 't fijnste merk. Ze komen weer Ontvangen in groote keuze, de nieuwe als: UI HER, ONDULÉ, FLOCONÉ, 11ATINÉ, DUFFEL, BEVER, WOLLEN- cn HALFWOLLEN RANÜBEVERS, EFFEN- cn GERUITE DAMESLAKENS, EFFEN- en GESTREEPTE FLANELLEN voor JAPONNEN en BLOUSES, enz. enz. Groote sorleei'ing in Wollen, Gestikte en Molton Dekens, van af de goedkoopste tot de fijnste qualiteil. Matrassen, Veeren- en Kapok-bedden. AMERSFOORT, September 1892. Heiligenbergweg, Amersfoort- Verschillend fabrikaat. Billijke prijzen. Vertrouwbare Safetys, geheel op kogels van af fllO. F FN JAAR GARANTIE. Vertegenwoordiger van de beroemdste Engelsche fabrieken. Les in het wielrijdcn volgens tarief. Verhuren. Ruilen. Repareeren. Nederlandsche Maatschappij Brandverzekering te TIEL. te AmersfoortH. R. STRUVE, CantUdaai-notaris.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1892 | | pagina 3